Ngân hàng câu hỏi thi công chức 2013 lĩnh vực chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Câu 48: Khu công nghệ thông tin tập trung và Chủ đầu tư khu công nghệ thông tin tập trung được hiểu như thế nào theo Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ? Trình bày nội dung quản lý nhà nước đối với khu công nghệ thông tin tập trung được quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP? Câu 49: Nhà nước ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp công nghệ thông tin thông qua các hình thức nào theo quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ? Câu 50: Trình bày thủ tục đăng ký tham gia nghiên cứu - phát triển, sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm sử dụng vốn ngân sách nhà nước được quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ?

doc5 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 968 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ngân hàng câu hỏi thi công chức 2013 lĩnh vực chuyên ngành: Công nghệ thông tin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC 2013 LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Phần thi Viết) Câu 1: Trình bày chính sách của nhà nước về ứng dụng công nghệ và phát triển thông tin được quy định tại Luật Công nghệ thông tin? Câu 2: Trình bày nội dung quản lý nhà nước và trách nhiệm quản lý nhà nước về công nghệ thông tin được quy định tại Luật Công nghệ thông tin? Câu 3: Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin có quyền như thế nào theo quy định tại Luật Công nghệ thông tin? Câu 4: Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin có trách nhiệm như thế nào theo quy định tại Luật Công nghệ thông tin? Câu 5: Trình bày các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin được quy định tại Luật Công nghệ thông tin? Câu 6: Trình bày nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin và điều kiện để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước được quy định tại Luật Công nghệ thông tin? Câu 7: Trình bày nội dung về thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân trên môi trường mạng được quy định tại Luật Công nghệ thông tin? Câu 8: Trình bày nội dung Sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm được quy định tại Luật Công nghệ thông tin? Câu 9: Anh/chị hãy cho biết đầu tư cho sự nghiệp ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin được quy định như thế nào tại Luật Công nghệ thông tin? Câu 10: Trình bày nguyên tắc hợp tác quốc tế và nội dung hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin được quy định tại Luật Công nghệ thông tin? Câu 11: Trình bày nội dung thiết kế sơ bộ trong dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ? Câu 12: Trình bày điều kiện, năng lực của chủ trì thiết kế sơ bộ trong dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ? Câu 13: Theo quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ, trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, tổ chức tư vấn lập dự án và tổ chức tư vấn quản lý dự án cần có điều kiện năng lực gì? Câu 14: Trình bày điều kiện năng lực của cá nhân làm Giám đốc tư vấn quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được quy định như thế nào tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ? Câu 15: Theo quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ, trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, chủ trì khảo sát dự án và tổ chức tư vấn giám sát thi công cần có điều kiện năng lực gì? Câu 16: Theo quy định tại Luật Công nghệ thông tin, Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải đáp ứng các yêu cầu và phải có những thông tin chủ yếu gì? Câu 17: Anh/chị hãy cho biết tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ, mức ưu đãi cao nhất được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung? Chính sách ưu tiên huy động các nguồn vốn khác nhau để xây dựng các cơ sở nghiên cứu phát triển về công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung nhằm các mục đích gì? Câu 18: Trình bày quy định về xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ? Câu 19: Trình bày nội dung hoạt động tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và trách nhiệm của các tổ chức hoạt động tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin được quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ? Câu 20: Trình bày trách nhiệm của cơ quan nhà nước có hạ tầng kỹ thuật bị sự cố, cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp và cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết và khắc phục sự cố an toàn thông tin được quy định tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ? Câu 21: Theo Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ, Anh/chị hãy cho biết nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ và duy trì cơ sở dữ liệu; việc bảo đảm truy nhập thông tin và khai thác dịch vụ hành chính công được quy định như thế nào? Câu 22: Anh/chị hãy trình bày quy định đối với bảo đảm tương thích về công nghệ trong hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ? Câu 23: Trình bày nguyên tắc cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước được quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ? Tên miền truy cập Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và tuân thủ theo quy tắc nào? Câu 24: Anh/chị hãy cho biết trách nhiệm cung cấp, tiếp nhận thông tin trên môi trường mạng và việc xây dựng biểu mẫu điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước được quy định như thế nào tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ? Câu 25: Anh/chị hãy trình bày quy định về việc xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ cơ quan nhà nước, cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ. Câu 26: Anh/chị hãy cho biết chính sách của nhà nước về việc phát triển và sử dụng nguồn nhân lực công nghệ thông tin được quy định tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ? Câu 27: Anh/chị hãy cho biết nội dung Đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước được quy định tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ? Câu 28: Anh/chị hãy trình bày các quy định về quản lý văn bản điện tử tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ? Câu 29: Anh/chị hãy trình bày nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin được quy định tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ? Câu 30: Anh/chị hãy cho biết trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan nhà nước, nhiệm vụ và quyền hạn chính của Giám đốc công nghệ thông tin trong việc tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước được quy định tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ? Câu 31: Anh/chị hãy trình bày hệ thống chuyên trách về công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, chức năng và nhiệm vụ chính của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin được quy định tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ? Câu 32: Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, các thông tin chủ yếu nào cần được cung cấp trên Cổng/trang thông tin điện tử? Câu 33: Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, thời hạn cung cấp, xử lý và lưu trữ thông tin được quy định như thế nào? Câu 34: Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ: Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có vai trò như thế nào? Dịch vụ công trực tuyến được hiểu như thế nào? Trình bày các mức độ của dịch vụ công trực tuyến? Câu 35: Theo Quyết định số 1994/2008/QĐ-UBND ngày 25/11/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử được quy định như thế nào? Câu 36: Theo Quyết định số 1994/2008/QĐ-UBND ngày 25/11/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố, cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng được quy định như thế nào? Câu 37: Anh/chị hãy cho biết trách nhiệm quản lý nhà nước đối với khu công nghệ thông tin tập trung của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định như thế nào tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ? Câu 38: Trình bày hoạt động công nghiệp phần mềm được quy định như thế nào tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ? Câu 39: Trình bày hoạt động công nghiệp nội dung được quy định như thế nào tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ? Câu 40: Trình bày khái niệm về công nghiệp công nghệ thông tin, nội dung quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ thông tin theo quy định tại Luật Công nghệ thông tin và Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ? Câu 41: Anh/chị hãy trình bày trách nhiệm quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ thông tin theo Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ? Tổ chức, cá nhân tham gia chương trình phát triển các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm do Nhà nước đầu tư phải đáp ứng các điều kiện nào? Câu 42: Trình bày nguyên tắc hợp tác quốc tế và nội dung hợp tác quốc tế trong hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin được quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ? Câu 43: Trình bày quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin được quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ? Câu 44: Trình bày quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp phần mềm theo Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ? Quy định về quản lý thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin? Câu 45: Trình bày quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp nội dung được quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ? Câu 46: Trình bày quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu - phát triển, sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm được quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ? Câu 47: Trình bày chức năng, nhiệm vụ, tiêu chí của khu công nghệ thông tin tập trung được quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ? Câu 48: Khu công nghệ thông tin tập trung và Chủ đầu tư khu công nghệ thông tin tập trung được hiểu như thế nào theo Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ? Trình bày nội dung quản lý nhà nước đối với khu công nghệ thông tin tập trung được quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP? Câu 49: Nhà nước ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp công nghệ thông tin thông qua các hình thức nào theo quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ? Câu 50: Trình bày thủ tục đăng ký tham gia nghiên cứu - phát triển, sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm sử dụng vốn ngân sách nhà nước được quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doccong_nghe_thong_tin_2013_9564.doc
Tài liệu liên quan