Một số hướng dẫn lập trình C

I. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC TRÌNH BÀY CHƯƠNG TRÌNH NGUỒN 1. Cách đặt tên hàm, biến, kiểu dữ liệu, hằng · Khi tên hàm, tên biến là sự kết hợp của nhiều từ thì các từ được viết liền nhau (không nên dùng dấu gạch dưới _ để phân cách), kí tự đầu của mỗi từ viết hoa, các kí tự còn lại của mỗi từ viết thường. · Ví dụ : LoadData, FindShortestWay, NumLines, GraphData, · Tên biến : thường bắt đầu bằng một danh từ. Tuy nhiên để thuận tiện cho việc theo dõi chương trình, người ta thường thêm trước tên biến một số kí tự viết thường để chỉ kiểu dữ liệu của biến đó. Các kí tự thường được dùng trong qui ước này thường là : Ví dụ : char *szFileName; // szFileName là biến kiểu chuỗi LPEVENT lpEvent; // lpEvent là biến kiểu con trỏ · Tên hàm : thường bắt đầu bằng một động từ. Thứ tự các tham số trong hàm được qui ước theo thứ tự : các dữ liệu trả về, các dữ liệu vào, · Ví dụ : void CopyArray(int *Dest, int *Src, int NumElement); int LoadData(char *szFName); · Tên hằng, kiểu dữ liệu thường được viết bằng chữ in hoa. · Ví dụ : #define MAX 10 #define TIMEDELAY 50 typedef struct { int Left, Top; int Right, Bottom; }RECT;

pdf2 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 17/01/2013 | Lượt xem: 1720 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số hướng dẫn lập trình C, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MOÄT SOÁ HÖÔÙNG DAÃN LAÄP TRÌNH C I. MOÄT SOÁ NGUYEÂN TAÉC TRÌNH BAØY CHÖÔNG TRÌNH NGUOÀN 1. Caùch ñaët teân haøm, bieán, kieåu döõ lieäu, haèng · Khi teân haøm, teân bieán laø söï keát hôïp cuûa nhieàu töø thì caùc töø ñöôïc vieát lieàn nhau (khoâng neân duøng daáu gaïch döôùi _ ñeå phaân caùch), kí töï ñaàu cuûa moãi töø vieát hoa, caùc kí töï coøn laïi cuûa moãi töø vieát thöôøng. · Ví duï : LoadData, FindShortestWay, NumLines, GraphData, … · Teân bieán : thöôøng baét ñaàu baèng moät danh töø. Tuy nhieân ñeå thuaän tieän cho vieäc theo doõi chöông trình, ngöôøi ta thöôøng theâm tröôùc teân bieán moät soá kí töï vieát thöôøng ñeå chæ kieåu döõ lieäu cuûa bieán ñoù. Caùc kí töï thöôøng ñöôïc duøng trong qui öôùc naøy thöôøng laø : sz : kieåu chuoãi c : kieåu kí töï f : kieåu soá thöïc n : kieåu soá nguyeân p, lp : kieåu con troû l : kieåu soá long · Ví duï : char *szFileName; // szFileName laø bieán kieåu chuoãi LPEVENT lpEvent; // lpEvent laø bieán kieåu con troû · Teân haøm : thöôøng baét ñaàu baèng moät ñoäng töø. Thöù töï caùc tham soá trong haøm ñöôïc qui öôùc theo thöù töï : caùc döõ lieäu traû veà, caùc döõ lieäu vaøo, … · Ví duï : void CopyArray(int *Dest, int *Src, int NumElement); int LoadData(char *szFName); · Teân haèng, kieåu döõ lieäu thöôøng ñöôïc vieát baèng chöõ in hoa. · Ví duï : #define MAX 10 #define TIMEDELAY 50 typedef struct { int Left, Top; int Right, Bottom; }RECT; 2. Caùch trình baøy · Ñaàu moãi chöông trình hay taäp tin ñeàu coù moät soá doøng moâ taû. Caùc thoâng tin thöôøng ñeà caäp trong phaàn naøy thöôøng laø : teân taäp tin, toùm taét muïc ñích cuûa chöông trình, moâi tröôøng laøm vieäc, trình bieân dòch, taùc giaû, ngaøy caäp nhaät cuoái cuøng, … · Ví duï : /***************************************************************************************************** * File Name : GRAPH.CPP – Graph Function : Load data, display, … * * Compiler : BC++3.1. * * Written by : Le Dinh Duy – Info Dept, HCMUNS. * * Last Update : 03/12/1998 * *****************************************************************************************************/ · Moãi caâu leänh vieát treân moät doøng. Caùc caâu leänh cuøng caáp vieát treân cuøng moät coät, caùc caâu leänh coù caáp nhoû hôn vieát thuït vaøo trong, caùch leänh caáp treân baèng moät khoaûng Tab (thöôøng ñaët Tab Size=4) · Ví duï : void Demo(void) { int x, y; printf(“Input x, y : ”); scanf(“%d%d”, &x, &y); if(x!=y) printf(“Input error”); else printf(“Input valid”); } II. HÖÔÙNG DAÃN LAÄP TRÌNH PROJECT 1. Moät soá thao taùc : · Taïo moät project : choïn menu Project/Open Project. Taäp tin project thöôøng coù phaàn môû roäng laø .PRJ. · Hieän cöûa soå project : choïn menu Window/Project. · Theâm/ boû moät taäp tin vaøo/ra project : môû cöûa soå project, duøng phím Ins ñeå theâm, phím Del ñeå boû. · Ñoùng moät project : choïn menu Project/Close Project. 2. Moät soá nguyeân taéc khi keát noái döõ lieäu trong Project. · Caùc taäp tin .H thöôøng duøng ñeå khai baùo caùc bieán döõ lieäu vaø haøm duøng chung (export data). Caùc theå hieän cuï theå cuûa caùc bieán vaø haøm naøy ñöôïc caøi ñaët trong taäp tin .CPP töông öùng. · Ñeå traùnh khai baùo truøng laëp khi keát noái caùc taäp tin vaøo trong project, baét ñaàu vaø keát thuùc taäp tin .H thöôøng theâm moät soá doøng : #ifndef _ _ _ H _ _ // Ví duï #ifndef __GLOBAL_H__ #define _ _ _ H _ _ // Cac khai bao ghi o day #endif // Ket thuc tap tin · Caùc kieåu döõ lieäu, haèng, macro duøng chung khai baùo trong caùc taäp tin .H ñeå khi duøng thì include vaøo. · Caùc thaønh phaàn duøng chung (bieán, haøm) khai baùo trong taäp tin .H baét ñaàu baèng töø khoùa extern, theå hieän cuûa chuùng chæ khai baùo moät laàn duy nhaát trong taäp tin .CPP töông öùng. · Taäp tin project thöôøng chöùa caùc taäp tin caøi ñaët .CPP, thö vieän ñoái töôïng .OBJ, … · Caùc taäp tin trong cuøng moät project thöôøng ñöôïc toå chöùc trong cuøng moät thö muïc ñeå tieän cho vieäc löu tröõ, keát noái.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMột số hướng dẫn lập trình c.pdf
Tài liệu liên quan