Lý thuyết thực chứng và nghiên cứu hành vi

Nghiên cứu việc giải thích và dựbáo thực tiễn kế toán của doanh nghiệp. Có 2 điểm nhấn mạnh là:  Cốgắng giải thích xem có việc doanh nghiệp lựa chọn kếtoánđặc thù nhằm những lý do cơhội (phục vụchủ nghĩacơhội) hay không?  Doanh nghiệp lựa chọn thực hành kếtoán vì lý do hiệu quả

pdf16 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 06/10/2014 | Lượt xem: 3473 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lý thuyết thực chứng và nghiên cứu hành vi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÝ THUYẾT THỰC CHỨNG VÀ NGHIÊN CỨU HÀNH VI CHƯƠNG 4 LÝ THUYẾT THỰC CHỨNG TRIẾT LÝ CỦA LÝ THUYẾT THỰC CHỨNG Thực chứng dịch từ POSITIVE  Nghĩa triết học: xác thực,có chứng cứ rõ ràng  Nghĩa toán: đại lượng dương LÝ THUYẾT THỰC CHỨNG– POSITIVE THEORIES  Là lý thuyết nhấn mạnh đến việc kiểm định theo chủ nghĩa kinh nghiệm (thử nghiệm) các giả thuyết tạo bởi các nhà lý thuyết quy chuẩn.  Thử nghiệm này khảo sát quan điểm của các nhà phân tích tài chính, nhân viên ngân hàng và kế toán về tính hữu ích của các phương pháp kế toán lạm phát khác nhau… (qua bảng câu hỏi, các bảng khảo sát)  Kiểm định những sản phẩm của kế toán trên thị trường(như báo cáo tài chính…) LÝ THUYẾT THỰC CHỨNG  Nhấn mạnh tính chất kinh tế và tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi:  Chi phí và lợi ích của các phương pháp kế toán đưa ra lựa chọn là gì?  Trả lời câu hỏi này LTTC dựa trên giả định về hành vi của các cá nhân: Nhà đầu tư, nhà quản trị, chủ nợ và những người khác được giả định là những người tối đa hóa lợi ích bản thân và có lý trí.  Ảnh hưởng của báo cáo tài chính công bố trên giá cổ phiếu là gì? LÝ THUYẾT THỰC CHỨNG  Chi phí và lợi ích của quy định và quá trình thiết lập chuẩn mực (lập quy) là gì?  Trả lời câu hỏi này LTTC dựa trên giả định về hành vi của các cá nhân: Các nhà quản trị cân nhắc để lựa chọn chính sách kế toán đem lại sự tối đa hóa lợi ích một cách trực tiếp (lợi ích tự thân) hoặc thay đổi chính sách tài chính, đầu tư và sản xuất của doanh nghiệp nhằm gián tiếp tối đa hóa lợi ích tự thân. LÝ THUYẾT THỰC CHỨNG  Ảnh hưởng của báo cáo tài chính công bố trên giá cổ phiếu là gì?  Trả lời câu hỏi này LTTC dựa trên giả định: Các nhà quản trị thường đưa ra hành động nhằm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. LÝ THUYẾT THỰC CHỨNG - LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN TK từ 1970s-2000: TK THỰC CHỨNG (Positive period) Là thời kỳ của lý thuyết kế toán thực chứng – Khuôn mẫu để giải thích và dự đoán hành vi. LÝ THUYẾT THỰC CHỨNG  Phát triển qua 2 giai đoạn theo thời gian:  GĐ đầu: nghiên cứu kế toán và phản ứng của thị trường vốn  Những tài liệu nghiên cứu trong giai đoạn này không giải thích thực tiễn kế toán.  Điều tra,nghiên cứu sự kết nối giữa việc công bố lợi nhuận kế toán và sự phản ứng lại của giá cổ phiếu LÝ THUYẾT THỰC CHỨNG  Giai đoạn 2:  Nghiên cứu việc giải thích và dự báo thực tiễn kế toán của doanh nghiệp. Có 2 điểm nhấn mạnh là:  Cố gắng giải thích xem có việc doanh nghiệp lựa chọn kế toán đặc thù nhằm những lý do cơ hội (phục vụ chủ nghĩa cơ hội) hay không?  Doanh nghiệp lựa chọn thực hành kế toán vì lý do hiệu quả LÝ THUYẾT THỰC CHỨNG SỨC MẠNH CỦA LÝ THUYẾT THỰC CHỨNG BAO TRÙM LÝ THUYẾT QUY CHUẨN LÝ THUYẾT THỰC CHỨNG  SỨC MẠNH CỦA LÝ THUYẾT THỰC CHỨNG BAO TRÙM LÝ THUYẾT QUY CHUẨN VÌ  Khoa học hơn trong phương pháp luận  Rõ ràng hơn  Hàm súc hơn  Nhấn mạnh nghiên cứu thực nghiệm trong kinh tế LÝ THUYẾT THỰC CHỨNG – NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VỐN  Có 2 loại nghiên cứu thị trường vốn có tầm quan trọng đặc biệt đối với nghiên cứu thực chứng:  Các nghiên cứu cố gắng xác định tác động của việc công bố thông tin kế toán về tỷ suất sinh lời của cổ phiếu.  Các nghiên cứu xem xét ảnh hưởng của những thay đổi trong chính sách kế toán trên giá cổ phiếu. LÝ THUYẾT THỰC CHỨNG  Lý thuyết thực chứng nghiên cứu thị trường vốn như thế nào? LÝ THUYẾT THỰC CHỨNG  Lý thuyết thực chứng nghiên cứu chính sách kế toán như thế nào? LÝ THUYẾT THỰC CHỨNG  Lý thuyết thực chứng nghiên cứu hành vi như thế nào?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdflythuyetthuc_chung_c4_5489.pdf
Tài liệu liên quan