Luật thanh tra

THANH TRA THEO CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT. • THANH TRA ĐỘT XUẤT KHI PHÁT HIỆN DẤU HIỆU VI PHẠM, THEO YÊU CẦU CỦA VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO HOẶC DO THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN GIAO.

pdf21 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 1239 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luật thanh tra, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUẬT THANH TRA TỔNG QUAN • LUẬT THANH TRA ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA NGÀY 15/06/2004 THAY THẾ CHO PHÁP LỆNH THANH TRA NGÀY 29/03/1990 VÀ CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/10/2004. • LUẬT THANH TRA GỒM 5 CHƯƠNG VÀ 70 ĐIỀU: - CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG - CHƯƠNG II: TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN THANH TRA NHÀ NƯỚC - CHƯƠNG III: HOẠT ĐỘNG THANH TRA - CHƯƠNG IV: THANH TRA NHÂN DÂN - CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH. PHẠM VI THANH TRA • CƠ QUAN THANH TRA NN TIẾN HÀNH THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT, NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA CƠ QUAN NN CÙNG CẤP. PHẠM VI THANH TRA (TIẾP) • BAN THANH TRA NHÂN DÂN GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT, VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ TRÁCH NHIỆM Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC. MỤC ĐÍCH THANH TRA • PHÒNG NGỪA, PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ CÁC HÀNH VI VI PHẠM. • PHÁT HIỆN CÁC SƠ HỞ TRONG CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐỂ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI. • NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC. • BẢO VỆ LỢI ÍCH NN, QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG • TUÂN THEO PHÁP LUẬT. • BẢO ĐẢM CHÍNH XÁC, KHÁCH QUAN, TRUNG THỰC, CÔNG KHAI, DÂN CHỦ, KỊP THỜI. • KHÔNG CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG CỦA ĐỐI TƯỢNG THANH TRA. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM • LỢI DỤNG CHỨC VỤ QUYỀN HẠN THANH TRA GÂY KHÓ KHĂN, PHIỀN HÀ CHO ĐỐI TƯỢNG THANH TRA. • THANH TRA VƯỢT THẨM QUYỀN. • CỐ Ý KẾT LUẬN SAI SỰ THẬT, BAO CHE CHO NGƯỜI CÓ HÀNH VI VI PHẠM. • TIẾT LỘ THÔNG TIN, TÀI LIỆU VỀ NỘI DUNG THANH TRA KHI CHƯA CÓ KẾT LUẬN CHÍNH THỨC. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM (TIẾP) • CUNG CẤP THÔNG TIN TÀI LIỆU KHÔNG CHÍNH XÁC. • CHỐNG ĐỐI, CẢN TRỞ, MUA CHUỘC, TRẢ THÙ NGƯỜI LÀM NHIỆM VỤ THANH TRA, NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN. • CAN THIỆP TRÁI PHÁP LUẬT VÀO HOẠT ĐỘNG THANH TRA. • CÁC HÀNH VI KHÁC. PHÂN LOẠI THEO CẤP HÀNH CHÍNH • THANH TRA CHÍNH PHỦ. • THANH TRA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG. • THANH TRA HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ. PHÂN LOẠI THEO NGÀNH, LĨNH VỰC • THANH TRA BỘ VÀ CƠ QUAN NGANG BỘ (GỌI CHUNG LÀ THANH TRA BỘ). THANH TRA BỘ CÓ THANH TRA HÀNH CHÍNH VÀ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH. • THANH TRA SỞ. TIÊU CHUẨN THANH TRA VIÊN • TRUNG THÀNH VỚI TỔ QUỐC, CÓ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC TỐT, CÓ Ý THỨC TRÁCH NHIỆM. • TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CÓ KIẾN THỨC VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ ĐỐI VỚI THANH TRA VIÊN CHUYÊN NGÀNH PHẢI CÓ KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ CHUYÊN NGÀNH ĐÓ. TIÊU CHUẨN THANH TRA VIÊN (TIẾP) • CÓ NGHIỆP VỤ THANH TRA. • CÓ ÍT NHẤT 2 NĂM KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI MỚI TUYỂN DỤNG VÀ 1 NĂM KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỪ CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC CHUYỂN SANG. THANH TRA CHUYÊN NGÀNH HÌNH THỨC THANH TRA • THANH TRA THEO CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT. • THANH TRA ĐỘT XUẤT KHI PHÁT HIỆN DẤU HIỆU VI PHẠM, THEO YÊU CẦU CỦA VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO HOẶC DO THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN GIAO. THẨM QUYỀN VÀ CĂN CỨ RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRA • THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THANH TRA, NẾU XÉT THẤY CẦN THIẾT THÌ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRA. • CĂN CỨ: – CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH ĐÃ DUYỆT; – THEO YÊU CẦU CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC; – KHI PHÁT HIỆN CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM. THỜI HẠN THANH TRA • THỜI HẠN CỦA MỘT CUỘC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH KHÔNG QUÁ 30 NGÀY. • TRONG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT, NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRA CÓ THỂ GIA HẠN 1 LẦN, NHƯNG CŨNG KHÔNG ĐƯỢC QUÁ 60 NGÀY. BÁO CÁO KẾT QUẢ • CHẬM NHẤT 15 NGÀY SAU CUỘC THANH TRA LÀ PHẢI CÓ BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA. • BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA PHẢI ĐƯỢC GỬI CHO NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRA, NẾU NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRA LÀ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUẢN LÝ NN THÌ PHẢI GỬI THÊM 1 BẢN CHO THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ THANH TRA. BÁO CÁO KẾT QUẢ (TIẾP) • NỘI DUNG: – KẾT LUẬN CỤ THỂ VỀ TỪNG NỘI DUNG THANH TRA; – XÁC ĐỊNH RÕ TÍNH CHẤT, MỨC ĐỘ VI PHẠM, NGUYÊN NHÂN, TRÁCH NHIỆM; – Ý KIẾN KHÁC NHAU GIỮA THÀNH VIÊN VÀ TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA (NẾU CÓ); – CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐÃ ĐƯỢC ÁP DỤNG, KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ. KẾT LUẬN THANH TRA • CHẬM NHẤT 15 NGÀY SAU KHI CÓ BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRA PHẢI RA VĂN BẢN KẾT LUẬN THANH TRA. • NỘI DUNG: – ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT, NHIỆM VỤ CỦA ĐỐI TƯỢNG THANH TRA; – KẾT LUẬN VỀ NỘI DUNG ĐƯỢC THANH TRA; KẾT LUẬN THANH TRA (TIẾP) – XÁC ĐỊNH RÕ TÍNH CHẤT, MỨC ĐỘ VI PHẠM, NGUYÊN NHÂN, TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ HÀNH VI VI PHẠM (NẾU CÓ); – CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ĐƯỢC ÁP DỤNG, KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ. KẾT LUẬN THANH TRA (TIẾP) • TRONG QUÁ TRÌNH RA KẾT LUẬN THANH TRA, NGƯỜI RA KẾT LUẬN CÓ THỂ YÊU CẦU ĐOÀN THANH TRA BÁO CÁO, YÊU CẦU ĐỐI TƯỢNG THANH TRA GIẢI TRÌNH ĐỂ LÀM RÕ THÊM. • KẾT LUẬN THANH TRA ĐƯỢC GỬI CHO THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THANH TRA VÀ ĐỐI TƯỢNG THANH TRA.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluat_thanh_tra_ref_6979.pdf
Tài liệu liên quan