• Điểm hấp dẫn của Luật thuế thu nhập doanh nghiệpĐiểm hấp dẫn của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

  Chương trình cải cách hệ thống thuế năm 2010-1011 đã xác định là: “hoàn thiện theo hướng giảm mức TS, giảm diện miễn, giảm thuế; thống nhất mức TS và ưu đãi thuế giữa các thành phần KT để khuyến khích đầu tư và đảm bảo bình đẳng trong cạnh tranh” Nhìn chung, hệ thống luật thuế TNDN của Việt Nam hiện nay đang trên đà hoàn thiện nên vẫn có những kẻ ...

  doc22 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 1562 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hànhĐề tài Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành

  Người thụ hưởng có quyền khởi kiện người ký phát, người phát hành, người bảo lãnh, người chuyển nhượng, người chấp nhận yêu cầu thanh toán số tiền quy định tại Điều 52 của Luật này trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công cụ chuyển nhượng bị từ chối chấp nhận hoặc bị từ chối thanh toán. 2. Người có liên quan bị khởi kiện theo quy định tại Điều 76 củ...

  doc26 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 1173 | Lượt tải: 1

 • Luật Doanh NghiệpLuật Doanh Nghiệp

  Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, công ty cổ phần phải gửu báo cáo tài chính. công ty cổ phần phải gửi báo cáo tài chính hàng năm đã được đại hội cổ đông thông qua đến cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh - Tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hàng năm phải đưpcj thông báo đến tất cả các cổ đông

  pdf98 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 1483 | Lượt tải: 1