Lập trình web - Cascading style sheets (css)

Dimension (1) Xác định các chiều dài và rộng của một phần tử Ví dụ: chiều dài và rộng của một tấm ảnh, chiều cao của một đoạn văn bản, v.v.

pdf23 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 197 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Lập trình web - Cascading style sheets (css), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Cascading Style Sheets (CSS) 2CSS Dùng để trình bày các phần tử trong HTML trên trình duyệt CSS có thể được đặt trong văn bản HTML hay ở một file khác Cách dùng phổ biến là có một file CSS riêng để có thể dùng cho nhiều văn bản HTML Nếu một văn bản dùng nhiều file CSS khác nhau, hệ thống sẽ dùng các định dạng trong các file như là một file 3Cú Pháp CSS (1) Cú pháp cơ bản của CSS gồm 3 phần Selector (phần tử được hiển thị) Property (thuộc tính) Value (giá trị) selector {property: value} Ví dụ: body {color: black} p {font-family: "sans serif"} 4Cú Pháp CSS (2) Có thể sử dụng một định dạng chung cho một nhóm các phần tử Ví dụ: h1,h2,h3,h4,h5,h6 { color: green } Định dạng một class p.right {text-align: right} p.center {text-align: center} 5Cú Pháp CSS (3) Một class có thể được dùng cho nhiều tag khác nhau .center {text-align: center} 6Cú Pháp CSS (4) Sử dụng id #green {color: green} Chú thích 7Đưa CSS vào HTML (1) Dùng một file CSS bên ngoài Dùng bên trong file HTML 8Đưa CSS vào HTML (2) Dùng CSS ngay tại tag trong file HTML (inline) Có một số trình duyệt không hổ trợ CSS, để tránh trường hợp mã CSS bị hiển thị, dùng cách sau: 9Background (1) 10 Background (2) 11 Background: Ví dụ 12 Text (1) Dùng để điều chỉnh sự hiển thị của text trong HTML 13 Text (2) 14 Font (1) 15 Font (2) 16 Font (3) 17 Font: Ví dụ Chọn font chữ 18 Margin 19 Dimension (1) Xác định các chiều dài và rộng của một phần tử Ví dụ: chiều dài và rộng của một tấm ảnh, chiều cao của một đoạn văn bản, v.v. 20 Dimension (2) 21 Position (1) Xác định vị trí của một phần tử 22 Position (2) Xác định vị trí của một phần tử 23 Position: Ví dụ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdflaptrinhmang_phamtranvu_lec6_2_7846.pdf
Tài liệu liên quan