Lập trình trên windows với microsoft®. net - Sử dụng controls trong C#

Visual Effects in WinForms Transparent Forms Control Docking Control Anchoring Visual Inheritance

pdf19 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lập trình trên windows với microsoft®. net - Sử dụng controls trong C#, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lập trình trên Windows với Microsoft® .NET Giảng viên: ThS. Trần Bá Nhiệm Sử dụng controls trong C# PrintDocument PrintPreviewControl Printing Support Controls Sử dụng controls trong C# PROPERTIES AutoZoom Columns Document Rows StartPage UseAntiAlias Zoom InvalidatePreview PrintPreviewControl Sử dụng controls trong C# Dialog Boxes Uses Types (by Presentation) To display information and messages for the user As a means of accepting user-input Sử dụng controls trong C# Dialog Types Types of Dialog (by definition) •OpenFileDialog •PageSetUpDialog •FontDialog •ColorDialog •SaveFileDialog •PrintPreviewDialog •PrintDialog Custom dialog boxes Common dialog boxes Sử dụng controls trong C# PROPERTIES CheckFileExists DefaultExt FileName FileNames Filter InitialDirectory MutiSelect ReadOnlyChecked RestoreDirectoryShowHelp ShowReadOnly OpenFileDialog Sử dụng controls trong C# PROPERTIES AllowVectorFonts AllowVerticalFonts Color Font MaxSizeMinSize ShowColor ShowEffects ShowHelp FontDialog Sử dụng controls trong C# AllFullOpen AnyColor Color CustonColors FullOpen ShowHelpSolidColorOnly PROPERTIES ColorDialog Sử dụng controls trong C# PROPERTIES CreatePrompt OverwritePrompt OpenFile SaveFileDialog Sử dụng controls trong C# MessageBox [1]  MessageBox Mã chương trình hiển thị Messagebox: MessageBox.Show(“[Message]”);  Phương thức MessageBox cho phép overloaded với mười hai cách khác nhau để cung cấp nhiều chức năng Sử dụng controls trong C# MessageBox [2] •MessageBoxButtons •MessageBoxIcon •MessageBoxDefaultButton •MessageBoxOptions Sử dụng controls trong C# MessageBoxButton Member Name AbortRetryIgnore OK OKCancel RetryCancel YesNo YesNoCancel Sử dụng controls trong C# MessageBoxIcon Member Name Member Name Asterisk Question Error Stop Exclamation Warning Hand Information None Sử dụng controls trong C# MessageBoxOptions Member Name DefaultDesktopOnly RightAlign RtlReading ServiceNotification Sử dụng controls trong C# MessageBoxDefaultButton Member Name Button1 Button2 Button3 Sử dụng controls trong C# Visual Effects in WinForms Transparent Forms Control Docking Control Anchoring Visual Inheritance Sử dụng controls trong C# Transparent Forms this.Opacity = 0.83; Sử dụng controls trong C# Control Anchoring Control Anchored Control not Anchored Sử dụng controls trong C# Visual Inheritance Creates a base Form Used at various places Allows changes to be made in the inherited form

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfc_co_ban_7_6364.pdf
Tài liệu liên quan