Lập trình trên windows với microsoft®. net - Phát biểu If

Các kiểu dữ liệu người dùng tự định nghĩa  Chứa các thành phần có thể có kiểu dữ liệu khác nhau  Có thể định nghĩa phương thức bên trong  Không thể thừa kế

pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lập trình trên windows với microsoft®. net - Phát biểu If, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lập trình trên Windows với Microsoft® .NET Giảng viên: ThS. Trần Bá Nhiệm Phát biểu If  Cú pháp: if ( ) { //Các câu lệnh } [ else { //Các câu lệnh } ]  phải có giá trị kiểu Boolean (đúng hoặc sai, tức true hoặc false) Phát biểu switch  Cú pháp: switch( ) { case : //Các câu lệnh 1 break; case : //Các câu lệnh 2 break; default: //Các câu lệnh default break; } Phát biểu lặp  Thực hiện một số lệnh nào đó trong thân vòng lặp với một số lần xác định hoặc khi một biểu thức đánh giá điều kiện còn cho giá trị đúng (true)  Các loại phát biểu lặp gồm:  while  do .. while  for  foreach  Cú pháp: while () { //các phát biểu }  Ý nghĩa: Thực hiện lặp các phát biểu trong thân vòng lặp trong khi mà <biểu thức điều kiện> còn cho kết quả đúng Phát biểu while Kiểm tra điều kiện trước  Cú pháp: do { //các phát biểu } while ()  Ý nghĩa: Thực hiện lặp các phát biểu trong thân vòng lặp trong khi mà <biểu thức điều kiện> còn cho kết quả đúng Phát biểu do .. while Kiểm tra điều kiện sau  Cú pháp: for ( = ; <biểu thức điều kiện>; ) { //các phát biểu }  Ý nghĩa: gán = kiểm tra đúng thì thực hiện các phát biểu, tăng/giảm biến, quay lại kiểm tra Phát biểu for  Cú pháp: foreach ( in <tập hợp/nhóm control/mảng>) { //các phát biểu }  Ý nghĩa: duyệt qua tất cả các phần tử trong và thực hiện các phát biểu Phát biểu foreach  break – ngắt ngang vòng lặp bất kỳ lúc nào  continue – bỏ qua lần duyệt hiện tại và bắt đầu với lần kế tiếp  Có thể được dùng trong bất kỳ loại vòng lặp nào Phát biểu break và continue DataType[số lượng phần tử] ArrayName; int[6] array1; Kiểu dữ liệu Mảng  Một tập hợp các giá trị có cùng kiểu dữ liệu  Cú pháp khai báo:  Truy xuất: [] Kiểu dữ liệu Cấu trúc  Các kiểu dữ liệu người dùng tự định nghĩa  Chứa các thành phần có thể có kiểu dữ liệu khác nhau  Có thể định nghĩa phương thức bên trong  Không thể thừa kế struct structEx { public int strIntDataMember; private string strStrDataMember; public void structMethod1() { //các phát biểu } } Kiểu dữ liệu liệt kê (Enumerator) public class Holiday { public enum WeekDays { Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday } public void GetWeekDays (String EmpName, WeekDays DayOff) { //Process WeekDays } static void Main() { Holiday myHoliday = new Holiday(); myHoliday.GetWeekDays (“Richie”, Holiday.WeekDays.Wednesday); } }

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfc_co_ban_2_1095.pdf
Tài liệu liên quan