Lập tiến độ dự án

Thời điểm sớm của các công việc Thời điểm bắt đầu sớm: ESij = Ei Thời điểm kết thúc sớm: EFij = ESij + tij Thời điểm muộn của các công việc Thời điểm kết thúc muộn: LFij = Lj Thời điểm bắt đầu muộn: LSij = LFij – tij Thời gian dự trữ của công việc: Dự trữ toàn phần: GRii = Lj – Ei – tij Dự trữ bắt đầu: SRij = Lj – Li – tij Dự trư kết thúc: FRij= Ej –Ei – tij Dự trữ độc lập: IRij = Ej - Li – tij

ppt23 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 1133 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lập tiến độ dự án, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Biểu đồ Gantt: Sơ đồ mạng? Sơ đồ CPM: Critical Path Method -phương pháp đường găng Sơ đồ PERT: Program and Evalution Review Technique – Kỹ thuật đánh giá và kiểm soát chương trình Sơ đồ mạng AON: sơ đồmạng sự kiện công việc đặt trên nút Sơ đồ mạng AOA: Sơ đồmạng công việc công việc đặt trên đường Trình tự lập sơ đồ mạng Một số định nghĩa về công việc: Một số định nghĩa về sự kiện: Các thông số trong sơ đồ mạng Thời điểm sớm của các công việc Thời điểm bắt đầu sớm: ESij = Ei Thời điểm kết thúc sớm: EFij = ESij + tij Thời điểm muộn của các công việc Thời điểm kết thúc muộn: LFij = Lj Thời điểm bắt đầu muộn: LSij = LFij – tij Thời gian dự trữ của công việc: Dự trữ toàn phần: GRii = Lj – Ei – tij Dự trữ bắt đầu: SRij = Lj – Li – tij Dự trư kết thúc: FRij= Ej –Ei – tij Dự trữ độc lập: IRij = Ej - Li – tij Trình tự lập sơ đồ mạng CPM Các bước thực hiện Vẽ sơ đồ mạng Tính thời gian tij và σ2 của mỗi công việc Dùng phương pháp CPM với tij = te để xác định các công việc găng và đường găng Xác định khả năng hoàn thành dự án trong thời gianmong muốn Các vấn đề mấu chốt Sơ đồ Gantt hay sơ đồ mạng? Mạng CPM hay mạng PERT? Lập sơ đồ mạng như thế nào?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuong_5_6989.ppt
Tài liệu liên quan