Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 7: Đánh giá kế hoạch kinh doanh

Đánh giá chất lượng hình thức  Hình thức trình bày: cần phải sạch đẹp, chuyên nghiệp, nghiêm túc.  Độ dài bản KHKD: 5-60 tr  Cấu trúc: việc sắp xếp các phần mục mạch lạc  Văn phong: cần sáng sủa, súc tích, mạch lạc.

pdf12 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 7: Đánh giá kế hoạch kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Chương 7. Đánh giá kế hoạch kinh doanh 1. Các rủi ro trong lập kế hoạch kinh doanh 2. Đánh giá công tác lập kế hoạch kinh doanh 3. Đánh giá chất lượng bản kế hoạch kinh doanh 21. RỦI RO TRONG LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH  Khái niệm rủi ro và bất định  Rủi ro là khả năng xảy ra khác biệt giữa kết quả thực tế và kết quả được dự kiến khi lập kế hoạch.  Rủi ro là một khái niệm khách quan, chỉ có thể đo lường được một cách tương đối, có thể đo thông qua mức độ tổn thất bằng tiền.  Bất định là sự không chắc về khả năng xảy ra một kết quả nào đó trong tương lai khi người lập kế hoạch nhận thức có rủi ro. Bất định thể hiện một trạng thái tư tưởng (sự không chắc), do vậy nó phụ thuộc phần lớn vào thông tin được sử dụng để đánh giá kết quả và khả năng đánh giá của mỗi cá nhân đối với thông tin đó.  Khái niệm này mang tính chủ quan, có khác biệt cho từng cá nhân và không thể đo lường trực tiếp. Để tính toán tác động của bất định, có thể gán một vài thông số khách quan, thí dụ như gán xác suất xảy ra một sự kiện nào đó vào các yếu tố bất định của kế hoạch. Lúc này, bài toán bất định trở thành bài toán rủi ro 31. RỦI RO TRONG LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH  Các loại rủi ro trong kinh doanh 41. RỦI RO TRONG LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH  Rủi ro trong lập kế hoạch kinh doanh  Các sai lệch của dữ liệu và các sai lệch do đánh giá  Sự thay đổi của môi trường kinh tế làm cho các kinh nghiệm không còn phù hợp  Không thể diễn dịch các dữ liệu được thu thập  Không đủ khả năng phân tích, hoặc bị sai sót trong phân tích  Năng lực quản lý của ban quản trị DN và vấn đề mà họ muốn tập trung  Sự lỗi thời của sản phẩm, công nghệ 51. RỦI RO TRONG LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH  Các công cụ phân tích rủi ro  Phân tích độ nhạy (Sensitivity Analysis): cho thay đổi giá trị của 1 (hoặc vài) thông số thị trường để đánh giá ảnh hưởng của nó đến hoạt động kinh doanh  Phân tích tình huống (Scenario Analysis)  Phân tích mô phỏng (Simulation Analysis) 61. RỦI RO TRONG LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH  Các phương pháp quản lý rủi ro a) Kiểm soát tổn thất, b) Giảm rủi ro nội tại. c) Tài trợ khi có rủi ro  Kiểm soát tổn thất và giảm rủi ro nội tại thường liên quan đến các quyết định đầu tư nguồn lực nhằm tăng giá trị của DN. 71. RỦI RO TRONG LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH  a) Kiểm soát tổn thất: là các hoạt động giảm chi phí tổn thất bằng cách giảm tần suất tổn thất và giảm mức độ tổn thất..  Phương pháp kiểm soát rủi ro:  (1) nhóm phương pháp giảm bớt các hoạt động rủi ro: sẽ làm giảm thu nhập của DN  (2) nhóm phương pháp gia tăng phòng ngừa tổn thất: sẽ gia tăng chi phí hoạt động 81. RỦI RO TRONG LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH b) Giảm rủi ro nội tại:  có thể sử dụng hai cách  đa dạng hóa các hình thức đầu tư:đa dạng hóa hoạt động, tiến hành sản xuất kinh doanh nhiều sản phẩm khác nhau để giảm các rủi ro về giảm doanh thu, ngưng sản xuất do không bán được sản phẩm,  đầu tư vào thông tin: sẵn sàng chịu chi phí để có được thông tin đáng tin cậy, qua đó có thể đưa ra các dự đoán đúng cho các tổn thất dự kiến. 91. RỦI RO TRONG LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH c) Tài trợ khi có rủi ro (tài trợ tổn thất) là phương pháp tạo nguồn quỹ để chi trả hoặc bồi thường cho các tổn thất xảy ra.  Có 4 phương pháp tài trợ tổn thất:  tự bảo hiểm (retention, self-insurance),  mua hợp đồng bảo hiểm,  sử dụng các nguồn dẫn xuất tài chính (hedging)  chuyển giao rủi ro thông qua hợp đồng.  Các phương pháp này không loại trừ nhau mà thường được sử dụng kết hợp với nhau. 10 2. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH Đánh giá công tác lập KHKD :  Chất lượng của bản KHKD được xây dựng  Mức độ đáp ứng mục tiêu của DN đặt ra khi quyết định lập KHKD  Các thông tin trình bày trong KHKD  Hoàn tất đúng thời hạn qui định  Chi phí thực hiện chấp nhận được 11 3. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BẢN KẾ HOẠCH KINH DOANH  Đánh giá chất lượng nội dung  Cung cấp được những thông tin mà đối tượng đọc chính của bản KHKD đang quan tâm.  Các thông tin đầu vào được trình bày đầy đủ và đáng tin cậy.  Có các dự báo đáng tin cậy.  Mức độ chi tiết của các kết quả tính toán và các hoạt động đề ra trong kế hoạch.  Các kết quả tính toán phải đảm bảo chính xác. Các số liệu sử dụng phải nhất quán trong suốt bản kế hoạch.  Tính logic, chặt chẽ và nhất quán của các phân tích lập luận hay giải pháp đề xuất.  Tính độc đáo sáng tạo của các giải pháp chiến lược và tính hiệu quả của các hoạt động đề xuất trong kế hoạch.  Tính khả thi của các hoạt động đề xuất trong kế hoạch so với hoàn cảnh cụ thể của DN trong kỳ kế hoạch và trong môi trường kinh doanh cụ thể của DN.  Tính linh hoạt của chiến lược và kế hoạch.  Có nêu phần phân tích rủi ro và các biện pháp ứng phó. 12 3. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BẢN KẾ HOẠCH KINH DOANH  Đánh giá chất lượng hình thức  Hình thức trình bày: cần phải sạch đẹp, chuyên nghiệp, nghiêm túc.  Độ dài bản KHKD: 5-60 tr  Cấu trúc: việc sắp xếp các phần mục mạch lạc  Văn phong: cần sáng sủa, súc tích, mạch lạc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdflap_ke_hoach_kinh_doanh_tran_minh_huychuong_7_1159_2045404.pdf
Tài liệu liên quan