Lập bảng vật liệu cho chi tiết

Trong phần mềm SW tự động có thể truy cập cho ta các giá trị về số lượng (Quantity), số thứ tự (Item), tên của chi tiết (Part) và chức năng của từng chi tiết (Description). Trong phần Assembly Drawing. Quá trình lập bảng. Trong môi trường Drawing chọn Insert > Bill of Materials. Xuất hiện hộp thoại.

pdf5 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/01/2013 | Lượt xem: 1634 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lập bảng vật liệu cho chi tiết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 236 Hình 16.3. Hình 16.4. Chöông 17: Laäp Baûng Vaät Lieäu Cho Chi Tieát. Trong phaàn meàm SW töï ñoäng coù theå truy caäp cho ta caùc giaù trò veà soá löôïng (Quantity), soá thöù töï (Item), teân cuûa chi tieát (Part) vaø chöùc naêng cuûa töøng chi tieát (Description). Trong phaàn Assembly Drawing. Quaù trình laäp baûng. Trong moâi tröôøng Drawing choïn Insert > Bill of Materials. Xuaát hieän hoäp thoaïi. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 237 Hình 17.1. Choïn moät loaïi baûng trong hoäp thoaïi vaø choïn Open. Xuaát hieän hoäp thoaïi. Hình 17.2. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 238 Choïn Contents : Xaùc ñònh caùc chi tieát caàn boû ñi hay caàn giöõ laïi trong baûng. Display labels at top :dòch chuyeån chi tieát cuoái cuøng leân vò trí ñaàu. Choïn Control. Hình 17.3. Trong baûng Split tables choïn Split table into section. • Table height before splitting :xaùc ñònh chieàu cao cuûa baûng vaät lieäu. • Split direction for new section: Choïn höôùng ñeå taùch baûng vaät lieäu. Choïn baûng Configuration. Hình 17.4. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 239 Trong baûng Anchor Point choïn Use table Anchor Point : Xaùc ñònh vò trí ñieåm ñaët cuûa baûng vaät lieäu.  Top Left: Ñaët taïi vò trí ñieåm ñaàu beân traùi cuûa baûng beân goùc traùi phía treân khung veõ.  Top Right: Ñaët taïi vò trí ñieåm ñaàu beân phaûi cuûa baûng beân goùc traùi phía treân khung veõ  Bottom Left :Ñaët taïi vò trí ñieåm cuoái beân traùi cuûa baûng beân goùc traùi phía treân khung veõ.  Bottom Right:Ñaët taïi vò trí ñieåm cuoái beân phaûi cuûa baûng beân goùc traùi phía treân khung veõ. Hình 17.5 . Ñeå coù theå hieäu chænh caùc gia ùtrò trong baûng ta coù theå Doble Click vaøo vò trí caàn chænh söûa luùc naøy baûng seõ töï ñoäng keát noái vaø theå hieän hoäp thoaïi trong Excel. Luùc naøy ngöôøi thieát keá coù theå chænh söûa moät caùch deã daøng. Hình 17.6. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 240 Sau khi ñaõ hieäu chænh. Hình 17.7. Ta cuõng coù theå töï taïo caùc baûng vaät lieäu hay khung teân cho baûn veõ baèng caùch. Choïn Sheet > Edit Sheet Format. Trong Sheet Format > Edit Sheet. Veõ khung teân baèng Sketch Line vaø choïn Note ñeå vieát chöõ trong baûng. Hình 17.8.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfpages_from_solidword_2003_19_5043.pdf
Tài liệu liên quan