Kỹ thuật nâng - Vận chuyển - Bảo đảm an toàn làm việc máy trục

Bộ hạn chế hành trình ã Bộ hạn chế chiều cao nâng n Chức năng : n Thiết bị nhằm mục đích ngăn ngừa trường hợp nâng tải lên đến đỉnh cần hoặc đến đầu dầm cẩu. n Khi tải được nâng đến độ cao giới hạn thì thiết bị liên động sẽ tự động ngắt dẫn động của cơ cấu nâng để ngừng nâng tải tiếp . n Cấu tạo , và nguyên lý hoạt động : n Bộ tiếp điểm được lắp vào mạch điều khiển cơ cấu nâng của cần trục sao cho ở vị trí làm việc các tiếp điểm luôn đóng mạch . n Khi nâng móc đến vị trí trên cùng . Cụm móc 3 chạm vào vòng tay đòn 2 tác dụng vào đòn bộ tiếp điểm . Các tiếp điểm ngắt mạch và động cơ nâng được dừng lại .

ppt35 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 22/07/2013 | Lượt xem: 1225 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kỹ thuật nâng - Vận chuyển - Bảo đảm an toàn làm việc máy trục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KYÕ THUAÄT NAÂNG-VAÄN CHUYEÅN CHÖÔNG 9 BAÛO ÑAÛM AN TOAØN LAØM VIEÄC MAÙY TRUÏC THIEÁT BÒ AN TOAØN CUÛA MAÙY TRUÏC Boä haïn cheá haønh trình Boä haïn cheá chieàu cao naâng Chöùc naêng : Thieát bò nhaèm muïc ñích ngaên ngöøa tröôøng hôïp naâng taûi leân ñeán ñænh caàn hoaëc ñeán ñaàu daàm caåu. Khi taûi ñöôïc naâng ñeán ñoä cao giôùi haïn thì thieát bò lieân ñoäng seõ töï ñoäng ngaét daãn ñoäng cuûa cô caáu naâng ñeå ngöøng naâng taûi tieáp . Caáu taïo , vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng : Boä tieáp ñieåm ñöôïc laép vaøo maïch ñieàu khieån cô caáu naâng cuûa caàn truïc sao cho ôû vò trí laøm vieäc caùc tieáp ñieåm luoân ñoùng maïch . Khi naâng moùc ñeán vò trí treân cuøng . Cuïm moùc 3 chaïm vaøo voøng tay ñoøn 2 taùc duïng vaøo ñoøn boä tieáp ñieåm . Caùc tieáp ñieåm ngaét maïch vaø ñoäng cô naâng ñöôïc döøng laïi . Boä haïn cheá chieàu cao naâng vaät ñaët ôû ñaàu caàn 1- Boä tieáp ñieåm ñieän 2-Voøng tay ñoøn 3- Cuïm moùc caâu THIEÁT BÒ AN TOAØN CUÛA MAÙY TRUÏC Boä haïn cheá haønh trình Boä haïn cheá chieàu cao naâng Nguyeân lyù hoaït ñoäng : Töông töï haïn cheá chieàu cao naâng vaät ñaët ôû ñaàu caàn . Khi naâng vaät ñeán chieàu cao naâng cho pheùp thì cuïm moùc caâu 3 seõ chaïm vaøo ñoøn 4 . Ñoøn 4 ñi leân seõ taùc duïng vaøo ñoøn boä tieáp ñieåm 2 . Khi ñoù , ñoäng cô cô caáu naâng ( palaêng ñieän ) seõ bò ngaét ñieän . Boä haïn cheá haønh trình naâng vaät ôû palaêng ñieän 1-Palaêng ñieän 2- Boä tieáp ñieåm ñieän 3- Cuïm moùc caâu 4- Ñoøn 5- Cuïm baùnh xe di chuyeån kieåu treo 6- Ñoäng cô cô caáu di chuyeån THIEÁT BÒ AN TOAØN CUÛA MAÙY TRUÏC Boä haïn cheá haønh trình Boä haïn cheá haønh trình di chuyeån Chöùc naêng : Ñaûm baûo cho maùy truïc hay xe con khoâng di chuyeån vöôït ngoaøi giôùi haïn cho pheùp ( giôùi haïn goùc quay ñoái vôùi caàn truïc , giôùi haïn haønh trình di chuyeån cuûa caàu truïc , xe con , palaêng …) Caáu taïo vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng Boä ngaét kieåu ñoøn coù hai vò trí laøm vieäc veà 2 phía keå töø ñieåm 0 , töùc laø cho pheùp quay phaûi vaø traùi . Sô ñoà ñieän coù khaû naêng môû maùy cô caáu ñeå chuyeån ñoäng ngöôïc laïi . Boä haïn cheá haønh trình di chuyeån THIEÁT BÒ AN TOAØN CUÛA MAÙY TRUÏC Boä haïn cheá haønh trình Boä haïn cheá haønh trình naâng caàn: Chöùc naêng : Ngaét daãn ñoäng cuûa cô caáu naâng , haï caàn khi goùc taïo neân giöõa caàn vaø phöông naèm ngang ñaït trò soá giôùi haïn Caáu taïo vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng : Hai daïng cuûa boä haïn cheá haønh trình naâng caàn : söû duïng cöû chaën , tieáp ñieåm ñieän vaø daây caùp giöõ . ÔÛ hình a , khi goùc nghieâng caàn ñaït giaù trò giôùi haïn thì cöû chaën seõ taùc ñoäng vaøo ñoøn , ngaét tieáp ñieåm ñieän daãn ñeán ngaét ñoäng cô naâng caàn . ÔÛ hình b , daây caùp moät ñaàu noái vôùi phaàn coá ñònh cuûa maùy truïc , ñaàu coøn laïi ñöôïc noái vaøo caàn . Baèng caùch naøy coù theå ngaên khoâng cho goùc nghieâng caàn vöôït giaù trò lôùn nhaát . Boä haïn cheá haønh trình naâng caàn a-Duøng cöû chaën vaø boä tieáp ñieåm ñieän b- Duøng daây caùp giöõ THIEÁT BÒ AN TOAØN CUÛA MAÙY TRUÏC Boä haïn cheá moâ men naâng Chöùc naêng: Töï ñoäng ngaét ñoäng cô cô caáu naâng khi moâmen naâng vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp . Ñieàu naøy coù nghóa laø khi vaät naâng naëng quaù giôùi haïn cho pheùp öùng vôùi moãi taàm vôùi . Caáu taïo vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng : Caûm bieán löïc : Caûm bieán löïc ñöôïc laép giöõa caùc daây chaèng 4 noái ñaàu caàn vôùi vaønh puli ñoäng 1 cuûa caùp naâng caàn . Caûm bieán löïc laø moät loø xo voøng , coù caùc thanh keùo ñöôïc gaén vaøo heä caùp naâng caàn . Loø xo noái vôùi cô caáu truyeàn ñoäng baèng loø xo xoaén , nhôø ñoù maø chuyeån dòch daøi cuûa caùc thanh keùo thaønh chuyeån dòch goùc , ñoàng thôøi laø quay truïc cuûa bieán trôû . Khi taêng löïc keùo cuûa caùp naâng thì goùc taïo bôûi caùc caëp thanh giaèng seõ taêng leân . Loø xo voøng seõ bieán daïng vaø keùo theo söï dòch chuyeån con chaïy cuûa bieán trôû . Khi bieán trôû ñöôïc noái vaøo maïch ñieän , chuyeån dòch daøi seõ bieán thaønh tín hieäu ñieän . THIEÁT BÒ AN TOAØN CUÛA MAÙY TRUÏC Boä haïn cheá moâmen naâng 1-Vaønh puli ñoäng 2- Thanh giaèng 3- Boä caûm bieán löïc 4- Caùp giaèng caàn 5- OÁng noái 6- Ñoøn 7- Boä caûm bieán goùc nghieâng caàn 8- Giaù ñôõ cuûa caûm bieán goùc nghieâng caàn THIEÁT BÒ AN TOAØN CUÛA MAÙY TRUÏC Boä haïn cheá moâ men naâng Caûm bieán goùc nghieâng caàn : Caûm bieán goùc ngieâng caàn 7 ñöôïc laép ñoàng truïc vôùi choát quay cuûa caàn . Truïc cuûa boä caûm bieán goùc nghieâng lieân keát vôùi caàn baèng moät ñoøn 6 . Do ñoù khi caàn quay , qua ñoøn 6 seõ cuõng laøm quay truïc cuûa caûm bieán goùc quay . Söï quay cuûa truïc ñöôïc truyeàn qua boä truyeàn baùnh raêng vaø khôùp ñaøn hoài ñeán con chaïy cuûa bieán trôû ( chuyeån ñoåi töø giaù trò goùc nghieâng sang tín hieäu ñieän ). THIEÁT BÒ AN TOAØN CUÛA MAÙY TRUÏC Maïch rôle ñieàu khieån : Hai bieán trôû cuûa caûm bieán löïc vaø caûm bieán goùc nghieâng keát hôïp vôùi rôle ñieàu khieån cô caáu naâng ñöôïc noái vôùi nhau theo sô ñoà maïch caàu ñieän trôû Trong boä haïn cheá moâmen naâng söû duïng nguyeân taéc so saùnh tín hieäu do caûm bieán löïc vaø caûm bieán goùc nghieâng caàn . Khi troïng löôïng vaät naâng ñaõ ñaït ñeán trò soá cho pheùp öùng vôùi taàm vôùi , maïch caàu caân baèng khoâng coù doøng ñieän chaïy qua cuoän daây 3 , daãn tôùi ngaét maïch caùc tieáp ñieåm cuûa rôle vaø ngaét ñieän cô caáu naâng ( hay caàn truïc ) . Sô ñoà ñieän cuûa boä haïn cheá moâmen naâng 1-Bieán trôû cuûa caûm bieán löïc 2-Bieán trôû cuûa caûm bieán goùc nghieâng 3 - Cuoän daây cuûa rôle ñieàu khieån cô caáu naâng THIEÁT BÒ AN TOAØN CUÛA MAÙY TRUÏC Boä giaûm chaán : Chöùc naêng : Boä giaûm chaán ñaët cuoái haønh trình di chuyeån cuûa caàu truïc , xe con coù chöùc naêng haïn cheá söï di chuyeån do quaùn tính cuûa caàu truïc hay xe con sau khi boä haïn cheá haønh trình di chuyeån taùc duïng . Boä giaûm chaán THIEÁT BÒ AN TOAØN CUÛA MAÙY TRUÏC Thieát bò choáng xoâ (boä keïp ray ) Chöùc naêng : Keïp ray cuûa maùy truïc chaïy treân ray nhaèm ñaûm baûo söï oån ñònh cuûa maùy truïc trong tröôøng hôïp gioù to . THIEÁT BÒ AN TOAØN CUÛA MAÙY TRUÏC Thieát bò choáng xoâ (boä keïp ray ) 1- Ñoøn 2- Daàm cuoái 3- eâ -cu 4 – Tieáp ñieåm ñieän 5- Truïc vít 6- Xích 7- Ñóa xích 8-Choát 9- Truïc coù laép maù keïp 10-Khoái löôïng 11- Choát 12- Baùnh xe 13- Ñoøn 14-Khung 15 Caàn THIEÁT BÒ AN TOAØN CUÛA MAÙY TRUÏC Thieát bò choáng xoâ (boä keïp ray ) Caáu taïo vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng : Hình a , boä keïp ray coù ñoøn 1 ñöôïc laép baûn leà vôùi daàm cuoái 2 cuûa caàu truïc qua choát 8 . Moät ñaàu cuûa ñoøn 1 laø eâ-cu 3 ñöôïc laép treân truïc vít 5 . Moät ñaàu cuûa truïc vít coù ren phaûi coøn ñaàu kia coù ren traùi . Khi muoán keïp hay nhaû ray , chuùng ta taùc ñoäng qua tay quay , qua boä truyeàn xích 6 ,7 laøm quay truïc vít laøm e-cu dòch chuyeån ra hay vaøo , do ñoù moät ñaàu cuûa ñoøn seõ eùp vaøo hoaëc nhaû ra khoûi ray . Ngoaøi ra boä keïp ray coøn coù coâng taéc 4 coù taùc duïng ngaét ñieän cô caáu di chuyeån ( hay maùy truïc ) khi ôû vò trí keïp ray . THIEÁT BÒ AN TOAØN CUÛA MAÙY TRUÏC Thieát bò choáng xoâ (boä keïp ray ) Caáu taïo vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng : Hình b trình baøy moät daïng khaùc cuûa boä keïp ray, ñoøn 13 ñöôïc laép treân khung 16 , treân khung coù caùc baùnh xe 12 . Ñoøn 13 ñöôïc laép baûn leà vôùi khung qua choát 11 , moät ñaàu cuûa ñoøn laø truïc coù laép maù keïp 9 , ñaàu kia ñöôïc noái vôùi caàn 15 . Khi caàn 15 ñöôïc aán xuoáng , truïc leäch taâm eùp vaøo ray , thieát bò ôû traïng thaùi keïp ray , vaø ñöôïc giöõ ôû traïng thaùi naøy qua khoái löôïng 10 . THIEÁT BÒ AN TOAØN CUÛA MAÙY TRUÏC Maùy ño gioù Chöùc naêng : Thieát bò ño ñoä gioù vaø phaùt tín hieäu thoâng baùo baèng aâm thanh vaø aùnh saùng khi gioù ñaït tôùi moät toác ñoä giôùi haïn qui ñònh . Maùy ño gioù 1- Voõ 2- Caùnh 3- Truïc 4- Cuoän daây phaàn öùng THIEÁT BÒ AN TOAØN CUÛA MAÙY TRUÏC Maùy ño gioù Caáu taïo vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng : Khi coù gioù , caùnh 2 vaø truïc 3 quay . Truïc 3 vaø cuoän daây 4 hoaït ñoäng nhö moät maùy phaùt toác , seõ taïo ra moät ñieän theá töông öùng tæ leä vôùi ñoä lôùn cuûa vaän toác goùc cuûa truïc 3 . Giaù trò ñieän theá ñöôïc chuyeån ñoåi thaønh löïc gioù vaø ñöôïc hieån thò treân ñoàng hoà cuûa maùy ño gioù ( Hình b ) . Ñoàng thôøi löïc gioù cuõng ñöôïc hieån thò qua 3 ñeøn baùo öùng vôùi ba möùc : Xanh : löïc gioù naèm trong phaïm vi cho pheùp , vaän haønh maùy truïc bình thöôøng Vaøng : löïc gioù gaàn ñaït giaù trò lôùn nhaát trong phaïm vi cho pheùp , coù theå vaän haønh maùy truïc nhöng caàn löu yù . Ñoû : löïc gioù vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp , khoâng neân vaän haønh maùy truïc . Yeâu caàu ngöôøi vaän haønh phaûi keïp ray . OÅN ÑÒNH CUÛA MAÙY TRUÏC Khaùi nieäm chung veà oån ñònh maùy truïc Söï an toaøn laøm vieäc cuûa taát caû caùc maùy truïc ñöôïc ñaûm baûo nhôø ñuû ñoä oån ñònh choáng laät maùy truïc . Ñoä oån ñònh laø khaû naêng ñaûm baûo caân baèng vaø choáng laät cuûa thieát bò naâng . Möùc ñoä oån ñònh cuûa thieát bò naâng ñöôïc xaùc ñònh baèng tyû soá giöõa moâmen choáng laät vaø moâmen laät : Trong ñoù : K : Heää soá oån ñònh Md : Moâmen choáng laät Mt : Moâmen laät OÅN ÑÒNH CUÛA MAÙY TRUÏC Ñieàu kieän caân baèng maùy truïc ñöôïc xaùc ñònh baèng tyû soá cuûa moâmen choáng laät vaø moâmen gaây laät maùy truïc taùc duïng so vôùi ñöôøng truïc laät ( caïnh laät ) cuûa maùy truïc . Ñoä oån ñònh cuûa maùy truïc phaûi ñaûm baûo trong moïi tröôøng hôïp vaø moïi ñieàu kieän : ôû vò trí laøm vieäc coù mang vaät ( oån ñònh coù taûi ) cuõng nhö khoâng mang vaät ( oån ñònh rieâng ), trong nhöõng ñieàu kieän coù phoái hôïp taûi troïng baát lôïi nhaát taùc duïng leân maùy truïc theo quan ñieåm coù khaû naêng gaây ñoå maùy truïc . OÅN ÑÒNH CUÛA MAÙY TRUÏC Ñoä oån ñònh cuûa maùy truïc ñöôïc bieåu thò bôûi caùc trò soá sau : Heä soá oån ñònh coù taûi Heä soá oån ñònh rieâng OÅN ÑÒNH CUÛA MAÙY TRUÏC Heä soá oån ñònh coù taûi Laø tyû soá moâmen ñöôïc taïo ra bôûi troïng löïc cuûa taát caû caùc boä phaän cuûa maùy truïc coù tính ñeán taát caû caùc taûi troïng phuï ( taûi troïng gioù , löïc quaùn tính phaùt sinh khi môû maùy vaø haõm maùy caùc caùc caáu naâng , quay vaø di chuyeån maùy truïc ) Cuõng nhö moâmen cuûa troïng löïc thaønh phaàn khi maùy truïc laøm vieäc treân ñòa hình coù ñoä nghieâng lôùn nhaát cho pheùp vaø moâmen ñöôïc taïo ra bôûi troïng löïc cuûa vaät ñoái vôùi caïnh laät cuûa maùy truïc . OÅN ÑÒNH CUÛA MAÙY TRUÏC Heä soá oån ñònh rieâng Laø tyû soá moâmen ñöôïc taïo ra bôûi troïng löïc cuûa taát caû caùc boä phaän cuûa maùy truïc coù tính ñeán ñoä nghieâng cuûa ñòa hình maùy ñöùng veà höôùng laät vaø moâmen ñöôïc taïo ra bôûi taûi troïng gioù ñoái vôùi caïnh laät Theo qui phaïm an toaøn thì trò soá caùc heä soá oån ñònh coù taûi vaø heä soá oån ñònh rieâng khoâng ñöôïc nhoû hôn 1,15. Vieäc xaùc ñònh giaù trò baèng soá cuûa caùc heä soá naøy ñöôïc tieán haønh khi khoâng tính ñeán taùc ñoäng cuûa caùc boä keïp ray vì chuùng laøm taêng ñoä oån ñònh cuûa maùy truïc . OÅN ÑÒNH CUÛA MAÙY TRUÏC Ñoái vôùi caàn truïc : Ñoä oån ñònh cuûa maùy truïc caàn phaûi ñaûm baûo khi tay caàn naèm doïc cuõng nhö naèm vuoâng goùc vôùi ñöôøng maùy ñöùng . Vì ña soá tröôøng hôïp ôû caùc caàn truïc di ñoäng thì khoaûng veát baùnh xe thöôøng nhoû hôn khoaûng caùch truïc baùnh xe cho neân ta laáy tröôøng hôïp nguy hieåm hôn caû ñeå tính toaùn oån ñònh laø vò trí tay caàn vuoâng goùc vôùi truïc ñöôøng maùy ñöùng . Söï xaùc ñònh oån ñònh coù taûi vaø oån ñònh rieâng caàn ñöôïc tieán haønh ñoái vôùi goùc nghieâng cuûa caàn truïc khoâng nhoû hôn 3o – ñoái vôùi caàn truïc coù tay caàn ( ngoaïi tröø caàn truïc ñöôøng saét ) vaø 1o – ñoái vôùi caàn truïc caûng. ÔÛ caùc caàn truïc ñöôøng saét duøng ñeå laøm vieäc maø khoâng coù chaân choáng phuï thì caàn phaûi tính ñeán söï cheânh leäch cuûa ray naøy so vôùi ray kia ôû nhöõng ñoaïn ñöôøng cung . OÅN ÑÒNH CUÛA MAÙY TRUÏC Ñoái vôùi coång truïc : Coång truïc phaûi ñöôïc kieåm tra oån ñònh theo caû hai phöông song song vaø vuoâng goùc vôùi ñöôøng ray döôùi taùc duïng cuûa taûi troïng naâng danh nghóa , taûi troïng gioù lôùn nhaát ôû traïng thaùi laøm vieäc vaø taûi troïng quaùn tính . OÅN ÑÒNH CUÛA MAÙY TRUÏC OÅn ñònh khi laøm vieäc coù taûi : Sô ñoà xaùc ñònh oån ñònh caàn truïc a ) OÅn ñònh coù taûi vaø b ) OÅn ñònh rieâng OÅN ÑÒNH CUÛA MAÙY TRUÏC Caùc thaønh phaàn löïc taùc duïng leân caàn truïc khi coù taûi vaø heä soá oån ñònh Khi kieåm tra oån ñònh coù taûi , chuùng ta xeùt vò trí vaät ôû taàm vôùi lôùn nhaát . Khi ñoù ñoä nghieâng vaø taûi troïng gioù Wg ñöôïc laáy sao cho chuùng taùc duïng theo höôùng gaây laät ñoå caàn truïc . Ñeå xaùc ñònh ñoä nghieâng treân beà maët laøm vieäc vaø kieåm tra khi caàn phaûi ñaët caàn truïc treân caùc chaân choáng phuï thì caùc caàn truïc coù caàn vôùi , caàn truïc töï haønh , caàn truïc keùo ñöôïc trang bò boä phaän chæ nghieâng . OÅN ÑÒNH CUÛA MAÙY TRUÏC Heä soá oån ñònh coù taûi : Trong ñoù : Mv=Gv.a – Moâmen ñöôïc taïo ra bôûi troïng löôïng vaät naâng danh nghóa ñoái vôùi caïnh laät MG=G.c – Moâmen ñöôïc taïo ra bôûi troïng löïc cuûa caùc boä phaän caàn truïc vaø ñoái troïng ñoái vôùi caïnh laät coù tính ñeán goùc nghieâng cho pheùp  Mg = Wg.d – Moâmen ñöôïc taïo ra bôûi taûi troïng gioù taïi vò trí laøm vieäc , taùc duïng leân dieän tích choaùn gioù cuûa caàn truïc vaø vaät naâng , taùc duïng vuoâng goùc vôùi caïnh laät vaø song song vôùi beà maët maùy ñöùng Mqt – Toång moâmen quaùn tính cuûa caùc phaàn töû caàn truïc vaø vaät naâng , phaùt sinh trong quaù trình môû maùy vaø phanh caùc cô caáu cuûa caàn truïc vaø löïc ly taâm khi quay caàn truïc OÅN ÑÒNH CUÛA MAÙY TRUÏC Khi xaùc ñònh toång moâmen löïc quaùn tính phaûi tính ñeán khaû naêng phoái hôïp caùc nguyeân coâng naâng vaø haï vaät vôùi söï quay caàn truïc . Neáu caàn truïc di chuyeån coù mang vaät ôû treân cuïm moùc caâu vaø neáu khi ñoù coù khaû naêng phoái hôïp caùc nguyeân coâng naâng vaät , quay vaø di chuyeån caàn truïc thì ngöôøi ta tieán haønh kieåm tra oån ñònh coù taûi theo höôùng di chuyeån cuûa noù . Khi ñoù ngöôøi ta tính moâmen laät cuûa caùc löïc quaùn tính phaùt sinh trong thôøi ñieåm taêng toác vaø phanh cô caáu di chuyeån caàn truïc . Söï aûnh höôûng cuûa ñoä nghieâng ñòa hình vaø löïc quaùn tính ñeán ñoä oån ñònh cuûa caàn truïc seõ taêng leân cuøng vôùi söï taêng ñoä cao cuûa troïng taâm cuûa caàn truïc vaø ñoái troïng vaø ñoä giaûm kích thöôùc veát baùnh xe . Ñeå taêng oån ñònh vaø giaûm khoái löôïng caàn thieát cuûa ñoái troïng , caùc caàn truïc coù taàm vôùi thay ñoåi ñoâi khi ñöôïc trang bò ñoái troïng di ñoäng laép treân caàn , töï ñoäng thay ñoåi vò trí ñoái troïng khi thay ñoåi taàm vôùi cuûa tay caàn . Do ñoù seõ giaûm taûi troïng leân cô caáu thay ñoåi taàm vôùi vaø phuø hôïp vôùi söï caân baèng phaàn quay cuûa caàn truïc OÅN ÑÒNH CUÛA MAÙY TRUÏC Bieän phaùp phoøng ngöøa söï maát oån ñònh cuûa caàn truïc : Khoâng ñöôïc vöøa naâng taûi , vöøa quay hoaëc vöøa di chuyeån thieát bò naâng , khi nhaø maùy cheá taïo khoâng qui ñònh trong hoà sô kyõ thuaät Ñeå ngaên ngöøa hieän töôïng quaù taûi , trong caáu taïo cuûa caàn truïc ñaõ trang bò boä phaän khoáng cheá quaù taûi , boä phaän naøy duøng ñeå ngaét töï ñoäng cô caáu naâng khi taûi troïng vöôït quaù 110%. Thieát bò naøy deã hö hoûng , neân caàn chuù yù caùc bieän phaùp toå chöùc , kyõ thuaät : Cung caáp danh muïc caùc taûi vaø troïng löôïng cuûa chuùng Khi chöa roõ troïng löôïng cuûa taûi thì phaûi xaùc ñònh roài môùi naâng Naâng nhöõng taûi gaàn baèng troïng taûi thì phaûi nhaác thöû leân 100mm roài môùi naâng tieáp OÅN ÑÒNH CUÛA MAÙY TRUÏC Chaân choáng : coâng duïng cuûa chaân choáng laø taêng oån ñònh cuûa maùy truïc , do ñoù phaûi : Haï chaân choáng moãi khi maùy truïc laøm vieäc Duøng ñeá keâ chuyeân duøng ñeå keâ chaân choáng , khi maùy truïc laøm vieäc treân caùc vuøng coù ñoä luùn khoâng ñeàu thì phaûi duøng caùc phieán beâtoâng coù thieát dieän lôùn lout döôùi ñeå keâ Maët baèng laøm vieäc doác quaù möùc quy ñònh : Goùc nghieâng cuûa maët baèng maùy truïc laøm vieäc khoâng ñöôïc lôùn hôn 3o Khoâng ñöôïc phanh ñoät ngoät khi naâng , haï hoaëc quay taûi vôùi toác ñoä lôùn . Ñaây laø nguyeân nhaân taïo ra löïc quaùn tính lôùn , löïc naøy coù theå laøm maùy truïc maát oån ñònh Söû duïng keïp ray : Keïp ray cuûa maùy truïc chaïy treân ray nhaèm ñaûm baûo söï oån ñònh cuûa maùy truïc trong tröôøng hôïp coù gioù to . Khi maùy truïc ngöøng laøm vieäc phaûi vaën chaët taát caû caùc keïp ray treân ñöôøng ray . OÅN ÑÒNH CUÛA MAÙY TRUÏC OÅn ñònh rieâng khi khoâng naâng haøng vaø coù nhöõng taûi troïng baát lôïi taùc duïng Theo qui phaïm an toaøn , ngöôøi ta khoâng yeâu caàu kieåm tra ñoä oån ñònh cuûa caùc coång truïc vaø baùn coång truïc . Nhöng caùc loaïi maùy truïc naøy cuõng caàn phaûi coù ñuû ñoä döï tröõ oån ñònh vì chuùng coù dieän tích choaùn gioù raát lôùn . Caùc taûi troïng ñoäng trong thôøi kyø laøm vieäc khoâng bình oån cuûa cô caáu di chuyeån phoái hôïp vôùi taûi troïng gioù coù theå taïo ra moâmen laät lôùn . Ñoä oån ñònh cuûa maùy truïc naøy ôû traïng thaùi laøm vieäc ñöôïc ñaëc tröng bôûi moät heä soá oån ñònh. Heä soá oån ñònh naøy laø tyû soá cuûa moâmen ñöôïc taïo ra bôûi troïng löïc cuûa coång truïc . cuûa vaät vaø moâmen cuûa löïc quaùn tính vaø löïc gioù taùc duïng leân keát caáu theùp cuûa coång truïc vaø vaät . Ngöôøi ta tieán haønh kieåm tra söï laät doïc vaø laät ngang cuûa coång truïc. OÅN ÑÒNH CUÛA MAÙY TRUÏC Sô ñoà xaùc ñònh oån ñònh coù taûi cuûa coång truïc theo hai phöông a) Phöông doïc ñoái vôùi ñöôøng chaïy b) Phöông ngang ñoái vôùi ñöôøng chaïy OÅN ÑÒNH CUÛA MAÙY TRUÏC Heä soá döï tröõ oån ñònh coù taûi theo höôùng doïc ñöôøng chaïy baèng : Trong ñoù : Gv, Gct,Gx –töông öùng laø troïng löïc cuûa vaät , cuûa maùy truïc vaø cuûa xe con Fv, Fct , Fx – töông öùng laø löïc quaùn tính cuûa vaät , cuûa maùy truïc vaø cuûa xe con khi phanh ñoät ngoät maùy truïc Wg – taûi troïng gioù toång coäng B- Khoaûng caùch taâm baùnh xe maùy truïc hct, hx, hg – Töông öùng laø caùc tay ñoøn taùc duïng cuûa caùc löïc quaùn tính cuûa coång truïc , xe con mang vaät vaø taûi troïng gioù ñoái vôùi maët phaúng ñi qua beà maët laên cuûa caùc ñöôøng ray. OÅN ÑÒNH CUÛA MAÙY TRUÏC Ngöôøi ta tieán haønh kieåm tra oån ñònh coù taûi troïng choáng laät ngang maùy truïc ñoái vôùi caùc maùy truïc coù coâng xon vaø taàm roäng lôùn Heä soá döï tröõ oån ñònh trong tröôøng hôïp naøy baèng : Trong ñoù : F’v vaø F’x – töông öùng laø caùc löïc quaùn tính cuûa vaät vaø xe laên khi phanh xe laên khaån caáp w’g – taûi troïng gioù taùc duïng leân maùy truïc theo höôùng vuoâng goù vôùi ñöôøng truïc cuûa ray l- taàm roäng cuûa maùy truïc h’g vaø l – caùc tay ñoøn taùc duïng cuûa taûi troïng gioù , troïng löïc cuûa vaät vaø xe laên ñoái vôùi caïnh laät OÅN ÑÒNH CUÛA MAÙY TRUÏC Ñoä oån ñònh cuûa coång truïc ôû traïng thaùi khoâng laøm vieäc ñöôïc ñaëc tröng bôûi heä soá oån ñònh rieâng ñoù laø tyû soá cuûa moâmen xcuûa troïng löïc cuûa taát caû caùc boä phaän cuûa coång truïc vaø moânmen cuûa taûi troïng gioù . heä soá oån ñònh rieâng khoâng ñöôïc nhoû hôn 1,15 ANY QUESTIONS ? ……….. THANK YOU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptKỹ thuật nâng - vận chuyển - bảo đảm an toàn làm việc máy trục.ppt
Tài liệu liên quan