• Kĩ thuật viễn thông - Chương 3: Đáp ứng tần số và mạch lọc tương tựKĩ thuật viễn thông - Chương 3: Đáp ứng tần số và mạch lọc tương tự

  Vẽ đáp ứng tần số được đơn giản hóa bằng cách dùng đơn vị logarithm cho trục biên độ và trục tần số, và được gọi là giảm đồ Bode. Dùng đơn vị logarithm cho phép thực hiện phép cộng (thay vì nhân) đáp ứng biên độ của bốn dạng thừa số trong hàm truyền là (1) hằng số (2) có cực hay zêrô tại gốc (3) có cực hay zêrô bậc nhất (4) có các cực hay zêrô ...

  pdf67 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật viễn thông - Chương 7: Lấy mẩu tín hiệuKĩ thuật viễn thông - Chương 7: Lấy mẩu tín hiệu

  Trong thí dụ 5.3, ta lấy mẩu tín hiệu f(t) bằng cách nhân tín hiệu này với chuỗi xung pT(t), và có được tín hiệu được lấy mẩu vẽ trong hình 5.8d. Phương pháp này được gọi là lấy mẩu tự nhiên. Hình P5.1-7 vẽ dạng lấy mẩu thường gọi là lấy mẩu dùng đỉnh phẳng (flat top sampling) của cùng tín hiệu f(t) = sinc2(5t). (a) Chứng tõ là có thể khôi phụ...

  pdf37 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật viễn thông - Chapter 3: Low noise amplifier (lna)Kĩ thuật viễn thông - Chapter 3: Low noise amplifier (lna)

  An alternative design is based on the Gilbert cell multiplier in below figure, where The ratio of the diode equations with negligible saturation current gives a second relationship: Combining of these two equations gives an expression for IC1.

  pdf73 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật viễn thông - Chapter 5: If amplifiers and filtersKĩ thuật viễn thông - Chapter 5: If amplifiers and filters

  Hybrid Methods: To meet various design goals, combinations of the above method may be employed:  Several PLL synthesizers can be combined to create a multi-loop synthesizer.  DDS and a PLL can be combined to achieve fine step sizes, yet the wide tuning range of a PLL

  pdf65 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Signal processing - The discrete fourier transformSignal processing - The discrete fourier transform

  Computational Fourier Analysis 2. The Discrete Fourier Transform 3. Sampling the Discrete – Time Fourier Transform 4. Properties of the Discrete Fourier Transform 5. Linear Convolution Using the DFT 6. Fourier Analysis of Signals Using the DFT 7. Direct Computation of the DFT 8. The FFT Idea Using a Matrix Approach 9. Decimation – in – Time...

  pdf123 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Signal processing - Discrete – Time signals and systemsSignal processing - Discrete – Time signals and systems

  Discrete – Time Signals Discrete – Time Systems Convolution Description of Linear Time – Invariant Systems Properties of Linear Time – Invariant Systems Analytic Evaluation of Convolution Numerical Computation of Convolution Real – Time Implementation of FIR Filters FIR Spatial Filters Systems Described by Linear Constant – Coefficient Di...

  pdf74 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Digital Signal processing - Chapter 0: IntroductionDigital Signal processing - Chapter 0: Introduction

  Cho bộ lọc thông thấp có đáp ứng biên độ phẳng 0dB trong khoảng [0  4]KHz, suy giảm với độ dốc 12dB/octave trong khoảng [4  8]KHz và suy giảm với độ dốc 20dB/decade ngoài 8KHz. Tìm giá trị đáp ứng biên độ của bộ lọc tại các tần số sau: a) 2KHz. b) 3KHz. c) 5KHz. d) 6KHz. e) 7KHz. f) 8KHz. g) 10KHz. h) 12KHz. i) 16KHz. j) 20KHz

  pdf51 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0

 • Digital Signal processing - Chapter 1: Sampling and reconstructionDigital Signal processing - Chapter 1: Sampling and reconstruction

  Cho tín hiệu ngõ vào tương tự x(t) = 1 – 2cos6t + 3sin14t (t: ms) đi qua hệ thống lấy mẫu và khôi phục lý tưởng với tần số lấy mẫu Fs = 8 KHz. a) Tìm giá trị mẫu x[n=2] của tín hiệu sau lấy mẫu? b) Xác định biểu thức (theo thời gian) của 1 tín hiệu chồng lấn (aliased signal) với tín hiệu ban đầu x(t)? c) Vẽ phổ biên độ của tín hiệu sau lấy m...

  pdf45 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Digital Signal processing - Chapter 2: QuantizationDigital Signal processing - Chapter 2: Quantization

  Một tín hiệu rời rạc được lượng tử và mã hóa bằng bộ chuyển đổi A/D 4 bit có tầm toàn thang R=1@ V dùng giải thuật xấp xỉ liên tiếp làm tròn xuống (truncation). a) Hãy xác định khoảng lượng tử Q? b) Tìm giá trị lượng tử xQ cho giá trị rời rạc x=2.75 V và từ mã b=[b1 b2 b3 b4] tương ứng cho mã offset? c) Lặp lại câu b) cho mã bù hai?

  pdf29 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

 • Digital Signal processing - Chapter 3: Discrete - Time systemsDigital Signal processing - Chapter 3: Discrete - Time systems

  Vẽ sơ đồ khối thực hiện các hệ thống rời rạc sau: 1) y(n) = x(n) + 2x(n – 1) – 3x(n – 3). 2) y(n) = 2x(n – 1) + y(n – 1). 3) y(n) = x(n – 1) + 2y(n – 1). 4) y(n) = x(n – 1) + y(n – 1)/2. 5) y(n) = y(n – 1) – y(n – 2). 6) y(n) = x(n – 1) – y(n – 2). 7) y(n) = x(n – 2) – y(n – 2). 8) y(n) = x(n – 2) – y(n – 1). 9) y(n) = 2x(n) – y(n – 2). 1...

  pdf49 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0