Kỹ năng phân tích kinh tế trên Excel

LỜI GIỚI THIỆU Với lòng mong mỏi giúp cho các học sinh, sinh viên, những người có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về Microsoft Excel, những người đang làm việc có liên quan đến Excel, sử dụng Excel như một công cụ phân tích và giải toán; chúng tôi cho ra đời cuốn sách Excel trong phân tích kinh tế này, nhằm đáp ứng được nhu cầu nói trên. Nhắm tới mục tiêu tiết kiệm thời gian cho các độc giả, cuốn sách này được được trình bày theo từng vấn đề với các thao tác từng bước từng bước một; các độc giả chỉ việc ngồi trên máy và thực hiện theo các thao tác được mô tả theo từng bài. Trong phiên bản sắp tới của tài liệu này tôi xin phép được giới thiệu một vài ứng dụng của Excel trong quản lý kế toán và trong phân tích tài chính. Đây là tập tài liệu đầu tay của chúng, chắc hẳn không tránh khỏi những sai sót, rất mong được sự đóng góp ý kiến của các độc giả, tôi xin trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp quý báu của độc giả để cho các xuất bản sau sẽ hoàn thiện hơn. Thư về 232 bis 01/C Võ Thị Sáu, Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

pdf96 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1244 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kỹ năng phân tích kinh tế trên Excel, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aët caùc leà cuûa noäi dung beân trong trang in. Caùc leà naøy laø: + Khoaûng caùch töø caïnh beân traùi cuûa trang giaáy ñeán meùp phaàn noäi dung beân trong cuûa baûng tính (coù teân laø Left). + Khoaûng caùch töø caïnh beân phaûi cuûa trang giaáy ñeán meùp phaàn noäi dung beân trong cuûa baûng tính (coù teân laø Right). + Khoaûng caùch töø caïnh beân treân cuûa trang giaáy ñeán meùp phaàn noäi dung beân trong cuûa baûng tính (coù teân laø Top). + Khoaûng caùch töø caïnh beân döôùi cuûa trang giaáy ñeán meùp phaàn noäi dung beân trong cuûa baûng tính (coù teân laø Bottom) + Khoaûng caùch töø caïnh beân treân cuûa trang giaáy ñeán meùp phaàn tieâu ñeà ñaàu trang (header). + Khoaûng caùch töø caïnh beân döôùi cuûa trang giaáy ñeán meùp phaàn tieâu ñeà cuoái trang (Footer). (xem hình 6-7) Ghi chuù: - Header nghóa laø tieâu ñeà ñaàu trang. Nhö Anh/Chò thaáy tieâu ñeà ñaàu trang cuûa phaàn taøi lieäu naøy laø: "Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 6. Chænh trang in vaø in aán" - Footer nghóa laø tieâu ñeà cuoái trang. Tieâu ñeà cuoái trang cuûa phaàn taøi lieäu höôùng daãn naøy laø: 2000ExcelMicrosoft55PhonghThaùi/ThanhThaïc/ThanCaûnh - Chöõ Header vaø Footer trong khung From edge cuûa tab Margins aùm chæ khoaûng caùch töø caïnh treân trang giaáy ñeán phaàn tieâu ñeà ñaàu trang vaø töø caïnh döôùi trang giaáy ñeán tieâu ñeà cuoái trang. Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 55 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 6. Chænh trang in vaø in aán + Trong khung Center on Page coù 2 phaàn laø Horizontally vaø Vertically duøng ñeå ñaët noäi dung cuûa trang in naèm giöõa caùc leà Left-Right vaø Top-Bottom. Neáu ta nhaáp chuoät vaøo oâ Horizontally thì noäi dung trang in seõ naèm giöõa leà Left vaø Right. Neáu ta nhaáp chuoät vaøo oâ Vertically thì noäi dung trang in seõ naèm giöõa leà Top vaø Bottom (xem hình 6-7). Hình 6-7 Giaûi thích caùc thuaät ngöõ trong tab Magins. Vertically Horizontally Header Top Left Right Footer Bottom - Ñeå thay ñoåi leà, haõy ñaùnh soá vaøo caùc hoäp Top, Bottom, Left, Right (chuù yù laø soá naøy coù ñôn vò ño chieàu daøi tính baèng Inch). Ñeå thay ñoåi leà cuûa tieâu ñeà ñaàu trang vaø tieâu ñeà cuoái trang, haõy ñaùnh soá vaøo hoäp Header, Footer (ñôn vò Inch) - Khung Preview laø cho chuùng ta bieát laø ñang thay ñoåi leà naøo baèng hình aûnh. • Khung chöùc naêng Header/Footer Trong hoäp hoäi thoaïi Page Setup, nhaáp chuoät vaøo chöõ “Header/Footer” thì tab “Header/Footer” ñöôïc troài leân phía tröôùc (xem hình 6-8). Tab naøy duøng ñeå ñöa vaøo trang in tieâu ñeà ñaàu trang vaø tieâu ñeà cuoái trang. Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 56 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 6. Chænh trang in vaø in aán Hình 6-8. Tab Header/ Footer duøng ñeå ñöa vaøo trang in caùc tieâu ñeà ñaàu trang vaø tieâu ñeà cuoái trang. • Caùch ñöa vaøo tieâu ñeà ñaàu trang: Thao taùc: B1. Nhaáp chuoät vaøo chöõ File treân thanh Menu, moät cöûa soå seõ rôùt xuoáng. B2. Nhaáp chuoät vaøo haøng chöõ Page Setup… ôû trong cöûa soå vöøa rôùt xuoáng. B3. Nhaáp chuoät vaøo khung chöõ Header/Footer. B4. Nhaáp chuoät vaøo nuùt Custom header… , moät hoäp hoäi thoaïi Header xuaát hieän (xem hình 6-9). Hoäp hoäi thoaïi naøy coù 3 khung Left Section, Center Section vaø Right Section. Caùc khung naøy laø 3 phaàn traùi, giöõa vaø phaûi cuûa tieâu ñeà ñaàu trang. B5. Nhaáp chuoät vaøo trong 3 khung ñoù vaø ñaùnh vaøo tieâu ñeà ñaàu trang hoaëc nhaáp chuoät vaøo caùc nuùt cheøn soá thöù töï trang (maõ laø &[Page]), toång soá trang (maõ laø &[Pages]), ngaøy thaùng naêm luùc baûng tính ñöôïc in ra (maõ laø &[Date]), giôø cuûa luùc baûng tính in ra (maõ laø &[Time]), teân file cuûa baûn tính (maõ laø &[File]), teân Worksheet hieän haønh (maõ laø &[Tab]). Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 57 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 6. Chænh trang in vaø in aán Hình 6-9. Tab Header duøng ñeå theâm tieâu ñeà ñaàu trang. Ñònh daïng chöõ tieáng Vieät cho tieâu ñeà ñaàu trang baèng caùch boâi ñen (ñaùnh khoái) nhöõng kyù töï maø chuùng ta muoán ñònh daïng sau ñoù nhaáp chuoät vaoø nuùt thì moät hoäp hoäi thoaïi Font hieän ra (xem hình 6-10) vaø tieáp theo chuùng ta coù theå choïn löïa caùc ñònh daïng laïi font chöõ maø chuùng ta muoán. Hình 6-10. Hoäp hoäi thoaïi Font duøng ñeå ñònh daïng tieâu ñeà ñaàu trang. B6. Nhaáp chuoät vaøo nuùt OK thì Excel seõ ghi nhaän caùc caùc ñònh daïng maø chuùng ta ñaõ choïn vaø hoäp thoaïi Font ñöôïc ñoùng laïi; hoaëc nhaáp chuoät vaøo nuùt Cancel ñeå huyû boû taát caû caùc ñònh daïng maø chuùng ta vöøa choïn vaø hoäp hoäi thoaïi Font ñöôïc ñoùng laïi. B7. Tieáp tuïc nhaáp chuoät vaøo nuùt OK ñeå Excel seõ ghi nhaän laïi moïi thöù maø chuùng ta vöøa môùi ñöa vaøo tieâu ñeà ñaàu trang; hoaëc nhaáp chuoät vaøo nuùt Cancel ñeå huyû boû tieâu ñeà ñaàu trang maø chuùng ta vöøa môùi ñöa vaøo hoaëc chænh söûa. Sau khi nhaáp chuoät hoäp hoäi thoaïi Header ñöôïc ñoùng laïi Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 58 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 6. Chænh trang in vaø in aán • Caùch ñöa vaøo tieâu ñeà cuoái trang: Trong tab Header/Footer, nhaáp chuoät vaøo nuùt Custom Footer thì hoäp hoäi thoaïi Footer hieän ra (xem hình 6-11). Hình 6-11. Hoäp hoäi thoaïi Footer duøng ñeå ñöa vaøo tieâu ñeà cuoái trang. Töø hoäp hoäi thoaïi naøy chuùng ta ñöa vaøo tieâu ñeà cuoái trang töông töï nhö caùch ñöa vaøo tieâu ñeà ñaàu trang. • Khung chöùc naêng Sheet Trong hoäp hoäi thoaïi Page Setup, nhaáp chuoät vaøo chöõ “Sheet” thì khung chöùc naêng “Sheet” ñöôïc troài leân phía tröôùc (xem hình 6-12). Sau ñaây chuùng ta seõ laàn löôït tìm hieåu veà khung chöùc naêng naøy. Hình 6-12. Tab Sheet Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 59 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 6. Chænh trang in vaø in aán - Print Area: Khung naøy cho chuùng ta choïn vuøng in (xem hình 6-13). Hình 6-13. Ñònh vuøng in Ví duï, chuùng ta caàn in vuøng A1:B5 vaø D1:E5 thì chæ caàn ñaùnh vaøo khung naøy “A1:B5, D1:E5” hoaëc nhaáp chuoät vaøo khung naøy roài nhaáp chuoät vaøo trong Worksheet vaø duøng mouse ñeå queùt choïn löïa vuøng A1:B5 roài nhaán giöõ phím Ctrl vaø queùt choïn vuøng D1:E5, khi queùt choïn xong thì trong khung Print Area cuõng xuaát hieän $A$1:$B$5,$D$1:$E$5. Caùc vuøng choïn maø khoâng lieân tuïc thì seõ ñöôïc in treân caùc trang khaùc nhau. Nhö ví duï treân thì vuøng A1:B5 ñöôïc in treân moät trang vaø D1:E5 ñöôïc in treân trang khaùc. -Print Titles: Duøng ñeå in laëp laïi haøng hay coät maø chuùng ta muoán choïn laøm ñaàu ñeà (xem hình 6-14). Caùc ñaàu ñeà chæ ñöôïc in laëp laïi ôû nhöõng trang tieáp theo sau haøng hay coät coù ñaàu ñeà ñoù. Ví duï neáu chuùng ta choïn moät haøng hay coät laøm ñaàu ñeà in vaø haøng hay coät naøy naèm ôû trang thöù hai thì keå töø trang thöù ba trôû ñi ñaàu naøy seõ ñöôïc in laëp laïi. Hình 6-14. Caùc khung choïn ñaàu ñeà in Baây giôø, chuùng ta thöû xem theâm ví duï sau ñeå hieåu theâm veà in laëp laïi ñaàu ñeà. Treân hình 6-15, ta coù moät baûng daøi, neáu in ra thì baûng naøy seõ coù 2 trang vaø baûng naøy seõ bò chia thaønh 2 phaàn naèm trong 2 trang ñoù. Giaû söû, phaàn baûng B2:H62 naèm ôû trang thöù nhaát vaø phaàn baûng B63:H:75 naèm trong trang thöù 2. Nhö vaäy khi xem giaù trò naøo ñoù laø “Quantity” hay “Price ($)” vv... trong trang thöù 2 thì nhaát thieát phaûi ñoái chieáu vôùi ñaàu ñeà haøng cuûa trang thöù nhaát. ví duï nhö, ñeå bieát oâ D70 laø gì thì ta phaûi ñoái chieáu vaøo trang thöù nhaát môùi bieát ñöôïc noù laø “Quantity”. Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 60 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 6. Chænh trang in vaø in aán Hình 6-15. Moät ví duï minh hoïa cho vieäc in laëp laïi ñaàu ñeà. Ñeå khoâng caàn phaûi ñoái chieáu leân trang thöù nhaát chuùng ta haõy cho in laëp laïi tieâu ñeà cuûa baûng laø haøng soá 2 cuûa baûng tính naøy (töùc laø haøng coù tieâu ñeà “No.”, “Book name”, “Quantity”, “Price ($)” vv...) baèng caùch môû taäp tin coù baûng naøy roài goïi hoäp hoäi thoaïi Page Setup leân, nhaáp chuoät vaøo tab Sheet (thao taùc theo phaàn höôùng daãn ôû caùc trang tröôùc) roài nhaáp chuoät vaøo hoäp Row to Repeat at Top roài nhaáp chuoät vaøo baét kyø oâ naøo cuûa haøng 2 cuûa woorksheet thì laëp töùc trong hoäp Row to Repeat at Top xuaát hieän $2:$2 (xem hình 6-16). Hình 6-16. Sau khi nhaáp chuoät vaøo haøng 2 cuûa Woork sheet. Tieáp tuïc, nhaáp chuoät vaøo nuùt OK cuûa hoäp hoäi thoaïi Page Setup ñeå Excel ghi nhaän laïi vieäc chuùng ta môùi laøm. Baây giôø, neáu in ra baûng tính thì chuùng ta seõ ñöôïc keát quaû nhö hình 6-17a vaø 6-17b. Hình 6-17a. Trang thöù nhaát Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 61 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 6. Chænh trang in vaø in aán Ñaàu ñeà baûng tính ñöôïc in laëp laïi ôû trang 2 Hình 6-17b. Trang thöù hai - Print: Ñeå choïn löïa caùc phaàn trong khung print thì nhaáp chuoät vaøo caùc hoäp check box . Sau khi nhaáp chuoät vaøo hoäp check box thì trong hoäp naøy ñöôïc ñaùnh daáu X coù hình . Ví duï, khi neáu nhaáp chuoät vaøo hoäp check box cuûa Gridlines thì chuùng ta thaáy nhö hình 6-18. Hình 6-18. Khung Print + Gridlines (xem hình 6-19): laø mhöõng ñöôøng löôùi ngang doïc nhö chuùng ta thaáy treân baûng tính (caùc ñöôøng naøy maõnh vaø môø, duøng ñeå cho chuùng ta thaáy ñöôïc moãi oâ trong baûng tính). neáu chuùng ta nhaáp chuoät choïn vaøo hoäp check box cuûa Gridlines thì khi in ra caùc oâ chöa ñöôïc ñoùng khung (baèng leänh Border) seõ coù ñöôøng maõng bao quanh. Gridline Hình 6-19. Gridlines + Black and White: Khi choïn muïc naøy vaø in baûng tính treân maùy in maøu thì maët duø trong baûng tính chuùng ta coù maøu, trang in cuûa chuùng ta chæ coù maøu Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 62 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 6. Chænh trang in vaø in aán traéng vaø ñen. Ngoaøi ra, choïn löïa naøy laøm cho quaù trình in treân maùy in maøu nhanh hôn. + Notes: Khi choïn muïc naøy thì ngoaøi noäi dung cuûa worksheet ñöôïc in ra, taát caû caùc ghi chuù cho caùc oâ cuûa worksheet seõ ñöôïc in ra thaønh caùc trang taùch rieâng vôùi caùc trang cuûa noäi dung worksheet. Ñeå in caùc ghi chuù cuûa caùc oâ ñi keøm vôùi ñòa chæ cuûa nhöõng oâ ñoù thì chuùng ta phaûi ñaùnh daáu caû hoäp check box cuûa Notes vaø hoäp check box cuûa Row and column headings. + Row And Colum Headings: Neáu choïn muïc naøy thì trang in seõ coùù theâm phaàn soá thöù töï haøng vaø teân coät cuûa caùc oâ trong baûng tính (hình 6-20). soá thöù töï haøng vaø teân coät cuûa caùc oâ ñöôïc in ra trong trang in Hình 6-20. Trang in coù choïn muïc Row And Column Headings. +Draft Quality: Khi choïn muïc naøy thì trang in cuûa chuùng ta seõ khoâng ñöôïc saéc neùt vaø caùc ñöôøng gridlines seõ khoâng ñöôïc in ra. Muïc choïn naøy seõ laøm taêng toác ñoä in. -Page Order: Duøng ñeå ñieàu khieån soá thöù töï trang treân trang in. Giaû söû, baûng tính khi in ra bao goàm 4 trang vaø caùc khoái A1:G30, H1:O430, A31:G60, H31:O60 naèm trong caùc trang khaùc nhau. + Down, Then Across: Theo giaû söû treân thì muïc choïn naøy coù keát quaû sau. Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 63 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 6. Chænh trang in vaø in aán Trang2 Trang4 Trang1 Trang3 Hình 6-21. Muïc choïn Down, Then Across + Across, Then Down: Theo giaû söû treân thì muïc choïn naøy coù keát quaû nhö hình 6-22. Trang3 Trang4 Trang1 Trang2 Hình 6-22. Muïc choïn Across, Then Down 3. Xem tröôùc trang in (Print Preview) Tröôùc khi in, caùc Anh/Chò luoân nhôù xem tröôùc trang in. Ñeå xem tröôùc trang in, trong luùc baûng tính ñang ñöôïc môû, nhaáp chuoät vaøo nuùt Print Preview treân thanh coâng cuï Standard. Moät maøn hình Print Preview hieän ra nhö hình 6-23. Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 64 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 6. Chænh trang in vaø in aán Hình 6-23. Maøn hình Print Preview - Nuùt Next: xem trang keá tieáp. Ví duï, treân maøn hình Print Preview laø trang 2 thì sau khi nhaáp chuoät vaøo nuùt naøy noù seõ chuyeån qua maøn hình laø trang 3. - Nuùt Previous: Xem trang keá tröôùc. Ví duï, treân maøn hình Print Preview laø trang 2 thì sau khi nhaáp chuoät vaøo nuùt naøy noù seõ chuyeån qua maøn hình laø trang 1. - Nuùt Zoom: Phoùng to hoaëc thu nhoû trang in treân maøn hình. Neáu chuùng ta muoán phoùng to phaàn naøo ñoù, haõy nhaáp chuoät vaøo vuøng ñoù cuûa trang in thì vuøng ñoù ñöôïc phoùng to leân vaø nhaáp chuoät moät laàn nöõa vaøo trang in thì maøn hình thu nhoû laïi goùi goïn ñuû moät trang treân maøn hình. - Nuùt Print: Ñeå in baûng tính. - Nuùt Setup...: Ñeå goïi hoäp hoäi thoaïi Page Setup leân. - Nuùt Margins: Duøng ñeå chænh leà trang in treân maøng hình Print Preview. Sau khi nhaáp chuoät vaøo nuùt naøy thì chuùng ta seõ thaáy caùc ñöôøng leà cuûa trang in vaø caùc ñöôøng coät hieän ra, ôû 2 ñaàu cuûa caùc ñöôøng naøy coù oâ vuoâng nhoû maøu ñen (xem hình 6-24).Thao taùc ñeå chænh leà trang in hoaëc chænh ñoä roäng cuûa coät laø nhaáp chuoät vaøo nuùt Margins, sau ñoù ñöa muõi teân cuûa Mouse ñeán nuùt oâ vuoâng ñen roài nhaán vaø giöõ phím traùi cuûa Mouse roài keùo ñeán vò trí maø chuùng ta muoán. - Nuùt Close: Ñeå ñoùng maøn hình Print Preview laïi. Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 65 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 6. Chænh trang in vaø in aán Hình 6-24. Maøn hình Print Preview sau khi nhaáp chuoät vaøo nuùt Margins. Ghi chuù: Thanh döôùi cuøng cuûa maøn hình Print Preview laø thanh tình traïng trang in. Nhö hình treân thì phaàn “Preview Page 2 of 3” cuûa thanh tình traïng trang in coù nghóa laø trang in cuûa chuùng ta coù toång coäng laø 3 trang vaø trang hieän ôû treân maøn hình laø trang thöù 2. Do ñoù, nhìn vaøo thanh naøy chuùng ta seõ bieát laø toång soá trang laø bao nhieâu vaø trang hieän laø trang soá maùy. 4. In aán 4.1. Thao taùc in aán Ví duï maãu: Giaû söû Anh/Chò ñang coù moät file excel daøi 20 trang vaø Anh/Chò muoán in ba trang ñaàu Thao taùc: B0: Xem laïi trang in tröôùc khi in, vaø chaéc chaén raèng file daøi ñuùng 20 trang vaø khoâng coù loãi trong ba trang ñaàu. B1: Nhaáp chuoät vaøo chöõ File. B2: Nhaáp chuoät vaøo chöõ Print, moät cöûa soå hieän leân nhö HÌNH 6 - 25. Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 66 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 6. Chænh trang in vaø in aán B3: Ñaùnh soá 1 vaøo oâ From: B4: Ñaùnh soá 3 vaøo cöûa soå To: Hình 6-25. Hoäp hoäi thoaïi Print B5: Nhaáp chuoät vaøo chöõ OK Löu yù: Maët ñònh cöûa soå From maø ñeå troáng khoâng goõ gì caû, thì excel ngaàm ñònh seõ in töø trang 1. Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 67 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 6. Chænh trang in vaø in aán 4.2. Maøn hình Print coù nhöõng gì? Tröôùc tieân baûng tính phaûi ñöôïc môû ra. Nhaáp chuoät vaøo trình ñôn (menu) File, moät danh saùch caùc leänh trong trình ñôn File traûi xuoáng, nhaáp chuoät choïn leänh Print thì moät hoäp hoäi thoaïi Print môû ra nhö hình 6-26 Hình 6-26. Hoäp hoäi thoaïi Print Sau ñaây chuùng ta seõ tìm hieåu caùc phaàn trong hoäp hoäi thoaïi Print. - Printer: Sau chöõ Printer laø teân cuûa maùy in. - Print What: Trong phaàn goàm coù 3 muïc choïn . + Muïc choïn Selection: Neáu chuùng ta muoán in moät vuøng naøo ñoù treân baûng tính thì choïn vuøng ñoù roài môû hoäp hoäi thoaïi Print sau ñoù choïn muïc Selection roài nhaáp chuoät vaøo nuùt OK ñeå chæ in vuøng baûng tính ñoù. + Muïc Selected Sheet: Muïc naøy laø muïc maëc ñònh cho neân moãi khi hoäp hoäi thoaïi Print hieän ra thì muïc naøy ñaõ ñöôïc choïn. Choïn löïa muïc naøy laø ñeå in Worksheet hieân haønh. + Entire Workbook: Khi choïn muïc naøy thì toaøn boä caùc Worksheet maø coù noäi dung treân ñoù seõ ñöôïc in ra. - Coppies: Trong hoäp naøy ñöôïc maëc ñònh laø 1. Nghóa laø, chæ in moät boä trang in thoâi. Neáu muoán in nhieàu boä, chaúng haïn nhö 3 boä thì ñaùnh soá 3 vaøo hoäp Coppies. - Page Range: Trong phaàn naøy goàm coù 2 muïc. + All: neáu choïn muïc naøy thì ta seõ in toaøn boä caùc trang cuûa caùc trang in maø chuùng ta choïn. Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 68 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 6. Chænh trang in vaø in aán Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 69 Microsoft Excel 2000 + Pages: Ñaùnh soá vaøo hoäp From ñeå ñònh trang baét ñaàu in vaø ñaùnh soá vaøo hoäp To ñeå ñònh trang in cuoái. Ví duï, trang in cuûa chuùng ta coù 10 trang maø chuùng ta chæ muoán in töø trang 3 ñeán trang 8 thì haõy ñaùnh vaøo hoäp From soá 3 vaø ñaùnh vaøo hoäp To soá 8. - Nuùt OK: Laø ñeå ghi nhaän laïi caùc phaàn ñaõ chæ ñònh in cuûa chuùng ta vaø baét ñaàu tieán trình in ra maùy in. - Nuùt Cancel laø ñeå huyû boû caùc phaàn ñaõ chæ ñònh in cuûa chuùng ta vaø ñoùng hoäp hoäi thoaïi Print laïi. - Nuùt Page Setup: Laø ñeå môû hoäp hoäi thoaïi Page Setup ñeå ñieàu chænh trang in. - Nuùt Print Preview: Laø ñeå môû maøn hình Print Preview (xem tröôùc trang in). - Nuùt Printer Setup: Laø ñeå caøi ñaët cho maùy in. - Nuùt Help: Laø ñeå höôùng daãn baèng tieáng Anh veà hoäp hoäi thoaïi Print. Ghi chuù: Neáu chuùng ta môû baûng tính ra vaø nhaáp chuoät vaøo nuùt Print treân thanh coâng cuï chuaån (Standard) thì Excel seõ tieán haønh tieán trình in ra maùy in Worksheet hieän haønh. Do ñoù, chuùng ta seõ khoâng ñöôïc choïn löïa nhö trong hoäp hoäi thoaïi Print vaø chuùng ta seõ khoâng bieát ñöôïc trang in seõ ñöôïc in ra maùy in naøo vaø vv... Chæ khi naøo chaéc chaén laø chuùng ta chæ in Worksheet hieän haønh vaø trang in cuûa ta ñaõ ñöôïc ñieàu chænh hoaøn chænh thì môùi duøng nuùt Print naøy. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 7. Phaân tích ñoä nhaïy vaø phaân tích hoài qui BAØØI 7. PHAÂÂN TÍCH ÑOÄÄ NHAÏÏY VAØØ PHAÂÂN TÍCH HOÀÀI QUI 1. Phaân tích ñoä nhaïy moät chieàu Khaùi nieäm ñoä nhaïy: Trong caùc baøi toaùn tröôùc, caùc Anh/Chò chæ phaân tích caùc baøi toaùn tónh (nghóa laø caùc An øi toaùn vôùi caùc yeáu toá ñaàu vaøo khoâng ñoåi). Trong thöïc teá, caùc ye coù the baøi toa vaøo th ra khi T tích ño T tích ño V Baøi to Tröôùc moät m Baøi to Haõy tí Anh/ C Caûnh Thaïc/Thanh/ Chò thöïc hieän caùc ba áu toá ñaàu vaøo thöôøng xuyeân thay ñoåi, laøm aûnh höôûng ñeán keát quaû ñaàu ra vaø raát å laøm cho keát quaû baøi toaùn trôû neân raát xaáu. Chính vì vaäy chuùng ta caàn phaàn tích ùn vôùi moâ hình ñoäng, nghóa laø xem xeùt baøi toaùn trong ñieàu kieän caùc yeáu toá ñaàu ay ñoåi. Phaân tích ñoä nhaïy chính laø laäp baûng xem xeùt söï thay ñoåi cuûa keát quaû ñaàu moät hoaët hai yeáu toá ñaàu vaøo thay ñoåi. rong tröôøng hôïp phaân tích baøi toaùn vôùi moät bieán ñaàu vaøo thay ñoåi ta goïi laø phaân ä nhaïy moät chieàu. rong tröôøng hôïp phaân tích baøi toaùn vôùi hai bieán ñaàu vaøo thay ñoåi ta goïi laø phaân ä nhaïy hai chieàu. aäy thì caùch laäp baûng phaân tích ñoä nhaïy nhö theá naøo: aùn tónh: tieân Anh/ Chò haõy xem xeùt baøi toaùn tónh nhö BAÛNG 7.1. Moät ngöôøi kinh doanh aët haøng A vôùi giaù mua : 8, giaù baùn : 10 => tieàn lôøi = 10 – 8 = 2 A B C D 1 2 Giaù mua 8 3 Giaù baùn 10 4 Tieàn lôøi 2 5 BAÛNG 7.1: Baøi toaùn tónh aùn ñoäng: nh tieàn lôøi khi hoaëc giaù mua thay ñoåi hoaëc giaù baùn thay ñoåi. hò haõy laäp baûng phaân tích ñoä nhaïy moät chieàu ñeå xem xeùt tieàn lôøi. h Thaùi/Thanh Phong 70 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 7. Phaân tích ñoä nhaïy vaø phaân tích hoài qui Thao taùc ñeå laäp baûng phaân tích ñoä nhaïy moät chieàu vôùi giaù baùn: B1: Goõ vaøo oâ A6 doøng “Phaân tích ñoä nhaïy vôùi giaù baùn thay ñoåi” B2: Anh/ Chò haõy goõ vaøo baèng tay caùc giaù trò cuûa giaù baùn töø oâ B9:B12 B C D 1 2 Giaù mua 8 3 Giaù baùn 10 4 Tieàn lôøi 2 5 6 7 8 = C4 9 9 10 10 11 11 13 Phaân tích ñoä nhaïy vôùi giaù baùn thay ñoåi BAÛNG 7.2: Phaân tích ñoä nhaïy khi giaù baùn thay ñoåi B3: Ñaùnh daáu = vaøo oâ C8. B4: Nhaáp chuoät vaøo oâ C4 (giaù trò cuûa tieàn lôøi), roài goõ phím Enter. B5: Ñaùnh khoái toaøn boä baûng töø oâ B8:C12 B6: Ñöa chuoät leân thanh Thöïc ñôn vaø nhaáp chuoät vaøo chöõ Data B7: Nhaáp chuoät vaøo chöõ Table… .treân maøn hình seõ hieän leân nhö HÌNH 7.1 B8: Goõ vaøo ph B9: Nhaáp chu B10: Nhaáp ch Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Th12 12 A HÌNH 7.1 ím Tab ñeå con troû nhaûy sang hoäp thoaïi Column Input Cell oät vaøo oâ C3 (giaù trò cuûa giaù baùn). uoät vaøo chöõ OK, ñeå hoaøn taát laäp baûng ñoä nhaïy moät chieàu. anh Phong 71 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 7. Phaân tích ñoä nhaïy vaø phaân tích hoài qui 2. Phaân tích ñoä nhaïy hai chieàu Thao taùc ñeå laäp baûng phaân tích ñoä nhaïy hai chieàu vôùi giaù baùn vaø giaù mua B1: Goõ vaøo oâ A16 doøng “Baûng phaân tích ñoä nhaïy hai chieàu” B2: Anh/ Chò haõy goõ vaøo baèng tay caùc giaù trò cuûa giaù baùn töø oâ B9:B22 B3: Anh/ Chò haõy goõ vaøo baèng tay caùc giaù trò cuûa giaù mua töø oâ C18:F18 A B C D E F 1 2 Giaù mua 8 3 Giaù baùn 10 4 Tieàn lôøi 2 … ……… 16 Baûng phaân tích ñoä nhaïy hai chieàu 17 18 = C4 6 7 8 9 19 9 20 10 21 11 22 12 23 BAÛNG 7.3: Phaân tích ñoä nhaïy khi giaù baùn vaø giaù mua cuøng thay ñoåi B4: Ñaùnh daáu = vaøo oâ B18. B5: Nhaáp chuoät vaøo oâ C4 (giaù trò cuûa tieàn lôøi). B6: Ñaùnh khoái toaøn boä baûng töø oâ B18:F22 B7: Ñöa chuoät leân thanh Thöïc ñôn vaø nhaáp chuoät vaøo chöõ Data B8: Nhaáp chuoät vaøo chöõ Table… . B9: Nhaáp chuoät vaøo oâ C2 (giaù trò cuûa giaù mua) B10: Goõ phím Tab ñeå con troû nhaûy sang hoäp thoaïi Column Input Cell B11: Nhaáp chuoät vaøo oâ C3 B12: Nhaáp chuoät vaøo nuùt OK Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 72 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 7. Phaân tích ñoä nhaïy vaø phaân tích hoài qui Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 73 Microsoft Excel 2000 3. Phaân tích hoài qui Khaùi nieäm: Phaân tích hoài qui laø phaân tích moái töông quan cuûa hai hay nhieàu chuoãi soá lieäu cho tröôùc, tìm ra ñöôïc phöông trình moâ taû moái quan heä cuûa caùc chuoãi soá lieäu ñoù döïa vaøo caùc trò thoáng keâ maø keát quaû cho töø chaïy hoài qui (Regression). Ví duï: Cho hai chuoãi soá lieäu X, Y nhö baûng 7.4, haõy tìm phöông trình Y theo X. Thao taùc: B1: Nhaäp vaøo baûng soá lieäu nhö BAÛNG 7.4 A B C D 1 2 X Y 3 1 3 4 3 5 5 4 8 6 6 10 7 8 12 8 9 15 9 Baûng 7.4: Hai chuoãi soá lieäu cho tröôùc, ñeå chaïy hoài qui B2: Nhaáp chuoät vaøo Tool B3: Nhaáp chuoät vaøo Data Analysis… (Caàn Add-ins tröôùc khi söû duïng) B4: Dòch chuyeån thanh cuoán, roài nhaáp chuoät vaøo Regression, nhaáp chuoät vaøo OK B5: Nhaäp chuoãi soá lieäu Y vaøo cöûa soå Input Y range; baèng caùch ñaùnh khoái oâ C2 ñeán oâ C8 (C2:C8). B6: Goõ phím Tab ñeå sang cöûa soå Input X range. B7: Nhaäp chuoãi soá lieäu X vaøo cöûa soå Input X range; baèng caùch ñaùnh khoái B2:B8 B8: Nhaáp chuoät vaøo Labels B9: Nhaáp chuoät vaøo OK ñeå hoaøn taát thao taùc chaïy hoài qui. Löu yù: Sau khi nhaáp chuoät vaøo chöõ OK thì moät sheet môùi hieän leân cung caáp cho Anh/Chò moät soá trò thoáng keâ ñeå coù theå phaân tích hai chuoãi döõ lieäu cho trong BAÛNG 7.4 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 8. Giaûi baøi toaùn treân Excel BAØØI 8. GIAÛÛI TOAÙÙN TREÂÂN EXCEL 1. Baøi toaùn phaân tích tình huoáng a. Giôùi thieäu baøi toaùn: Trong caùc Baøi 7, caùc Anh/Chò ñaõ quen vôùi baøi toaùn phaân tích ñoä nhaïy moät chieàu vaø phaân tích ñoä nhaïy hai chieàu. Trong baøi toaùn phaân tích ñoä nhaïy moät chieàu hay coøn goïi laø chaïy ñoä nhaïy cho ra baûng moät chieàu, Anh/ Chò chæ coù moät bieán thay ñoåi (vd: giaù mua hay giaù baùn), trong tröôøng hôïp baøi toaùn phaân tích ñoä nhaïy hai chieàu, chuùng ta seõ coù hai bieán thay ñoåi (vd: caû giaù mua laãn giaù baùn). Giôùi haïn cuûa baøi toaùn phaân tích ñoä nhaïy chæ döøng laïi ôû bieán thöù hai. Tuy nhieân trong tröôøng hôïp coù nhieàu hôn hai bieán, chuùng ta vaãn coù theå giaûi baøi toaùn treân Excel, ñoù chính laø baøi toaùn phaân tích tình huoáng. b. Coâng cuï ñeå giaûi baøi toaùn treân Excel: SCENARIOS Scenario laø moät coâng cuï naèm trong Tools, treân thanh Menu. c. baøi toaùn ví duï treân Excel: Baøi toaùn tónh: Tröôùc tieân Anh/ Chò haõy xem xeùt baøi toaùn tónh nhö BAÛNG 8.1. Moät ngöôøi kinh doanh moät maët haøng A vôùi: • Giaù mua : 8 • Giaù baùn : 10 • Traû löông: 0.5 • => tieàn lôøi = Giaù baùn - Giaù mua - Traû löông = 10 – 8 - 0.5 = 1.5 A B C D 1 2 Giaù mua 8 3 Giaù baùn 10 4 Traû löông 0.5 5 Tieàn lôøi 1.5 6 BAÛNG 8.1: Baøi toaùn tónh Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 74 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 8. Giaûi baøi toaùn treân Excel Baøi toaùn phaân tích tình huoáng: Beân döôùi ñaây laø ví duï veà giaù caû cho caùc tình huoáng (Anh/ Chò khoâng phhjaûi goõ vaøo baûng 8.2 naøy). Haõy tính tieàn lôøi khi giaù mua, giaù baùn vaø traû löông thay ñoåi theo Baûng 8.2 sau: A B C D E 1 2 Tröôøng hôïp 1 Tröôøng hôïp 2 Tröôøng hôïp 3 3 Giaù mua 8 7 9 4 Giaù baùn 10 12 9.5 5 Traû löông 0.5 1 1.5 6 Tieàn lôøi 1.5 ? ? 7 BAÛNG 8.2: Baøi toaùn tình huoáng d. Söû duïng coâng cuï Scenarios ñeå tính tieàn lôøi trong ba tình huoáng treân: Thao taùc: B1. Treân Excel, thieát laäp laïi baûng 8.1, trong ñoù oâ tính tieàn lôøi oâ C5 phaûi lieân keát coâng thöùc nhö sau: "=C3-C2-C4" B2. Nhaáp chuoät vaøo chöõ Tools treân thanh Menu. B3. Nhaáp chuoät vaøo chöõ Scenarios… ..Khi ñoù moät cöûa soå seõ hieän ra nhö sau: Hình 8.1: Quaûn lyù Tình huoáng B4. Nhaáp chuoät vaøo chöõ Add… Khi ñoù moät cöûa soå nhö Hình 8.2 seõ hieän ra. Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 75 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 8. Giaûi baøi toaùn treân Excel B5. Ñaùnh vaøo teân cuûa Tình huoáng (vd: TH1) ôû khung cöûa soå Scenario Name: B6. Nhaán phím Tab ñeå con troû nhaûy sang khung Changing Cells: B7. Nhaán vaø giöõ phím Ctrl ñoàng thôøi nhaáp chuoät laàn löôït vaøo caùc oâ bieán (oâ coù giaù trò thay ñoåi) Hình 8.2: Theâm vaøo Tình huoáng B8. Nhaáp chuoät vaøo nuùt OK, khi ñoù moät cöûa soå seõ hieän ra nhö hình veõ 8.3 cho pheùp Anh/Chò söûa ñoåi giaù trò cuûa caùc bieán. Thoâng thöôøng tröôøng hôïp 1 laø tröôøng hôïp goác cuûa baøi toaùn tónh, neân ta seõ giöõ laïi khoâng thay ñoåi giaù trò cuûa caùc bieán Hình 8.3: Giaù trò caùc bieán ù ù á B9. Nhaáp chuoät vaøo nuùt Add, roài nhaäp vaøo caùc giaù trò cho caùc bieán trong tình huoáng thöù hai, khi ñoù cöûa soå nhö hình 8.2 laïi hieän leân. B10. Laàn naøy Anh/Chò ñaùnh vaøo teân tình huoáng, roài nhaáp chuoät vaøo nuùt OK, maø khoâng khai baùo laïi bieán. Trong tröôøng hôïp tình huoáng 2 coù caùc bieán khaùc tình huoáng 1, khi ñoù Anh/Chò phaûi khai baùo laïi caùc bieán. B11. Moät cöûa soå gioáng nhö hình 8.3 seõ hieän leân, cho pheùp Anh/Chò nhaäp vaøo giaù trò caùc bieán C2, C3, C4 cuûa tröôøng hôïp 2, sau ñoù Anh/Chò nhaáp chuoät vaøo nuùt Add ñeå tieáp tuïc nhaäp giaù trò caùc bieán cho tröôøng hôïp 3. Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 76 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 8. Giaûi baøi toaùn treân Excel B12. Sau khi nhaäp xong caùc bieán cuûa tröôøng hôïp 3, Anh/Chò nhaáp chuoät vaøo nuùt OK ñeå keát thuùc vieäc nhaäp giaù trò cho caùc bieán trong caùc tình huoáng. Khi ñoù moät cöûa soå gioáng nhö hình 8.1 seõ hieän leân vôùi ñaày ñuû teân caùc tình huoáng. B13. Anh/Chò coù theå choïn caùc tình huoáng vaø nhaáp chuoät vaøo nuùt Show ñeå xem caùc keát quaû. B14. Nhaáp chuoät vaøo nuùt Close ñeå keát thuùc vieäc chaïy. 2. Baøi toaùn tìm giao ñieåm cuûa ñöôøng cung vaø ñöôøng caàu baèng Goal Seek a. Giôùi thieäu baøi toaùn: Cho phöông trình ñöôøng cung vaø ñöôøng caàu nhö sau: • Ñöôøng cung: 3P - 2Q = 6 (pt 8.1) • Ñöôøng caàu: P + Q = 30 (pt 8.2) Töø phöông trình ñöôøng cung vaø ñöôøng caàu ta laäp ñöôïc baûng 8.3 (xem hình), trong ñoù giaù trò coät B ñöôïc goõ vaøo baèng tay, giaù trò coät C vaø D ñöôïc tính toaùn baèng coâng thöùc (vd: oâ C3 = 2/3*B3 + 2; oâ D3 = 30 - B3) A B C D E F 1 2 Löôïng Giaù cung Giaù caàu 3 3 4 27 4 6 6 24 5 9 8 21 6 12 10 18 7 15 12 15 8 18 14 12 9 21 16 9 10 24 18 6 11 12 b. Coâng cuï ñeå giaûi baøi toaùn treân Excel: BAÛNG 8.3: Soá lieäu ñöôøng cung, ñöôøng caàu GOAL SEEK Thao taùc: B1. Nhaáp chuoät vaøo oâ E3, choïn laøm hieäu cuûa giaù cung vaø giaù caàu. B2. Thöïc hieän pheùp tính hieäu cho oâ E3 (=C3 - D3). Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 77 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 8. Giaûi baøi toaùn treân Excel B3. Nhaáp phím Enter, ñeå Excel thöïc hieän pheùp tính. B4. Nhaáp chuoät trôû laïi oâ E3 B5. Nhaáp chuoät vaøo chöõ Tools treân thanh Menu. B6. Nhaáp chuoät vaøo chöõ Goal Seek… ..Khi ñoù moät cöûa soå seõ hieän ra nhö sau: Hình 8.4: Cöûa soå Goal Seek B7. Ñaùnh vaøo soá 0 ôû khung To Value roài ñaùnh phím Tab cho chuoät nhaûy sang khung By changing cell: B8. Nhaáp chuoät vaøo oâ B3, choïn laøm bieán thay ñoåi. B9. Nhaáp chuoät vaøo nuùt OK, khi ñoù Excel seõ cho giaù trò oâ B3 thay ñoåi cho ñeán khi oâ E3 baèng 0, nghóa laø giaù cung vaø giaù caàu baèng nhau. B10. Nhaáp chuoät vaøo nuùt OK ñeå keát thuùc baøi toaùn. 8.3. Baøi toaùn Qui hoaïch tuyeán tính (Linear Programming) a. Giôùi thieäu baøi toaùn: Baøi toaùn qui hoaïch tuyeán laø baøi toaùn yeâu caàu ñaït ñöôïc muïc tieâu ñeà ra, tuy nhieân bò raøng buoäc bôûi moät soá nguoàn löïc. Trong ví duï beân döôùi ñaây muïc tieâu cuûa doanh nghieäp laø lôïi nhuaän. Caùc raøng buoäc laø coâng suaát maùy vaø nguoàn voán chi tieâu cho saûn xuaát haøng thaùng. Ví duï: Moät doanh nghieäp saûn xuaát quaàn aùo, coù moät maùy saûn xuaát quaàn vaø hai maùy saûn xuaát aùo. Coâng suaát toái ña cuûa maùy saûn xuaát quaàn laø 5000 caùi/ Thaùng. Coâng xuaát toái ña cuûa maùy saûn xuaát aùo laø 10000 caùi/Thaùng. Toång voán coâng ty chi tieâu cho saûn xuaát haøng thaùng laø 500 trieäu ñoàng. Chi phí saûn xuaát 1 quaàn laø: 60000 ñ/caùi. Chi phí saûn xuaát 1 aùo laø: 40000 ñ/caùi. Giaù baùn moät quaàn laø: 100 000 ñ/caùi. Giaù baùn moät aùo laø 65 000 ñ/caùi. Muïc tieâu cuûa coâng ty laø toái ña hoùa lôïi nhuaän. Anh/Chò haõy tính soá löôïng quaàn, soá löôïng aùo caàn thieát saûn xuaát, vaø lôïi nhuaän haøng thaùng cuûa coâng ty. b. Coâng cuï giaûi baøi toaùn: SOLVER Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 78 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 8. Giaûi baøi toaùn treân Excel Solver laø moät coâng cuï naèm trong Tools, treân thanh Menu. Trong tröôøng hôïp Excel cuûa caùc Anh/Chò khoâng coù Solver, xem phaàn 8.4. thao taùc ñeå ñöa vaøo coâng cuï Solver cho Excel treân maùy mình. c. Söû duïng coâng cuï Solver ñeå tính löôïng saûn xuaát toái öu: Thao taùc: B1. Treân Excel, thieát laäp baûng 8.4, trong ñoù oâ bò raøng buoäc laø oâ C6 vaø oâ tính lôïi nhuaän C8 phaûi lieân keát coâng thöùc. A B C D E F G 1 2 Coâng suaát /thaùng C/p sx 1sp Giaù baùn Soá löôïng 3 Quaàn 5000 60000 100000 0 4 AÙo 10000 40000 65000 0 5 6 Raøng buoäc chi phí sx =F3*D3+F4*D4 7 8 Lôïi nhuaän =F3*(E3-D3) + F4*(E4-D4) 9 10 BAÛNG 8.4: Thieát laäp baøi toaùn B2. Nhaáp chuoät vaøo chöõ Tools treân thanh Menu. B3. Nhaáp chuoät vaøo chöõ Solver… ..Khi ñoù moät cöûa soå seõ hieän ra nhö sau: Hình 8.5: Cöûa soå nhaäp caùc thoâng soá Solver Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 79 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 8. Giaûi baøi toaùn treân Excel B4. Nhaáp chuoät vaøo oâ C8 ôû khung Set Target Cell: B5. Nhaáp chuoät choïn nuùt troøn Max ôû haøng thoâng soá Equal To: B6. Nhaán phím Tab ñeå con troû nhaûy sang khung By Changing Cells B7. Nhaáp chuoät choïn hai oâ F3 vaø F4 ôû khung By Changing Cells ñeå laøm hai bieán soá. B8. Nhaáp chuoät vaøo nuùt Add, khi ñoù moät cöûa soå nhö hình 8.6 seõ hieän ra cho pheùp chuùng ta nhaäp vaøo caùc ñieàu kieän raøng buoäc. Hình 8.6: Cöûa soå nhaäp caùc ñieàu kieän raøng buoäc. Trong hình 8.6 naøy khung beân traùi laø oâ bò raøng buoäc, khung beân phaûi laø giaù trò raøng buoäc, khung ôû giöõa laø ñieàu kieän. Ví duï: $C$6 <= 500 000 000 (Chi phí saûn xuaát) $F$3 <= $C$3 (coâng suaát maùy saûn xuaát quaàn) $F$4 <= $C$4 (coâng suaát maùy saûn xuaát aùo) $F$3 >= 0 (löôïng saûn xuaát quaàn) $F$4 >= 0 (löôïng saûn xuaát aùo) B9. Nhaáp chuoät vaøo oâ C6 ôû khung beân traùi; Cell Reference B10. Ñaùn vaøo soá 500 000 000 ôû khung beân phaûi Constraint Hai böôùc 9 vaø böôùc 10 ñaõ hoaøn taát vieäc nhaäp ñieàu kieän raøng buoäc veà chi phí saûn xuaát haøng thaùng. B11. Nhaáp chuoät vaøo nuùt Add ñeå tieáp tuïc nhaäp boán ñieàu kieän raøng buoäc coøn laïi. B12. ÔÛ ñieàu kieän raøng buoäc cuoái cuøng nhaáp chuoät nuùt OK, khi ñoù maøn hình trôû veà laïi cöûa soå hình 8.5, vôùi ñaày ñuû caùc ñieàu kieän raøng buoäc. B13. Nhaáp chuoät vaøo nuùt Solve ñeå Excel thöïc hieän pheùp tính, Anh/ Chò haõy quan saùt maøn hình seõ thaáy caùc oâ löôïng quaàn, aùo vaø lôïi nhuaän thay ñoåi. B14. Nhaáp chuoät vaøo nuùt Close ñeå ñoùng cöûa soå Solver laïi vaø trôû veå neàn Excel, khi ñoù moät moät cöûa soå nhö hình 8.7 hieän leân. Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 80 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 8. Giaûi baøi toaùn treân Excel Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 81 Microsoft Excel 2000 Hình 8.7: Cöûa soå hoûi löu keát quaû. B15. Neáu Anh/Chò muoán löu laïi keát quaû ñang hieän treân maøn hình thì nhaáp chuoät choïn Keep Solver Solution coøn muoán giöõ laïi giaù trò ban ñaàu thì nhaáp chuoät choïn Restore Original Values. B16. Nhaáp chuoät vaøo nuùt OK ñeå keát thuùc baøi toaùn. 8.3. Ñöa coâng cuï Solver vaøo trong Tools Thao taùc: B1. Nhaáp chuoät vaøo chöõ Tools ôû treân thanh menu. B2. Nhaáp chuoät vaøo chöõ Add-Ins, khi ñoù moät cöûa soå seõ hieän ra nhö hình 8.8 Hình 8.8: Cöûa soå Add-Ins. B3. Nhaáp chuoät choïn Solver Add-Ins. B4. Nhaáp chuoät vaøo nuùt OK, khi ñoù trong Tools seõ coù haøng Solver. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 9. Moâ phoûng baèng Crystal Ball BAØØI 9. PHAÂÂN TÍCH MOÂÂ PHOÛÛNG & CRYSTAL BALL Thieát laäp baøi toaùn tónh Baøi toaùn tónh: Tröôùc tieân Anh/ Chò haõy trôû laïi xem xeùt baøi toaùn tónh nhö BAÛNG 9.1. Moät ngöôøi kinh doanh moät maët haøng A vôùi giaù mua : 8, giaù baùn : 10 => tieàn lôøi = 10 – 8 = 2. Caàn löu yù oâ tính giaù trò tieàn lôøi ( oâ C4) phaûi laø moät coâng thöùc tính töø hai oâ , C2 vaø C3. Coâng thöùc ôû oâ C4 nhö sau: “= C3 – C2” A B C D 1 2 Giaù mua 8 3 Giaù baùn 10 4 Tieàn lôøi 2 5 BAÛNG 9.1: Baøi toaùn tónh Baøi toaùn ñoäng: Haõy tí ua thay ñoåi vaø giaù baùn thay ñoåi. Bieát raèng giaù mua coù daïng p phaân p phoûng Chuaån Tröôùc vieäc: Caûnh Thaïc/Thannh tieàn lôøi khi hoaëc giaù m haân phoái chuaån, vôùi trò trung bình laø 8, ñoä leäch chuaån laø 1. Giaù baùn coù daïng hoái chuaån, vôùi trò trung bình laø 10, ñoä leäch chuaån laø 1. Anh/ Chò haõy chaïy moâ Crystal Ball vaø haõy cho bieát khaû naêng loã laø bao nhieâu phaàn traêm (%)?. bò tröôùc khi chaïy moâ phoûng: tieân ñeå coù theå chaïy ñöôïc moâ phoûng Crystal Ball, chuùng ta caàn phaûi laøm hai 1. Thieát laäp baøi toaùn tónh, nhö moâ taû beân treân. 2. Ñöa ñöôïc phaàn meàm Crystal Ball hieån thò treân Maøn hình Excel. Trong tröôøng hôïp treân Maøn hình Excel chöa coù hieån thò Crystal Ball, Anh/ Chò xem höôùng daãn caùch ñöa Crystal Ball leân Maøn hình Excel ôû phaàn sau muïc 9.6. Thanh Menu cuûa Maøn hình Excel sau khi ñöa ñöôïc Crystal Ball leân seõ coù theâm ba chöùc naêng môùi laø Cell , Run vaø CBTools. Ñoàng thôøi Crystal Ball cuõng theâm vaøo thanh coâng cuï môùi vaøo Excel: h Thaùi/Thanh Phong 82 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 9. Moâ phoûng baèng Crystal Ball Thao taùc: Quaù trình chaïy moâ phoûng Crystal Ball coù theå ñöôïc chia laøm 4 giai ñoaïn: 1. Khai baùo bieán giaû thieát, bieán keát quaû (coøn goïi laø bieán döï baùo) 2. Chaïy moâ phoûng 3. Xem keát quaû chaïy ñöôïc 4. Laäp baùo caùo vaø phaân tích 1. Khai baùo bieán giaû thieát, bieán keát quaû a. Khai baùo bieán giaû thieát “Giaù mua”: B1. Nhaáp chuoät choïn oâ C2 B2. Nhaáp chuoät vaøo chöõ Cell ôû treân thanh thöïc ñôn (thanh Menu). Khi ñoù moät cöûa soå môû ra. B3. Nhaáp chuoät vaøo Define Assumption… ..Khi ñoù moät baûng caùc daïng phaân phoái seõ hieän leân nhö hình 9.1 Hình 9.1: Caùc daïng phaân phoái cuûa bieán giaû thieát (bieán ñaàu vaøo). B4. Nhaáp chuoät choïn daïng Normal (phaân phoái chuaån). B5. Nhaáp chuoät vaøo nuùt OK, khi ñoù moät maøn hình hieän ra nhö hình 9.2 cho pheùp chuùng ta ñöa vaøo caùc thoâng soá cuûa phaân phoái. B6. Ñöa vaøo giaù trò trung bình = 8 ôû khung cöûa soå Mean B7. Ñöa vaøo giaù trò ñoä leäch chuaån = 1 ôû khung cöûa soå Std Dev Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 83 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 9. Moâ phoûng baèng Crystal Ball B8. Nhaáp chuoät vaøo nuùt OK ñeå hoaøn taát vieäc khai baùo bieán giaû thieát “Giaù mua”. Hình 9.2 : Caùc thoâng soá cuûa Phaân phoái chuaån (Normal) b. Khai baùo bieán giaû thieát “Giaù baùn”: Töông töï nhö phaàn khai baùo bieán giaû thieát “Giaù mua” B1. Nhaáp chuoät choïn oâ C3 B2. Nhaáp chuoät vaøo chöõ Cell ôû treân thanh thöïc ñôn (thanh Menu). Khi ñoù moät cöûa soå môû ra. B3. Nhaáp chuoät vaøo Define Assumption… ..Khi ñoù moät baûng caùc daïng phaân phoái seõ hieän leân nhö hình 9.1 B4. Nhaáp chuoät choïn daïng Normal (phaân phoái chuaån). B5. Nhaáp chuoät vaøo nuùt OK, khi ñoù moät maøn hình hieän ra nhö hình 9.2 cho pheùp chuùng ta ñöa vaøo caùc thoâng soá cuûa phaân phoái. B6. Ñöa vaøo giaù trò trung bình = 10 ôû khung cöûa soå Mean B7. Ñöa vaøo giaù trò ñoä leäch chuaån = 1 ôû khung cöûa soå Std Dev B8. Nhaáp chuoät vaøo nuùt OK ñeå hoaøn taát vieäc khai baùo bieán giaû thieát “Giaù baùn”. c. Khai baùo bieán keát quaû (coøn goïi laø bieán döï baùo): B1. Nhaáp chuoät choïn oâ C4 B2. Nhaáp chuoät vaøo chöõ Cell ôû treân thanh thöïc ñôn (thanh Menu). Khi ñoù moät cöûa soå môû ra. Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 84 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 9. Moâ phoûng baèng Crystal Ball B3. Nhaáp chuoät vaøo Define Forcast… ..Khi ñoù moät cöûa soå hieän ra cho pheùp chuùng ta nhaäp vaøo teân vaø ñôn vò cuûa bieán keát quaû hay coøn goïi laø bieán döï baùo (khoâng nhaäp vaøo cuõng khoâng sao). B4. Nhaáp chuoät vaøo nuùt OK, sau khi nhaäp vaøo teân vaø ñôn vò cuûa bieát keát quaû, hoaøn taát vieäc khai baùo bieán keát quaû (bieán döï baùo). 2. Chaïy moâ phoûng a. Xaùc ñònh soá laàn chaïy B1. Nhaáp chuoät vaøo chöõ Run ôû treân thanh thöïc ñôn (thanh Menu). Khi ñoù moät cöûa soå môû ra. B2. Nhaáp chuoät vaøo Run Preference… .Moät cöûa soå hieän ra nhö hình 9.3 Caûnh Thaïc/Than Hình 9.3: Xaùc ñònh soá laàn chaïy B3. Goõ vaøo soá laàn muoán chaïy ôû cöûa soå “Maximum number of trials”. Ví duï: Goõ vaøo soá 2000 ñeå Crystal Ball thöïc hieän 2000 laàn moâ phoûng. B4. Nhaáp chuoät vaøo nuùt OK. b. Thöïc hieän leänh chaïy B1. Nhaáp chuoät vaøo chöõ Run ôû treân thanh thöïc ñôn (thanh Menu). Khi ñoù moät cöûa soå môû ra. h Thaùi/Thanh Phong 85 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 9. Moâ phoûng baèng Crystal Ball B2. Tieáp tuïc nhaáp chuoät vaøo Run, khi ñoù cöûa soå chaïy moâ phoûng seõ hieän ra cuøng vôùi caùc keát quaû cuûa caùc laàn chaïy. Sau khi thöïc hieän ñuû soá laàn moâ phoûng, cöûa soå chaïy moâ phoûng seõ döøng laïi. B3. Nhaáp chuoät vaøo nuùt OK ñeå keát thuùc quaù trình chaïy moâ phoûng, keát quaû chaïy ñöôïc seõ hieän ra nhö hình 9.4 Hình 9.4: Keát quaû chaïy moâ phoûng (Daïng Bieåu ñoà Taàn soá) 3. Xem keát quaû chaïy ñöôïc Coù naêm daïng ñeå xem keát quaû chaïy moâ phoûng ñoù laø: • Daïng Thoáng keâ (Statistics) • Daïng Phaàn traêm (Percentiles) • Daïng Bieåu ñoà Taàn soá (Frequency Chart) • Daïng Bieåu ñoà Tích luõy (Cumulative Chart) • Daïng Bieåu ñoà Tích luõy Nghòch ñaûo (Reverse Cumulative Chart) Trong naêm daïng treân, thaät ra chæ coù boán daïng ñaàu tieân thoâng duïng, coøn daïng Bieåu ñoà Tích luõy Nghòch ñaûo ít thoâng duïng. Daïng Bieåu ñoà Taàn soá laø daïng maëc nhieân, keát quaû moâ phoûng cho ra sau khi chaïy, nhö hình 9.4. Ñeå xem caùc daïng khaùc, chuùng ta coù theå thöïc hieän nhö sau: a. Xem keát quaû daïng Thoáng keâ B1. Töø cöûa soå Keát quaû moâ phoûng (cöûa soå Forcast) nhö hình 9.4, nhaáp chuoät vaøo chöõ View treân thanh thöïc ñôn. Khi ñoù moät cöûa soå môû ra. Trong tröôøng hôïp Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 86 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 9. Moâ phoûng baèng Crystal Ball Anh/Chò lôõ taét cöûa soå Keát quaû moâ phoûng (cöûa soå Forcast), coù theå môû laïi baèng caùch nhaáp chuoät vaøo Run, sau ñoù nhaáp chuoät vaøo Forcast windows, cuoái cuøng laø nhaáp chuoät vaøo Open All Forcarsts. B2. Nhaáp chuoät vaøo Statistics, khi ñoù moät cöûa soå Keát quaû moâ phoûng döôùi daïng Thoáng keâ seõ môû ra nhö hình 9.5. Hình 9.5: Keát quaû moâ phoûng daïng Thoáng keâ b. Xem keát quaû daïng Phaàn traêm B1. Töø cöûa soå Keát quaû moâ phoûng (cöûa soå Forcast) nhö hình 9.5, nhaáp chuoät vaøo chöõ View treân thanh thöïc ñôn. Khi ñoù moät cöûa soå môû ra. Trong tröôøng hôïp Anh/Chò lôõ taét cöûa soå Keát quaû moâ phoûng (cöûa soå Forcast), coù theå môû laïi baèng caùch nhaáp chuoät vaøo Run, sau ñoù nhaáp chuoät vaøo Forcast windows, cuoái cuøng laø nhaáp chuoät vaøo Open All Forcarsts. B2. Nhaáp chuoät vaøo Percentiles, khi ñoù moät cöûa soå Keát quaû moâ phoûng döôùi daïng Phaàn traêm seõ môû ra. c. Xem keát quaû daïng Bieåu ñoà Taàn soá B1. Töø cöûa soå Keát quaû moâ phoûng (cöûa soå Forcast) nhö hình 9.5, nhaáp chuoät vaøo chöõ View treân thanh thöïc ñôn. Khi ñoù moät cöûa soå môû ra. Trong tröôøng hôïp Anh/Chò lôõ taét cöûa soå Keát quaû moâ phoûng (cöûa soå Forcast), coù theå môû laïi baèng caùch nhaáp chuoät vaøo Run, sau ñoù nhaáp chuoät vaøo Forcast windows, cuoái cuøng laø nhaáp chuoät vaøo Open All Forcarsts. Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 87 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 9. Moâ phoûng baèng Crystal Ball B2. Nhaáp chuoät vaøo Frequency Chart, khi ñoù moät cöûa soå Keát quaû moâ phoûng döôùi daïng Bieåu ñoà Taàn soá seõ môû ra nhö hình 9.4. d. Xem keát quaû daïng Bieåu ñoà Tích luõy B1. Töø cöûa soå Keát quaû moâ phoûng (cöûa soå Forcast) nhö hình 9.5, nhaáp chuoät vaøo chöõ View treân thanh thöïc ñôn. Khi ñoù moät cöûa soå môû ra. Trong tröôøng hôïp Anh/Chò lôõ taét cöûa soå Keát quaû moâ phoûng (cöûa soå Forcast), coù theå môû laïi baèng caùch nhaáp chuoät vaøo Run, sau ñoù nhaáp chuoät vaøo Forcast windows, cuoái cuøng laø nhaáp chuoät vaøo Open All Forcarsts. B2. Nhaáp chuoät vaøo Cumulative Chart, khi ñoù moät cöûa soå Keát quaû moâ phoûng döôùi daïng Bieåu ñoà Tích luõy seõ môû ra nhö hình 9.6 Hình 9.6: Keát quaû moâ phoûng daïng Bieåu ñoà Tích luõy e. Xem Phaàn traêm loã B1. Töø cöûa soå Keát quaû moâ phoûng (cöûa soå Forcast) nhö hình 9.5, nhaáp chuoät vaøo chöõ View treân thanh thöïc ñôn, khi ñoù moät cöûa soå môû ra. B2. Nhaáp chuoät vaøo Frequency Chart, ñeå xem Keát quaû moâ phoûng döôùi daïng Bieåu ñoà Taàn soá nhö hình 9.4. B3. Nhaáp chuoät vaøo khung cöûa soå traéng (coù hieän chöõ +Infinity) beân tay phaûi ôû döôùi Bieåu ñoà. B4. Xoùa chöõ +Infinity, vaø ñaùnh vaøo soá zero (soá 0). B5. Goõ phím Enter, vaø quan saùt thaáy Bieåu ñoà seõ hieån thò xaùc suaát aâm, ñoàng thôøi ôû beân döôùi, chính giöõa bieåu ñoà seõ coù khung Certainty cho keát quaû xaùc suaát aâm, nhö hình 9.7. Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 88 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 9. Moâ phoûng baèng Crystal Ball Hình 9.7: Bieåu ñoà hieån thò xaùc suaát aâm Treân hình 9.7, chuùng ta coù theå thay ñoåi giaù trò ôû hai khung traéng hai beân phía döôùi bieåu ñoà, roài goõ phím Enter, ñeå Crystal Ball tính toaùn xaùc suaát vaø veõ bieåu ñoà caùc khoaûng maø chuùng ta mong muoán. 4. Laäp baùo caùo vaø phaân tích a. Laäp baùo caùo ñôn giaõn Moät caùch ñôn giaûn ñeå laäp baùo caùo ñoù laø trong quaù trình chuùng ta thöïc hieän xem caùc daïng ñoà thò ôû phaàn treân, nhöõng bieåu ñoà naøo chuùng ta caàn in ra ñeå baùo caùo, chuùng ta coù theå thöïc hieän thao taùc copy roài sau ñoù daùn bieåu ñoà vöøa copy ñöôïc vaøo neàn Excel, nôi seõ ñöôïc vieát baùo caùo. Nhö vaäy trong ví duï treân, chuùng ta coù theå copy bieåu ñoà taàn soá cho xaùc suaát loã (leänh copy: Ctrl + C) trong hình 9.7 ñeå daùn vaøo vò trí baát kyø treân neàn Excel (baèng leänh Ctrl + V). b. Laäp baùo caùo theo khuoân maãu Trong tröôøng hôïp chuùng ta muoán in ra taát caùc, hay nhieàu daïng keát quaû döï baùo cuøng luùc, vaø muoán baùo caùo keå caû daïng phaân phoái cuûa caùc bieán giaû thieát. Khi ñoù chuùng ta seõ thöïc hieän baùo caùo theo khuoân maãu. Thao taùc: B1. Nhaáp chuoät vaøo chöõ Run treân thanh thöïc ñôn, khi ñoù moät cöûa soå môû ra. B2. Nhaáp chuoät vaøo Create Report, khi ñoù moät cöûa soå nhö hình 9.8 seõ môû ra. Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 89 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 9. Moâ phoûng baèng Crystal Ball B3. Treân hình 9.8, nhaáp chuoät oâ vuoâng Forcasts, sau ñoù choïn caùc daïng keát quaû döï baùo muoán in ra baùo caùo. B4. Treân hình 9.8, nhaáp chuoät oâ vuoâng Assumptions, sau ñoù choïn caùc thoâng soá vaø ñoà thò caùc bieán giaû thieát muoán in ra baùo caùo. Hình 9.8: Taïo Baùo caùo 5. Chaïy laïi baøi toaùn vôùi caùc bieán giaû thieát vaø bieán keát quaû môùi Trong tröôøng hôïp, Anh/Chò muoán chaïy laïi baøi toaùn vôùi caùc bieán giaû thieát hay caùc bieán keát quaû thay ñoåi, chuùng ta phaûi xoùa boû caùc keát quaû moâ phoûng chaïy tröôùc ñoù, xoùa boû caùc bieán keát quaû (bieán döï baùo), vaø caùc bieán giaû thieát maø chuùng ta ñaõ khai baùo tröôùc ñoù. Sau ñoù môùi thöïc hieän khai baùo laïi caùc bieán giaû thieát vaø bieán keát quaû nhö giai ñoaïn 1 cuûa chaïy moâ phoûng. Thao taùc: B1. Nhaáp chuoät vaøo chöõ Run treân thanh thöïc ñôn, khi ñoù moät cöûa soå môû ra. B2. Nhaáp chuoät vaøo Reset ñeå loaïi boû taát caû caùc keát quaû döï baùo tröôùc ñoù ñaõ chaïy tröôùc ñoù. Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 90 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 9. Moâ phoûng baèng Crystal Ball B3. Nhaáp chuoät vaøo chöõ Cell treân thanh thöïc ñôn, khi ñoù moät cöûa soå môû ra. B4. Nhaáp chuoät vaøo Select All Forcasts, ñeå choïn taát caû caùc bieán keát quaû. B5. Nhaáp chuoät vaøo Clear Assumptions/Forcasts ñeå xoùa caùc bieán keát quaû B6. Nhaáp chuoät vaøo chöõ Cell treân thanh thöïc ñôn, khi ñoù moät cöûa soå môû ra. B7. Nhaáp chuoät vaøo Select All Assumptions, ñeå choïn taát caû caùc bieán giaû thieát. B8. Nhaáp chuoät vaøo Clear Assumptions/Forcasts ñeå xoùa caùc bieán giaû thieát. Ñeán ñaây, chuùng ta ñaõ hoaøn chænh vieäc xoùa caùc keát quaû döï baùo, caùc bieán giaû thieát vaø bieán keát quaû, vaø coù theå baét ñaàu cho moät baøi toaùn moâ phoûng môùi, theo caùc giai ñoaïn 1,2,3,4. 6. Ñöa Crystal Ball hieån thò treân Maøn hình Excel. Trong tröôøng hôïp maùy cuûa caùc Anh/Chò chöa caøi phaàn meàm Crystal Ball thì phaûi caøi vaøo phaàn meàm Crystal Ball vaøo maùy tröôùc khi Anh/Chò muoán ñöa phaàn meàm naøy vaøo maøn hình Excel. Trong tröôøng hôïp Anh/Chò ñaõ caøi Crystal Ball, nhöng treân maøn hình Excel vaãn khoâng hieän leân hai chöõ View vaø Run treân thanh thöïc ñôn, khi ñoù chuùng ta thöïc hieän nhö sau. Thao taùc: Caùch 1 Caùch deã nhaát ñeå cho Crystal Ball hieån thò trong Excel laø môû tröïc tieáp töø Start roài vaøo Programs, sau ñoù vaøo Crystal Ball roài choïn Crystal Ball. Crystal Ball seõ töï ñoäng môû Excel vaø theâm caùc nuùt coâng cuï cuûa noù vaøo. Caùch 2 B1. Nhaáp chuoät vaøo chöõ Tools treân thanh thöïc ñôn cuûa Excel, khi ñoù moät cöûa soå môû ra. B2. Nhaáp chuoät vaøo Add-Ins.. khi ñoù moät cöûa soå seõ hieän ra nhö hình 9.9. Caûnh Thaïc/Thanh Thaùi/Thanh Phong 91 Microsoft Excel 2000 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baøi 9. Moâ phoûng baèng Crystal Ball Caûnh Thaïc/Thanh Hình 9.9: Cöûa soå Add-Ins... B3. Nhaáp chuoät choïn khung Crystal Ball treân baûng Add-Ins...nhö Hình 9.9. Tröôøng hôïp khoâng thaáy khung Crystal Ball trong danh saùch Add-Ins thì nhaán vaøo nuùt Browse, sau ñoù tìm ñeán vò trí chöùa phaàn meàm Crystal Ball trong maùy (thoâng thöôøng trong C:\>Program Files \ Crystal Ball) roài choïn file CB.xla. Nhaán OK. Hình 9.10: Cöûa soå Browse… B4. Nhaáp chuoät vaøo nuùt OK, khi ñoù treân thanh thöïc ñôn cuûa maøn hình Excel seõ xuaát hieän hai chöùc naêng cuûa Crystal Ball laø View vaø Run, vaø xin môøi Anh/Chò nhaäp cuoäc. Thaùi/Thanh Phong 92 Microsoft Excel 2000

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfExcel trong phân tích kinh tế.pdf
Tài liệu liên quan