Kinh tế tài chính - Tổng quan về kinh tế tài chính

Nội dung Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền đã trả, hay phải trả vào thời điểm tài sản được ghi nhận.

pdf5 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kinh tế tài chính - Tổng quan về kinh tế tài chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 TỔNG QUAN VỀ KTTC 1 TRẦN THỊ PHƯƠNG THANH GIỚI THIỆU VỀ KẾ TỐN Các bên liên quan Nhà quản lý Nhà phân tích Nhân viên Chủ sở hữu Cơ quan nhà nước Chủ nợ Cho Thơng tin tài chính Một tập hợp các nguyên tắc và phương pháp Một đơn vị kinh tế Đo lường Báo cáo Về Kế tốn tài chính Kế tốn quản trị Luật kế tốn Chuẩn mực KT (VAS) Chế độ kế tốn (QĐ 48 / 15) 3 MƠI TRƯỜNG PHÁP LÝ 2 Luật kế tốn Đưa ra những quy định chung về đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh Luật;... Bên cạnh đĩ Luật kế tốn cịn quy định những vấn đề cụ thể về: nội dung cơng tác kế tốn; tổ chức bộ máy kế tốn và người làm kế tốn; hoạt động nghề nghiệp kế tốn; quản lý Nhà nước về kế tốn. 4 MƠI TRƯỜNG PHÁP LÝ CỦA KẾ TỐN Chuẩn mực kế tốn Chuẩn mực kế tốn là những quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, nội dung, phương pháp và thủ tục kế tốn cơ bản, chung nhất, làm cơ sở ghi chép kế tốn và lập Báo cáo tài chính nhằm đạt được sự đánh giá trung thực, hợp lý khách quan về thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 5 MƠI TRƯỜNG PHÁP LÝ CỦA KẾ TỐN Chế độ kế tốn Chế độ kế tốn doanh nghiệp theo quyết định 15/2006/QĐ- BTC, bao gồm:  Chế độ chứng từ kế tốn doanh nghiệp  Hệ thống tài khoản kế tốn doanh nghiệp  Chế độ sổ kế tốn và hình thức kế tốn  Hệ thống báo cáo tài chính 6 MƠI TRƯỜNG PHÁP LÝ CỦA KẾ TỐN 3 Các nguyên tắc kế toán cơ bản 7 1. Cơ sở dồn tích 2. Hoạt động liên tục 3. Giá gốc 4. Phù hợp 5. Nhất quán 6. Thận trọng 7. Trọng yếu Trong ghi nhận (vào sổ kế tốn) Phân biệt với các nguyên tắc trình bày BCTC Nguyên tắc 1. Cơ sở dồn tích 8 Nội dung: Mọi nghiệp vụ kinh tế phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền. Nguyên tắc 2. Hoạt động liên tục 9 Nội dung Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giả định doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động bình thường trong tương lai gần, 4 Nguyên tắc 3. Giá gốc 10 Nội dung Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền đã trả, hay phải trả vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Nguyên tắc 4. Phù hợp 11 Nội dung Doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận 1 khoản doanh thu thì phải ghi nhận 1 khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu. Nguyên tắc 5. Nhất quán 12 Nội dung Các chính sách và phương pháp kế toán doanh nghiệp đã chọn phải được áp dụng thống nhất ít nhất trong kỳ kế toán năm. 5 Nguyên tắc 6. Thận trọng 13 Nội dung Thận trọng là việc xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết để lập các ước tính kế toán trong các điều kiện không chắc chắn. Nguyên tắc 7. Trọng yếu 14 Nội dung Thông tin được coi là trọng yếu trong trường hợp nếu thiếu thông tin hoặc thiếu chính xác của thông tin đó có thể làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính. Các yếu tố của BCTC 15 BCTC BCĐKT Tài sản Nguồn vốn Nợ phải trả Vốn CSH BCKQKD Thu nhập Chi phí BCLCTT Thuyết minh BCTC 1 2 3 4 5 Làm rõ biến động Tiền kKhái niệm, điều kiện ghi nhận của các yếu tố?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf2015chuong_1_tong_quan_7928.pdf
Tài liệu liên quan