Kinh tế học vĩ mô - Chương 5: Môt số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô

Thu nhâp quôc dân (Y): la tông thu nhâp tư cac yêu tô san xuât  Y = GNP – C 2 – Te  Y = W + i + r + п + NIA  Thu nhâp quôc dân co thê sư dung (Yd): la phân thu nhâp con lai sau khi cac hô gia đinh nôp cac loai thuê trưc thu va nhân trơ câp cua chinh phu hoăc doanh nghiêp  Y d = Y – Td + Tr  Y d = C + S

pdf11 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 432 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kinh tế học vĩ mô - Chương 5: Môt số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hoàng Thu Hương - QUI 1 CHƢƠNG 5 MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ VĨ MÔ Hoàng Thu Hương - QUI 2 NỘI DUNG 1. Tổng thu nhập quốc nội – GDP 2. Tổng thu nhập quốc dân – GNP 3. Thu nhập quốc dân 4. Thu nhập quốc dân có thể sử dụng 5. Các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản Hoàng Thu Hương - QUI 3 5.1 Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)  GDP là tổng giá trị các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ quốc gia trong một thời kỳ nhất định. Hoàng Thu Hương - QUI 4 Phƣơng pháp xác định GDP  Phương pháp xác định GDP theo luồng sản phẩm GDP = C + I + G + NX Trong đó: C: Tiêu dùng hộ gia đình I: Đầu tư của doanh nghiệp G: Chi tiêu chính phủ NX: Xuất khẩu ròng NX = X – M Hoàng Thu Hương - QUI 5 Phƣơng pháp xác định GDP  Phương pháp tính GDP theo luồng thu nhập hoặc chi phí GDP = W + i + r + п + Te + C2 Trong đó: W: Chi phí tiền công, tiền lương i: Lãi suất r: Chi phí thuê nhà, thuê đất П: Lợi nhuận Te: Thuế gián thu C2: Khấu hao TSCĐ Hoàng Thu Hương - QUI 6 Phƣơng pháp xác định GDP  Tính GDP theo giá trị gia tăng Giá trị gia tăng = Tổng giá trị sản lượng – Chi phí trung gian => GDP = Tổng giá trị gia tăng các đơn vị thường trú trong nước + Thuế nhập khẩu hàng hóa dịch vụ Hoàng Thu Hương - QUI 7 5.2 Tổng sản phẩm quốc dân (GNP)  GNP là tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ cuối cùng mà một quốc gia sản xuất bằng các yếu tố sản xuất của mình trong một thời kỳ nhất định.  GNP = GDP – NIA NIA: Thu nhập ròng từ tài sản ở nước ngoài => So sánh GDP và GNP? Hoàng Thu Hương - QUI 8 GNP danh nghĩa (GNPn) GNP thực tế (GNPr)  GNPn: đo lường tổng sản phẩm quốc dân tính theo giá năm hiện hành  GNPr: đo lường tổng sản phẩm quốc dân tính theo giá năm gốc  D = GNPn/GNPr D: Chỉ số lạm phát theo GNP Hoàng Thu Hương - QUI 9 5.3 Thu nhập quốc dân (Y), thu nhập quốc dân có thể sử dụng (Yd)  Thu nhập quốc dân (Y): là tổng thu nhập từ các yếu tố sản xuất  Y = GNP – C2 – Te  Y = W + i + r + п + NIA  Thu nhập quốc dân có thể sử dụng (Yd): là phần thu nhập còn lại sau khi các hộ gia đình nộp các loại thuế trực thu và nhận trợ cấp của chính phủ hoặc doanh nghiệp  Yd = Y – Td + Tr  Yd = C + S Hoàng Thu Hương - QUI 10 5.4 Các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản Hoàng Thu Hương - QUI 11 5.4 Các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản  Tiết kiệm và đầu tƣ Yd = C + S Yd = C + I  S = I  Đồng nhất thức mô tả mối quan hệ giữa các khu vực trong nền kinh tế S + T + M = I + G +X ( T – G ) = ( I – S) + ( X – M)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchap5_6575.pdf
Tài liệu liên quan