• Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt NamCông nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học để đánh giá chính xác tài nguyên quốc gia, nắm bắt các công nghệ cao cùng những thành tựu mới về khoa học của thế giới; hướng mạnh vào việc nâng cao năng suất lao động, đổi mới sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường. - Xây dựng tiềm lực nhằm phát triển một nền khoa học tiên tiến,...

  doc10 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 1369 | Lượt tải: 3

 • 31 Câu hỏi và bài tập luật đất đai31 Câu hỏi và bài tập luật đất đai

  1. Phân tích luận đề: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do NN thống nhất quản lý”. 2. Tại sao NN quy định khung giá từng loại đất? Mục đích? 3. Phân tích luận điểm: “ NN không thừa nhận việc đòi lại đất đã giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của NN VN DCCH, CP CMLT CHMN VN, NN CHXHCN VN.” 4. Phân biệt ngành Luật...

  doc10 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 4171 | Lượt tải: 15

 • Câu hỏi ôn tập kinh tế chính trịCâu hỏi ôn tập kinh tế chính trị

  CÂU HỎI ÔN TẬP KINH TẾ CHÍNH TRỊ Câu 1: Theo Mác: Tư bản là tiền, là vật nhưng bản chất không phải là tiền hay vật mà là một quan hệ xã hội, quan hệ bóc lột lao động làm thuê. Anh (Chị) hiểu câu đó như thế nào? (Tr.6) Câu 2: Phân tích vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản. Theo Anh (Chị), nguyên nhân nào mà các nhà kinh tế cho rằng chủ nghĩa t...

  doc96 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 9709 | Lượt tải: 42

 • Trắc nghiệm môn Kinh tế chính trịTrắc nghiệm môn Kinh tế chính trị

  Câu 688. Thuật ngữ chỉ mối liên hệ chặt chẽ giữa lý thuyết kinh tế với khía cạnh thực tiễn của hoạt động chính trị gọi là: a. Học thuyết kinh tế b. Kinh tế chính trị c. Kinh tế vĩ mô d. Hoạt động kinh tế - xã hội Câu 689. Tên gọi chỉ mức độ phúc lợi vật chất của một cá nhân hay hộ gia đình được tính bằng số lượng hàng hoá và dịch vụ được tiêu d...

  doc121 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 1780 | Lượt tải: 4

 • Tư tưởng Đức trị của Khổng Tử và vận dụng trong quản lý doanh nghiệpTư tưởng Đức trị của Khổng Tử và vận dụng trong quản lý doanh nghiệp

  Đường lối đức trị trong quản lý, chủ yếu là dựa vào xây dựng quan niệm giá trị chung của mọi người, dựa vào quyền lực phi chính thức của bản thân người lãnh đạo như phẩm chất đạo đức, tài năng, tình cảm., dẫn dắt mọi người hoàn thiện cuộc sống tinh thần và tu dưỡng đạo đức, trên cơ sở đó, thực hiện khống chế bên trong của hành vi, khiến cho hành vi...

  doc13 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 1349 | Lượt tải: 2

 • Một số vấn đề định hướng kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt NamMột số vấn đề định hướng kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

  Qua tìm hiểu về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam em đã biết vì sao nước ta lại phải lựa chọn phát triển kinh tế thị trường và kinh tế thị trường là lực chọn đúng đắn và cần thiết cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Khi chúng ta chuyển sang chế độ mới xã hội chủ nghĩa từ một nước kinh tế còn lạc hậu và nền kinh tế còn k...

  doc21 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 1169 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp trừu tương hóa của kinh tế chính trị Mác LêninPhương pháp trừu tương hóa của kinh tế chính trị Mác Lênin

  Phương pháp sử dụng có hiệu quả nhất để nghiên cứu quan hệ sản xuất, nay là phương pháp có sức mạnh nhất để nghiên cứu kinh tế chính trị. Kết quả của phương pháp trừu tượng hoá khoa học cho phép hình thành các khái niệm, phạm trù khoa học đặc trưng cho các mặt khác nhau của các hiện tượng quá trình kinh tế tiến tới hình thành các qui luật kinh tế...

  doc18 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 1040 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế nông hộKinh tế nông hộ

  Với các tài liệu lịch sử, tài liệu tham khảo về nhiều vùng miền, nhiều mặt của kinh tế hộ nông dân. Trong khuôn khổ đề tài, tiểu luận đã: 1. Tổng hợp và phân tích một số vấn đề cơ sở lý luận về khái niệm hộ, kinh tế nông hộ và sự tồn tại khách quan của nó trong nông nghiệp. 2. Phân tích đặc điểm phát triển kinh tế nông hộ qua các thời kỳ lịch sử,...

  doc26 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 1166 | Lượt tải: 0

 • Tái sản xuất ra quan hệ sản xuất ở nước taTái sản xuất ra quan hệ sản xuất ở nước ta

  Sự nghiệp xây dựng hoàn thiện quan hệ sản xuất mới mà chúng ta đang ra sức đẩy mạnh phải tạo ra những điều kiện cần thiết về vật chất, kỹ thuật, về con ngừơi và khoa học công nghệ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, không ngừng tăng năng suất lao động xã hội làm cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh v...

  doc26 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 1150 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu ôn tập môn: Kinh tế chính trị - HotTài liệu ôn tập môn: Kinh tế chính trị - Hot

  TÀI LIỆU CÓ 99 TRANG VẤN ĐỀ I: SẢN XUẤT VÀ TÁI SẢN XUẤT XÃ HỘI 1. Vì sao Mác khẳng định: Sản xuất ra của cải vật chất là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của lịch sử nhân loại? - Trong đời sống xã hội có rất nhiều những hoạt động khác nhau như hoạt động chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, Khoa học kỹ thuật, văn hoá ng...

  doc103 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 1325 | Lượt tải: 10