• Đề tài Kỷ yếu ngày công tác xã hội năm 2009Đề tài Kỷ yếu ngày công tác xã hội năm 2009

  Đây là Kỷ yếu tập hợp các bài nghiên cứu tại Hội thảo Ngày Công tác xã hội năm 2009 tại Đại học Đồng Tháp Nội dung kỷ yếu: 1. Công tác xã hội-tác nhân cho sự phát triển, ThS Lê Chí An, Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh 2. Vai trò của nhân viên xã hội trong tiến trình giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hội nhập cuộc sống, TS. Vũ Nhi ...

  doc95 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1522 | Lượt tải: 2

 • Bài tập lớn môn học phân tích thiết kế hệ thống: Hệ thống quản lý học sinh PTTHBài tập lớn môn học phân tích thiết kế hệ thống: Hệ thống quản lý học sinh PTTH

  Mục lục Mục lục 2 Chương 1 . MÔ TẢ HỆ THỐNG 3 I . Mô tả nghiệp vụ hệ thống 3 1. Nhiệm vụ cơ bản 3 2. Cơ cấu tổ chức và sự phân công trách nhiệm 3 3. Quy trình xử lý và các dữ liệu xử lý 3 4. Mẫu học bạ và các báo cáo, tổng kết chính. 4 5. Mô hình tiến trình nghiệp vụ của hệ thống 9 II. Xử lý sơ bộ, tổng hợp kết quả khảo sát 11 1. Mô t...

  doc52 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 3484 | Lượt tải: 7

 • Kế sách kinh doanhKế sách kinh doanh

  1. Vịt phải biết bơi Bản năng loài vịt sinh ra đã biết bơi. Chỉ cần xuống nước là vịt có thể bơi ngay được. Thế mà vịt con Út Bông ở xóm Chài lại bản tính rụt rè sợ nước, không dám xuống hồ tập bơi. Nhìn anh chị trong đàn biết bơi Bông thích lắm. Nó thường đứng trên bờ nhìn xuống ao thèm thuồng nhưng nghĩ đến việc xuống nước bơi là vịt lại thấy kh...

  doc48 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1208 | Lượt tải: 1

 • Đề cương bộ môn giáo dục họcĐề cương bộ môn giáo dục học

  PHẦN 1- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA GIÁO DỤC HỌC Chương 1- GIÁO DỤC HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC 1. GD là một hiện tượng xã hội 1.1. Bản chất, nguồn gốc của giáo dục Bản chất của GD là sự truyền thụ kinh nghiệm của người này cho người khác, của thế hệ trước cho thế hệ sau (kinh nghiệm lao động, kinh nghiệm giao tiếp, ứng xử .). Nguồn gốc...

  doc102 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1728 | Lượt tải: 4

 • Một thể tài thích hợp với thời chiến - Một giao ước giữa người viết và người đọcMột thể tài thích hợp với thời chiến - Một giao ước giữa người viết và người đọc

  MỘT THỂ TÀI THÍCH HỢP VỚI THỜI CHIẾN Một giao ước giữa người viết và người đọc Trong cách đón nhận của những người đọc đối với các tác phẩm mới xuất bản ở ta hiện nay, có một hiện tượng mà mỗi chúng ta đã nhiều lần chứng kiến và dễ bỏ qua, nhưng thực ra, là một hiện tượng quan trọng, có liên quan nhiều mặt đến thực tế công tác sáng tác. Đó là việ...

  doc46 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1124 | Lượt tải: 0

 • Đề cương ôn tập môn quản lý nguồn nhân lực xã hộiĐề cương ôn tập môn quản lý nguồn nhân lực xã hội

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC XÃ HỘI PHẦN DÂN SỐ Câu 1: Trình bày khái niệm cơ cấu dân số? Ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu. Tlời: Cơ cấu dân số là sự phân chia dân số thành các bộ phận theo những tiêu chí nhất định, độ tuổi, nghề nghiệp, giới tính, trình độ, nghiên cứu sinh học. Cơ cấu dân số là tổng số dân được phân loại theo ...

  doc28 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 6725 | Lượt tải: 18

 • Tài liệu về thi công xây dựngTài liệu về thi công xây dựng

  Bất cứ công trường xây dựng thủy lợi nào cũng không tránh khỏi việc khai thác các mỏ vật liệu để cung cấp cốt liệu cho bê tông và để làm những công việc khác nhau làm tầng lọc, vật thoát nước. Côt liệu bê thông (không kể xi măng) gồm các cốt liệu thô (đá dăm, sỏi, sỏi dăm) và cốt liệu nhỏ (cát) Khối lượng cốt liệu dùng cho bê tông thường rất lớn:...

  pdf103 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1155 | Lượt tải: 0

 • Mô hình hồi quy tuyến tính bội - Lựa chọn mô hình và kiểm định giả thiếtMô hình hồi quy tuyến tính bội - Lựa chọn mô hình và kiểm định giả thiết

  Moãi döï aùn phaûi coù moät hoaëc moät soá muïc tieâu roõ raøng. Thoâng thöôøng ngöôøi ta coá gaéng löôïng hoaù muïc tieâu thaønh ra caùc chæ tieâu cuï theå. Moãi döï aùn laø moät quaù trình taïo ra moät keát quaû cuï theå. Neáu chæ coù keát quaû cuoái cuøng maø keát quaû ñoù khoâng phaûi laø keát quaû cuûa moät tieán trình thì keát quaû ñoù kho...

  pdf26 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1202 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Quản trị dự án đầu tưĐề tài Quản trị dự án đầu tư

  Theo nghĩa rộng, dựtoán ngân sách dựán bao gồm cảviệc xây dựng cơcấu phân tách công việc và việc xác định xem cần dùng những nguồn lực vật chất nào (nhân lực, thiết bị, nguyên liệu) và mỗi nguồn cần bao nhiêu đểthực hiện từng công việc của dựán. Theo nghĩa hẹp, dựtoán ngân sách dựán là kếhoạch phân phối nguồn quỹcho các hoạt động dựán nhằm ...

  pdf175 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 2436 | Lượt tải: 7

 • Đề tài Phân tích rủi ro của dự án có yếu tố quyết định đến thành công của dự ánĐề tài Phân tích rủi ro của dự án có yếu tố quyết định đến thành công của dự án

  Phân tích rủi ro của dự án là một phần quan trọng, có yếu tố quyết định đến thành công của dự án. Dự án đầu tư có rủi ro như thế nào ? Rủi ro nào là chấp nhận được ? Hãy cũng tham khảo ! PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ Nội dung cơ bản của chuyên đề ã Giải thích lý do vì sao phải phân tích độ nhạy cảm rủi ro từ khía cạnh một dự án riêng lẽ. ...

  pdf21 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1427 | Lượt tải: 2