• Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Quan hệ lợi nhuận và rủi roTài chính doanh nghiệp - Chương 3: Quan hệ lợi nhuận và rủi ro

  Một danh mục đầu tư gồm 2 chứng khoán A và B. Tỷ trọng chứng khoán A trong danh mục là 30%, độ lệch chuẩn của chứng khoán A là 10%, độ lệch chuẩn của chứng khoán B là 8%. Hệ số tương quan của chứng khoán A và B là 0,5. Hãy tính độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư trên? Ds: 7,56%

  pdf42 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp (phần 1) - Chương 2: Giá trị tiền tệ theo thời gianTài chính doanh nghiệp (phần 1) - Chương 2: Giá trị tiền tệ theo thời gian

  xác định n trong trƣờng hợp 1 chuỗi tiền tệ đều 2.3.5 Xác định khoản thanh toán cuối cùng Nếu n không phải là số nguyên chúng ta phải tính toán khoản thanh toán cuối cùng (với giả định các khoản thanh toán trước đó bằng nhau, còn khoản thanh toán cuối cùng khác) Giả sử n là một số dương, lẻ Với n 1, n2 là số nguyên liên tiếp, sao cho n1

  pdf50 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0

 • Quản trị rủi ro tài chính - Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệpQuản trị rủi ro tài chính - Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

  1.1.1. Tài chính doanh nghiệp: Để đạt được mục tiêu trên thì TCDN phải giải quyết được các vấn đề cơ bản sau: DN nên lựa chọn các dự án trung và dài hạn có hiệu quả Nguồn tài trợ vốn dài hạn lấy từ đâu? Quản trị hoạt động tài chính hàng ngày của công ty như thế nào?

  pdf39 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0

 • Quản trị rủi ro tài chính - Chương 1: Quản trị tồn quỹ và tồn khoQuản trị rủi ro tài chính - Chương 1: Quản trị tồn quỹ và tồn kho

  Để giải quyết vấn đề này, ta cần lưu ý ba yếu tố sau : F chi phí cố định phát sinh khi bán chứng khoán ngắn hạn. T tổng số tiền mặt mới cần thiết để giao dịch trong thời gian là một năm. K chi phí cơ hội do giữ tiền mặt

  ppt164 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

 • Quản trị rủi ro tài chính - Bài 4: Định giá quyền chọn bằng mô hình nhị phânQuản trị rủi ro tài chính - Bài 4: Định giá quyền chọn bằng mô hình nhị phân

  Xem lại ví dụ hai thời kì mà chúng ta đã nói đến trong phần trước của chương này Giả định một tỷ lện chi trả cổ tức một cách hợp lí là 10% Giả sử cổ tức được chia và cổ phiếu ở trạng thái đã chia cổ tức tại thời điểm I

  pdf12 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Lý thuyết tài chính - Quản trị rủi ro tài chínhLý thuyết tài chính - Quản trị rủi ro tài chính

  Nhà tạo lập thị trường Nhà tạo lập thị trường chịu trách nhiệm đáp ứng nhu cầu của công chúng đối với quyền chọn. Khi một công chúng nào muốn mua (bán) một quyền chọn và không có thành viên nào trong công chúng muốn bán (mua) quyền chọn đó

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Lý thuyết tài chính - Tháo gỡ các vướng mắc trong công tác quản lý tài chínhLý thuyết tài chính - Tháo gỡ các vướng mắc trong công tác quản lý tài chính

  Chưa kèm theo kế hoạch hoạt động, dự toán kinh phí được lãnh đạo phê duyệt Chưa kèm theo giấy mời, chương trình hội nghị tập huấn. Hóa đơn, chứng từ chưa hợp lý, hợp lệ theo quy định của nhà nước Các hoạt động thuê dịch vụ, thuê mướn chưa thực hiện theo quy định tại Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 Quy định về việc đấu thầu để ...

  ppt30 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Lý thuyết tài chính - Phân tích hoạt động tài chính nâng caoLý thuyết tài chính - Phân tích hoạt động tài chính nâng cao

  1.4.1. Hệ thống báo cáo tài chính + Bảng cân đối kế toán + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ + Thuyết minh báo cáo tài chính 1.4.2. Cơ sở dữ liệu khác - Các yếu tố bên trong: - Các yếu tố bên ngoài:

  pptx127 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Lý thuyết tài chính - Preserving your estateLý thuyết tài chính - Preserving your estate

  Expresses how a person’s property should be distributed upon his or her death Written and legally enforceable document Intestacy: Situation that exists when a person dies without a valid will Testator: Person who makes a will that provides for disposition of property at his or her death

  ppt35 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Lý thuyết tài chính - Planning for retirementLý thuyết tài chính - Planning for retirement

  Classes of employees exempted Federal civilian employees hired before 1984 and are covered under the Civil Service Retirement System Employees of state and local governments who have chosen not to be covered Marginal employment positions Newspaper carriers under age 18 and full-time college students working for a university

  ppt33 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0