• Tài chính quốc tế - Chương 1: Giới thiệu chung về môn họcTài chính quốc tế - Chương 1: Giới thiệu chung về môn học

  Yêu cầu đối với học viên về chấp hành quy chế Đọc sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trước khi đến lớp nghe bài giảng Đi học đầy đủ, đúng giờ Chấp hành tốt nội quy lớp học Tích cực và chủ động tham gia bài học Tự giác trong việc tự nghiên cứu, thảo luận nhóm và thảo luận trên lớp Hoàn thành các bài tập thu hoạch, bài kiểm tra và thi kết th...

  ppt11 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 12: Dự toán tài chínhTài chính doanh nghiệp - Chương 12: Dự toán tài chính

  DỰ TOÁN TÀI CHÍNH • Tình huống 1: a) Tính mức doanh thu tối đa mà công ty đạt được mà không phải đầu tư thêm tài sản cố định. Vì công ty đang hoạt động với 80% công suất, => mức doanh thu tối đa đạt mà không phải đầu tư thêm tài sản cố định là Mức doanh thu tối đa = Doanh thu hiện tại = 5.000 Công suất hiện tại 0,8 = 6.250

  pdf31 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 11: Phân tích Báo cáo tài chínhTài chính doanh nghiệp - Chương 11: Phân tích Báo cáo tài chính

  Tỷ số này nói lên một đồng nguồn vốn dài hạn DN có bao nhiêu đồng nợ dài hạn tỷ số này <= 0.50.Vì DN có 1 đồng vốn chủ sở hữu sẽ được vay tối đa 1 đồng NDH

  pdf36 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 10: Quản trị tài sản ngắn hạnTài chính doanh nghiệp - Chương 10: Quản trị tài sản ngắn hạn

  Nhu cầu hàng năm (D): 1.000 đơn vị Lượng đặt hàng tối ưu: 200 đv Xác suất mong muốn không hết hàng (P): 95% (z(95%) = 1,64) Độ lệch chuẩn trong thời gian chờ: 25 đv Thời gian chờ hàng: 15 ngày Một năm làm việc 250 ngày Xác định điểm đăt hàng trở lại: R= d L + z б L R= 1.000/250 x 15 +1,64 x 25 = 101

  pdf98 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 9: Quyết định thuê hay muaTài chính doanh nghiệp - Chương 9: Quyết định thuê hay mua

  Khi xác dòng tiền để quyết định thuê hay mua,chúng ta đứng dưới gốc độ của người đi thuê để so sánh với dòng tiền của người mua tài sản,  Tiền thuê sau thuế = Tiền thuê*(1-T) (Dòng tiền ra,ghi âm)  Mất lá chắn thuế của khấu hao=D*T (Dòng tiền ra,ghi âm)  Chi phí mua máy móc thiết bị (Dòng tiền vào,ghi dương).  Phế liệu thu hồi sau thuế (D...

  pdf28 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 8: Đòn bẩy hoạt động và phân tích hòa vốnTài chính doanh nghiệp - Chương 8: Đòn bẩy hoạt động và phân tích hòa vốn

  Đòn bẩy hoạt động & dòng tiền dự án:  Đòn bẩy hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá dự án, định phí dự án có tác động như đòn bẩy với ý nghĩa: một tỷ lệ thay đổi nhỏ trong doanh thu hay sản lượng tiêu thụ có thể được phóng đại thành tỷ lệ thay đổi lớn trong lưu chuyển dòng tiền và hiện giá thuần. Ngược lại, tác động đòn...

  pdf59 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 7: Đầu tư tài sản dài hạnTài chính doanh nghiệp - Chương 7: Đầu tư tài sản dài hạn

  Dòng tiền phù hợp: là những dòng tiền rõ ràng cần đƣợc xem xét trong quá trình đầu tƣ • Hai nguyên tắc cần tuân theo: –Các quyết định về đầu tƣ phải đƣợc quyết định trên cơ sở những dòng tiền chứ không phải lãi kế toán. –Chỉ có những dòng tiền tăng thêm mới phù hợp cho những quyết định chấp nhận hay từ chối dự án

  pdf36 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Chi phí sử dụng vốn trong doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp - Chương 6: Chi phí sử dụng vốn trong doanh nghiệp

  Tỷ suất sinh lời của cổ phiếu thường theo mô hình định giá tài sản vốn VD: Công ty cổ phần Ga-ma có số liệu liên quan về cổ phiếu công ty nhƣ sau: hệ số rủi ro 1,2; lợi suất bình quân trên TTCK là 14%, giả sử trong thời gian đó trái phiếu kho bạc có lãi suất 8%/năm. Hãy tính suất sinh lợi theo yêu cầu của nhà đầu tƣ hay chi phí sử dụng vốn c...

  pdf28 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Định giá chứng khoánTài chính doanh nghiệp - Chương 5: Định giá chứng khoán

  Định giá cổ phiếu thường Mô hình chiết khấu dòng tiền vô hạn t Dt  D0 (1 g) P 0: Giá CP thường ở hiện tại g: mức tăng trưởng thu nhập hay tăng trưởng cổ tức r s: suất sinh lợi theo yêu cầu của nhà đầu tư D 0: cổ tức cổ phiếu thường ở năm hiện tại D t: cổ tức cổ phiếu thường ở năm t Mô hình định giá cồ phiếu thường

  pdf52 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Mô hình định giá tài sản vốn CAPMTài chính doanh nghiệp - Chương 4: Mô hình định giá tài sản vốn CAPM

  Lý thuyết lựa chọn danh mục Markowitz • Đường biên hiệu quả Markowitz: Đường biên hiệu quả Markowitz là tập hợp các điểm thỏa mãn hai điều kiện sau: – Với một mức RR cho trước thì mức lợi suất kz vọng là cao nhất – Với một mức lợi suất kz vọng cho trước thì rủi ro đi cùng là nhỏ nhất

  pdf52 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0