• Kinh tế học vĩ mô - Chương 3: Nguồn vốn đầu tưKinh tế học vĩ mô - Chương 3: Nguồn vốn đầu tư

  Hỗ trơ& cơ ba8n: Là những nguồn lực được cung cấp đê8 đầu tư xây dựng cơ sơ8 ha& tầng kinh tế, xã hô&i và môi trường. Đây thường là những khoa8n cho vay ưu đãi. Hỗ trợ kỹ thuâ&t: Là những nguồn lực dành cho chuyê8n giao tri thức, công nghê&, xây dựng năng lực, tiến hành nghiên cứu cơ ba8n hay nghiên cứu tiền đầu tư, phát tr...

  pdf58 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 436 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng môn học Kinh tế đầu tưBài giảng môn học Kinh tế đầu tư

  – C: tổng tiêu dùng của các hộ gia đình – I: đầu tư – G: chi tiêu của chính phủ – X: xuất khẩu – IM: nhập khẩu

  pdf111 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 923 | Lượt tải: 2

 • Tính tất yếu khách quan trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, ưu, khuyết điểm của kinh tế thị trường. cho ví dụTính tất yếu khách quan trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, ưu, khuyết điểm của kinh tế thị trường. cho ví dụ

  Ưu điểm: Trong điều kiện các yếu tố sản xuất được lưu động, di chuyển dễ dàng; giá cả thị trường có tính linh hoạt, thông tin thị trường phải nhanh nhạy, và các chủ thể thị trường phải nắm được đầy đủ thông tin liên quan: - Thứ nhất, cơ chế thị trường kích thích hoạt động của các chủ thể kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tự do của h...

  doc4 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 412 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học vĩ mô - Tái cơ cấu kinh tế: Tiến độ, vấn đề và giải phápKinh tế học vĩ mô - Tái cơ cấu kinh tế: Tiến độ, vấn đề và giải pháp

  Cổ phần hóa không tiến triển nhiều; thoái vốn gặp khó khăn trên nhiều mặt, chậm nhiều so với yêu cầu. Nguyên nhân: Tư duy, tiêu chí và cách thức thực hiện bảo toàn và phát triển vốn chưa phù hợp với cơ chế thị trường. Một số phương thức bảo toàn vốn theo quy định hiện hành còn hình thức và thiếu linh hoạt, làm tăng chi phí hoạt động của doanh n...

  ppt35 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 459 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học vĩ mô - Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dânKinh tế học vĩ mô - Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân

  Về phương diện sản xuất: GDP bao gồm tòan bộ giá trị gia tăng của các ngành, các khu vực sản xuất và dịch vụ trong cả nước. Giá trị gia tăng bằng giá trị sản lượng trừ đi chi phí các yếu tố đầu vào. ? Về phương diện chi tiêu: GDP biểu hiện bằng tòan bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ cuối cùng tính theo giá hiện hành của thị trường được tạo ra tr...

  pdf55 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 508 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học vĩ mô - Khái quát về kinh tế vĩ môKinh tế học vĩ mô - Khái quát về kinh tế vĩ mô

  Tăng trưởng kinh tế ? Tăng trưởng kinh tế: tăng lên trong GDP thực trong một thời gian nhất định (thường là một năm). ? gY: tốc độ tăng trưởng kinh tế ? Y t: GDP thực năm t ? Y t-1: GDP thực năm t-1

  pdf48 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 382 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu hướng dẫn học tập Quản trị nhân sựTài liệu hướng dẫn học tập Quản trị nhân sự

  Câu 11. Giới hạn của phương pháp trắc nghiệm là a. Chưa chính xác hoàn toàn. b. Chỉ biết được kết quả không biết được nguyên nhân. c. Tùy thuộc vào trình độ của người thiết kế. d. Tất cả đều đúng. Câu 12. Người ta thường sử dụng các phương pháp trắc nghiệm sau đây để tuyển chọn: a. Bút vấn, khẩu vấn, và trắc nghiệm bằng máy móc hình vẽ. b....

  pdf169 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 436 | Lượt tải: 1

 • Kinh tế học Vi mô - Chương 7: Thống kê hiệu quả sản xuất kinh doanhKinh tế học Vi mô - Chương 7: Thống kê hiệu quả sản xuất kinh doanh

  a.2 – Giá trị gia tăng của DN (VA – Value Added): - Là một bộ phận của GO, thể hiện phần kết quả LĐ hữu ích do hoạt động sản xuất và dịch vụ của DN tạo ra trong một thời kỳ nhất định thường là 1 năm. Nó chỉ bao gồm phần giá trị mới được tạo ra nên gọi là giá trị gia tăng hay giá trị tăng thêm. Cơ cấu giá trị : VA = C1 + V + M CT : VA = GO – IC ...

  ppt33 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 398 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học Vi mô - Chương 6: Chỉ sốKinh tế học Vi mô - Chương 6: Chỉ số

  Cách chọn thời kỳ quyền số: + Nếu quyền số là chỉ tiêu khối lượng thì thường được cố định ở kỳ nghiên cứu. + Nếu quyền số là chỉ tiêu chất lượng thì thường được cố định ở kỳ gốc. + Đối với chỉ tiêu tổng hợp, chỉ số chung phát triển được tính bằng tỷ lệ so sánh giữa giá trị của chỉ tiêu đó ở kỳ nghiên cứu so với giá trị ở kỳ gốc.

  ppt41 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 368 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học Vi mô - Chương 5: Dãy số thời gianKinh tế học Vi mô - Chương 5: Dãy số thời gian

  - Cho phép nghiên cứu đặc điểm về sự biến động của hiện tượng qua thời gian. Vạch rõ xu hướng và tính qui luật của sự phát triển Có thể dự đoán các mức độ của hiện tượng trong tương lai.

  ppt46 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 425 | Lượt tải: 0