• Đề thi hóa đại cương b (604002) cuối học kỳĐề thi hóa đại cương b (604002) cuối học kỳ

  Ngày thi: 20/01/2011 Đề thi có 50 câu. Thời gian làm bài thi: 65 phút Đề Thi Số 1065 Phiếu trắc nghiệm này chấm bằng máy nên câu nào có hai ô đáp án bị tô đen sẽ không được chấm. Vì vậy thí sinh nên sử dụng bút chì để làm bài. Thí sinh chỉ được chọn 1 trong 4 đáp án, trong trường hợp có nhiều đáp án phù hợp với yêu cầu thì chỉ chọn đáp án đúng và đ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 2393 | Lượt tải: 3

 • Phương pháp xác định công thức phân tử - Công thức cấu tạo các hợp chất hữu cơPhương pháp xác định công thức phân tử - Công thức cấu tạo các hợp chất hữu cơ

  Trong bài toán này cần lưu ý các điểm sau: Khi đốt cháy a mol hợp chất hữu cơ A: CO2 sinh ra được hấp thụ bởi các oxyd base hay base mạnh bất kỳ (NaOH, CaO, Ba(OH)2, Ca(OH)2 .) từ đó suy ra số mol CO2 (chú ý bài toán tăng giảm khối lượng hay bài toán quy về 100) H2O được hấp thụ bởi các chất hút nước như H2SO4 đặc, CaCl2 khan, P2O5 . từ đó suy ra s...

  pdf30 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 4199 | Lượt tải: 2

 • Rượu đơn chức (alcol đơn chức)Rượu đơn chức (alcol đơn chức)

  Ghi chú Một số khái niệm cần biết trước khi đề cập phần hợp chất hữu cơ có mang nhóm chức. G.1. Hợp chất có mang nhóm chức hay hợp chất nhóm chức là các hợp chất hữu cơ mà trong phân tử của chúng có chứa nhóm chức. Trong công thức phân tử của hợp chất nhóm chức, ngoài các nguyên tố cacbon (C), hiđro (H) còn có các nguyên tố khác như oxi (O), nitơ (...

  pdf33 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1777 | Lượt tải: 1

 • Este (ester)Este (ester)

  XIII.1. Định nghĩa Este là một loại hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có chứa nhóm –COO− (nhóm cacboxilat, carboxilat) C O Nhoù cacboxilat m O Hoặc có thể định nghĩa: Este là loại chất hữu cơ được tạo ra do axit hữu cơ tác dụng với rượu. XIII.2. Công thức tổng quát Este đơn chức: R-COO-R’ R: Gốc hiđrocacbon hóa trị 1, có thể là H R’: Gốc hiđrocacbon...

  pdf34 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 2209 | Lượt tải: 0

 • Hiđrocacbon (hiđrocacbua)Hiđrocacbon (hiđrocacbua)

  I.1. Định nghĩa Hiđrocacbon là một loại hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ gồm cacbon (C) và hiđro (H). I.2. Công thức tổng quát (CTTQ, Công thức chung) CxHy x : số nguyên, dương, khác 0. x = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 ; . y : số nguyên, dương, chẵn, khác 0. y = 2; 4; 6; 8; 10; 12; y ≤ 2x + 2 (ymax = 2x + 2) y ≥ 2 (ymin = 2) nếu x chẵn. y ≥ 4 (ym...

  pdf25 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1851 | Lượt tải: 1

 • Phương pháp bảo toàn khối lượng 1Phương pháp bảo toàn khối lượng 1

  Câu 1 :Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 , MgO , ZnO trong 500 ml dung dịch axit H2SO4 loãng 0,1 M vừa đủ . Sau phản ứng , hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là ? ĐS : 6,81 gam Câu 2 :Hoà tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe , Mg , Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng , thu được 1,344 lít k...

  doc26 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 5931 | Lượt tải: 0

 • Trạng thái các chấtTrạng thái các chất

  4.1. Mở đầu Một chất có thể tồn tại ở trạng thái khí, lỏng hay rắn, ở một điều kiện nào đó, là tùy ở tương quan giữa hai yếu tố: a/ Chuyển động của các tiểu phân làm cho chúng phân bố hỗn độn và có khuynh hướng chiếm toàn bộ thể tích không gian của bình đựng. Yếu tố này được đánh giá bằng động năng chuyển động của hạt. b/ Lực tương tác giữa các tiể...

  pdf10 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1610 | Lượt tải: 0

 • Anken (alcen, olefin, dồng đẳng etilen, )Anken (alcen, olefin, dồng đẳng etilen, )

  III.1. Định nghĩa Anken là một loại hiđrocacbon mà trong phân tử có chứa một liên kết đôi C=C mạch hở. III.2. Công thức tổng quát CnH2n (n ≥ 2) III.3. Cách gọi tên Ankan Anken Ankan Ankilen ( Có thêm số chỉ vị trí của liên kết đôi, đặt ở phía sau hoặc phía trước, được đánh số nhỏ. Mạch chính là mạch chứa nối đôi và dài nhất) (Như trên) Thí dụ: CH2=...

  pdf21 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1787 | Lượt tải: 1

 • Anðehit (aldehid)Anðehit (aldehid)

  XI.1. Ðịnh nghĩa Andehit là một loại hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có chứa nhóm –CHO ( , nhóm fomyl, formil). XI.2. Công thức tổng quát R(CHO)n n ≥ 1 (n = 1: Anđehit đon chức; n ≥ 2: Andehit đa chức) R: Gốc hiđrocacbon hóa trị n, R có thể là H, có thể không có CxHy(CHO)n n≥1 x≥0 ≈ CxHy + n ⇒ (y + n) nguyên, dương, chẵn y + n ≤ 2n + 2 CnH2n...

  pdf25 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 2076 | Lượt tải: 2

 • Aren (hiđrocacbon thơm)Aren (hiđrocacbon thơm)

  Chú ý là có thể áp dụng công thức CnH2n - 6 - m để xác định công thức phân tử cho mọi loại hiđrocacbon thơm (một nhân thơm hay nhiều nhân thơm, gốc hiđrocacbon liên kết vào nhân thơm có thể là gốc no hay không no, mạch hở hay vòng); Còn công thức CnH2n - 6 chỉ áp dụng đúng cho loại hiđrocacbon thơm đồng đẳng benzen (chỉ có một nhân thơm duy nhất, g...

  pdf19 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 3230 | Lượt tải: 3