Khoa học môi trường - Chương 5: Đa dạng sinh và bảo tồn

Bảo vệ các nơi ở tự nhiên ? Duy trì số lượng loài ? Thành lập các khu dự trữ sinh quyển ? Bảo tồn các nguồn gene ? Bảo vệ thông qua các điều luật

pdf27 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 145 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khoa học môi trường - Chương 5: Đa dạng sinh và bảo tồn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐA DẠÏNG SINH HỌÏC VÀØ BẢÛO TỒÀN TS. Lê Quốc Tuấn Khoa Mơi trường và Tài nguyên Đại học Nơng Lâm TP. HCM Chương 5 Giớùi thiệäu „ Đa dạïng sinh họïc làø mộät mạïng lướùi cáùc loàøi thựïc vậät, độäng vậät, cônâ trùøng, vi sinh vậät sốáng trênâ tráùi đấát. „ Cuộäc sốáng con ngườøi phụï thuộäc trựïc tiếáp hoặëc giáùn tiếáp vàøo đa dạïng sinh họïc vì cáùc nhu cầàu thiếát yếáu. „ Đa dạïng sinh họïc duy trì sựï bềàn vữngõ lâuâ dàøi, sựï sốáng trênâ tráùi đấát vàø sựï toàøn vẹïn củûa chính nóù. Mứùc độä đa dạïng sinh họïc „ Đa dạïng gene: cáùc biếán độäng vềà gene giữã cáùc loàøi, trong cáùc quầàn thểå kháùc nhau vàø trong cáùc cáù thểå củûa 1 quầàn thểå „ Đa dạïng loàøi: từø sinh vậät nhỏû đếán lớùn, từø đơn bàøo cho đếán đa bàøo „ Đa dạïng hệä sinh tháùi: nghiênâ cứùu sựï biếán độäng trong cáùc quầàn xãõ sinh họïc trong đóù cáùc loàøi tồàn tạïi vàø tương táùc lẫnã nhau Phânâ loạïi đa dạïng sinh họïc ĐV ăn thịt ĐV ăn cỏ Sinh vật sản xuất Sinh vật phân hủy Đa dạng cao Đa dạng vừa Đa dạng thấp „ Đa dạng sinh học đang biến mất hoặc bị phá hủy bằng nhiều cách bởi tác động của tự nhiên và con người „ Sự biến mất của một loài có thể làm thay đổi chuỗi/mạng lưới thức ăn (như phá hủy hệ thống sinh thái) Sựï suy giảûm/biếán mấát đa dạïng sinh họïc „ Do tự nhiên: các loài tiến hóa qua quá trình đột biến, biến dị và chọn lọc tự nhiên „ Sự tuyệt chủng bởi con người: con người làm giảm sự đa dạng loài và dẫn đến tuyệt chủng Nguyênâ nhânâ gâyâ mấát đa dạïng sinh họïc Khai thác quá mức Ô Â nhiễmã môiâ trườøng biểån Hiệän trạïng pháù rừøng 126Giáùp xáùc 139Giun 154San hôâ 409Nhuyễnã thểå 1.083Cônâ trùøng 713Cáù 57Lưỡngõ cư 169Bòø sáùt 1.029Chim 507Độäng vậät cóù vúù Sốá lượïng loàøiNhóùm độäng vậät Danh sách động vật bị đe dọa Đồàng hóùa geneKiểåm soáùt độäng vậät ănê thịt Ô Â nhiễmãThu hoạïch thựïc vậät hoang dãõ Dịch bệänhKinh doanh cáùc sảûn phẩåm độäng vậät Pháùt triểån câyâ xâmâ thựïcĐáùnh cáù Pháù hủûy môiâ trườøng sốángSănê bắén, lấáy thứùc ănê Táùc độäng giáùn tiếápTáùc độäng trựïc tiếáp Tác động trực tiếp và gián tiếp của con người lên tài nguyên sinh học „Giá trị trực tiếp: sử dụng cho sản xuất và tiêu dùng „Nguồn thức ăn „Các nguồn khác: thuốc, dầu, gỗ, sợi, da Giáù trị củûa đa dạïng sinh họïc „ Giá trị gián tiếp: 1. Cố định CO2 qua quá trình quang hợp 2. Thụ phấn, dòng chảy gene 3. Duy trì vòng tuần hoàn nước, tái tạo nước ngầm, bảo vệ khối nước 4. Đệm bảo vệ khỏi các điều kiện khí hậu khắc nghiệt 5. Sản xuất đất và bảo vệ đất khỏi xói mòn 6. Duy trì các chu trình dinh dưỡng thiết yếu 7. Hấp thu và phân hủy các chất gây ô nhiễm 8. Điều tiết khí hậu 9. Bảo tồn các giá trị văn hóa – xã hội, khoa học, giáo duc dân tộc lịch sử của môi trường tư nhiên Giáù trị củûa đa dạïng sinh họïc „ Bảo vệ các nơi ở tự nhiên „ Duy trì số lượng loài „ Thành lập các khu dự trữ sinh quyển „ Bảo tồn các nguồn gene „ Bảo vệ thông qua các điều luật BẢÛO TỒÀN ĐA DẠÏNG SINH HỌÏC TRỒNG VÀ TÁI TẠO RỪNG Hoạt động trồng rừng tại Việt Nam Bảûo tồàn tàøi nguyênâ biểån CA À N G I Ơ Ø : K h u d ư ï t r ư õ s i n h q u y e å n c u û a t h e á g i ơ ù i v a ø V i e ä t N a m ĐA DẠÏNG SINH HỌÏC THỰÏC VẬÄT Back Sonneratia Community Rhizophora Community Sonneratia and Avicennia Communities Nypa fruticans Community Back 6 Phoenix Community ĐA DẠÏNG SINH HỌÏC ĐỘÄNG VẬÄT

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbaigiangkhoahocmoitruongchuong5_6107.pdf