Kế toán tài chính 3 - Chương 1: Nhiệm vụ và tổ chức công tác kế toán ở đơn vị hành chính nhân sự

Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ • + Các loại sổ kế toán: • ( Chứng từ ghi sổ; • ( Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ; • ( Sổ Cái; • ( Các sổ, thẻ kế toán chi tiết

pdf10 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán tài chính 3 - Chương 1: Nhiệm vụ và tổ chức công tác kế toán ở đơn vị hành chính nhân sự, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1CHƯƠNG 1 NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở ĐƠN VỊ HCSN 1.1. NHIỆM VỤ VÀ YÊU CẦU CỦA KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HCSN 1.2. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN HCSN 1.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH - SỰ NGHIỆP • 1.1. NHIỆM VỤ VÀ YÊU CẦU CỦA KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HCSN • 1.1.1. Phạm vi và đối tượng áp dụng kế toán HCSN • Kế toán HCSN là công việc tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng, quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư, tài sản công; tình hình chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu chuẩn, định mức thu, chi tại đơn vị. PHÂN LOẠI CÁC ĐƠN VỊ HCSN HCSN thuần túy Các tổ chức đoàn thể, XH HCSN có thu 2PHÂN LOẠI CÁC ĐƠN VỊ HCSN Đơn vị dự toán cấp 1 Đơn vị phụ thuộc Đơn vị dự toán cấp 3 Đơn vị dự toán cấp 2 1.1.2. Nhiệm vụ kế toán HCSN • - Thu nhận, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin • - Thực hiện đối chiếu, kiểm tra tình hình thực hiện dự toán thu, chi • - Kiểm soát tình hình phân phối kinh phí • 1.1.3. Nội dung công tác Kế toán HCSN • - Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển và đầu tư tài chính ngắn hạn • - Kế toán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn • - Kế toán thanh toán 3• - Kế toán nguồn kinh phí, nguồn vốn, quỹ • - Kế toán các khoản chi HCSN • - Kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh • - Lập các loại báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán. • 1.2. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN HCSN • 1.2.1. Chứng từ kế toán • + Chỉ tiêu lao động tiền lương; • + Chỉ tiêu vật tư; • + Chỉ tiêu tiền tệ; • + Chỉ tiêu TSCĐ. • 1.2.2. Tài khoản kế toán • - Loại 1: Tiền và vật tư • - Loại 2: Tài sản cố Định • - Loại 3: Các khoản thanh toán • - Loại 4: Nguồn kinh phí • - Loại 5: Các khoản thu • - Loại 6: Các khoản chi • - Loại 0: Tài khoản ngoài bảng. 4TK CĩNợ xxx xxx Loại 1 SDCK = SDĐK + SPS tăng – SPS giảm TK CĩNợ xxx xxx Loại 2 SDCK = SDĐK + SPS tăng – SPS giảm TK CĩNợ xxx xxx Loại 3: 311, 312, 313, 341 SDCK = SDĐK + SPS tăng – SPS giảm 5SDCK = SDĐK + SPS tăng – SPS giảm TK CĩNợ xxx xxx • Loại 3: 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337 Loại 3: 342 342 - Phát sinh tăng phải thu nội bộ - Phát sinh giảm phải trả nội bộ - Phát sinh tăng phải trả nội bộ - Phát sinh giảm phải thu nội bộ SDCK = SDĐK + SPS tăng – SPS giảm TK CĩNợ xxx xxx • Loại 4 6SDCK = SDĐK + SPS tăng – SPS giảm TK CĩNợ xxx xxx • Loại 5 TK CĩNợ xxx xxx Loại 6 SDCK = SDĐK + SPS tăng – SPS giảm TK CĩNợ xxx xxx Loại 0 SDCK = SDĐK + SPS tăng – SPS giảm 7008 - Dự toán chi hoạt động 008 Dự toán chi hoạt động Dự toán chi theo Đơn đặt hàng NN Hạch toán Các cặp TK 661 - 461 - 008 635 - 465 - 008 662 - 462 - 009 Các cặp TK đi chung 8Lập Dự toán chi Nhận QĐ Kho bạc Chờ duyệt Rút DTC Nguồn Kinh phí Dự toán chi Nguồn kinh phí Rút dự toán chi hoạt động (008) nhập quỹ tiền mặt (111) • 1.2.3. Sổ Kế toán và hình thức kế toán • 1.2.3.1. Sổ kế toán gồm: Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết • + Sổ Nhật ký • + Sổ Nhật ký - Sổ Cái • + Sổ Cái • + Sổ, thẻ kế toán chi tiết. 9Kế toán trên máy vi tính Nhật ký Sổ cái Chứng từ ghi sổ Nhật ký chung Hình thức kế toán Phân loại •1.2.3.2. Hình thức kế toán • - Hình thức kế toán Nhật ký chung • + Các loại sổ của hình thức kế toán Nhật ký chung • ( Nhật ký chung • ( Sổ Cái • ( Các sổ thẻ kế toán chi tiết • + Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký chung • - Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái • + Các loại sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái: • (Sổ Nhật ký - Sổ Cái • ( Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. • + Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái 10 • - Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ • + Các loại sổ kế toán: • ( Chứng từ ghi sổ; • ( Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ; • ( Sổ Cái; • ( Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. • - Hình thức kế toán trên máy vi tính • + Các loại sổ của hình thức kế toán trên máy vi tính • + Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính • 1.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH - SỰ NGHIỆP (sinh viên tự nghiên cứu)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfc1_ktnn_2326.pdf
Tài liệu liên quan