Kế toán tài chính 1 - Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh (phần 2)

Hạch toán chứng khoán cần tôn trọng các quy định có tính nguyên tắc sau: Giá trị các loại chứng khoán phải được ghi sổ theo giá gốc bao gồm giá mua, chi phí môi giới, thuế, lệ phí và phí ngân hàng - Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng loại chứng khoán theo mục đích đầu tư, theo từng đối tác đầu tư, theo mệnh giá và giá mua thực tế. - Đối với chứng khoán đầu tư ngắn hạn bao gồm cả những chứng khoán dài hạn mua vào để bán có thời hạn thu hồi vốn không quá 1 năm. - Cuối niên độ kế toán, nếu giá thị trường của chứng khoán bị giảm xuống thấp hơn giá gốc thì phải lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán. - Lãi định kỳ của cổ phiếu, trái phiếu và lãi thu được do việc bán, chuyển nhượng chứng khoán được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính.

pdf33 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế toán tài chính 1 - Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh (phần 2), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
6/5/2012 1 Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh Khoa Kế toán – Kiểm toán, Đại học Mở TPHCM Phần 2 2 Mục đích • Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: • Trình bày những vấn đề cơ bản của các chuẩn mực kế toán liên quan bao gồm khái niệm, ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính. • Nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong việc xử lý các giao dịch liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. • Phân biệt được phạm vi của kế toán và thuế trong xác định doanh thu và chi phí. • Tổ chức thực hiện được các chứng từ, sổ chi tiết và sổ tổng hợp liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 2 3 Nội dung • Ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán • Một số lưu ý dưới góc độ thuế • Trình bày và công bố thông tin trên BCTC • Đặt điểm kế toán doanh thu, thu nhập tại các DN nhỏ và vừa • Tổ chức lập chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp 4 Ứngdụngvàohệ thống tài khoảnkế toán • Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động kinh doanh • Kế toán doanh thu tài chính, chi phí tài chính • Kế toán chi phí hoạt động • Kế toán thu nhập khác, chi phí khác • Kế toán xác định kết quả kinh doanh Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 3 • Nguyên tắc hạch toán • Các phương thức bán hàng • Tài khoản sử dụng • Các nghiệp vụ cơ bản KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ KINH DOANH 5 6 Nguyên tắc hạch toán doanh thu • Tuân thủ nguyên tắc phù hợp. • Doanh thu của các sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, doanh thu của hàng xuất khẩu, doanh thu của mặt hàng chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu hoặc thuế GTGT. • Đối với sản phẩm chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì doanh thu bán hàng là giá bán chưa thuế GTGT. • Các khoản giảm doanh thu như : Khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại phải được hạch toán riêng. • Cuối kỳ, kết chuyển các khoản giảm doanh thu để xác định doanh thu thuần. Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 4 7 Các phương thức bán hàng • Bán buôn: • Bán buôn vận chuyển thẳng: Mua và bán tay ba, không qua kho • Bán buôn hàng qua kho • Bán hàng trực tiếp (bán tại kho của bên bán) • Phương thức chuyển hàng (Chuyển giao cho người mua) • Bán hàng thông qua đại lý • Bán lẻ: • Bán hàng thu tiền trực tiếp • Bán hàng thu tiền tập trung 8 Tài khoản 511, 512 • Các khoản giảm doanh thu: Chiết khấu, giảm giá, hàng bán bị trả lại, thuế XK, thuế TTĐB, thuế GTGT (PP trực tiếp). • Kết chuyển doanh thu thuần • Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu bán hàng nội bộ phát sinh trong kỳ kế toán Bên Nợ Bên Có KHÔNG CÓ SỐ DƯ CUỐI KỲ Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 5 9 Tài khoản 632 • Giá vốn của hàng hóa đã tiêu thụ trong kỳ kế toán • Dự phòng giảm giá hàng tồn kho phát sinh tăng • Giá trị HTK hao hụt, mất mát • CPSXC cố định không được ghi nhận vào CP chế biến • Dự phòng giảm giá HTK phát sinh giảm • Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa dịch vụ đã bán bị trả lại. • Kết chuyển giá vốn hàng bán Bên Nợ Bên Có KHÔNG CÓ SỐ DƯ CUỐI KỲ 10 Bán trực tiếp TK 632 TK 15* Giá vốn hàng bán TK 511, 512 TK 11*, 131 Doanh thu TK 3331 Hàng được coi là tiêu thụ khi khách hàng nhận tại kho của bên bán Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 6 11 Gửi hàng đi bán TK 157 TK 155, 156 Giá xuất kho (1) TK 511, 512 TK 11*, 131 Doanh thu (2b) TK 3331 TK 632 Giá vốn hàng bán (2a) Hàng được coi là tiêu thụ khi khách hàng đã chấp nhận thanh toán 12 Bán buôn vận chuyển thẳng TK 11*, 331 Mua hàng và bán ngay TK 511 TK 11*, 131 Doanh thu TK 3331 TK 632 Hàng được giao cho bên mua ngay sau khi DN  nhận hàng từ NCC TK 1331 Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 7 13 Bài tập thực hành số 1 • Số dư đầu tháng 1/20x0 công ty CP Toàn Tâm: Thành phẩm A: 20 trđ (1.000 kg), hàng hóa B: 30 trđ (500 đv). Áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo PP FIFO, thuế GTGT khấu trừ. • Có các nghiệp vụ phát sinh sau: 1. Nhập kho TP A từ sản xuất: 2.000 kg, giá thành 21.000đ/kg 2. Xuất 500 kg TP A bán trực tiếp thu bằng tiền mặt, giá bán chưa thuế GTGT là 25.000đ/kg, thuế GTGT 10%. 3. Xuất kho 800 TP A gửi đi bán cho 1 khách hàng ở Trà Vinh, giá bán chưa thuế GTGT theo hợp đồng là 28.000đ/kg, thuế GTGT 10%. Hàng đang trên đường giao cho khách hàng. 14 Bài tập thực hành số 1 (tiếp theo) • Nghiệp vụ phát sinh tiếp theo: 4. DN ký hợp đồng mua 2.000 đv hàng hóa B với công ty Hoàng Tấn với giá mua chưa thuế GTGT là 59.500đ/đv; đồng thời ký hợp đồng bán 2.000 đv hàng hóa B cho công ty Chính Nghĩa với giá bán chưa thuế GTGT là 63.000đ/đv. Công ty Hoàng Tấn đã giao hàng cho Chính Nghĩa theo yêu cầu của Toàn Tâm. Hàng hóa B chịu thuế GTGT 5%. Toàn Tâm chưa thanh toán cho Hoàng Tấn, đã thu tiền của Chính Nghĩa bằng TGNH. Yêu cầu: Định khoản kế toán Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 8 15 Bán hàng qua đại lý • Khi xuất kho hàng gửi đại lý: Sử dụng phiếu xuất kho gửi hàng đại lý • Chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng khi bên đại lý gửi bảng kê hàng đã tiêu thụ, xuất hóa đơn giao cho đại lý về giá trị hàng hóa đã bán. • Hoa hồng đại lý được ghi nhận vào chi phí bán hàng. 16 Bán hàng qua đại lý TK 157 TK 155, 156 Giá xuất kho (1) TK 511 TK 11*, 131 Doanh thu (2b) TK 3331 TK 632 Giá vốn hàng bán (2a) TK 641 TK 1331 Hoa hồng (3) Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 9 17 Bài tập thực hành số 2 • Tiếp theo bài tập thực hành số 1; • Xuất kho 1.000 kg thành phẩm A gửi đại lý M bán hộ. Đại lý M phải bán đúng giá trong hợp đồng gửi đại lý, giá bán chưa thuế GTGT 30.000đ/kg, thuế GTGT 10%. Đại lý M được hưởng 5%/giá bán chưa thuế GTGT của lượng hàng bán được. • Cuối tháng, theo bảng kê hàng đã bán mà đại lý M gửi cho Toàn Tâm, đại lý M bán được 950 kg. Đại lý đã chuyển khỏan thanh toán toàn bộ số tiền hàng sau khi trừ đi hoa hồng được hưởng, thuế GTGT trên hoa hồng 10%. Yêu cầu: Định khoản kế toán 18 Bán hàng trả chậm TK 155, 156 Giá vốn hàng bán (1) TK 511, 512 TK131 Doanh thu (2) TK 3331 TK 632 TK 3387 TK 515 Phân bổ lãi (3) Tổng lãi trả chậm Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 10 19 Bài thực hành số 3 • Ngày 01.01.20X0 doanh nghiệp bán một lô hàng cho trả chậm chia đều trong 3 năm. Giá bán chưa thuế GTGT của lô hàng này nếu trả tiền ngay là 400 triệu đồng. Lãi suất hai bên thỏa thuận theo lãi suất trên thị trường cho khoản tín dụng tương tự là 10%/năm. Thuế suất thuế GTGT là 10%. Yêu cầu: Định khoản kế toán 20 Trao đổi không tương tự TK 155, 156 TK 511 TK 131/331 Giá trị hợp lý hàng mang đi trao đổi (2) TK 3331 TK 632 Giá vốn hàng bán (1) TK 15*, 211, TK 1331 Hàng đổi về (3) TK 111, 112 TK 111, 112Trả thêm (4) Thu thêm (5) Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 11 21 Bài thực hành số 4 • Công ty Hùng Lâm đổi một lô hàng có giá trị sổ sách là 180 triệu đồng lấy một xe tải. Xe tải này có giá thanh toán là 440 triệu đồng (đã có thuế GTGT). Công ty Hùng Lâm phải bù thêm 110 triệu đồng. Thuế suất thuế GTGT của lô hàng xuất đi đổi là 10%. Yêu cầu: Hãy xác định doanh thu của công ty Hùng Lâm. 22 Chiết khấuTM, giảmgiá, hàngbánbị trả lại TK 521, 531, 532 TK 131, 11* TK 3331 TK 511, 512 K/c giảm DTPhát sinh TK 15* TK 632 Nhập lại hàng bán bị trả lại Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 12 23 Bài thực hành số 5 • Theo chính sách bán hàng của DN, trong khoảng thời gian từ 15/4/20x0 đến 14/5/20x0, chiết khấu 2%/giá bán chưa thuế GTGT cho khách hàng, nếu đạt doanh số mua là 200 trđ. Có tài liệu bán hàng cho khách hàng A như sau: • Ngày 17/4: KH A mua hàng hóa, giá mua chưa thuế GTGT là 80 trđ • Ngày 12/5:KH A mua hàng hóa, giá mua chưa thuế GTGT là 130trđ. Vì mua 2 đợt, tổng giá mua chưa thuế của khách hàng A là 210trđ, được hưởng chiết khấu 2% trừ vào hóa đơn cuối cùng. Yêu cầu: Định khoản kế toán. 24 • Các trường hợp phát sinh • Tài khoản sử dụng • Các nghiệp vụ cơ bản KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ TÀI CHÍNH Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 13 25 Các trường hợp phát sinh • Lãi lỗ đầu tư chứng khoán, đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết, đầu tư vào công ty con. • Lãi tiền gửi, lãi đi vay không được vốn hóa vào tài sản • Bán hàng, mua hàng trả góp • Chiết khấu được hưởng và cho khách hàng hưởng • Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá 26 Tài khoản 515 • Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính để xác định kết quả kinh doanh. • Doanh thu hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ kế toán Bên Nợ Bên Có KHÔNG CÓ SỐ DƯ CUỐI KỲ Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 14 27 Tài khoản 635 • Chi phí tài chính phát sinh trong kỳ kế toán • Kết chuyển chi phí tài chính để xác định kết quả kinh doanh. Bên Nợ Bên Có KHÔNG CÓ SỐ DƯ CUỐI KỲ 28 Chuyển nhượng khoản đầu tư TK 12*, 22* TK 515 TK 635 TK 111, 112 Giá gốc Giá bán > Giá gốc Giá bán < Giá gốc Giá bán CP bán DT/CP tài chính là chênh lệch giữa giá bán và giá gốc của CK Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 15 29 Bài tập thực hành số 6 • Ngày 1/1/20x0, Công ty Thành Thành công đăng ký đầu tư lướt sóng 2.000.000 cp Công ty Mía Đường Lam Sơn (LSS) từ ngày 10/1/20x0 đến 10/3/20x0. • Ngày 1/2/20x0, Công ty Thành Thành Công mua 2.000.000 cp Công ty Mía đường Lam Sơn, giá giao dịch thoả thuận là 32.000đ/cp, mệnh giá 10.000đ/cp, thanh toán hằng chuyển khoản. Chi phí giao dịch 0,15%/giá trị giao dịch, thanh toán bằng chuyển khoản. • Ngày 28/2/20x0, công ty Thành Thành Công đã bán thành công 2.000.000 cp, giá bán 45.000đ/cp, chi phí giao dịch bán là 0,15%/giá trị giao dịch, tất cả thu bằng chuyển khoản. • Yêu cầu: Định khoản kế toán 30 Các trường hợp khác TK 635TK 515 TK 111, 112Lãi tiền gửi Lãi cho vay Lãi vay cho SXKD TK 331/131CKTT đượchưởng CKTT chohưởng TK 3387/242Phân bổ lãi bántrả góp Phân bổ lãimua trả góp Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 16 31 • Nội dung chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp • Tài khoản sử dụng • Các nghiệp vụ cơ bản KẾ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 32 CHI PHÍ BÁN HÀNG • Là các khoản chi phí liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa dịch vụ bao gồm: • Chi phí lương nhân viên bán hàng • Chi phí vật liệu • Chi phí công cụ • Chi phí khấu hao • Chi phí bảo hành • Chi phí dịch vụ mua ngoài • Chi phí khác bằng tiền Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 17 33 CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP • Là các khoản chi phí liên quan đến quản lý chung toàn doanh nghiệp, bao gồm: • Chi phí nhân viên quản lý • Chi phí vật liệu • Chi phí công cụ dụng cụ • Chi phí khấu hao tài sản • Chi phí thuế, phí, lệ phí • Chi phí dự phòng • Chi phí dịch vụ mua ngoài • Chi phí khác bằng tiền 34 Tài khoản 641, 642 • Chi phí bán hàng và quản lý phát sinh trong kỳ kế toán • Kết chuyển chi phí bán hàng và quản lý để xác định kết quả kinh doanh. Bên Nợ Bên Có KHÔNG CÓ SỐ DƯ CUỐI KỲ Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 18 35 SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TK 641, 642 TK 334, 338 TK 15*, 142 TK 214 TK 352, 333 CP nhân viên CP vật liệu, dụng cụ CP khấu hao CP bảo hành, thuế phí, lệ phí TK 139 Dự phòng phải thu khó đòi TK 11*, 33* Cp dịch vụ, bằng tiền TK 911Kết chuyển CP hoạt động 36 Bài tập thực hành số 8 • Có tình hành kế toán tháng 1/20x0 tại công ty CP An Khang: 1. Cuối tháng tính lương phải trả cho bộ phận bán hàng 30trđ, bộ phận quản lý doanh nghiệp 40trđ. 2. Trích khoản các trích theo lương theo quy định 3. Xuất vật liệu sử dụng cho bộ phận bán hàng 3 trđ. 4. Xuất CCDC loại phân bổ 2 lần sử dụng cho quản lý DN 4 trđ. 5. Thuế môn bài phải nộp trong năm 20x0 là 3 trđ 6. Chi phí điện, nước, điện thoại thanh toán bằng chuyển khoản, phân bổ cho bộ phận bán hàng 2 trđ, quản lý DN 3 trđ. Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 19 37 Bài tập thực hành số 8 (tiếp theo) • Tiếp theo slide trước 7. Trích trước chi phí bảo hành sản phẩm 2 trđ. 8. Khấu hao tài sản cố định hữu hình sử dụng ở bộ phận bán hàng 1,5 trđ, bộ phận quản lý doanh nghiệp 2,5 trđ. 9. Chi phí thanh toán bằng tiền mặt, sử dụng ở bộ phận bán hàng 1 trđ, bộ phận quản lý DN 2 trđ. Yêu cầu: Định khoản kế toán. 38 • Tài khoản sử dụng • Các nghiệp vụ cơ bản • KẾ TOÁN THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 20 39 Tài khoản 711 • Kết chuyển chi phí khác để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ kế toán. • Thu nhập khác phát sinh trong kỳ kế toán Bên Nợ Bên Có KHÔNG CÓ SỐ DƯ CUỐI KỲ 40 Tài khoản 811 • Chi phí khác phát sinh trong kỳ kế toán • Kết chuyển chi phí khác để xác định kết quả kinh doanh. Bên Nợ Bên Có KHÔNG CÓ SỐ DƯ CUỐI KỲ Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 21 41 Tài khoản 8211 • Chi phí thuế TNDN hiện hành phát sinh trong kỳ kế toán • Kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành để xác định kết quả kinh doanh. Bên Nợ Bên Có KHÔNG CÓ SỐ DƯ CUỐI KỲ 42 THU NHẬP KHÁC TK 711 TK 11*, 131Thanh lý, nhượngbán TSCĐ TK 15*, 21*Nhận biếu tặng 11*, 138Phạt hợp đồng 33*, 131Thu hồi nợ đã xóa sổ TK 911 Kết chuyển Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 22 43 CHI PHÍ KHÁC TK 811 TK 21* TK 214 Xóa sổ TS, GTCL TK 911Kết chuyển TK 111, 112 Các khoản bị phạt 44 TK 3334 TK 8211 Cuối năm số tạm nộp > thực tế phải nộp Cuối năm số tạm nộp < thực tế phải nộp Hàng quý Kết chuyển Nộp thuếTK  111/112 TK 911 CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 23 45 Tài khoản 911 • Chi phí giá vốn hàng bán • Chi phí bán hàng • Chi phí quản lý doanh nghiệp • Chi phí tài chính • Chi phí khác • Chi phí thuế TNDN • Kết chuyển lãi • Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ • Doanh thu hoạt động tài chính • Thu nhập khác • Kết chuyển lỗ Bên Nợ Bên Có KHÔNG CÓ SỐ DƯ CUỐI KỲ 46 Xác định kết quả kinhdoanh TK 911 TK 632 TK 641 TK 642 TK 635 TK 811 TK 511 TK 512 TK 515 TK 711 TK 421TK 421 TK 821 Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 24 47 MỘT SỐ LƯU Ý VỀ GỐC ĐỘ THUẾ 48 THU NHẬP • DN viết hóa đơn và xuất kho thành phẩm, hàng hóa gửi đi bán. Chuẩn mực kế toán, chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu đối với trường hợp này nhưng đủ điều kiện chịu thuế TNDN theo qui đinh của luật thuế. • Cổ tức được chia từ liên doanh là doanh thu không chịu thuế TNDN. • Khoản chiết khấu thương mại, nếu DN không đăng ký khuyến mại thì khoản chiết khấu sẽ không được thuế chấp nhận. • Thành phẩm hàng hóa tiêu dùng nội bộ, dùng để khuyến mãi quảng cảo: Theo chế độ kế toán VN, ghi nhận theo giá vốn. Theo quy định của thuế , hóa đơn phải ghi nhận theo giá bán và tính thuế GTGT. Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 25 49 CHI PHÍ • Chi phí trích trước thường sẽ không được thuế chấp nhận do chưa thực tế phát sinh và chưa có chứng từ. Cơ quan thuế sẽ chấp nhận chi phí này khi phát sinh thực tế. • Chi phí dự phòng thường không được thuế chấp nhận hoặc chỉ một phần. • Phương pháp và thời gian khấu hao TSCĐ có thể tạo ra sự khác biệt số liệu giữa kế toán và thuế. • Chi phí vượt khống chế sẽ không được thuế chấp nhận khi tính TNCT: khuyến mãi, lãi vay, trang phục, cơm giữa ca, 50 TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 26 51 BÁO CÁO KQKD CỦA VNM 52 BÁO CÁO KQKD CỦA VNM Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 27 53 BÁO CÁO KQKD CỦA VNM 54 THUYẾT MINH VNM Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 28 55 THUYẾT MINH VNM 56 THUYẾT MINH VNM Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 29 57 THUYẾT MINH VNM 58 THUYẾT MINH VNM Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 30 59 THUYẾT MINH VNM 59 60 THUYẾT MINH VNM Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 31 61 THUYẾT MINH VNM 62 THUYẾT MINH VNM Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 32 63 TỔ CHỨC CHỨNG TỪ, SỔ KẾ TOÁN 64 Chứng từ kế toán • Doanh thu: • Hóa đơn GTGT • Lệnh giao hàng, phiếu giao hàng • Hợp đồng mua bán • Hợp đồng gửi hàng đại lý • Hợp đồng vay • Chứng từ thu tiền: Phiếu thu, giấy báo Có của Ngân hàng • Biên bản thanh lý TSCĐ • Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6/5/2012 33 65 Chứng từ kế toán • Chi phí: • Phiếu xuất kho • Bảng thanh toán lương, Bảng phân bổ lương • Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định • Hoá đơn GTGT, hóa đơn bán hàng thông thường đầu vào • Tờ khai thuế, biên lại nộp thuế, phí, lệ phí • Phiếu chi tiền, giấy báo Có của ngân hàng • Hợp đồng mua bán, hợp đồng quảng cáo,. • 66 Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp • Tìm các sổ chi tiết trong các tài khoản khác có quan hệ với việc ghi nhận doanh thu, thu nhập khác và chi phí Chương 7-2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfslide_chuong_7_2_7438.pdf
Tài liệu liên quan