Kế toán, kiểm toán - Chương II: Kế toán vốn bằng tiền

Mua TSCĐ bằng tiền gửi qua KBNN, theo GBN số 36, ngày 12/N, do Nguồn dự án đầu tư đã đưa vào sử dụng120.000 7. Mua vật liệu nhập kho bằng tiền gửi, qua KBNN, theo GBN số 50 ngày 12/N 21.000 8. Xuất tiền mặt theo Phiếu Chi số 41, ngày 12/N trả lương viên chức 80.00

pdf10 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán, kiểm toán - Chương II: Kế toán vốn bằng tiền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
11/16/2011 1 1 CHƯƠNG II KEÁ TOAÙN VOÁN BAÈNG TIEÀN 2 2.1. NHIEÄM VUÏ CUÛA KEÁ TOAÙN VOÁN BAÈNG TIEÀN 2.1.1.Nhöõng quy ñònh vaø yeâu caàu cuûa keá toaùn voán baèng tieàn 2.1.2. Nhieäm vuï keá toaùn voán baèng tieàn 2.2. KEÁ TOAÙN VOÁN BAÈNG TIEÀN 2.2.1.Keá toaùn tieàn maët 2.2.2. Keá toaùn tieàn göûi ngaân haøng, kho baïc 2.2.3. Keá toaùn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 3 2.1. NHIEÄM VUÏ CUÛA KEÁ TOAÙN VOÁN BAÈNG TIEÀN 2.1.1.Nhöõng quy ñònh vaø yeâu caàu cuûa keá toaùn voán baèng tieàn Chaáp haønh nghieâm chænh caùc cheá ñoä veà quaûn lyù, löu thoâng tieàn teä hieän haønh Ñôn vò tieàn teä söû duïng thoáng nhaát laø Vieät Nam ñoàng Ñoái vôùi vaøng baïc, kim khí quyù, ñaù quyù ngoaøi vieäc theo doõi veà giaù trò coøn phaûi quaûn lyù veà maët soá löôïng, chaát löôïng, quy caùch 11/16/2011 2 4 2.1.2. Nhieäm vuï keá toaùn voán baèng tieàn Phaûn aùnh chính xaùc, kòp thôøi, ñaày ñuû soá hieän coù vaø tình hình bieán ñoäng cuûa caùc loaïi tieàn.  Giaùm ñoác chaët cheõ vieäc chaáp haønh thu chi, quaûn lyù quõy tieàn maët 5 2.2.1.Keá toaùn tieàn maët a. Chöùng töø keá toaùn söû duïng b. Taøi khoaûn keá toaùn söû duïng: Tk 111 c. Ñònh khoaûn 1 soá nghieäp vuï kinh teá 6 Sô ñoà keá toaùn 111 112,152,153,211 331,312,334,661 341 3118 112,312 461,462,465 (1) (2) (3) (4) (7) (8) 461,462,465 (5) 461,462,465 Ñoàng ghi: Coù 008/009 3318 (9) (10) 511,531 342342 (11) (12) (6) 11/16/2011 3 7 Đơn vị: Trường ĐH A Mẫu C30-BB Bộ phận: Tài vụ (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ/BTC Ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU THU Quyển sổ: 18 Ngày 11 tháng N năm X Số: 19 Nợ: TK 1111 Có TK 5111 Họ và tên người nộp tiền: Nguyễn Thanh Nhân Địa chỉ: Lớp 39AKT, hệ tập trung, Đại học Lý do nộp: Học phí Học kỳ II, Năm X Số tiền: 600.000 đ (Viết bằng chữ: Sáu trăm ngàn đồng chẵn./.) Kèm theo: ....... Danh sách sinh viên đóng học phí học kỳ II, năm học X số 14, Ngày 01/N/X... chứng từ kế toán. Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập (Ký, Họ tên, Đóng dấu) (Ký, Họ tên) (Ký, Họ tên) Đa nhận đủ tiền (Viết bằng chữ: Sáu trăm ngàn đồng chẵn) Ngày 11/N/X Người nộp Thủ quĩ (Ký, Họ tên) (Ký, Họ tên) - Tỷ giá ngoại tệ......................... - Số tiền qui đổi.......................... (Nếu gửi ra ngoài phải đong dấu) 8 Ví dụ: Trích các nghiệp vụ tại đơn vị HCSN M (đvt: 1000đ) 1. Phiếu thu sô 21, ngày 12/N, Rút tiền gửi Kho bạc theo GBN 145NN, về nhập quĩ tiền mặt 150.000 2. Nhận kinh phí hoạt động bằng tiền mặt trong dự toán chi ngân sách theo Giấy rút DTNS kiêm lĩnh TM, số 34, ngày 12/N 55.000 3. Thu sự nghiệp bằng chuyển khoản, qua KBNN, theo GBC 42, ngày 12/N 60.000 9 4. Thu tiền khách hàng nợ kỳ trước bằng tiền gửi, qua KBNN, theo GBC 49, ngày 12/N 36.000 5. Thu hồi nợ của cấp dưới bằng tiền gửi theo GBC 60, ngày 12/N 45.000 11/16/2011 4 10 6. Mua TSCĐ bằng tiền gửi qua KBNN, theo GBN số 36, ngày 12/N, do Nguồn dự án đầu tư đã đưa vào sử dụng120.000 7. Mua vật liệu nhập kho bằng tiền gửi, qua KBNN, theo GBN số 50 ngày 12/N 21.000 8. Xuất tiền mặt theo Phiếu Chi số 41, ngày 12/N trả lương viên chức 80.00 11 9. Thu lệ phí bằng tiền mặt theo phiếu thu số 22, ngày 12/N 12.000 10. Kiểm kê cuối tháng, số tồn quỹ chênh lệch nhiều hơn số liệu ghi sổ kế toán, chưa rõ nguyên nhân, theo phiếu thu số 23, ngày 31/N 5.000 12 SOÅ QUYÕ TIEÀN MAËT Ngaøy thaùng Soá phieáu Dieãn giaûi Soá tieàn Thu Chi Thu Chi Toàn Coäng cuoái thaùng 11/16/2011 5 13 2.2.2.Keá toaùn tieàn göûi ngaân haøng, kho baïc (Sv töï nghieân cöùu) a. Chöùng töø keá toaùn söû duïng b. Taøi khoaûn keá toaùn söû duïng: Tk 112 c. Ñònh khoaûn 1 soá nghieäp vuï kinh teá 14 2.2.3.Keá toaùn tieàn ñang chuyeån (Sv töï nghieân cöùu) a. Chöùng töø keá toaùn söû duïng b. Taøi khoaûn keá toaùn söû duïng: Tk 113 c. Ñònh khoaûn 1 soá nghieäp vuï kinh teá 15 2.2.4. Keá toaùn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn a. Chöùng töø keá toaùn söû duïng b. Taøi khoaûn söû duïng: Tk 121 c. Ñònh khoaûn 1 soá nghieäp vuï kinh teá 11/16/2011 6 16 b. Taøi khoaûn keá toaùn söû duïng TK121 - Ñaàu tö taøi chính ngaén haïn: + TK1211 - Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn + TK1218 - Ñaàu tö taøi chính ngaén haïn khaùc 17 Hình thức đầu tư (Ia)Nhận lãi trước (Ib)Nhận lãi định kỳ (Ic)Nhận lãi sau B1.Đầu tư CK n/hạn 18 (Ia) Mua traùi phieáu nhaän laõi tröôùc 12113318 111,112 (1) 531 (2) (3) 11/16/2011 7 19 (Ib) Mua traùi phieáu nhaän laõi ñònh kyø 1211111,112 (1) 531 (2) (3b) (3a) 20 (Ic) Mua traùi phieáu laõi traû sau 1211111,112 (1) 531 (3a) (3c)(3b) 3118 (2) 21 Baùn, thanh lyù caùc khoaûn ñaàu tö CK *Tröôøng hôïp laõi: 111,112 531 (1a) 121 (1b) 11/16/2011 8 22 Baùn, thanh lyù caùc khoaûn ñaàu tö CK *Tröôøng hôïp loã: 121 631 (1a) 111, 112 (1b) 23 B2. Đầu tư NH khác Đầu tư NH khác Góp vốn -Bằng tiền - Bằng TSCĐ Gửi tiền có kỳ hạn (giống đầu tư CKNH) 24 (Ia) Goùp voán baèng tieàn 1218111,112 11/16/2011 9 25 (Ib) Goùp voán baèng TSCÑ *Tröôøng hôïp giaù trò ñaùnh giaù laïi nhoû hôn GTCL: (1a): Giaù trò voán goùp ñöôïc coâng nhaän (1b): Cheânh leäch giöõa giaù ñaùnh giaù laïi < GTCL 211, 213 631 (1a) 1218 (1b) 26 *Tröôøng hôïp giaù trò ñaùnh giaù laïi lôùn hôn GTCL: (1a): Nguyeân giaù (1b): Cheânh leäch giöõa giaù ñaùnh giaù laïi > GTCL 1218 531 (1a) 211, 213 (1b) 27 Boå sung voán goùp töø thu nhaäp ñöôïc chia töø hoaït ñoäng ñaàu tö goùp voán 1218531 11/16/2011 10 28 Keát thuùc hôïp ñoàng goùp voán, nhaän laïi voán goùp *Tröôøng hôïp loã: 121 631 (1a) 111, 112, 211 (1b) 29 *Tröôøng hôïp laõi: 111,112,211 531 (1a) 121 (1b)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfc2_ktnn_4109.pdf
Tài liệu liên quan