Kế toán, kiểm toán - Chu trình tiền lương

Kiểm tra bảng tổng hợp tiền lương, thưởng • Lập bảng phân bổ tiền lương, thưởng, ghi chép vào sổ sách kế toán tổng hợp và theo dõi từng cá nhân. • Lập các báo cáo định kỳ về tiền lương, thưởng.

pdf13 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 162 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán, kiểm toán - Chu trình tiền lương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chu trình Tiền lương GV: Ngơ Ngọc Linh 2 LUỒNG THÔNG TIN Sử dụng lao động Tính lương Ghi chép và báo cáo Phát lương Chính sách Nguồn nhân lực KSNB ĐỐI VỚI TIỀN LƯƠNG 3 • MỤC TIÊU KIỂM SOÁT • 1. Có chính sách tiền lương phù hợp • 2. Việc tuyển dụng, trả lương, khen thưởng ... phù hợp chính sách của đơn vị và luật pháp. • 3. Tiền lương, thưởng được tính chính xác. • 4. Tiền lương, thưởng đến tay nhân viên • 5. Kiểm soát được chi phí tiền lương • 6. Lập Báo cáo tài chính và các báo cáo liên quan đến lao động trung thực và hợp lý. Mục tiêu kiểm soát 4 Các rủi ro • RỦI RO: • 1. Chính sách tiền lương gây cản trở hoạt động. • 1. Việc tuyển dụng, trả lương, khen thưởng ... không phù hợp chính sách của đơn vị và luật pháp. • 2. Các khoản lương, thưởng “khống” • 3. Sai sót trong tính lương, thưởng • 4. Lương, thưởng... của nhân viên bị chiếm dụng • 5. Không kiểm soát được chi phí tiền lương • 6. Báo cáo tài chính không trung thực và hợp lý. 5 Phân chia trách nhiệm Phân chia trách nhiệm giữa các chức năng : °Chức năng nguồn nhân lực °Chức năng sử dụng lao động °Chức năng tính lương, thưởng °Chức năng ghi chép và báo cáo °Chức năng phát lương, thưởng 6 Chức năng nguồn nhân lực • Có một chính sách nguồn nhân lực (bao gồm cả chính sách tiền lương) rõ ràng và tuân thủ pháp luật. • Các nhân viên đủ khả năng • Có quy trình tuyển dụng, đào tạo, đề bạt, khen thưởng chặt chẽ, trong đó quy định sự xét duyệt của người có thẩm quyền. • Hồ sơ nhân viên đầy đủ và cập nhật về lý lịch, hợp đồng lao động, bảng mô tả công việc, mức lương, các khoản khấu trừ lương... • Cung cấp thông tin kịp thời cho các bộ phận liên quan về sự thay đổi về nhân viên (tuyển dụng, thuyên chuyển, thôi việc, nâng lương, ) 7 Chính sách tiền lương • Chính sách tiền lương bao gồm: – Phương pháp trả lương – Hệ thống thang, bậc lương – Quy trình nâng bậc, tăng lương – Các quy định khác như khấu trừ lương, phụ cấp 8 Chính sách tiền lương • Xây dựng dựa trên: – Mức đóng góp của nhân viên – Tình hình thị trường lao động – Khả năng tài chính của tổ chức – Sự công bằng hợp lý giữa các bộ phận, cá nhân – Các giá trị vật chất và tinh thần mà nhân viên nhận được ngoài lương. – Các quy định pháp luật 9 Chức năng sử dụng lao động Giám sát chặt chẽ việc chấm công Đối với công nhân, sử dụng Phiếu theo dõi công việc để xác định công việc đã làm trong mỗi ngày/tuần. Đối với nhân viên văn phòng, cần lập dự toán về tiền lương cho mỗi tháng/ cho mỗi công việc. Lập báo cáo định kỳ về công việc đã thực hiện. Đối chiếu giữa Bảng chấm công và Phiếu theo dõi công việc/ Báo cáo công việc đã thực hiện. 10 Chức năng tính lương • Lập Phiếu tính lương cho mỗi cá nhân trên cơ sở hồ sơ cá nhân được cập nhật, chuyển cho người có thẩm quyền ký duyệt. • Lập Bảng tổng hợp tiền lương chuyển cho bộ phận kế toán để ghi chép. • Lập bảng tính tiền thưởng theo quy định • Chương trình tính lương phải hạn chế khả năng truy cập trái phép. • Thực hiện các khoản khấu trừ theo quy định công ty và pháp luật. 11 Chức năng ghi chép và báo cáo • Kiểm tra bảng tổng hợp tiền lương, thưởng • Lập bảng phân bổ tiền lương, thưởng, ghi chép vào sổ sách kế toán tổng hợp và theo dõi từng cá nhân. • Lập các báo cáo định kỳ về tiền lương, thưởng. 12 Chức năng phát lương • Phát tiền mặt cho nhân viên / Lập sec phát cho nhân viên. Phiếu chi hay sec phải được ký duyệt bởi người có thẩm quyền. • Sử dụng dịch vụ phát lương qua ngân hàng/TK chuyên chi về lương. • Thu hồi các khoản lương, thưởng chưa có người nhận sau một số ngày nhất định 13 Một số thủ tục kiểm soát khác • Kiểm tra và xét duyệt các Phiếu tính lương của các nhân viên: - Kiểm tra tính toán - Xem xét các khoản lương cao bất thường. - Xem xét các khoản lương của nhân viên tính lương, bộ phận nhận sự. - Kiểm tra tránh thanh toán 2 lần - Kiểm tra chặt chẽ lao động thời vụ (nếu có) - Đối chiếu chi phí tiền lương với dự toán, với kỳ trước. Điều tra biến động bất thường.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftien_luong_8297.pdf