Kế toán doanh nghiệp - Chương 4

Đặc điểm của kết cấu GT SP:GT SP bao gồm 3 KMCP: CPNVLTT là CP thực tế. CPNCTT là CP thực tế. CPSXC là CP ước tính (dự toán). 2. Đặc điểm của KT tập hợp CPSX: KT tập hợp CPSX PS vào TK 621, 622, 627 theo CPSX thực tế. 3. Đặc điểm của KT tổng hợp CP SX và tính GT SP.  KT tổng hợp CPSX:từng đối tượng tính GT ở TK 154, 631.  Đánh giá SPDDCK:  Nếu đánh giá theo CP thực tế : CPNVLTT, CPNCTT là CP thực tế, CPSXC là CP ước tính (dự toán).  Nếu đánh giá theo CP định mức thì toàn bộ là CP ĐM.  Tính GTSP:sử dụng các phương pháp nhưở chương 3

pdf14 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 06/10/2014 | Lượt xem: 1181 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán doanh nghiệp - Chương 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Chương 4 KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GT SP THEO CP THỰC TẾ KẾT HỢP CP ƯỚC TÍNH ______________________________________________________________________ I. MỤC TIÊU KẾ TOÁN CP SX VÀ TÍNH GT SP THEO CP THỰC TẾ KẾT HỢP VỚI CP ƯỚC TÍNH. II. ĐẶC ĐIỂM CỦA KẾ TOÁN CP SX VÀ TÍNH GT SP THEO CP THỰC TẾ KẾT HỢP VỚI CP ƯỚC TÍNH. III. ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA MÔ HÌNH THỰC TẾ VÀ MÔ HÌNH THỰC TẾ ƯỚC TÍNH 2I. MỤC TIÊU KẾ TOÁN CP SX VÀ TÍNH GT SP THEO CP THỰC TẾ KẾT HỢP CP ƯỚC TÍNH. 1. Khái niệm. CPNVLTT, CPNCTT phát sinh, thường liên quan đến từng SP hoặc nhóm SP, nhưng CPSXC phát sinh theo thời kỳ SX. Nhu cầu TT nhanh về GT, nên phải tính GT khi thực hiện xong lệnh SX, nhưng không cùng thời điểm cuối kỳ SX, do đó KT chỉ xác định được CPNVLTT, CPNCTT thực tế PS, còn CPSXC thực tế thì chưa có đầy đủ. Kế toán tập hợp CPSX theo CPSX thực tế, tổng hợp CP, tính GT SP bao gồm CPNVLTT, CPNCTT thực tế, CPSXC ước tính (dự toán) phân bổ, gọi là KT CPSX và tính GT SP theo CP thực tế kết hợp với CP ước tính. 2. Mục tiêu: Cung cấp TT để Xác định giá bán. Lập DT ngân sách và kiểm tra HĐ. 3II. ĐẶC ĐIỂM CỦA KT CP SX VÀ TÍNH GT SP THEO CP THỰC TẾ KẾT HỢP CP ƯỚC TÍNH. 1. Đặc điểm của kết cấu GT SP: GT SP bao gồm 3 KMCP: CPNVLTT là CP thực tế. CPNCTT là CP thực tế. CPSXC là CP ước tính (dự toán). 2. Đặc điểm của KT tập hợp CPSX: KT tập hợp CPSX PS vào TK 621, 622, 627 theo CPSX thực tế. 3. Đặc điểm của KT tổng hợp CP SX và tính GT SP.  KT tổng hợp CPSX: từng đối tượng tính GT ở TK 154, 631.  Đánh giá SPDDCK:  Nếu đánh giá theo CP thực tế : CPNVLTT, CPNCTT là CP thực tế, CPSXC là CP ước tính (dự toán).  Nếu đánh giá theo CP định mức thì toàn bộ là CP ĐM.  Tính GTSP: sử dụng các phương pháp như ở chương 3. III. ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA MÔ HÌNH THỰC TẾ VÀ MÔ HÌNH THỰC TẾ ƯỚC TÍNH 1. Ước tính chi phí sản xuất chung 2. Điều chỉnh chênh lệch CP SXC thực tế và CP SXC ước tín 3. Báo cáo sản xuất 4 5Phương pháp phân bổ CPSXC ước tính:  Chọn tiêu thức PB: Số giờ máy SX, số giờ LĐ trực tiếp, …  Xác định CPSXC ước tính cho đơn vị:  Xác định CPSXC ƯT PB cho từng công việc hoàn thành: CPSXC öôùc tính 1 giôø maùy SX (giôø LÑ) = Toång CPSXC öôùc tính Toång soá giôø maùy SX öôùc tính CPSXC ÖT PB cho töøng CV = CPSXC ÖT 1 giôø maùy SX * Soá giôø maùy SX thöïc teá cuûa CV hoaøn thaønh 6ĐẶC ĐIỂM CỦA KT CP SX VÀ TÍNH GT SP THEO CP THỰC TẾ KẾT HỢP CP ƯỚC TÍNH. (tt) 4. Xử lý khoản chênh lệch giữa CPSXC thực tế và CPSXC ước tính đã PB: Kế toán tập hợp CPSXC phát sinh (nợ TK 627) theo CP thực tế, nhưng khi PB CPSXC cho từng công việc hoàn thành để tính GT theo CP ƯT (có TK 627), nên có thể có chênh lệch. Do đó trước khi lập BCTC, hoặc định kỳ cuối năm KT cần phải điều chỉnh khoản chênh lệch giữa CPSXC thực tế và chi phí SXCƯT trên TK 627. 7ĐẶC ĐIỂM CỦA KT CP SX VÀ TÍNH GT SP THEO CP THỰC TẾ KẾT HỢP CP ƯỚC TÍNH. (tt)  Mức chênh lệch nhỏ, ít ảnh hưởng đến KQKD: PB khoản chênh lệch vào GV hàng bán – TK 632 Phân bổ thừa: Bút toán điều chỉnh Nợ TK 627 Có TK 632 Phân bổ thiếu: Bút toán điều chỉnh Nợ TK 632 Có TK 627 Mức chênh lệch lớn: Phải phân bổ khoản chênh lệch cho các đối tượng liên quan: CPSXCKø, GT TP tồn kho, hàng gửi bán, giá vốn hàng bán … Tiêu thức PB (điều chỉnh): CPSXC đã phân bổ ở các đối tượng liên quan CPSXDDCK, GT TP tồn kho, GT TP gửi bán, giá vốn hàng bán - số tạm tính trước khi điều chỉnh . 8 9Taøi khoaûn lieân quan Tieâu thöùc phaân boå Tyû leä phaân boåâ Cheânh leäch CP SXC Möùc phaân boå cho caùc taøi khoaûn Bảng phân bổ chênh lệch CP SXC ước tính và CP SXC thực tế Phân bổ thừa: Bút toán điều chỉnh Nợ TK liên quan Có TK 632 Phân bổ thiếu: Bút toán điều chỉnh Nợ TK 632 Có TK liên quan 10 11 Báo cáo sản xuất (SLHTTĐ trung bình) Toång soá CP NVLTT CPNCTT CPSXCÖT PB A. Saûn löôïng 1. Saûn löôïng chuyeån ñeán - Saûn löôïng dôû dang ñaàu kyø - SL ñöa vaøo sx trong kyø Coäng SL chuyeån ñeán 2. Saûn löôïng chuyeån ñi - SL hoaøn thaønh chuyeån ñi - SLHTTÑ cuûa SPDDCK Coäng saûn löôïng chuyeån ñi B. Xaùc ñònh GT ñôn vò - Chi phí SXDD ñaàu kyø - CP SX phaùt sinh trong kyø Coäng chi phí 12 Báo cáo sản xuất (SLHTTĐ trung bình) - tt Toång soá CP NVLTT CPNCTT CPSXCÖT PB - Saûn löôïng HTTÑ - Giaù thaønh ñôn vò C. Caân ñoái chi phí 1. Chi phí chuyeån ñeán - Chi phí SXDD ñaàu kyø - CP SX phaùt sinh trong kyø Coäng chi phí chuyeån ñeán 2. Chi phí chuyeån ñi - Giaù thaønh thaønh phaåm - Chi phí SXDD cuoái kyø Coäng chi phí chuyeån ñi 13 Báo cáo sản xuất (SLHTTĐ FIFO) Toång soá CP NVLTT CP NCTT CPSXC ÖT PB A. Saûn löôïng 1. Saûn löôïng chuyeån ñeán - Saûn löôïng dôû dang ñaàu kyø - SL ñöa vaøo sx trong kyø Coäng SL chuyeån ñeán 2. Saûn löôïng chuyeån ñi - SLHTTÑ ñeå hoaøn taát SPDDÑK - SLHT cuûa SP môùi SX trong kyø - SLHTTÑ cuûa SPDD cuoái kyø Coäng saûn löôïng chuyeån ñi B. Xaùc ñònh GT ñôn vò - CP SX phaùt sinh trong kyø 14 Báo cáo sản xuất (SLHTTĐ FIFO) tt Toång soá CP NVLTT CP NCTT CPSXCÖ T PB - Saûn löôïng HTTÑ - Giaù thaønh ñôn vò C. Caân ñoái chi phí 1. Chi phí chuyeån ñeán - Chi phí SXDD ñaàu kyø - CP SX phaùt sinh trong kyø Coäng chi phí chuyeån ñeán 2. Chi phí chuyeån ñi - Chi phí SXDD ñaàu kyø - CP SX ñeå hoaøn taát SPDDÑK - CPSX SP môùi SX vaø HT trong kyø - Chi phí SXDD cuoái kyø Coäng chi phí chuyeån ñi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfslide_4_4125.pdf
Tài liệu liên quan