Hướng dẫn sửa chữa máy photocopy Ricoh AF 1013

Nhieät ñoä saáy rôùt xuoáng döôùi möùc cho pheùp trong thôøi gian qui ñònh (15s , 15min hoaëc 25min phuï thuoäc vaøo cheá ñoä) sau khi vaøo Standby hoaëc Low-Power mode + TRIAC bò noái taét + Quaït saáy khoâng hoaït ñoäng

pdf3 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 1472 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn sửa chữa máy photocopy Ricoh AF 1013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Coâng Ty Coå Phaàn Sieâu Thanh AF1013 1 Reset SC Level A : SP# 5-810 -> 1 -> Original Type key + Enter or OK key SERVICE CALL CONDITION 101 Loãi ñeøn chuïp + Maãu traéng tieâu chuaån ñöôïc doø thaáy khoâng ñuû khi thöïc hieän Shading + Ñeøn chuïp hö + Board caáp nguoàn cho ñeøn chuïp hö hoaëc khoâng keát noái + SBU Board hö hoaëc keát noái khoâng toát + Coù sai soùt ôû heä thoáng Optics (göông quaù dô hoaëc naèm ngoaøi vò trí ...) + Maãu traéng khoâng ñuùng vò trí (SP# 4-015) + Home Position Sensor naèm sai vò trí 120 Loãi vò trí Scan - 1 + Scan Home Position Sensor khoâng doø ñöôïc ñieàu kieän “Off” khi khôûi ñoäng maùy hoaëc sao chuïp + Scan Home Position Sensor hö hoaëc khoâng keát noái + Scan Motor hö . + Daây keùo Scan loûng hoaëc ñöùt + FCU Board hö + Queân thaùo mieáng neâm Scan khi laép ñaët 121 Loãi vò trí Scan - 2 + Scan Home Position Sensor khoâng doø ñöôïc ñieàu kieän “On” khi khôûi ñoäng maùy hoaëc sao chuïp + Scan Home Position Sensor hö hoaëc khoâng keát noái + Scan Motor hö . + Daây keùo Scan loûng hoaëc ñöùt + FCU Board hö + Queân thaùo mieáng neâm Scan khi laép ñaët 122 Loãi vò trí Scan - 3 + Scan Home Position Sensor doø ñöôïc ñieàu kieän “On” khi queùt aûnh treân maët kính hoaëc ADF + Scan Home Position Sensor hö hoaëc khoâng keát noái + Scan Motor hö . + Daây keùo Scan loûng hoaëc ñöùt + FCU Board hö + Queân thaùo mieáng neâm Scan khi laép ñaët 123 Loãi vò trí Scan - 4 + Scan Home Position Sensor doø ñöôïc ñieàu kieän “Off” khi queùt aûnh treân maët kính hoaëc ADF + Scan Home Position Sensor hö hoaëc khoâng keát noái + Scan Motor hö . + Daây keùo Scan loûng hoaëc ñöùt + FCU Board hö + Queân thaùo mieáng neâm Scan khi laép ñaët 192 Loãi töï ñoäng ñieàu chænh SBU + Khi thöïc hieän töï ñoäng ñieàu chænh SBU (SP# 4-908) , maùy doø thaáy möùc traéng ñoïc ñöôïc töø maãu traéng hoaëc tôø giaáy naèm ngoaøi phaïm vi cho pheùp + Ñeøn chuïp hö . + Board caáp nguoàn cho ñeøn chuïp hö + SBU keát noái khoâng toái + Töï ñoäng ñieàu chænh SBU ñaõ khoâng chính xaùc + Coù sai soùt ôû heä thoáng Optics (göông quaù dô hoaëc naèm ngoaøi vò trí ...) + Maãu traéng khoâng ñuùng vò trí (SP# 4-015) + Home Position Sensor naèm sai vò trí 302 Charge Roller ræ ñieän + Tín hieäu ræ ñieän cuûa Charge doø ñöôïc + Charge Roller hö . + Board cao aùp hö + Keát noái cuûa PCU xaáu 320 Loãi Motor Polygonal + Khoâng doù thaáy tín hieäu ñoàng boä hoài tieáp trong 10s sau khi tín hieäu cho Motor “On” + Tín hieäu ñoàng boä hoài tieáp coù lieân tuïc trong 1.5s sau khi ñöôïc doø thaáy + Motor Polygonal hö + FCU hö 322 Loãi ñoàng boä Laser + Doø thaáy tín hieäu loãi LD coù lieân tuïc trong 1.5s khi Polygonal Motor ñaït ñöôïc toác ñoä ñeàu + Göông Synchronization hö + LD Unit hö hoaëc khoâng keát noái + FCU hö + THM khoâng ñuùng vò trí hoaëc nhieäm vuï Coâng Ty Coå Phaàn Sieâu Thanh AF1013 2 390 Loãi TD Sensor + Tín hieäu ra cuûa TD Sensor thaáp hôn 0.33V hoaëc cao hôn 2.64V trong 10 laàn ño ñöôïc khi ñang sao chuïp + TD Sensor hö + PCU ñaåy vaøo maùy khoâng chính xaùc 391 Development Bias ræ ñieän + Tín hieäu Development Bias ræ ñieän ñöôïc doø thaáy + Development Roller hö + Board cao aùp hö 392 Loãi Setting töø + Khoâng ñoïc ñöôïc maãu ID khi Setting töø + Khoâng thaùo caùc Seal trong PCU + TD Sensor hoaëc ID Sensor hö . + Drum hoaëc truïc töø khoâng quay + Cöûa beân phaûi ñoùng vaøo khoâng chaéc chaén 401 Loãi ræ ñieän Transfer Roller – 1 “+” leak + Tín hieäu ræ ñieän Transfer Roller ñöôïc doø thaáy + Khoâng coù tín hieäu hoài tieáp töø Transfer Roller trong 200ms + Board cao aùp hö + Transfer Roller hö + Keát noái giöõa Transfer vaø maùy khoâng chính xaùc + Khoái Transfer/Discharge gaén khoâng chính xaùc 402 Loãi ræ ñieän Transfer Roller - 2 “-” leak + Tín hieäu ræ ñieän Transfer Roller ñöôïc doø thaáy + Khoâng coù tín hieäu hoài tieáp töø Transfer Roller trong 200ms + Board cao aùp hö + Transfer Roller hö + Keát noái giöõa Transfer vaø maùy khoâng chính xaùc + Khoái Transfer/Discharge gaén khoâng chính xaùc 500 Main Motor bò khoùa + Tín hieäu ñoàng boä hoài tieáp töø Main Motor khoâng doø ñöôïc trong 7 laàn kieåm tra (trong 700ms) sau khi Main Motor quay hoaëc sau laàn laáy tín hieäu cuoái cuøng + Cô khí bò quaù taûi hoaëc hö + Main Motor hö + Phaàn ñieàu khieån Motor hö 541 (A) Thermistor saáy hôû + Ñieän aùp cuûa Thermistor coù giaù trò baát thöôøng töùc thì sau khi nguoàn 24V ñöôïc môû + Thermistor hö hoaëc khoâng keát noái + Ñeøn saáy hoaëc caàu chì ñöùt + Board nguoàn hö . + Caàu chì vaø maùy khoâng keát noái 542 (A) Loãi nhieät ñoä saáy + Nhieät ñoä saáy khoâng ñaït ñöôïc nhieät ñoä ngöôõng trong 22s (baét ñaàu töø toái thieåu 250C) + Thermistor hö hoaëc naèm ngoaøi vò trí + Ñeøn chuïp ñöùt . + Thermofuse hôû + Board nguoàn hö . + Caàu chì vaø maùy khoâng keát noái 543 (A) Loãi quaù nhieät + Nhieät ñoä saáy cao hôn 2300C trong 1s doø ñöôïc baèng Thermistor + Thermistor hö + Board nguoàn hö 544 (A) Loãi nhieät ñoä saáy thaáp + Nhieät ñoä saáy vaãn thaáp baát thöôøng trong 1s khi ñang sao chuïp hoaëc ñang Ready (thaáp hôn 1400C) + Thermistor hö + Board nguoàn hö + Caàu chì vaø maùy khoâng keát noái 546 (A) Loãi nhieät ñoä saáy khoâng oån ñònh + Nhieät ñoä saáy thay ñoåi lôùn hôn +250C trong 1s + Thermistor hö + Board nguoàn hö + Caàu chì vaø maùy khoâng keát noái Coâng Ty Coå Phaàn Sieâu Thanh AF1013 3 547 Loãi tín hieäu Zero Cross + Tín hieäu Zero Cross doø khoâng ñaït trong 8 laàn doø lieân tuïc (chu kyø 20ms) sau khi nguoàn 24V ñöôïc môû + Board nguoàn hö + FCU hö 548 (A) Loãi nhieät ñoä saáy naèm trong vuøng nguy hieåm (quaù cao) + Khi thöïc hieän sao chuïp , nhieät ñoä saáy taêng leân treân möùc giôùi haïn (2000C vôùi giaáy thöôøng vaø 2100C vôùi giaáy daøy) vaø vaãn giöõ ôû möùc treân giôùi haïn trong 10s + TRIAC bò noái taét + Quaït saáy khoâng hoaït ñoäng 549 (A) Loãi nhieät ñoä saáy naèm trong vuøng nguy hieåm (quaù thaáp) + Khi thöïc hieän sao chuïp , nhieät ñoä saáy giaûm xuoáng döôùi möùc giôùi haïn 1550C vaø vaãn giöõ ôû möùc döôùi giôùi haïn trong 6s + Thermistor hö + Board nguoàn hö 550 (A) Loãi nhieät ñoä Standby + Nhieät ñoä saáy rôùt xuoáng döôùi möùc cho pheùp trong thôøi gian qui ñònh (15s , 15min hoaëc 25min phuï thuoäc vaøo cheá ñoä) sau khi vaøo Standby hoaëc Low-Power mode + TRIAC bò noái taét + Quaït saáy khoâng hoaït ñoäng 551 (A) Loãi nhieät ñoä Standby quaù cao + Nhieät ñoä ôû standby hoaëc Low-Power vaãn cao trong nhöõng chu kyø kieåm tra (10s hoaëc 20s) + TRIAC bò noái taét 552 (A) Loãi nhieät ñoä Standby quaù cao + Nhieät ñoä ôû standby hoaëc Low-Power vaãn thaáp hôn 1550C trong 20s + Thermistor hö + Board nguoàn hö 692 Loãi lieân laïc giöõa FCU vaø Printer Controller + FCU khoâng lieân laïc ñöôïc vôùi Printer Controller trong 1.2s + Keát noái giöõa FCU vaø Printer Controller xaáu + FCU hö + Printer Controller hö 900 Loãi Counter ñieän töû + Countre ñieän töû hoaït ñoäng khoâng chính xaùc + SRAM hö 901 Loãi Counter cô khí + Countre cô khí hoaït ñoäng khoâng chính xaùc + Counter cô khí hö + Counter cô khí khoâng ñöôïc keát noái

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHướng dẫn sửa chữa máy photocopy Ricoh AF 1013.pdf
Tài liệu liên quan