Hướng dẫn sữa chữa điện thoại di động

I/ KHÁI QUÁT LINH KIỆN D200 : CPU N101 : IC sạc N310 : IC giao tiếp hồng ngoại vi (rung, chuông, đèn màn hình, bàn phím) N505 : IC trung tần (Haga) (quản lý sóng + nguồn) N250 : COBBA (quản lý sóng và âm thanh) D210 : Flash, Ram, Rom N400 : Cổng hồng ngoại X302 : Tiếp xúc ổ sim X300 : Tiếp xúc màn hình V350 : Diot (bảo vệ) B301 : Chuông N702 : Công suất (PA) G502 : Dao động 26 MHz G800 : Vco (tạo dao động đồng bộ cho phần sóng) N100 : IC nguồn Ký hiệu: Supply power line : đường nguồn RX signal : Đường thu sóng TX signal plow : Đường phát sóng LO signal line : Đường dao động

pdf39 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 1311 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn sữa chữa điện thoại di động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng kho ng 10k ể ệ ở ằ ả R311→6. Ki m tra đ ng m ch in t chân 14 (N310) ể ườ ạ ừ C12 (CPU)→7. Ki m tra đ ng m ch t chân s 15 (N310) ể ườ ạ ừ ố 8. Hàn l i N310 và thay N310ạ 9. Hàn l i CPU - Thay CPUạ VI/ NÓI KHÔNG NGHE 1. Dùng Vom ki m tra mic ≈ 1,2kể 2. V sinh và nâng cao ch u mic.ệ ấ 3. Ki m tra đ ng m ch in t chân s 2 (mic) → mass.ể ườ ạ ừ ố 4. Ki m tra chân s 1 c a mic →L287→R268→C263→A3(N250)ể ố ủ 5. Ki m tra chân s 1 c a mic →L287→R267→C262→B3(N250)ể ố ủ 6. Ki m tra và hàn l i L287, R268, C287, C276, C278, C274, C263, C262, R267ể ạ 7. Tháo b các t l c C276, C278, C274.ỏ ụ ọ 8. Hàn lai CoBBa 9. Thay CoBBa ( gi i mã)ả VII/ NGHE KHÔNG Đ CƯỢ 1. Dùng Vom ki m tra Loa ≈ 30 Ωể 2. V sinh và nâng cao ti p xúc Loaệ ế 3. Ki m tra đ ng m ch t chân s 1, 2 ( Loa) t i L271, L272→C291, C292ể ườ ạ ừ ố ớ 4. Ki m tra và hàn l i L271, L272, C291, C292.ể ạ 5. Hàn l i CoBBaạ 6. Ki m tra đ ng m ch in t C292→chân D2(N250)ể ườ ạ ừ 7. Ki m tra đ ng m ch in t C291→chân D1(N250)ể ườ ạ ừ 8. Thay CoBBa(gi i mã)ả VIII/ MÀN HÌNH KHÔNG HI N THỂ Ị 1. V sinh ti p xúc màn hìnhệ ế 2. V sinh màn hình và v sinh ti p boardệ ệ ế 3. Thay ti p xúc màn hình và thay th màn hìnhế ử 4. Ki m tra đ ng m ch c a các chân màn hình : LCD-RST, VOUT, GND, OSC, LCD-CS, LCDD/C,ể ườ ạ ủ GENS-I/O, GENS-CLK, VBB. 5. Ch y l i ch ng trìnhạ ạ ươ 6. Hàn l i CPUạ 7. Thay CPU IX/ INSERT SIMCARD 1. V sinh simệ 2. V sinh ti p xúc sim và nâng cao ch u simệ ế ổ ấ 3. Ki m tra R125, R124, R126, C127, C128, V104ể 4. Ki m tra đ ng mach in t :ể ườ ừ Chân 2 (X302) → R124♣ Chân 3(X302) → R126♣ Chân 4 (X302) →GND♣ Chân 5 (X302) → C127,C128→ chân 1(X302)♣ Chân 6 (X302) → R125♣ 5. Hàn l i simạ ổ 6. Tháo b V104ỏ 7. Hàn l i ic ngu n, thay ic ngu nạ ồ ồ 8. Ch y l i ch ng trìnhạ ạ ươ 9. Hàn l i CPU. Ki m tra đ ng m ch t ic ngu n qua CPUạ ể ườ ạ ừ ồ 10. Thay CPU X/ S C KHÔNG VÀOẠ 1. Thay th s c và v sinh ch u c m s cử ạ ệ ấ ắ ạ 2. Nâng cao ti p xúc s cế ạ 3. Ki m tra F101,L104,V100,C103,C104ể 4. Ki m tra đ ng m ch t chân s 1( ti p xúc s c ) → massể ườ ạ ừ ố ế ạ 5. Ki m tra đ ng m ch t chân s 2( ti p xúc s c ) → F101 → L104 → C103 → C104 →ể ườ ạ ừ ố ế ạ A5,A4,A3,A2(N101) 6. Tháo b V100 (b o v ),C103,C104ỏ ả ệ 7. Hàn l i Ic s c N101, thay N101ạ ạ 8. Thay Ic s c N101ạ 9. Hàn l i Ic ngu nạ ồ 10. Ki m tra đ ng m ch in t chân C1,D1(N101) →B1(N100)ể ườ ạ ừ 11.Thay Ic ngu nồ XI/ M T NGU NẤ Ồ Khái quát: Nhi m v c a IC ngu n là cung c p ngu n cho các b ph n khác trong máy . Nó ph i c nệ ụ ủ ồ ấ ồ ộ ậ ả ầ có đi n áp c p cho nó (Chính là pin).ệ ấ IC ngu n c n đi n áp VBAT đ ch yồ ầ ệ ể ạ ♣ CPU c n đi n áp VBB, VCOREầ ệ ♣ Flash c n đi n áp VBBầ ệ ♣ Haga c n đi n áp : VCXO, VRX, VSYN1, VSYN2, VREFầ ệ ♣ Đi n áp vào: VBAT ≥ 3,6vệ Đi n áp ra:ệ VBB = 2.8v♣ VCORE=1,9v♣ VCXO =2,8v♣ 1. Ki m tra đi n áp pin ≥ 3,6vể ệ 2. V sinh và nâng cao ti p xúc pinệ ế 3. Dùng Vom ki m tra nút ngu nể ồ 4. Ki m tra đi n áp ngõ vào VBAT ≥ 3,6vể ệ 5. Ki m tra đi n áp ngõ raể ệ VBB = 2.8v=C159♣ VCORE=1,9v=C158♣ VCXO =2,8v =C156♣ N u m t trong các áp trên không đúng => Hàn l i IC ngu n N100ế ộ ạ ồ 6. Thay IC ngu n N100ồ 7. Ki m tra dao đ ng 13MHZ ( t i L800)ể ộ ạ 8. Ki m tra dao đ ng 26MHZ ( t i C833 = C830 = 26MHz), n u không có hàn l i G502 ho c G830ể ộ ạ ế ạ ặ (khác sima 8210…) 9. Thay G502 ho c G830 (sima 5210)ặ 10. Hàn l i N505 (Haga)ạ 11. Thay Haga 12. Ch y l i ch ng trìnhạ ạ ươ 13. Hàn l i CPUạ 14. Hàn l i Flashạ 15. Thay CPU, thay Flash XIII/ M T SÓNGẤ PH N PHÁT SÓNGẦ L504→ A1, B1 (ch y đ ng 900) ạ ườ → H3, J3, H4, G3 (N605) →G3, F3 (N250) → C860 → L506 → V801 → C863 → R758 → T750 → R710 → Z700 → R712 → T700 → Anten→ Z670 → C744 → L553 → N702 →R723 1. V sinh ti p xúc Antenệ ế 2. Nâng cao ti p xúc Antenế 3. Ki m tra đi n ápể ệ VREF = C155 = 2,8 V♣ Vcobba = C154 = 2,8V♣ VTX = C152 = 2,8 V♣ VRX = C153 = 2,8V♣ VSYN1 = C151 = 2,8V♣ VSYN2 = C150 =2.8V♣ VCP = C157 = 5V = C108 (5210)♣ Khi mà máy tìm sóng không có thì s có đ c 5 áp trên. Máy tìm sóng r t nhanh nên đo t r t nhanhẽ ượ ấ ụ ấ 4. Hàn l i Haga (N505), hàn Duplexạ 5. Hàn Cobba (N250) 6. Thay Haga, Duplex 7. Hàn công su tấ 8. Thay Cobba (đ ng b ch y l i ch ng trình)ồ ộ ạ ạ ươ XIV/ PHÍM B M KHÔNG ĂNẤ Ký hi u: Row: vòng trong / Col: vòng ngoàiệ 1. V sinh ti p xúc phímệ ế 2. Ki m tra đ ng m ch vòng trong c a phím:ể ườ ạ ủ E2 (D200)→ F4 (D200); 3,6,9,# → F3(D200) 2,5,8,0 → F2 (D200); 1,4,7,* → Right ↓↑ F1 (D200); Left →Send, end 3. Ki m tra đ ng m ch vòng ngoài c a phímể ườ ạ ủ D2(D200)→ D3(D200); Right ,*, 0, # →, 7,8,9 ↓ D4(D200); end ,→ ,4,5,6 ↑ C4(D200); Send ,→Left , 1,2,3 N u đ ng m ch vòng trong, vòng ngoài nào đ t ta n i l iế ườ ạ ứ ố ạ 4. Hàn l i CPU - Thay CPUạ NOKIA DCT4 : 8310, 6500, 6510, 8910 I/ KHÁI QUÁT CH C NĂNG LINH KI NỨ Ệ D200 : IC Ngu n ( G m ngu n, CoBBa, S c, ngo i vi)ồ ồ ồ ạ ạ D450 : Flash D400 : CPU X303 : Ti p xúc bàn phímế X300 : Ti p xúc màn hìnhế B301 : Chuông B300 : Pin Backup S300 : Nút ngu nồ B200 : T o dao đ ng cho IC ngu nạ ộ ồ Z301 : IC đ m bàn phímệ X101 : Ti p xúc bàn phímế X386 : Ti p xúc simế ổ G650 : T o dao đ ng cho ph n sóngạ ộ ầ G660 : Dao đ ng 26MHZộ N356 : Đi u khi n Radioề ể N600 : IC trung t n ( Haga)ầ N700 : Công su tấ Z500 : Duplex X100 : Ti p xúc s c, rung, mic.ế ạ II/ KHÔNG RUNG 1. Dùng vom ki m tra rungể 2. V sinh nâng cao ti p xúc rungệ ế 3. Ki m tra đi n áp t i chân s 1(Tx rung)ể ệ ạ ố N u không có ta n i t i t C202ế ố ớ ụ 4. Ki m tra đ ng m ch in t chân s 2 (Tx rung) đ n C115 đ n C114,C108 đ n G3(D200)ể ườ ạ ừ ố ế ế ế 5. Hàn l i IC ngu n D200.ạ ồ 6. Ch y l i ch ng trìnhạ ạ ươ 7. Thay IC D200 ( ph i gi i mã vì có CoBBa)ả ả III. KHÔNG CHUÔNG 1. Dùng Vom ki m tra chuôngể 2. Ki m tra VBAT t i chân 1 c a chuông.ể ạ ủ N u t i chân 1 không có đi n áp thì ta n i t i R200.ế ạ ệ ố ớ 3. Ki m tra đ ng m ch tể ườ ạ ừ chân 2( chuông) → C308 → C307 → C306 → G2 (D200). 4. Hàn l i chân chuôngạ 5. Ch y l i ch ng trìnhạ ạ ươ 6. Hàn l i IC ngu nạ ồ 7. Thay IC ngu n (Gi i mã)ồ ả IV/ KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH 1. Dùng Vom ki m tra các bóng đènể 2. Hàn l i chân Ledạ 3. Hàn l i V329, V301, V300, R305, R306, R304, R307ạ 4. Ki m tra đi n áp VBAT t i V329, R307, R304ể ệ ạ N u đ t ta n i t i t C202ế ứ ố ớ ụ 5. Ki m tra đ ng m ch in t V301 → chân (+) c a đènể ườ ạ ừ ủ 6. Ki m tra đ ng m ch t chân s 5(V301) → R305 → F3(D200)ể ườ ạ ừ ố 7. Chay l i ch ng trìnhạ ươ 8. Hàn l i D200ạ 9. Thay D200 (Gi i mã)ả V/ NÓI KHÔNG NGHE 1. Dùng Vom ki m tra micể 2. V sinh và nâng cao ch u micệ ấ 3. Hàn l i linh ki n C105, Z100, L105, R157, C151(T đôi)ạ ệ ụ 4. Ki m tra đ ng m ch in tể ườ ạ ừ chân s 1 mic đ n L105 → R157 → C151 → j1,j2 (D200)ố ế ♣ chân s 2 mic →Z100 → GNDố ♣ 5. Ki m tra các linh ki n C105, L105, R157, C151ể ệ 6. Hàn IC ngu nồ 7. Ch y l i ch ng trìnhạ ạ ươ 8. Thay IC ngu n (gi i mã)ồ ả VI/ NGHE KHÔNG Đ CƯỢ 1. Dùng Vom ki m tra Loaể 2. V sinh và nâng cao ti p xúc Loaệ ế 3. Hàn l i linh ki n L151(đôi), C160(đôi), C152, C156, R164(Tr đôi)ạ ệ ở 4. Ki m tra đ ng m ch in t :ể ườ ạ ừ Chân 1 → L151 → C160 → R164♣ Chân 2 → L151 → C160 → C156, C152, C160 → R164♣ 5. Ki m tra các linh ki n L151, R164, C160, C152, C156ể ệ 6. Tháo b l n l t các t l c C160, C156ỏ ầ ượ ụ ọ 7. Ki m tra đ ng m ch t R164 → M1, M2(D200)ể ườ ạ ừ 8. Ch y l i ch ng trìnhạ ạ ươ 9. Hàn lai IC ngu n (D200)ồ 10. Thay D200 ( gi i mã)ả VII/ S C KHÔNG Đ CẠ ƯỢ 1. V sinh ti p xúc và nâng cao ch u s cệ ế ấ ạ 2. Hàn l i linh ki n: C100, C103, V100, L100, F100ạ ệ 3. Ki m tra đ ng m ch in t :ể ườ ạ ừ Chân 1 → F100 → L100 → C100 → C103 → V100♣ Chân 2 → mass♣ 4. Ki m tra đ ng m ch in t :ể ươ ạ ừ V100 → M9, P9, L6 (D200) → N10, P10, L9 → R200 → VBAT 5. Tháo b C100, C103, V100ỏ 6. Ch y l i ch ng trìnhạ ạ ươ 7. Hàn l i D200.ạ 8. Thay D200 (gi i mã).ả VIII/ MÀN HÌNH KHÔNG HI N THỂ Ị 1. V sinh và nâng cao ti p xúc màn hìnhệ ế 2. Hàn la ch u ti p xúcị ấ ế 3. Thay th màn hìnhử 4. Ki m tra các t C832, C303 và hàn l I X300 (Dùng m hàn)ể ụ ạ ỏ 5. Ki m tra đ ng m ch in t :ể ườ ạ ừ C382→ Chân 8(Tx màn hình) ♣ C303 (T đôi) = VIO= 1.8 Vụ → Chân 7(Tx màn hình) ♣ C303(T đôi) = VFLASH 1 = 2.8 Vụ → Chân 6(Tx màn hình) ♣ C6 (D400)→ Chân 5(Tx màn hình) ♣ B6 D400)→ Chân 4(Tx màn hình) ♣ GND→ Chân 3(Tx màn hình) ♣ C7 (D400)→ Chân 2(Tx màn hình) ♣ A7 (D400)→ Chân 1(Tx màn hình) ♣ 6. Ch y l ch ng trìnhạ ạị ươ 7. Hàn l CPUạị 8. Thay CPU Chú ý: N u ch n file ch y không đúng cũng có th tr ng màn hình.ế ọ ạ ể ắ IX/ INSERT SIMCARD 1. V sinh sim cardệ 2. V sinh và nâng cao simệ ổ 3. Hàn l i các chân simạ ổ 4. Hàn l i R388ạ 5. Ki m tra đ ng mach in t :ể ườ ừ C389→ J389→ Chân 1 (X386) ♣ A2(D200)→ R1(R388) → J387→ Chân 2 (X386) ♣ B3(D200)→ R2(R388) → J388→ Chân 3 (X386) ♣ B2(D200)→ R3(R388) → J386 → C386→ Chân 4 (X386) ♣ Chân 5 (X386) không dùng♣ GND→ Chân 6 (X386) ♣ 6. N i dây R388 (T d u ch m c a R388 ta n i dây theo chi u kim đ ng h :ố ừ ấ ấ ủ ố ề ồ ồ 7. Hàn l i D200ạ 8. Thay D200 (Gi i mã)ả X/ RADIO (N356) 1. Ki m tra rack c m phoneể ắ 2. Ki m tra áp:ể Vflash 2 = C367 =2.8V c p cho N356 t i chân 8, 23, 25.ấ ạ N u không có thì ta n i dây t i t C204 do IC ngu n c p ra áp . N u t i C204 ko có áp Vflash 2 thì hànế ố ớ ụ ồ ấ ế ạ l i ho c thay IC ngu n.ạ ặ ồ 3. Dao đ ng Z357, Z358, Z356 qu n lý và phân chia kênh.ộ ả 4. Ki m tra đ ng m ch in t i:ể ườ ạ ạ ANT→ Chân 47(N356) ♣ GND→ R380→ Chân 42(N356) ♣ 5. Hàn l i các t đi n và đi n tr .ạ ụ ệ ệ ở 6. Hàn l i N356, thay N356.ạ XI/ PHÍM B M KHÔNG ĂNẤ 1. V sinh board ti p xúc bàn phímệ ế 2. V sinh ti p xúc X303ệ ế 3. Hàn l i Z301ạ D400→ Z301→4. Ki m tra đ ng m ch t ti p xúc X303 ể ườ ạ ừ ế 5. Thay Z301 6. Hàn l i D400ạ 7. Thay D400 XII/ M T NGU NẤ Ồ 3.6 v≥ 1. Ki m tra đi n áp viên pin ể ệ 2. V sinh ti p xúc pin và nâng cao ti p xúcệ ế ế 3. Ki m tra nút ngu n và đ ng m ch:ể ồ ườ ạ GND→ Chân 1(S300) ♣ P7(D200)→R301→C312→ Chân 2(S300) ♣ 3,6v≥ 4. Ki m tra đi n áp ngõ vào C202 ể ệ 5. Ki m tra đi n áp ngõ ra:ể ệ VIO = C207 = 1.8V♣ VCORE = C208 = 1.8 V♣ VR3 = C227 = 2.8 V♣ N u 1 trong 3 đi n áp trên không đúng thì hàn l i IC ngu nế ệ ạ ồ 6. Thay IC ngu nồ 7. Ki m tra dao đ ng 26MHZ t i C660. N u không có dao đ ng 26MHZ thì hàn l i G660 , thay G660.ể ộ ạ ế ộ ạ 8. Ki m tra dao đ ng 26MHZ t i chân M5 (D400). N u không có thì hàn l i trung t n N600.ể ộ ạ ế ạ ầ 9. Thay trung t n N600ầ 10. Ch y l i ch ng trình cho Flashạ ạ ươ 11. Hàn l i CPUạ 12. Hàn l i Flashạ 13. Thay CPU 14. Thay Flash XIII/ M T SÓNGẤ PH N THU SÓNGẦ Loa→ C13,D12 (D200) M1,M2 → G5,G6 → C9,B9 (N600) → C506,C505 → Z501 → C502 → V500 → C501 → L502 → Z520 → Z500 →Anten PH N PHÁT SÓNGẦ : H3,J3,G3, H4→R607, R608 →E11, G14, E12, E14→J1,J2 (D200) →Mic 1→4 (N700)21→Z700 →C701,C702 →R706, R701 →(N600)A1,B1 anten→16(Z500)12 →C716→(L750)7 1. V sinh và nâng cao ti p xúc antenệ ế 2. Ki m tra các đi n áp:ể ệ VRIA = C221 ≈ 5v♣ VR4 = C222 = 2.8v♣ VR5 = C226 = 2.8v♣ VR6 = C225 = 2.8v♣ VRT=VR7 = C224 = 2.8v♣ 3. N u m t trong các áp trên không đúng thì hàn l i D200ế ộ ạ 4. Thay D200 (gi i mã)ả 5. Hàn l i trung t nạ ầ 6. Thay trung t nầ 7. Ki m tra và thay Duplexể 8. N u không có sóng ra thì th ng h công su t. Ki m tra và thay công su t.ế ườ ư ấ ể ấ N0KIA : 6100, 3100, 3120 KHÁI QUÁT CÁC CH C NĂNG LINH KI NỨ Ệ : N801 : Công su tấ Z601 : Duplex Z602, Z603, Z604, Z701 : Saw l cọ S302 : Nút ngu nồ X103 : Ch u Pinấ N601 : Trung t n (Haga)ầ B601 : Dao đ ng 26MHZộ Z300 : IC phím, Volume G701 : VCO D200 : IC ngu nồ D400 : CPU D450 : Flash X387 : Ch u simấ M300 : TX rung B101 : Mic X102 : TX s cạ L300 : Cu n dâyộ B300 : TX Loa G300 : Pin Backup X302 : Socket màn hình B301 : TX chuông I/ KHÔNG RUNG 1. Dùng Vom ki m tra rungể 2. V sinh và nâng cao ch u rungệ ấ 3. Ki m tra đ ng m ch in tể ườ ạ ừ Chân s 1 (rung) → VBATT. N u không có đi n áp ta n i t i C202ố ế ệ ố ớ Chân s 2 (rung ) → C306 → G3(D200)ố 4. Tháo b t l c C306ỏ ụ ọ 5. Hàn l i IC ngu n (D200) → Ch y l i ch ng trình cho Flashạ ồ ạ ạ ươ 6. Thay IC ngu n D200 (gi i mã)ồ ả II/ KHÔNG CHUÔNG 1. Dùng Vom ki m tra chuôngể 2. V sinh và nâng cao ti p xúc chuôngệ ế 3. Hàn l i các linh ki n C312, L151, L152, C165, C164, R165, R164, C158, C162ạ ệ 4. Ki m tra đ ng m ch in:ể ườ ạ Chân 1 (chuông)→L151 →C165 →N150 →R164 →C158 →L1(D200)♣ Chân 2 (chuông) → L152→ C164→ N150→ R165→ C162→ L2(D200)♣ 5. Hàn l i N150ạ 6. Thay N150 7. Ch y lai ch ng trìnhạ ươ 8. Hàn D200 9. Thay D200 ( gi i mã)ả III/ KHÔNG ĐÈN BÀN PHÍM 1. Dùng Vom ki m tra các Ledể 2. Hàn l i các chân bóng Ledạ 3. Hàn l i đi n tr R300, R301, R302, R303, R311ạ ệ ở 4. Ki m tra đi n áp t i c c d ng c a các Led.ể ệ ạ ự ươ ủ N u không có ta n i t i chân s 9 (X302)ế ố ớ ố 5. Ki m tra đ ng m ch in t c c âm c a các bóng đèn → R301, R302, R303, R311→ R300 → chânể ườ ạ ừ ự ủ s 5 (N300)ố 6. Hàn l i N300ạ 7. Thay N300 8. Hàn l i D200ạ 9. Ki m tra đ ng m ch in t chân s 8(N300) → F1(D200)ể ườ ạ ừ ố 10. Thay D200.(gi i mã)ả IV/ NÓI KHÔNG NGHE 1. Dùng Vom ki m tra mic t 0.8 → 1,2kể ừ 2. V sinh và nâng cao ch u micệ ấ 3. Hàn l i các linh ki n: C154, R155, L153, R153, C153, C159, C171, C172ạ ệ 4. Ki m tra đ ng mach in:ể ườ Chân 1 (Mic) → C154→ GND♣ Chân 2 (Mic) → C154 → L153 (1) → R153 → C159♣ L153 (2) → R153 → C153 (t l c C172 và C171 có th b )ụ ọ ể ỏ 5. Ki m tra các linh ki n: C154, L153, R155, R153, C159, C153, C172, C171.ể ệ 6. Tháo b t l c: C171, C172ỏ ụ ọ 7. Hàn l i D200ạ 8. Ki m tra đ ng m ch in t :ể ườ ạ ừ J2 (D200)→ C171 ♣ J1 (D200)→ C172 ♣ 9. Thay D200 ( Dùng ch ng trình gi i mã)ươ ả V/ NGHE KHÔNG Đ CƯỢ 1. Dùng Vom ki m tra Loaể 2. V sinh và nâng cao ch u Loaệ ấ 3. Ki m tra đ ng m ch t :ể ườ ạ ừ M2(D200)→ C179 → R151→ L150 → Chân 1( Loa) ♣ M1 (D200)→ C180 → R151 → L150 → Chân 2 (Loa) ♣ 4. Ki m tra các linh ki n: L150, R151, C179, C180ể ệ 5. Hàn l i D200ạ 6. Thay D200 ( gi i mã)ả VI/ MÀN HÌNH KHÔNG HI N THỂ Ị 1. V sinh ti p xúc X302 và ti p xúc màn hìnhệ ế ế 2. V sinh X302ệ 3. Ki m tra đ ng m ch in t chân:ể ườ ạ ừ C300 = VIO = 1.8v→ Chân 1 (X302) ♣ A7 (D400)→ J308 → Chân 2 (X302) ♣ B6 (D400)→ R309 → J310 → Chân 3 (X302) ♣ C6 (D400)→ R308 → J309 → Chân 4 (X302) ♣ C7 (D400)→ R310 → J311 → Chân 5 (X302) ♣ C301 = Vflash 1=2.8v→ Chân 6 (X302) ♣ Chân 7 (X302) không dùng♣ GND→ Chân 8 ( X302) ♣ 4. Hàn l i CPU (D400)ạ 5. Ch y l i ch ng trìnhạ ạ ươ 6. Thay CPU VII/ KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH, BÀN PHÍM 1. V sinh ti p xúc X302 và ti p xúc màn hìnhệ ế ế 2. V sinh X302ệ 3. Ki m tra đ ng m ch in t chân:ể ườ ạ ừ chân 5( N300)→ R301, R302, R303, R311 → V311,V313,V315, V319 → V310,V312,V314,V318 → J302 → Chân 9 (X302) ♣ chân 2,3 (N300)→ L300 → V300→ C304 → J301→ Chân 10(X302) ♣ 4. Hàn l i N300ạ 5. Thay N300 6. Hàn l i D200ạ 7. Thay D200. VIII/ S C KHÔNG Đ CẠ ƯỢ 1. V sinh jack c m s cệ ắ ạ 2. V sinh và nâng cao ti p xúcệ ế 3. Hàn l i các linh ki n: F100, L100, V100, C106, C110ạ ệ 4. Ki m tra đ ng m ch in :ể ườ ạ GND→ Chân 1 (Tx s c) ạ ♣ C201, C202.→ M9, P9, L6 (D200) N10, P10, L9 → L100→ F100 → Chân 2 ( Tx s c) ạ ♣ 5. Ki m tra các linh ki nể ệ 6. Tháo b l n l t V100, C106, C110ỏ ầ ượ 7. Hàn l i D200ạ 8. Thay D200 ( gi i mã).ả IX/ INSERT SIMCARD 1. V sinh simcardệ 2. V sinh nâng cao ti p xúc simệ ế ổ 3. Ki m tra và hàn l i chân simể ạ ổ 4. Hàn l i R999, C390ạ 5. Ki m tra đ ng m ch in:ể ườ ạ B3 (D200)→ R2(R388) → Chân 1 (X387) ♣ A2 (D200)→ R1 (R388) → Chân 2 (X387) ♣ C390→ R999 → Chân 3 (X387) ♣ GND→ Chân 4 ♣ Chân 5 không dùng♣ B2 (D200)→ R3 (R388) → Chân 6 (X387) ♣ 6. Hàn l i R388ạ 7. Thay ho c n i dây R388ặ ố 8. Hàn l i D200ạ 9. Thay D200 (gi i mã)ả 10.Hàn l i CPUạ 11.Ki m tra các đ ng m ch t IC ngu n qua CPUể ườ ạ ừ ồ 12.Thay CPU. Chú ý: Th ng h R388ườ ư X/ M T NGU NẤ Ồ 3.6v≥ 1. Ki m tra đi n áp viên pin ể ệ 2. V sinh ti p xúc và nâng cao ch u pinệ ế ấ 3. Ki m tra nút ngu n:ể ồ GND→ Chân 1( S302) ♣ P7(D200)→ R306 → C310 → Chân 2 (S302) ♣ 4. Ki m tra đi n áp ngõ vào:ể ệ 3.6v≥ VBAT = C815 ♣ 5. Ki m tra đi n áp ngõ ra:ể ệ VIO = C207 = 1.9v♣ VCORE = C208 = 1.9v♣ VR3 = C227 = 2.8v ( VR3 do IC ngu n c p cho haga)ồ ấ ♣ N u m t trong các áp trên không đúng thì hàn l i D200 ho c thay D200ế ộ ạ ặ 6. Ki m tra dao đ ng 26MHZ t i t C420, R420. N u không có thì ki m tra dao đ ng 26 MHZ t iể ộ ạ ụ ế ể ộ ạ B601 7. Hàn l i B601, thay B601ạ 8. Ki m tra dao đ ng 26MHZ t i chân M5 (D400). N u không có thì hàn l i Haga.ể ộ ạ ế ạ 9. Thay Haga 10.Hàn l i CPU,Flashạ 11.Thay CPU, thay Flash. XI/ M T SÓNGẤ PH N THU SÓNGẦ Loa→ C13, B14, D12,C14 (D200)M1, M2→ C1, B1 (N601) C5,C6,B6,A5 (N601) → L606, L607 → Z604 → 12(Z601)6 → L608 →Anten PH N PHÁT SÓNGẦ H3, G3, G4, H4(N601)J2, H2→ H1, J1, J2 (D200) E11, D14, E14, E12 →Mic → 2(R805)1 → C820 → V802 → C822→ C824→1(R729)2 → Z701→ L932, L933 → Anten→ 16(Z601) → L801→9(N801)6 1. V sinh và nâng cao ti p xúc antenệ ế 2. Ki m tra các đi n áp :ể ệ VR1A = C221 = 4.8V♣ VR4 = C222 = 2.8V♣ VR6 = C225 = 2.8V♣ VR5 = C226 = 2.8V♣ VR2 = C223 = 2.8V♣ N u m t trong các áp trên không đúng thì hàn l i IC ngu nế ộ ạ ồ 3. Thay IC ngu nồ 4. Hàn l i Hagaạ 5. Ch y l i ch ng trinh và n p l i file PMạ ạ ươ ạ ạ 6. Hàn l i Duplex, công su tạ ấ 7. Thay l n l t Haga , công su t , Duplex.ầ ượ ấ NOKIA: 6610, 7210 I/ KHÁI QUÁT CÁC CH C NĂNG LINH KI NỨ Ệ S302 : Nút ngu nồ N350 : C ng h ng ngo iổ ồ ạ N700 : Công su tấ Z800 : Duplex Z700 : Saw l cọ Z802 : Saw l cọ X100 : Ti p xúc pinế S300, S301 : Nút volume G300 : Pin Backup N500 : Haga G500 : Dao đ ng VCOộ N356 : IC phím X302 : Ti p xúc màn hìnhế X301 : Ti p xúc bàn phímế Z300 : Đ m phímệ D200 : IC ngu nồ D400 : CPU D450 : Flash D452 : Ram B200 : Dao đ ng 32,768kộ N300 : Đi u khi n đèn phím và đèn màn hìnhề ể G501 : Dao đ ng 26MHZộ N150 : Đi u khi n chuôngề ể N356 : FM RADIO II/ KHÔNG RUNG 1. Dùng Vom ki m tra rungể 2. V sinh ti p xúc và nâng cao ch u rungệ ế ấ 3. Ki m tra đ ng m ch in :ể ườ ạ VBAT. N t không có đi n áp ta n i t i t C243ế ệ ố ớ ụ → Chân 1 ( rung) ♣ G3 (D200)→ C306 → Chân 2 (rung) ♣ 4. Tháo b t C306ỏ ụ 5. Hàn l i IC ngu n D200ạ ồ 6. Ch y l i ch ng trìnhạ ạ ươ 7. Thay IC ngu n D200 (gi i mã)ồ ả III/ KHÔNG CHUÔNG 1. Dùng Vom ki m tra chuôngể 2. V sinh ti p xúc và nâng cao ti p xúc chuôngệ ế ế 3. Ki m tra đ ng m ch in t :ể ườ ạ ừ B2 (N150)→ L152 → Chân 1 (chuông) ♣ D2 (N150)→ L151 → Chân 2 (chuông) ♣ 4. Ki m tra các linh ki n: L151, L152, R161, R162, C164ể ệ 5. Hàn l i N150ạ 6. Thay N150 IV/ MÀN HÌNH KHÔNG HI N THỂ Ị 1. V sinh ti p xúc màn hình và ti p xúc trên boardệ ế ế 2. Hàn l i X302ạ 3. Thay th màn hìnhử 4. Ki m tra đ ng m ch in t :ể ườ ạ ừ J301 = VIO = 1.8v→ Chân 1 (X302) ♣ chân A7 (D400)→ J306 → Chân 2 (X302) ♣ B6 (D400)→ J305 → R309 → Chân 3 (X302) ♣ C6 (D400)→ J307 → R308 → Chân 4 (X302) ♣ C7 (D400)→ J304 → Chân 5 (X302) ♣ J300 = Vflash 1 = 2.8v→ Chân 6 (X302) ♣ Chân 7 không dung♣ GND→ J308 → Chân 8 ♣ 5. Ki m tra và hàn l i các linh ki nể ạ ệ 6. Tháo b các t l c n i massỏ ụ ọ ố 7. Ch y l i ch ng trìnhạ ạ ươ 8. Hàn l i D400ạ 9. Thay D400 . V/ KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH, BÀN PHÍM 1. V sinh ti p xúc màn hình và ti p xúc bàn phímệ ế ế 2. Ki m tra đ ng m ch in:ể ườ ạ chân 5 (N300)→ R300 → J302 → Chân 9 (X302) ♣ Chân 2,3 (N300)→ L300 → V300 → V301 → C304 → C303 → chân 2 (X301) → R307 → J303 → Chân 10 (X302) ♣ 3. Hàn l i D200ạ F3 (D200)→4. Ki m tra đ ng m ch in t chân 8 (N300) ể ườ ạ ừ 5. Ch y ch ng trìnhạ ươ 6. Thay D200 ( gi i mã)ả VI/ PHÍM B M KHÔNG ĂNẤ 1. V sinh k các phímệ ỹ 2. Hàn l i X301ạ 3. Hàn l i Z300ạ 4. Thay Z300 5. Hàn l i CPUạ D9, A10, B10, C10, G10, A8, B8, C8, B9, C9, P7 (D400)→6. Ki m tra các chân R1, R2, R3, S1, S2, S3,ể S4, S0(Z300) 7. Thay CPU VII/ NÓI KHÔNG NGHE 1,2k→1. Ki m tra mic t 0,8 ể ừ V sinh và nâng cao ch u micệ ấ ♣ Ki m tra đ ng m ch in t :ể ườ ạ ừ ♣ J1, J2, H1(D200)→ C153 → R157 → L101 →o Chân 1(mic) GND→o Chân 2 (mic) Ki m tra và l i các linh ki n L101, R157, C153, C151, C152, R156ể ạ ệ ♣ Tháo b các t l c C152, C152ỏ ụ ọ ♣ Ch y l i ch ng trìnhạ ạ ươ ♣ Hàn l i D200ạ ♣ Thay D200 ( gi i mã)ả ♣ VIII/ NGHE KHÔNG Đ CƯỢ Dùng Vom ki m tra Loaể ♣ V sinh và nâng cao ch u loaệ ấ ♣ Ki m tra đ ng m ch in t :ể ườ ạ ừ ♣ M1 (D200)→ 4 (L150) 1 →o Chân 1 ( Loa) M2 ( D200)→ 3 (L150) 2 →o Chân 2 (Loa) Ki m tra và hàn l i C155, R151, R152, L150ể ạ ♣ Ch y l i ch ng trìnhạ ạ ươ ♣ Hàn l i D200ạ ♣ Thay D200 ( gi i mã)ả ♣ IX/ S C KHÔNG Đ CẠ ƯỢ V sinh Jack c m s cệ ắ ạ ♣ V sinh và nâng cao ti p xúc s cệ ế ạ ♣ Hàn l i các linh ki n: F100, L100, V100, C106, C110ạ ệ ♣ Hàn l i chân 1, chân 2 c a X101ạ ủ ♣ Ki m tra đ ng m ch in t :ể ườ ạ ừ ♣ R200→ M9,P9, L6(D200)N10,P10,L9→ L100 →F100→o Chân 1(Tx s c)ạ GND→o Chân 2 (Tx s c) ạ Tháo b l n l t các t l c C106, C110, V100ỏ ầ ượ ụ ọ ♣ Ch y l i ch ng trìnhạ ạ ươ ♣ Hàn l i D200ạ ♣ Thay D200 (gi i mã)ả ♣ X/ INSERT SIMCARD V sinh sim cardệ ♣ V sinh và nâng cao ti p xúc simệ ế ổ ♣ Ki m tra và hàn l i chân sim và hàn l i R388ể ạ ổ ạ ♣ Ki m tra đ ng m ch in:ể ườ ạ ♣ B3 (D200)→ R1(R388) →o Chân 1(X386) A2 (D200)→ R2 (R388) →o Chân 2 (X386) Vsim→ C390 → R386 →o Chân 3 (X386) GND→o Chân 4 (X386) o Chân 5 không dùng B2 (D200)→ R3(R388) →o Chân 6 X386) Thay R388 ho c n i dây nh N8310ặ ố ư ♣ Hàn l i D200ạ ♣ Thay D200 ( gi i mã)ả ♣ XI/ M T NGU NẤ Ồ 3.6v≥ 7. Ki m tra đi n áp viên pin ể ệ 8. V sinh và nâng cao ti p xúc pinệ ế 9. Ki m tra nút ngu n và đ ng m ch in:ể ồ ườ ạ GND→ Chân 1 (S302) ♣ P7 (D200)→ Chân 2 (S302) ♣ 3.6 v≥ 10. Ki m tra đi n áp ngõ vào: VBATT = C243 ể ệ 11. Ki m tra đi n áp ngõ ra:ể ệ VIO = C207 = 1.9V VCORE = C208 = 1.9V VR3 = C227 = 2.8V IC ngu n b h chân ho c b h ng.ồ ị ở ặ ị ỏ >= 12. N u m t trong các áp trên không đúng ế ộ 13. Hàn l D200ạị 14. Thay D200 15. Ki m tra dao đ ng 26MHZ t i G501 ho c R551. N u không có thì hàn l i G501ể ộ ạ ặ ế ạ 16. Ki m tra dao đ ng 26MHZ t i chân M5 (D400). N u không có thì b h chân Haga ho c h ngể ộ ạ ế ị ở ặ ỏ Haga 17. Hàn l i Hagaạ 18. Thay Haga 19. Ch y l i ch ng trình cho Flashạ ạ ươ 20. Hàn l i CPU, Flashạ 21. Thay CPU, Flash XII/ M T SÓNGẤ Ph n thu sóng:ầ Loa→ C13, B14, D12, C14 (D200)M1, M2 → R527 → C14, B14 (N500) K8, P11 → L809 → L810 → Z800 → C831 →Anten Ph n phát sóng:ầ P4, M4, M5,→ R517 → R516 → H1, J2, J1 (D200) E11, D14, E14, E12 →Mic Anten→ Z800 → 15(N700)8 → R706 → Z700 → C706 → C705 →P5 (N500) A2, A3 8. V sinh và nâng cao ti p xúc antenệ ế 9. Ki m tra các áp:ể VR1A = C221 = 4.8v VR2 = C223 = 2.8v VR4 = C222 = 2.8v VR5 = C226 = 2.8v VR6 = C225 = 2.8v 10. N u m t trong các áp trên không có thì IC b h chân ho c b h ngế ộ ị ở ặ ị ỏ 11. Hàn l i IC ngu nạ ồ 12. Thay IC ngu n ( gi i mã)ồ ả 13. Ch y l i m t ch ng trình cho Flash , n p file pmạ ạ ộ ươ ạ 14. Hàn l i Hagaạ 15. Hàn l i Duplex, Công Su tạ ấ 16. Thay l n l t Haga, Duplex, Công su t.ầ ượ ấ NOKIA: 6220 KHÁI QUÁT CH C NĂNG LINH KI NỨ Ệ Z800 : Antenswich N700 : Công su tấ X970 : Ti p xúc Cameraế X100 : Ti p xúc Pinế D970 : IC đi u khi n Cameraề ể N500 : Trung t n (Haga)ầ G501 : Dao đ ng 26MHZộ G500 : Dao đ ng VCOộ N356 : FM X386 : Ti p xúc simế X101 : Jack c m tai ngheắ X302 : Xúc két màn hình X301 : Ti p xúc bàn phímế Z300 : IC đ m phímệ D400 : CPU D200 : IC ngu nồ D450 : Flash N150 : IC đi u khi n chuôngề ể S302 : Nút ngu nồ S300, S301 : Nút Volum N350 : H ng ngo iồ ạ KHÔNG RUNG Dùng Vom ki m tra rungể V sinh và nâng cao ti p xúc rungệ ế Ki m tra đ ng m ch in t :ể ườ ạ ừ VBAT. N u đ t ta n i t i t C727ế ứ ố ớ ụ →Chân 1 (rung) C306→Chân tra đ ng m ch in t chân 2 (rung) ườ ạ ừ Tháo b t l c C306ỏ ụ ọ Hàn l i D200ạ G3 (D200). N u đ t thì ta n i l iế ứ ố ạ →Ki m tra đ ng m ch in t t C306 ể ườ ạ ừ ụ Ch y l i ch ng trình cho Flashạ ạ ươ Thay IC ngu n D200 (gi i mã)ồ ả KHÔNG CHUÔNG Dùng Vom ki m tra chuôngể V sinh và nâng cao ti p xúc chuôngệ ế Ki m tra đ ng m ch in t :ể ườ ạ ừ B2 (N150)→ C174 → L152 →Chân 1 (chuông) D2 (N150)→ C173 → L151 →Chân 2 (chuông) Tháo b t l c C174, C173ỏ ụ ọ Hàn l i N150ạ Thay N150 Ch y l i ch ng trình cho Flashạ ạ ươ MÀN HÌNH KHÔNG HI N THỂ Ị V sinh ti p xúc màn hình X302ệ ế Hàn l i xúc két màn hình X302ạ Ki m tra đi n áp VIO t i chân 1 (X302) = 1.8v.ể ệ ạ N u không có ta n i t i t C207ế ố ớ ụ Ki m tra đ ng m ch in t :ể ườ ạ ừ J306→Chân 2 (X302) B6 (D400)→ J305 → R309 →Chân 3 (X302) C6 (D400)→ J307 → R308 →Chân 4 (X302) C7 (D400)→ J304 →Chân 5 (X302) Chân 6 (X302) = Vflash1 = 2.8v. N u không có ta n i t i t C205ế ố ớ ụ không dùng→Chân 7 (X302) GND→Chân 8 (X302) Ch y l i ch ng trình cho Flashạ ạ ươ Hàn l i CPUạ Thay CPU KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH VÀ KHÔNG ĐÈN BÀN PHÍM V sinh ti p xúc màn hình và ti p xúc bàn phímệ ế ế Hàn l i ti p xúc màn hình và ti p xúc bàn phímạ ế ế Ki m tra đ ng m ch in t :ể ườ ạ ừ 5(N300)→ R300 → J303 →Chân 9 (X302) 2,3 (N300)→ L300 → V300 → V301 → C304 → R310 → C303 → J302 →Chân 10 (X302) F1 (D200)→Ki m tra đ ng m ch in t chân s 8(N300) ể ườ ạ ừ ố Hàn l i N300ạ Thay N300 Hàn l i D200ạ Thay D200(gi i mã )ả PHÍM B M KHÔNG ĂNẤ V sinh ti p xúc phímệ ế Hàn l i X301ạ Z300→Ki m tra đ ng m ch in t X301 ể ươ ạ ừ Hàn l i Z300.ạ Thay Z300 Ch y l i ch ng trìnhạ ạ ươ Hàn l i CPUạ Thay CPU NÓI KHÔNG NGHE Dùng Vom ki m tra Micể V sinh và nâng cao ti p xúc micệ ế Ki m tra đ ng m ch in t :ể ườ ạ ừ J2(D200)→ C153 → R157 → L101 →+Chân 1 (mic) H1 (D200)→R171 → R156 → L101 →+Chân 1 (mic) GND→+Chân 2 (mic) J1(D200)→ C153 → R157 →Ki m tra t R156 ể ừ Ki m tra các linh ki n: L101, R156,R157, C153, R171, C153, R171ể ệ Tháo b l n l t các t l cỏ ầ ượ ụ ọ Hàn l i D200 ( Ch y l i ch ng trình)ạ ạ ạ ươ Thay D200 (gi i mã)ả VIII. NGHE KHÔNG Đ CƯỢ . 1. Dùng Vom ki m tra Loaể 2. V sinh và nâng cao ch u Loaệ ấ 3. Ki m tra đ ng m ch in t :ể ườ ạ ừ M2(D200)→ C155 → R151 → L150 →+ Chân 1 (Loa) M1 (D200)→ C155 → R151 → L150 →+ Chân 2 (Loa) 4. Tháo b t l c C155ỏ ụ ọ 5. Hàn l i D200ạ 6. Ch y l i ch ng trìnhạ ạ ươ 7. Thay D200 (gi i mã)ả IX. S C KHÔNG Đ CẠ ƯỢ V sinh và nâng cao ti p xúc s cệ ế ạ Ki m tra đ ng m ch in t :ể ườ ạ ừ C110→ C106 → V100 → L100 → F100 → X102 →Chân 1 (Tx s c) ạ GND→Chân 2 (Tx s c) ạ Tháo b các linh ki n: C106, C110, V100ỏ ệ Hàn l i D200ạ Ch y l i ch ng trìnhạ ạ ươ Ki m tra đ ng m ch t :ể ườ ạ ừ C201,C202 = VBAT→ R200 → M9, P9, L6(D200) N10, P10, L9 →L100 Thay D200 (gi i mã)ả X. I NSERTSIMCARD V sinh ch u sim , simcardệ ấ Hàn l i ch u simạ ấ Hàn l i R388ạ Ki m tra đ ng m ch in t :ể ườ ạ ừ B3 (D200)→ R2 (R388) →Chân 1 (X386) A2 (D200)→ R1 (R388) →Chân 2 (X386) C3(D200)→ C203 → C390 →Chân 3,5 (X386) GND→Chân 4 (X386) B2(D200)→ R3 →Chân 6 (X386) Thay R388 Ch y l i ch ng trìnhạ ạ ươ Hàn l i D200ạ Thay D200 (gi i mã)ả XI. CAMERA V sinh và hàn l i ti p xúc Cameraệ ạ ế Thay th Cameraử Ki m tra đi n áp VIO, VBAT t i N970ể ệ ạ VBAT = C982 = 3.7v VIO = 1.8v VCAMDIG = C984 = 2.8v N u áp VCAMDIG không có thì hàn l i N970 ho c thayế ạ ặ Ki m tra đi n áp:ể ệ Vflash 2 = C970 = 2.8v t i chân 3 (X970)ạ VCAMDIG = C974 = 2.8V t i chân 11 (X970)ạ VCAMDIG t i chân C3 (D970) = C979 = 2.8vạ VFLASH 2 t i chân K7 (D970) = C981 = 2.8vạ N u không có đi n áp VCAMDIG t i chân C3 (D970) ta n i t i t C974 = 2.8v (X970)ế ệ ạ ố ớ ụ N u không có áp Vflash2 t i chân K7 (D970) ta n i t i t C970=2.8 v (X970)ế ạ ố ớ ụ Hàn l i các linh ki nạ ệ Tháo b các t l c n i massỏ ụ ọ ố Ch y l i ch ng trìnhạ ạ ươ Ki m tra đ ng m ch in t D970 đ n D400. N u đ t n i l iể ườ ạ ừ ế ế ứ ố ạ Thay D970 10.Thay D400. XII. FM – RADI0 Ki m tra Jack c m phoneể ắ Ki m tra đi n áp Vflash 2 t i C362 = C359 = 2.8vể ệ ạ Ki m tra đ ng m ch in;ể ườ ạ E13 (D400)→Chân 8 (N356) F11 (D400)→Chân 9 (N356) E11 (D400)→Chân 11 (N356) Hàn l i N356ạ Tháo b các t l cỏ ụ ọ Thay N356 Hàn l i CPU (D400)ạ Thay D400 XIII. M T NGU NẤ Ồ 3.6 v≥ Ki m tra đi n áp viên pin ể ệ V sinh và nâng cao ch u pinệ ấ Dùng Vom ki m tra nút ngu nể ồ Ki m tra đi n áp nút ngu n:ể ệ ồ GND→Chân 1 (S302) P7 (D200)→Chân 2 (S302) Ki m tra đi n áp ngõ vào :ể ệ VBAT = C727 = 3.6v Ki m tra đi n áp ngõ ra:ể ệ VCORE = C208 = 2.8v VIO = C207 =1.8v VR3 = C227 = 2.8v N u m t trên các áp trên không có thì IC ngu n h chân ho c b h ngế ộ ồ ở ặ ị ỏ Hàn l i D200ạ Thay D200(gi i mã)ả Ki m tra dao đ ng 26MHZ t i G501. N u không có thì hàn l i G501ể ộ ạ ế ạ Thay G501 Ki m tra dao đ ng 26MHZ t i C420 ho c R420 = Chân M5 (D400).ể ộ ạ ặ N u không có dao đ ng 26MHZ thì hàn l i N500ế ộ ạ Thay N500 Ch y l i ch ng trình cho Flashạ ạ ươ Hàn l i CPU, Flashạ Thay CPU, Flash XIV. M T SÓNGẤ Đ ng thu sóng:ườ Loa→ C13, B14, D12, C14(D200)M1, M2 → C14, B14 (N500) B11, K8 → L810 → L809 → Z809 → Z800 → C809 →Anten Đ ng phát sóng:ườ → C535, C536 → R517, R516 → H1, J2, J1 (D200) E11, D14, E14, E12 →Mic → R706 → L701 → Z700 → L700 → C705, C706 →P4, M4, M5, P5 (N500)A2, A3 Anten→ Z800 → L734 → C720 → 15(N700)8 →C707 1.Ki m tra và v sinh ti p xúc antenể ệ ế 2.Ki m tra đ ng m ch in t ph n thu song và phát sóngể ườ ạ ừ ầ Ki m tra đi n các đi n áp:ể ệ ệ VR1A = C221 = 4.7 v VR4 = C222 = 2.8v VR5 = C226 = 2.8v VR6 = C225 = 2.8v IC ngu n b h chân ho c b h ngồ ị ở ặ ị ỏ >= N u m t trong các áp trên không đúng thì ế ộ Hàn l i IC ngu nạ ồ Thay IC ngu n (gi i mã)ồ ả Hàn l i IC trung t n (N500)ạ ầ Hàn l i saw l c Z809, Z700ạ ọ Hàn l i Duplex Z800ạ Thay trung t n N500ầ Thay Z800, N700, Z809, Z700. NOKIA: 6230 a. KHÁI QUÁT CH C NĂNG LINH KI NỨ Ệ Z809: Antenswich N700: Công su tấ Z700, Z807, Z808, Z806 Saw l cọ X100: Ti p xúc pinế N350: C ng h ng ngo iổ ồ ạ S232: Nút ngu nồ S320, S321 Nút volume X900: Ti p xúc Cameraế G500 Dao đ ng VCOộ G501: Dao đ ng 26MHZộ N500; Trung t nầ X386: Ch u simấ Z300, Z301: IC đ m bàn phímệ G300: PinBackup X910: Ti p xúc th nhế ẻ ớ N130: IC đi u khi n Bluetoothề ể N356: IC đi u khi n phímề ể M300: Ti p xúc rungế X102: Jack c m tai ngheắ X101: Ti p xúc s cế ạ B151: Ti p xúc micế X302: Ti p xúc màn hìnhế X300, X301: Ti p xúc phímế D455: Rom D450: Flash D451: Ram D400: CPU D200: IC ngu nồ b. KHÔNG RUNG Dùng Vom ki m tra rungể V sinh và nâng cao ti p xúc rungệ ế Ki m tra đ ng m ch in t :ể ườ ạ ừ VBAT. N u đ t ta n i t i t C727ế ứ ố ớ ụ →Chân 1 (rung) T3 (D200)→ R300 → C300 → L300 →Chân 2 (rung) Tháo b t l c C300ỏ ụ ọ Hàn l i D200ạ Ch y l i ch ng trình cho Flashạ ạ ươ Thay D200 (gi i mã)ả c. KHÔNG CHUÔNG Dùng Vom ki m tra chuôngể V sinh và nâng cao ti p xúc chuôngệ ế Hàn l i N150ạ Ki m tra đ ng m ch in t :ể ườ ạ ừ E2 (D200)→ C175 → R170 → C174 → R169 → N150 → C162 → R911 → L155 →Chân 1 (chuông) F3(D200)→C175 → R170 → C174 → R169 → N150 → C162 → R911 → L156 →Chân 2 (chuông) Tháo b l n l t các t l c: C174, C162ỏ ầ ượ ụ ọ Ch y l i ch ng trình cho Flashạ ạ ươ Hàn l i D200ạ Thay D200 (gi i mã)ả IV. KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH – KHÔNG HI N TH MÀN HÌNHỂ Ị V sinh ti p xúc màn hình X302ệ ế Hàn l i ti p xúc màn hình X302ạ ế Ki m tra các đ ng m ch in:ể ườ ạ R19 (D400)→Chân 2 (X302) M14 (D400)→Chân 3 (X302) R21 (D400)→Chân 5 (X302) P19 (D400)→Chân 6 (X302) N18 (D400)→Chân 7 (X302) M20 (D400)→Chân 8 (X302) C310 = Vflash1 = 2.8v→ L302 →Chân 10(X302) N20 (D400)→Chân 17(X302) M15 (D400)→Chân 18 (X302) P20 (D400)→Chân 20 (X302) P18 (D400)→Chân 21 (X302) R20 (D400)→Chân 22 (X302) GND→Chân 4, 9, 11, 19, 23 chân 5(X300)→ R305 →C1(N300) → C304 → R308 →Chân 12(X302) B3 (N300)→ R306 →Chân 13 (X302) C310 = VIO = 1.8v→ L301 →Chân 15 (X302) C310 = VIO = 1.8v→ L301 → C309 → R307 →Chân 16 (X302) Hàn l I CPU (D400)ạ Ch y l i ch ng trìnhạ ạ ươ Hàn l i D200, D400ạ Thay l n l t D200, D400ầ ượ V/ PHÍM B M KHÔNG ĂNẤ V sinh và nâng cao X300, X301ệ Hàn l i chân X300, X301ạ Hàn l i IC đ m phím Z300, Z301ạ ệ Z301→Ki m tra đ ng m ch t X300 ể ườ ạ ừ Z300→Ki m tra đ ng m ch t X301 ể ườ ạ ừ Tháo b t l cỏ ụ ọ CPU (D400)→Hàn l i CPU - ki m tra đ ng m ch t Z300, Z301 ạ ể ườ ạ ừ Ch y ch ng trìnhạ ươ Thay CPU VI/ NÓI KHÔNG NGHE Dùng VOM ki m tra Micể V sinh và nâng cao ti p xúc Micệ ế Ki m tra đ ng m ch IN tể ườ ạ ừ Mass→Chân 1 (Mic) K3 (D200)→ R162 → C167 → C168 → R157 → R154 → L151 →Chân 2 (Mic) K3 (D200)→ R162 → R155 → C166 → C169 → R157 → C165 → L151 →Chân 2 (Mic) N3 (D200)→ R153 → C151 → R154 → L151 →Chân 2 (Mic) Ki m tra linh ki nể ệ Tháo b t l c C165, C168, C169, C151ỏ ụ ọ Hàn l i D200 (ch y ch ng trình)ạ ạ ươ Thay D200 (gi i mã)ả VII/ NGHE KHÔNG Đ CƯỢ Dùng VOM ki m tra loaể V sinh và nâng cao ti p xúc loaệ ế Ki m tra đ ng m ch IN tể ườ ạ ừ J2 (D200)→ R150 → R167 → C152 → L150 →Chân 1 (Loa) H3 (D200)→ R150 → R167 → C156 → L150 →Chân 2 (Loa) Tháo b C156, C152ỏ Hàn l i IC ngu n D200ạ ồ Ch y ch ng trìnhạ ươ Thay D200 (gi i mã)ả VIII/ S C KHÔNG Đ CẠ ƯỢ V sinh và nâng cao ti p xúc s cệ ế ạ Ki m tra đ ng m ch in tể ườ ạ ừ mass→Chân 2 (s c) ạ VBAT→ C202 → C282 → R200 → U12, V12, T12 (D200), U13, V13, T13 →C103 → C102 → V101 → L100 → F100 →Chân 1 (s c) ạ Tháo b V101, C102, C103ỏ Ch y l i ch ng trìnhạ ạ ươ Thay D200 (gi i mã)ả IX/ CAMERA V sinh ti p xúc cameraệ ế Hàn l i chân Camera - thay th Cameraạ ử Ki m tra đ ng m ch tể ườ ạ ừ L4 (D400)→ R901 →Chân s 2 (X900) ố C1 (D400)→ R913 →Chân s 3 (X900) ố L7 (D400)→ R902 →Chân s 4 (X900) ố E4 (D400)→ R913 →Chân s 5 (X900) ố K3 (D400)→ R900 → C905 →Chân s 6 (X900) ố C903 = Vcore = 2,8V→ L901 → C902 →Chân s 7 (X900) ố mass→Chân s 8 (X900) ố D2 (D400)→ R906 →Chân s 9 (X900) ố L3 (D400)→ C904 →Chân s 10(X900) ố F4 (D400)→R906 →Chân s 11 (X900) ố Vflash1 = 2,8V→ C901 → L900 → C900 →Chân s 12(X900) ố mass→Chân s 13, 14 (X900) ố Tháo b các t l c C900, C901, C902, C903, C904, C905ỏ ụ ọ Hàn l i CPU (D400) - ch y l i ch ng trìnhạ ạ ạ ươ Thay CPU (D400) X/ FM RADIO Ki m tra jack c m tai ngheể ắ Ki m tra đi n áp Vflash t i R358, R356 = 2,8Vể ệ ạ Ki m tra đi n áp VIO t i R363 = 1,8Vể ệ ạ Hàn l i N356ạ Ki m tra các đ ng m ch theo s để ườ ạ ơ ồ Tháo b các t l cỏ ụ ọ Thay N356 Hàn l i CPU (D400) - ch y l i ch ng trìnhạ ạ ạ ươ Thay CPU (D400) XI/ M T NGU NẤ Ồ Ki m tra đi n áp viên pin ≥ 3,6Vể ệ V sinh và nâng cao ch u pinệ ấ Dùng VOM ki m tra nút ngu nể ồ Ki m tra đi n áp ngõ vào VBATT = C727 = 3,7Vể ệ Ki m tra đi n áp ngõ raể ệ VR3 = C295 = 2,8V VIO = C218 = 1,8V Vcore = C291 = 2,8V N u 1 trong các áp trên không có ta hàn l i D200ế ạ Ki m tra dao đ ng 26 MHz t i G501 ho c C540.ể ộ ạ ặ N u không có hàn l i G501 - Thay G501ế ạ Ki m tra dao đ ng 26 MHz t i V13 (D400).ể ộ ạ N u không có hàn l i N500 - Thay N500ế ạ Ch y l i ch ng trình cho Flashạ ạ ươ Hàn l i CPUạ Thay Flash Thay CPU XII/ M T SÓNGẤ Đ ng thu sóng:ườ Loa→C18, C17, D18, D17 (D200) ra J2, J3 →C14, B14(N500) P11, K8 → C840 → L807 → L806 → C830 → Z808 → Z809 → C831 →Ănten Đ ng phát sóngườ → C535, C536 → R516, R517 → N3, K3, K1 (D200) F16, F17, G17, f18 →Mic C707→ R706 → L701 → Z700 → C705, C706 →P4, M4, M5, P5 (N500), A3, A2 Ănten→ C831 → Z809 → 15 (N700) 8 → Ki m tra Ăntenể V sinh ti p xúc Ăntenệ ế Ki m tra đ ng m ch IN t ph n thu và ph n phát sóngể ườ ạ ừ ầ ầ Ki m tra đi n ápể ệ VR1A = C299 = 4,7 V VR4 = C297 = 2,8 V VR5 = C295 = 2,8 V VR6 = C296 = 2,8 V VR2 = C297 = 2,8 V N u 1 trong các áp trên không đúng, hàn l i IC ngu n D200ế ạ ồ Hàn l i IC trung t n (Haga)ạ ầ Hàn l i Duplex Z809ạ Hàn l i các saw l c Z808, Z700ạ ọ Thay IC trung t nầ Thay Z809 Thay công su t N700ấ Ch y l i ch ng trìnhạ ạ ươ hàn CPU Thay IC ngu n (gi i mã)ồ ả Thay CPU XIII/ M CH Đ C THẠ Ọ Ẻ V sinh Memory Cardệ V sinh và nâng cao ch u đ c thệ ấ ọ ẻ Hàn l i chân m ch đ c thạ ạ ọ ẻ Ki m tra đi n áp VMMC = 2,8V t i C913.ể ệ ạ Thay N910→N u không có ta hàn l i N910 ế ạ Hàn l i R910ạ Ki m tra đ ng m chể ườ ạ A3 (D200)→ R1 (R910) →Chân 2 (X910) mass→Chân 3,4 (X910) Chân 4 (R910) = VMMC = C910 = 2,8V B3 (D200)→ R2 (R910) →Chân 5 (R910) B2 (D200)→ R3 (R910) →Chân 7 (X910) Thay R910 - G b t l c C910ỡ ỏ ụ ọ Hàn l i IC ngu n D200ạ ồ Ch y ch ng trìnhạ ươ Thay IC ngu n (gi i mã)ồ ả NOKIA 6600 – 6800 – 6820 I/ KHÁI QUÁT CH C NĂNG LINH KI NỨ Ệ D190 : IC Ngu nồ D100 : CPU D312 : Ram D314(15,16,17) : Flash N801 : Công su tấ Z601 : Duplex N601 : Trung t nầ G701 : Dao d ng VCOộ Z602, Z603, Z604, Z701 : Saw l cọ B601 : Dao đ ng 26MHzộ X130 : jack c m cameraắ X472 : Th nhẻ ớ X470 : Ti p xúc simế ổ X380 : Ti p xúc pinế X142 : Jack c m màn hìnhắ X381 : Jack c m s c + Micắ ạ B340 : Chuông B341 : Loa M130 : Rung X140 : Jack c m bàn phímắ N430 : Bluetooch V370 : C ng h ng ngo Iổ ồ ạ G190 : Pin Backup II/ KHÔNG RUNG Dùng VOM ki m tra rungể V sinh và nâng cao ti p xúc rungệ ế Ki m tra đi n áp t iể ệ ạ C135 (N u không có đi n áp n i t i C135)ế ệ ố ớ ◊Chân 1(rung) C134, V132, V 131◊Chân 2(rung) Tháo C135, C134, V132 G3 (D190)◊T V131c ừ Hàn l i các linh ki n : C135, C314, V132, V131ạ ệ Hàn l i D190ạ Thay D190 (gi i mã)ả III/ KHÔNG CHUÔNG Dùng VOM ki m tra chuôngể V sinh và nâng cao ti p xúc chuôngệ ế 1 (N330)◊ C338 ◊ L359 ◊Chân 1 (chuông) 2 (N330)◊ C341 ◊ L360 ◊Chân 2 (chuông) Ki m tra và hàn l i các linh ki n L359, L360, R341, R340, C338, C340, C341, C334, R337, R339,ể ạ ệ R338, C336, C337, C334, R336 Hàn l i N330 – ki m tra:ạ ể L2 (D190)◊ C337 ◊ R338 ◊IN (+) L1 (D190)◊ C336 ◊ R337 ◊IN (-) Thay N330 Hàn l i D190ạ Thay D190 (gi i mã)ả IV/ KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH – MÀN HÌNH KHÔNG HI N THỂ Ị Dùng VOM ki m tra các bóng đènể Hàn l i các chân bóng đènạ V sinh ti p xúc màn hình (X142)ệ ế VBAT = 3,6 V◊Ki m tra đi n áp VBATT t i chân s 1 (D140) ể ệ ạ ố Hàn l i các linh ki n R168, C161, L140, V141, C164, C169, L141ạ ệ Hàn l i D140ạ 12 (X142)◊ V141 ◊ L140 ◊Ki m tra t chân (3,2) (D140) ể ừ F1 (D190)◊ 3 (V164) 2 ◊Ki m tra t chân 8 (D140) ể ừ C146◊Ki m tra t chân 7 (D140) ể ừ R165◊Ki m tra t chân 5 (D140) ể ừ GND◊Ki m tra t chân 6 (D140) ể ừ 12 (X142)◊Ki m tra t chân 4 (D140) ể ừ Hàn l i chân s 12 (X142)ạ ố Hàn l i IC ngu n (D190)ạ ồ Thay D190 (gi i mã)ả V/ NÓI KHÔNG NGHE Dùng VOM ki m tra MIC và nâng cao chân MICể V sinh ti p xúc Mic và nâng cao Micệ ế Ki m tra đ ng m ch in tể ườ ạ ừ J2 (D190)◊ C330 ◊ R364 ◊Chân 1 (mic) H1 (D190)◊ R366 ◊ R330 ◊Chân 1 (mic) J1 (D190)◊ C331 ◊ R365 ◊Chân 2 (Mic) Ki m tra linh ki n: C332, R334, R333, R332, R365, R364, R330, C369, C368, C330, C331, C333,ể ệ R366, C254, C211, C213 Hàn l i các đi n tr và t đi n trênạ ệ ở ụ ệ Tháo b R334, R333, R332, C369, C368, C333, C254, C211, C213ỏ Hàn l i IC ngu n (D190)ạ ồ VI/ NGHE KHÔNG Đ CƯỢ Dùng VOM ki m tra loaể V sinh ti p xúc và nâng cao ch u loaệ ế ấ Ki m tra đ ng m ch in t :ể ườ ạ ừ M2 (D190)◊ R356 ◊ R357 ◊Chân (1) (Loa) M1 (D190)◊ C356 ◊ R358 ◊Chân (2) (Loa) Ki m tra và hàn l i các linh ki n R354, R355, R357, R358, C354, C355, C356, R356ể ạ ệ Tháo b R354, R355, C354, C356ỏ Hàn l i IC ngu n (D190)ạ ồ Thay (D190) (gi i mã)ả VII/ S C KHÔNG Đ CẠ ƯỢ Ki m tra đi n áp pin => 3,6Vể ệ V sinh và nâng cao Jack c m s cề ắ ạ Ki m tra đ ng m ch in tể ườ ạ ừ GND◊Chân s 1 ố R191◊ M9, P9, L6 (D190, N10, P10, L9 ◊ C385 ◊ V381 ◊ L380 ◊ F380 ◊Chân s 2 ố Ki m tra các linh ki n: L380, F380, V381, C385, C190, C191, C192, R191ể ệ Hàn l i các linh ki nạ ệ Tháo b : C835, C190, C191, C192, V381ỏ Hàn l i IC ngu n (D190)ạ ồ Thay IC ngu n (gi i mã)ồ ả VIII/ INSERT SIMCARD V sinh Simcardệ V sinh ti p xúc simệ ế ổ Hàn l i chân simạ ổ Hàn l i R496 (gi ng R388 c a 8310)ạ ố ủ Ki m tra t :ể ừ GND◊Chân 4 (X470) B2 (D190)◊ R1 (R496) ◊ R489, R490 ◊Chân 6 (X470) B3 (D190)◊ R2 (R496) ◊Chân 1 (X470) A2 (D190)◊ R3 (R496) ◊Chân 2 (X470) C3 (D190)◊ C245 ◊ C471 ◊Chân 3 (X470) Chân 5 bỏ Thay R496 (n i gi ng 8310)ố ố Hàn l i IC ngu n (D190)ạ ồ Thay IC ngu n (gi i mã)ồ ả IX/ CAMERA Hàn l i chân Cameraạ Thay Camera Ki m tra: C130, R134, R135, R137, R136, R139, R138, R130, R131, C131ể Hàn l i các linh ki n trênạ ệ Hàn l i socket X130ạ Ki m tra đ ng m ch in tể ườ ạ ừ U19(D100)◊ R130 ◊Chân 2 (X130) Y1 (D100)◊ R137 ◊Chân 3 (X130) W3 (D100)◊ R137 ◊Chân 5 (X130) U18 (D100)◊ R131 ◊ R134 ◊Chân 4 (X130) W4 (D100)◊ R138 ◊ R139 ◊Chân 6 (X130) W17 (D100)◊ ra C270 ◊ N264 ◊ C273 ◊ R267 ◊Chân 7 (X130) Hàn l i D100ạ Thay D100 X/ M CH Đ C THẠ Ọ Ẻ V sinh Memory Cardệ V sinh đ c th và nâng cao ch u đ c thệ ổ ọ ẻ ấ ọ ẻ Hàn l i chân thạ ổ ẻ Hàn l i X472, R472, N470ạ GND◊Ki m tra chân s 2 (X472) ể ố U3(D100)◊ B2 (N470) ◊ D1 (N470) ◊ R3 (R472) ◊Chân s 1 (X472) ố treo đi nệ ◊ C490 ◊ B1(N470) ◊ C1 (N470) ◊ R2 (R472) ◊Chân s 3 (X472) R1 (R472)ố ◊ Treo đi n ápệ VMMC ◊ R10, R20 (R472) ◊ C485◊áp VMMC B4 (N470). VMMC = 2,8V◊ C491 ◊D2(N470) B4 (N470)◊ C491 ◊ D2 (N470) ◊ R10, R20 (R472) R1 ◊Chân s 4 (X472) ố GND◊Chân s 5ố B4(N470)◊ C491 ◊ D2(N470) ◊ R1 (R472) ◊Chân s 6 ố Thay R 472 Hàn N470 Thay N470 Hàn D100 Thay D100 XI/ M T NGU NẤ Ồ 3,6 V≥ Ki m tra đi n áp viên pin ể ệ V sinh và nâng ch u Pinệ ấ Dùng VOM ki m tra nút ngu nể ồ Ki m tra đi n áp vào VBATT = C489 = C192 = C342 = 3,6Vể ệ Ki m tra đi n áp ngõ ra (L y t CPU)ể ệ ấ ừ Vcore = C100 = 1,8V VIO = C118 = 1,8V VR3 ( do haga c p dao đ ng 26 MHz) = C257 = 2,8Vấ ộ IC ngu n (D190) b h chân ho c h ng. Hàn l i D190ồ ị ở ặ ỏ ạ ◊N u 1 trong 2 đi n áp trên không có ế ệ Ki m tra dao đ ng c p cho CPU t i C171 = R171 = 26 MHz. N u t i C171 không có dao đ ngể ộ ấ ạ ế ạ ộ 26MHz, thì thay B601, N601, V601 B20 (D100)◊ R171 ◊ C171 ◊ V601 ◊ R620, C602 ◊Ki m tra dao đ ng 26MHz t đ ng (REFOUT) ể ộ ừ ườ N u không có dao đ ng 13MHz thay V601 ho c N601ế ộ ặ Ch y ch ng trình cho Flashạ ươ Hàn l i Flashạ Hàn l i CPUạ Thay Flash Thay CPU XII/ M T SÓNGẤ Đ ng thu sóngườ C1, B1◊ L606. L607 ◊Z604 (b l c saw) ộ ọ ◊ Z601 (Ănten swich) ◊Ănten Loa◊ C13, B14, D12, C14 (D190) M1, M2 ◊(N601) C5, C6, B6, A5 Đ ng phát sóngườ H3, G3, G4,◊ R715, R716 ◊ H1, J2, J1 (D190) E11, D14, E14, E12 ◊Mic 1 C822◊ C824 ◊ R272 ◊ Z701 ◊ C732, C733 ◊ R725, R726 ◊H4 (N601) J2, H2 Ănten◊ Z601 ◊ L801 ◊ 9(N801) 6 ◊ R805 ◊ C820 ◊ (V802) ◊ Ki m tra Ăntenể V sinh ti p xúc Ăntenệ ế Ki m tra đ ng m ch in t ph n thu và phát sóngể ườ ạ ừ ầ Ki m tra đi n ápể ệ VR1A = C244 = 4,75V VR2 = C258 = 2,8V VR5 = C259 = 2,8V VR6= C239 = 2,8V VREF = C255 = 1,35V IC ngu n (D190). Hàn l i IC ngu nồ ạ ồ ◊N u 1 trong 5 đi n áp trên không có ế ệ Hàn IC trung t n N601ầ Hàn l i Z601ạ Hàn l i Z 604, Z 701 (saw l c)ạ ọ Thay IC trung t n N601ầ Thay duplex Z601 Thay công su t N801ấ ch y ch ng trình cho Flashạ ươ ◊Hàn IC ngu n ồ Hàn CPU Thay IC ngu n (gi i mã)ồ ả Thay CPU NOKIA 6670, 7610 I/ KHÁI QUÁT CH C NĂNG LINH KI NỨ Ệ X602, X603, X604, X605, X607: Ti p xúc rungế S420 : Nút ngu nồ G500 : Dao đ ng VCO (c p cho ph n song)ộ ấ ầ G501 : Dao đ ng 26 MHzộ N500 : haga Z800 : Anttenswich N700 : Công su tấ X131 : Ch u pinấ X420 : ti p xúc cameraế D250 : IC ngu nồ X310 : Ch u simấ X311 : Ti p xúc th nhế ẻ ớ X132 : Jack c m tai ngheắ X401 : Ti p xúc màn hìnhế D370 : CPU D462, D460 : Flash D461 : Ram D440 : Đi u khi n USBề ể D190 : Đi u khi n Bluetoothề ể Z400, Z401 : IC đèn phím Z803, Z700 : saw l cọ II/ KHÔNG RUNG Dùng VOM ki m tra rungể V sinh và nâng cao ti p xúcệ ế Ki m tra đi n áp VBATT t i chân s 1 = C603= 3,7V.ể ệ ạ ố N u đ t ta n i t i t C133ế ứ ố ớ ụ T3 (D250)◊ V600 ◊ V601 ◊4. Ki m tra chân s 2 (rung) ể ố Tháo b các t loc: C603, C602, V600ỏ ụ Hàn l i D250ạ Ch y l i ch ng trìnhạ ạ ươ Thay D250 (gi i mã)ả III. KHÔNG CHUÔNG Dùng Vom ki m tra chuôngể V sinh và nâng cao ti p xúc chuôngệ ế Hàn l i N607ạ Ki m tra đ ng m ch in t :ể ườ ạ ừ E2 (D250)◊ C611 ◊ R611 ◊ C614 ◊ R614 ◊ C618 ◊ L608 ◊ C640 ◊Chân 1 (chuông) N607◊ R614 ◊Chân 1 (chuông) F3 (D250)◊ C612 ◊ R612 ◊ R613 ◊ N607 ◊ C620 ◊ L609 ◊ C641 ◊Chân 2 (chuông) Tháo b các t l c C640, C641, C618, C620ỏ ụ ọ Hàn l i D200ạ Ch y l i ch ng trình cho Flashạ ạ ươ Thay D250 (gi i mã)ả IV. KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH , MÀN HÌNH KHÔNG HI N THỂ Ị V sinh và hàn l i X401ệ ạ Hàn l i Z402, hàn l i D400ạ ạ 4V≈ Ki m tra đi n áp VBAT t i V401 ho c T2 (D250) = L400 ể ệ ạ ặ Ki m tra đ ng m ch in t :ể ườ ạ ừ L400◊Chân 1 (D400) 12(X401)◊ C406, C407 ◊ V402 ◊ L401 ◊Chân 2,3,4 (D400) 13 (X401)◊Chân 5 (D400) GND◊Chân 6 C404◊Chân 7 (D400) T2 (D250)◊ V401 ◊Chân 8 (D400) Ki m tra đi n áp VLCD = 2.5 v = C240. N u không có thì hàn l i N233ể ệ ế ạ 4v. N u không có thì hàn l i C133ế ạ ≈ Ki m tra đi n áp VBAT t i C239 ể ệ ạ Thay N233 Z402◊Ki m tra các đ ng m ch in t X401 ể ườ ạ ừ Hàn l i CPUạ D370 (CPU)◊Ki m tra đ ng m ch t Z402 ể ườ ạ ừ Ch y l i ch ng trìnhạ ạ ươ Thay CPU V. PHÍM B M KHÔNG ĂNẤ V sinh ti p xúc phím X400ệ ế Hàn l i X400, Z400, Z401ạ Ki m tra đi n áp :VKEYB t i chân 7 (X400) = 1.8v.ể ệ ạ N u không có đi n áp ta n i t i t C411ế ệ ố ớ ụ Hàn l i N400ạ 4V≈ Ki m tra đi n áp VBAT t i chân s 1 (N400) ể ệ ạ ố N u đ t ta n i t i t C133ế ứ ố ớ ụ Thay N400 Ki m tra đi n áp VIO = 1.8v t i R114, R112, R110, R115ể ệ ạ N u không có ta n i t i C282ế ố ớ CPU (D370)◊ Z401, Z400 ◊Ki m tra các đ ng m ch in t X400 ể ườ ạ ừ Hàn l i CPUạ Ch y l i ch ng trìnhạ ạ ươ Thay CPU VI. NÓI KHÔNG NGHE Dùng Vom ki m tra micể V sinh và nâng cao ch u micệ ấ Ki m tra đ ng m ch in t :ể ườ ạ ừ K3 (D250)◊ C261 ◊ C604 ◊ R602 ◊ C607 ◊ C608 ◊ R605 ◊ R609 ◊Chân 1(mic) K1 (D250)◊ C604 ◊ R603 ◊ C606 ◊ C609 ◊ R606 ◊ R608 ◊ R610 ◊Chân 2(mic) Tháo b các t l c: C609, C608, C605ỏ ụ ọ Hàn l i IC ngu n D250ạ ồ Ch y l i ch ng trìnhạ ạ ươ Thay IC ngu n D250 (gi i mã)ồ ả VII. NGHE KHÔNG Đ CƯỢ Dùng Vom ki m tra Loaể V sinh và nâng cao ti p xuc loaệ ế Ki m tra đ ng m ch in t :ể ườ ạ ừ J2 (D250)◊ C626 ◊ C623 ◊ L612 ◊ R618 ◊Chân 1 (Loa) H3 (D250)◊ C625 ◊ L613 ◊ R619 ◊Chân 2 (Loa) Tháo b các t l c: C623, C625ỏ ụ ọ Hàn l i IC ngu n D250ạ ồ Ch y l i ch ng trìnhạ ạ ươ Thay IC ngu n D250 (gi i mã)ồ ả VIII. S C KHÔNG Đ CẠ ƯỢ 3,6 V≥ Ki m tra đi n áp vi n pin ể ệ ệ V sinh và nâng cao ti p xúc s c . Hàn l i ch u pinệ ế ạ ạ ấ Ki m tra đ ng m ch in t :ể ườ ạ ừ 4V≈ VBAT ◊ R259 ◊ U12, V12, T12 (D250) U13, V13, T13 ◊ C135 ◊ C134 ◊ V130 ◊ L130 ◊ F130 ◊Chân 1 (tx s c) ạ Tháo b l n l t các t l c: C134, C135, V130ỏ ầ ượ ụ ọ Hàn l i IC ngu n D250ạ ồ IX. INSERT SIMCARD V sinh sim cardệ V sinh ti p xúc simệ ế ổ Hàn l i chân sim - Hàn l i R310ạ ổ ạ Ki m tra đ ng m ch in t :ể ườ ạ ừ C2 (D250)◊ C312 ◊Chân 1 (X310) C4 (D250)◊ R3 (R310) ◊Chân 2 (X310) A5 (D250)◊ R2 (R310) ◊Chân 3 (X310) GND◊Chân 4 (X310) B4 (D250)◊ R1 (R310) ◊ R312 ◊R311 ◊Chân 6 (X310) Tháo b l n l t các t l c C312ỏ ầ ượ ụ ọ Hàn l i IC ngu n D250ạ ồ Ch y l i ch ng trìnhạ ạ ươ Thay D250 (gi i mã)ả X. CAMERA V sinh ti p xúc Cameraệ ế Hàn l i chân Camera - Thay th Cameraạ ử Ki m tra đi n áp VCORE = C420 = 1.5V = Chân s 7 (X420)ể ệ ố Ki m tra đi n ap VIO = R437 = R438= 1.8V Chân s 2 (X420).ể ệ ố N u không có ta n i t i t C282ế ố ớ ụ Ki m tra đi n áp VLCD = 2.5V = C422 t i chân 12 (X420).ể ệ ạ N u không có ta n i t i t C240ế ố ớ ụ Ki m tra đ ng m ch in t :ể ườ ạ ừ U18 (D370)◊ R425 ◊ R438 ◊Chân s 2 (X420) ố Y1 (D370)◊ R422 ◊Chân s 3 (X420) ố U19 (D370)◊ R424 ◊ R437 ◊Chân s 4 (X420) ố W 3 (D370)◊ R422 ◊Chân s 5 (X420) ố W4 (D3790◊ R426 ◊Chân s 6 (X420) ố GND◊Chân s 1, 8, 14 (X420) ố W1 (D370)◊ R423 ◊Chân s 9 (X420) ố W2 (D370)◊ R423 ◊Chân s 11 (X420) ố J7 (D370)◊Chân s 10 (X420) ố V10 (D250)◊ V615 ◊ R622 ◊ 2 (D614)4 ◊ R621 ◊ R620 ◊Chân s 13 (X420) ố Hàn l i D614ạ Hàn l i D250ạ Hàn l i D370ạ Ch y l i ch ng trìnhạ ạ ươ Ki m tra và thay l n l t D614, D250, D370ể ầ ượ XI. M CH Đ C THẠ Ọ Ẻ V sinh memory cardệ V sinh đ c th và nâng cao ti p xúcệ ổ ọ ẻ ế Hàn l i chân đ c thạ ọ ẻ Hàn l i R315ạ Hàn l i N310ạ Ki m tra đi n áp VIO = C316 = B3, B4 (N310) = 1.8V.ể ệ N u đ t thì n i t i C282ế ứ ố ớ 4V.≈ Ki m tra đi n áp VBAT = C314 = A1 (N310) ể ệ N u đ t thì ta n i t i t C133ế ứ ố ớ ụ Thay N310 ( N u không có đi n áp)ế ệ Ki m tra đ ng m ch in t :ể ườ ạ ừ D1 (N310)◊ R3 (R315) ◊Chân 1 (X311) GND◊Chân 2, 5, 7, 8, 9 C1 (N310)◊ R2 (R315) ◊Chân 3 (X311) D2 ( N310)◊ R1 (R315 ) ◊ C317 ◊Chân 4 (X311) B1 (N310)◊ C315 ◊Chân s 4 ti p t i C317 ố ế ớ Tháo b các t l c : C315, C317ỏ ụ ọ Ki m tra đ ng m ch in t :ể ườ ạ ừ T2, V3, T3, U3, R3 (D370)◊Chân C4, D4, D3, B2, C3 (N310) Hàn l i D370ạ Ch y l i ch ng trìnhạ ạ ươ Thay D370 XII. M T NGU NẤ Ồ 3,6 V≥ Ki m tra đi n áp viên pin ể ệ V sinh và nâng cao ch u pin - Hàn l i ch u pinệ ấ ạ ấ Dùng Vom ki m tra nút ngu nể ồ 4V≈ Ki m tra đi n áp ngõ vào C133 ể ệ Ki m tra đi n áp ngõ ra :ể ệ VR3 = C297 = 2.8v VIO = C282 = 1.8v +VCORE = C281 = 1.5v IC ngu n h chân ho c b h ng.ồ ở ặ ị ỏ >= N u m t trong các áp trên không có thì ế ộ Hàn l i D 250ạ Thay D250 (gi i mã)ả Ki m tra dao đ ng 26 MHZ t i G501.ể ộ ạ N u không có ta hàn l i G501. Thay G501ế ạ Ki m tra dao đ ng 26 MHZ t i chân B20 ( D370).ể ộ ạ N u không có thì n i t i C491ế ố ớ Hàn l i D370ạ Ki m tra đi n áp VIO t i chân A10, F10, K10, C10, A8, B1, D1 c a D461 = 1.8v. N u không có ta n iể ệ ạ ủ ế ố t i t C282ớ ụ Hàn l i D461, D460, D462ạ Ch y l i ch ng trìnhạ ạ ươ Thay th t các linh ki nứ ự ệ XIII. M T SÓNGẤ A.Đ ng thu sóng:ườ Loa◊ D18, C18(D250) J2, H3 ◊ C11, D11(N500)L10, H8 ◊ L805 ◊ L804 ◊ Z803 ◊ Z800 ◊Anten B. Đ ng phát sóng:ườ ◊ L4, K4, K5, L5 (N500)A2, A3 ◊ K3, K1 (D250) F16, F17, G17, F18 ◊Mic Anten◊Z800 ◊ 1 (N700)6 ◊ R717 ◊ C707 ◊ Z700 ◊R711, R712, L702 V sinh ti p xúc antenệ ế Ki m tra antenể Ki m tra các đi n ápể ệ VR1A = C295 = 4.7 V VR2 = C296 = 2.8 V VR4 = C298 = 2.8 V VR5 = C299 = 2.8V VR6 = C300 = 2.8V VREF = C287 = 1.35V N u m t trong các áp trên không có thì hàn l i D250ế ộ ạ Thay D250 ( gi i mã)ả Hàn l i N500 - Thay N500ạ Hàn l i Z800 - Thay Z800ạ Hàn l i N700 - Thay N700ạ Hàn l i Z803, Z700ạ Chay l i ch ng trình , n p file PMạ ươ ạ .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHướng dẫn sữa chữa điện thoại di động.pdf
Tài liệu liên quan