Hướng dẫn sử dụng chương trình Proshow gold 1585

Hướng dẫn sử dụng chương trình Proshow gold 1585 Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng phần mềm Proshow Producer một cách chi tiết nhất. Vì bản Proshow Producer và bản Proshow Gold cũng có các tính năng gần giống nhau. Chỉ khác là bản Proshow producer là bản “xịn” hơn, chuyên nghiệp hơn nên nó có một số tính năng khác hơn so với bản Proshow Gold. Nhưng nếu đã nắm rõ được các tính năng của Proshow Producer rồi thì việc dùng Proshow Gold sẽ rất dễ dàng. Khi chạy chương trình. bạn sẽ thấy giao diện của phần mềm như sau :

pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 14/01/2013 | Lượt xem: 1526 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn sử dụng chương trình Proshow gold 1585, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h ng d n s d ng chtrình proshow gold ướ ẫ ử ụ Hôm nay mình s h ng d n các b n cách s d ng ph n m m Proshow Producer m tẽ ướ ẫ ạ ử ụ ầ ề ộ cách chi ti t nh t.ế ấ Vì b n Proshow Producer và b n Proshow Gold cũng có các tính năng g n gi ng nhau.ả ả ầ ố Ch khác là b n Proshow producer là b n “x n” h n, chuyên nghi p h n nên nó có m tỉ ả ả ị ơ ệ ơ ộ s tính năng khác h n so v i b n Proshow Gold.ố ơ ớ ả Nh ng n u đã n m rõ đ c các tính năng c a Proshow Producer r i thì vi c dùngư ế ắ ượ ủ ồ ệ Proshow Gold s r t d dàng.ẽ ấ ễ Khi ch y ch ng trình. b n s th y giao di n c a ph n m m nh sau :ạ ươ ạ ẽ ấ ệ ủ ầ ề ư Công vi c c a b n bây gi là ph i Browers đ th m c ch a các hình nh mà b nệ ủ ạ ờ ả ế ư ụ ứ ả ạ mu n cho vào cu n phim c a mình trong m c Folders.ố ố ủ ụ Xem hình 1 Công vi c c a b n bây gi là dùng chu t , click và kéo nh sang bên ph i ( Ph n cóệ ủ ạ ờ ộ ả ả ầ ch “Drop photo or Video here ).ữ S l ng nh b n mu n làm bao nhiêu thì b n kéo sang bên đó b y nhiêu ( Nên đố ượ ả ạ ố ạ ấ ể <200 cái, không nên đ nhi u nó treo máy thì kh ).ể ề ổ Đo n phim này mình ch Demo 15 pic thôi còn tùy b n n u b n có nhi u nh thì b nạ ỉ ạ ế ạ ề ả ạ kéo sang bao nhiêu cũng đ c.ượ Công vi c ti p theo c a b n là ch đ nh th i gian nh ch y (t c là th i gian nh hi nệ ế ủ ạ ỉ ị ờ ả ạ ứ ờ ả ệ lên cho b n nhìn th y)ạ ấ và th i gian đ hi u ng chuy n đ ng (t nh này đ n nh khác) th ng tính b ngờ ể ệ ứ ể ộ ừ ả ế ả ườ ẳ giây. Nh hình nh Demo. B n th y nh 1 mình đ th i gian ch y nh là 15 giâyư ả ạ ấ ả ể ờ ạ ả th i gian hi u ng chuy n đ ng là 10 giây, nh 2 là 18 giây và 10 giây.ờ ệ ứ ể ộ ả Nh ng m c th i gian này b n có th đ t tùy ý .ữ ố ờ ạ ể ặ Ph n ti p theo khá hay đó là ch n hi u ng cho hình nh chuy n đ ng t nh nàyầ ế ọ ệ ứ ả ể ộ ừ ả sang nh khác.ả M c đ nh c a ch ng trình b n s nhìn th y hai ch AB li n nhau.. Đây là hi u ngặ ị ủ ươ ạ ẽ ấ ữ ề ệ ứ Crossfade - Linear m c đ nh c a ch ng trình ( hi u ng x u nh t trong t t c các hi u ng ….)ặ ị ủ ươ ệ ứ ấ ấ ấ ả ệ ứ Đ thay đ i hi u ng m c đ nh b ng các hi u ng khác b n ch c n kích chu t vàoể ổ ệ ứ ặ ị ằ ệ ứ ạ ỉ ầ ộ ch ABữ Khi đó nó s xu t hi n h p tho i Choose Transition nh hình :ẽ ấ ệ ộ ạ ư V i 281 hi u ng khác nhau b n thích cái nào thì ch c n click chu t vào là ngon roài.ớ ệ ứ ạ ỉ ầ ộ M i mê chán v i m y cái hi u ng này, thì ph n ti p theo không kéo quan tr ng và cóả ớ ấ ệ ứ ầ ế ọ ý nghĩa nh t trong đo n phim là ph n ch n nh c cho đo n phim.ấ ạ ầ ọ ạ ạ Đ chèn nh c vào đo n phim, các b n cũng nhìn th y dòng ch ” Drop Backgroundể ạ ạ ạ ấ ữ songs here “. Đ y là cái ph n mà b n s kéo b n nh c yêu thích c a mình vào đây.ấ ầ ạ ẽ ả ạ ủ Cũng làm t ng t nh kéo nh. b n Browser đ n n i có b n nh c mà b n yêu thích .ươ ự ư ả ạ ế ớ ả ạ ạ B n này nó h tr c MP3, Wma, Wavọ ỗ ợ ả Xem t làm nàyớ N u th i gian chuy n đ ng nh và th i gian ch y hi u ng c a b n l n h n th i gianế ờ ể ộ ả ờ ạ ệ ứ ủ ạ ớ ơ ờ c a bài hátủ thì b n có th ch nh l i sao cho chi u dài c a đo n đúng b ng th i gian bài hát.ạ ể ỉ ạ ề ủ ạ ằ ờ N u đo n phim dài thì b n có th thêm bài hát khác vào ti p sau bài hát tr c.ế ạ ạ ể ế ướ B c ti p là hi u ch nh riêng cho t ng t m hìnhướ ế ệ ỉ ừ ấ Đ áp d ng hi u ch nh cho t ng b c hình , b n có th nh p đúp chu t vào t m hìnhể ụ ệ ỉ ừ ứ ạ ể ấ ộ ấ ho c nh n chu t ph i, ch n Slide Optionsặ ầ ộ ả ọ Nó hi n ra cái b ng nàyệ ả Trong ph n Silde Options này , nó bao g m 5 m c dùng đ ch nh s a ho c thêm cáiầ ồ ụ ể ỉ ử ặ hi u ng cho b c nh.ệ ứ ứ ả + M c Image/ Video :ụ cho phép thêm các hình nh, video vào cùng v i b c hình có th x p trên ho c d iả ớ ứ ể ế ặ ướ b c hình (t i đa 100 ffile image or video).ứ ố Ngoài ra nó còn hi n th thông tin v b c nh (dung l ng, kích c , đ phân gi i), vàể ị ề ứ ả ượ ỡ ộ ả cho phép thay đ i cách hi n th b c hình (fit to frame, fill frame..).ổ ể ị ứ + M c Adjustments : Ch nh đ sáng, màu s c, đ t ng ph n c a búc nhụ ỉ ộ ắ ộ ươ ả ủ ả + M c Motion Effects : Hi u ch nh cách chuy n đ ng c a b c nh trong qua trìnhụ ệ ỉ ể ộ ủ ứ ả chuy n đ ng ( ví d : v a nh d n v a xoay nh, thu nh nh d n…)ể ộ ụ ừ ỏ ầ ừ ả ả ỏ ầ C n chú ý 4 m c là:ầ ố Starting Postition: Thi t l p lúc b t đ u hi u ng chuy n đ ngế ậ ắ ầ ệ ứ ể ộ Ending Postition: Thi t l p lúc k t thúc hi u ng chuy n đ ngế ậ ế ệ ứ ể ộ mtion Timing : Thi t l p th i gian b t đàu chuy n đ ng và th i gian d ng chuy nế ậ ờ ắ ể ộ ờ ừ ể đ ng (tính b ng giây)ộ ằ Còn ph n Motion : ch n ki u chuy n đ ng (Smooth (nh nhàng,) Linear (theo đ ng),ầ ọ ể ể ộ ẹ ườ Accelerate (nhanh d n), Decelerate (ch m d n) ).ầ ậ ầ + M c Captions : Thêm ch , và đ t các hi u ng cho chụ ữ ặ ệ ứ ữ + M c Sounds : Thêm m t bài nh c n n cho b c nh ( ch ch y khi b c nh đangụ ộ ạ ề ứ ả ỉ ạ ứ ả đ c show)ượ + M c Background : Thêm hình n n cho b c nhụ ề ứ ả * V i mõi b c nh , b n có th thi t l p tùy ý.ớ ứ ả ạ ể ế ậ Ngoài ra còn có l a ch n hi u ch nh chung cho c Slide Showự ọ ệ ỉ ả B ng cách nh n chu t ph i vào b c nh, ch n Show Optionsằ ấ ộ ả ứ ả ọ Trong ph n này cũng g n t ng t nh ph n Slide Options nh ng nó s đ c áp d ngầ ầ ươ ự ư ầ ư ẽ ượ ụ cho c đo n phim ch không ph i ch cho 1 b c hình n a.ả ạ ứ ả ỉ ứ ữ sau khi ch nh cái Music, hình nh + cái hi u ng n r i thì các bác có th xem th tácỉ ả ệ ứ ổ ồ ể ử ph m c a mình tr c khi ghi ra đĩaẩ ủ ướ b ng cách click vào nút Play Now đ xem th . N u còn ch a v a ý thì s a cho ngonằ ể ử ế ư ừ ử roài đ n b c ti p nhé.ế ướ ế B c cu i cùng là in tác ph m c a mình ra đĩa ho c HDD đ th ng th c ch nh y.ướ ố ẩ ủ ặ ể ưở ứ ứ ẩ Vào menu, ch n Createọ + M c Create DVD: Ghi tr c ti p ra đĩa DVD. ( Yêu c u ph i có DVD ReWrite).ụ ự ế ầ ả ổ + M c Create VCD: Ghi tr c ti p ra đĩa VCD. ( Yêu c u ph i có CD Write).ụ ự ế ầ ả ổ + M c Create Video File: Ghi thành file Video (.mpg) đ l u trong c ng, lúc nàoụ ể ư ở ứ khoái thì burn nó.( t hay dùng cái này).ớ + M c Create Autorun CD: Ghi thành file Autorun cho đĩa CDụ + M c Create Executable : Ghi thành file ch y (exe) ch y tr c ti p mà không liên quanụ ạ ạ ự ế đ n ph n m m h tr nào h t ( Hay l m).ế ầ ề ỗ ợ ế ắ + M c Create Screen Saver : l u thành file đ ch y khi màn hình không dùng đ n ( chụ ư ể ạ ế ế đ b o v màn hình)..ộ ả ệ + M c Create Web show : T o show đ xem trên m ng Internet ụ ạ ể ạ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHướng dẫn sử dụng chương trình Proshow gold 1585.pdf
Tài liệu liên quan