Hướng dẫn lập trình web với ASP

GHI CHÚ

doc8 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 14/12/2013 | Lượt xem: 1810 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn lập trình web với ASP, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH WEB VỚI ASP CHO CSDL MẪU COSODULIEUQUANLYHSSV.MDB 1.KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU Mở tập tin kết nối vào cơ sở dữ liệu ketnoicosodulieu.asp (sửa đoạn Code sau cho phù hợp với CSDL của bạn…) Trong bài mẫu: Thư mục chứa CSDL được chỉ định là: database Tên cơ sở dữ liệu là: cosodulieuquanlyhssv.mdb 'THU MUC CHUA CSDL CUA BAN strDBFolder = Server.MapPath("database") 'TEN CO SO DU LIEU CUA BAN strDBFileName = "/cosodulieuquanlyhssv.mdb" 2. TẠO MỘT TRANG WEB LẤY THÔNG TIN TRONG CSDL Ví dụ: Tạo trang web xuất thông tin trong bảng danh bạ lưu lại với tên xuat_ds_dienthoai.asp Tạo liên kết truyền giá trị xoadienthoai theo mã là STT đến trang xoa_ds_dienthoai.asp DANH BẠ ĐIỆN THOẠI THÊM SỐ ĐT MỚI <% session.codepage=65001 'TAO SQL LAY THONG TIN TU BANG DANHBA SQL="SELECT STT, ten, didong, coquan, nharieng, FAX, ghichu FROM danhba;" set RS = objCn.Execute(sql) if not rs.eof then response.write"" response.write"" response.write"STT " response.write"HỌ TÊN " response.write"DI ĐỘNG " response.write"CƠ QUAN " response.write"NHÀ RIÊNG " response.write"FAX " response.write"GHI CHÚ " 'THEM COT CHUC NANG response.write"CHỨC NĂNG " response.write"" do while not rs.eof response.Write"" response.Write" "&rs("STT")&" " response.Write" "&rs("ten")&" " response.Write" "&rs("didong")&" " response.Write" "&rs("coquan")&" " response.Write" "&rs("nharieng")&" " response.Write" "&rs("fax")&" " response.Write" "&rs("ghichu")&" " 'THEM COT CHUC NANG LIEN KET response.Write"" response.Write"Xoá |" response.Write" Sửa" response.Write"" response.Write"" rs.movenext loop rs.close response.write("") 'KET THUC BANG else end if %> Tạo liên kết truyền giá trị suadienthoai theo mã là STT đến trang sua_ds_dienthoai.asp 3. TẠO MỘT TRANG WEB BẤT KỲ THÊM THÔNG TIN VÀO CSDL Ví dụ: Tạo trang web thêm thông tin vào danh bạ lưu lại với tên them_ds_dienthoai.asp Chú ý không có khoảng trống giữa các trường THÊM SỐ ĐIỆN THỌAI MỚI VÀO DANH BẠ Số TT Tên ĐT Di Động ĐT Cơ Quan ĐT Nhà Riêng FAX Ghi Chú <% session.codepage=65001 If Request.Form("themmoi_submit")"" Then them_STT =Replace(Request.Form("them_STT"),"'","''") them_ten =Replace(Request.Form("them_ten"),"'","''") them_didong =Replace(Request.Form("them_didong"),"'","''") them_coquan =Replace(Request.Form("them_coquan"),"'","''") them_nharieng =Replace(Request.Form("them_nharieng"),"'","''") them_FAX =Replace(Request.Form("them_FAX"),"'","''") them_ghichu =Replace(Request.Form("them_ghichu"),"'","''") STRSQL="INSERT INTO danhba(STT,ten,didong,coquan,nharieng,FAX,ghichu) VALUES(" StrSQL=StrSQL &"'" &them_STT&"'," StrSQL=StrSQL &"'" &them_ten&"'," StrSQL=StrSQL &"'" &them_didong&"'," StrSQL=StrSQL &"'" &them_coquan&"'," StrSQL=StrSQL &"'" &them_nharieng&"'," StrSQL=StrSQL &"'" &them_FAX&"'," StrSQL=StrSQL &"'" &them_ghichu&"'" ‘CHÚ Ý TRƯỜNG CUỐI StrSQL=StrSQL &");" On Error Resume next Dim rstin Set rstin=objCn.Execute(StrSQL) If Err0 Then Response.Write("Co Loi khi them du lieu") Else Response.Write("Them DL thanh cong") Response.Write("Tro lai trang danh ba") END IF ELSE End If %> 4.TẠO MỘT TRANG WEB BẤT KỲ XÓA THÔNG TIN TRONG CSDL Ví dụ: Tạo trang web xoá thông tin được chọn trên danh sách danh bạ lưu lại với tên xoa_ds_dienthoai.asp Lấy thông tin cần xóa từ trang xuat_ds_dienthoai.asp Xem lại trang xuất danh sách điện thoại ở trên CỘT CHỨC NĂNG response.Write" Xoá |" <% madbcanxoa=Request.QueryString("xoadienthoai") StrSQL="DELETE FROM danhba WHERE cSTR([STT])='"&madbcanxoa&"';" set RS = objCn.Execute(StrSQL) Response.Redirect("xuat_ds_dienthoai.asp") %> 5.TẠO MỘT TRANG WEB BẤT KỲ SỬA THÔNG TIN TRONG CSDL Ví dụ: Tạo trang web sửa thông tin được chọn trên danh sách danh bạ lưu lại với tên sua_ds_dienthoai.asp VAL: Sử dụng cho các trường kiểu Number Nếu trường giá trị là 1 chuỗi bỏ VAL SỬA SỐ ĐIỆN THOẠI <% 'LAY GIA TRI TU CAC O GIA TRI TREN FORM SUA DU LIEU KHI NHAN VAO NUT SUBMIT If Request.Form("sua_submit")"" Then sua_STT = Request.Form("sua_STT") sua_ten = Request.Form("sua_ten") sua_didong = Request.Form("sua_didong") sua_coquan = Request.Form("sua_coquan") sua_nharieng = Request.Form("sua_nharieng") sua_FAX = Request.Form("sua_FAX") sua_ghichu = Request.Form("sua_ghichu") 'CHUYEN CAC GIA TRI TREN VAO CAU LENH SQL VA THUC HIEN CAP NHAT DU LIEU STRSQL="UPDATE danhba SET "& _ "danhba.ten = '"&sua_ten&"',"& _ "danhba.didong = '"&sua_didong &"',"& _ "danhba.coquan = '"&sua_coquan&"',"& _ "danhba.nharieng = '"&sua_nharieng&"',"& _ "danhba.FAX = '"&sua_FAX&"',"& _ "danhba.ghichu = '"&sua_ghichu &"' "& _ "WHERE (((danhba.STT)=VAL('"&sua_STT&"')));" On Error Resume next Dim rssua Set rssua=objCn.Execute(StrSQL) If Err0 Then Response.Write("Có Lỗi Khi Sửa Dữ Liệu") Else Response.Write("Đã Sửa Dữ liệu thành công") Response.Write(" Trở lại trang danh sách điện thoại") END IF ELSE On Error Goto 0 End If %> VAL: Sử dụng cho các trường kiểu Number Nếu trường giá trị là 1 chuỗi bỏ VAL <% session.codepage=65001 'LAY GIA TRI TRUYEN TRONG LIEN KET madbcansua=Request.QueryString("suadienthoai") 'LAY THONG TIN TU BANG DANHBA VOI DIEU KIEN STT LA GIA TRI NHAN DUOC O TREN SQL="SELECT STT, ten, didong, coquan, nharieng, FAX, ghichu FROM danhba WHERE (((danhba.STT)=VAL('"&madbcansua&"')));" set RS = objCn.Execute(sql) if not rs.eof then %> Số TT "> Tên "> Di động "> Cơ quan "> Nhà riêng "> FAX "> Ghi chú "> <% rs.close response.write("") else end if %> 6.THÊM BỘ CÔNG CỤ SOẠN THẢO FCKEDITOR VÀO TRANG NHẬP LIỆU Bộ công cụ gồm 2 phần Tập tin chucnangsoanthao.asp Thư mục FCKeditor Bạn có thể thay đổi lại cấu hình FCKEDITOR bằng cách theo đường dẫn vào thư mục sau FCKeditor\editor\filemanager\connectors\asp Chọn file config.asp ‘Chọn true nếu bạn cho phép gửi tập tin lên thư mục website của bạn Dim ConfigIsEnabled ConfigIsEnabled = true ‘Thư mục chứa tập tin gửi lên, ví dụ uploadfile Dim ConfigUserFilesPath ConfigUserFilesPath = "/uploadfile/" Ví dụ: Tạo trang web thêm thông tin vào danh bạ như ví dụ ở phần 3 lưu lại với tên them_ds_dienthoai.asp, Kết hợp bộ soạn thảo tại them_ghichu Gọi tập tin chucnangsoanthao.asp THÊM SỐ ĐIỆN THỌAI MỚI VÀO DANH BẠ Số TT Tên ĐT Di Động ĐT Cơ Quan ĐT Nhà Riêng FAX GHI CHÚ <!-- var editor = new ew_DHTMLEditor("them_ghichu"); editor.create = function() { var sBasePath = 'fckeditor/'; var oFCKeditor = new FCKeditor('them_ghichu', 40*_width_multiplier, 4*_height_multiplier); oFCKeditor.BasePath = sBasePath; oFCKeditor.ReplaceTextarea(); this.active = true; } ew_DHTMLEditors[ew_DHTMLEditors.length] = editor; --> <!-- ew_CreateEditor(); // Create DHTML editor(s) //--> phần dưới giữ nguyên… 7. CHẠY ỨNG DỤNG Chuyển thư mục web của bạn lên webserver Chú ý các tập tin web của anh chị phải được lưu vào 1 thư mục nhất định Bước 1: chuột phải vào thư mục chọn Bước 2: Chọn Web Sharing … Share this folder… Bước 3: sử dụng địa chỉ cục bộ chạy web site của bạn ư mục web bạn vừa share hoặc ư mục web bạn vừa share

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH WEB VỚI ASP.doc
Tài liệu liên quan