Hướng dẫn học Photoshop CS3

Hướng dẫn họcPhotoshop CS3 CHƯƠNG I LÀM QUEN VỚI PHOTOSHOP BÀI 1. TỔNG QUAN VỀ ADOBE PHOTOSHOP CS3 1. Gới thiệu Adobe Photoshop CS3 Hẳn bạn sẽ không xa lạ gì với phần mềm Photoshop. Phiên bản CS3 là tiếp nối của phiên bản Photoshop CS2. Với nhiều công cụ được xem là khá nổi bật, hỗ trợ nhiều nhất trong việc xử lý ảnh số sao cho hoàn hảo và chất lượng tốt nhất. Nếu bạn là người thích khám phá phiên bản mới thì Photoshop CS3 cũng rất đáng để cho bạn sử dụng. CS3 sẽ cho bạn một số công cụ mới, chẳng hạn: + Thông qua Filter –––> Convert for Smart Filters, bạn có thể sử dụng các Smart Object trên các layer một cách thuận tiện và nhanh chóng. Hơn nữa, việc thiết lập các smart filter sẽ cho bạn một hiệu ứng đẹp trên hình ảnh được xử lý. + Với công cụ Quick Selection. Bạn sẽ chọn nhanh một vùng ảnh để xử lý. Các hình ảnh sẽ được Photoshop CS3 phân tích tự động nên dễ dàng cho bạn tinh chỉnh thông qua phím W. + Tính năng “Auto–Align Layers" and "Auto–Blend Layers” hỗ trợ cho bạn tự động thao tác trên các layer một cách nhanh chóng. + Tính năng Black and White conversion cho bạn chuyển đổi qua lại nhanh chóng và đơn giản thông qua thiết lập, phân tích trước khi thực hiện. 2. Những khái niệm cơ bản trong Photoshop + Điểm ảnh (pixel – px): Là những phần tử hình vuông cấu tạo nên file ảnh. Nói cách khác một file ảnh là tập hợp của nhiều điểm ảnh, số lượng và độ lớn của các điểm ảnh trong file ảnh phụ thuộc vào độ phân giải của file đó. + Độ phân giải (Resolution–pixel/inch,dpi): Là số lượng điểm ảnh trên 1 đơn vị dài (thường dùng inch). VD: độ phân giải của ảnh bằng 80 (nghĩa là 80 điểm ảnh trên 1 inch dài) Có thể nói nếu độ phân giải thấp thì số lượng điểm ảnh ít, diện tích của px lớn, hình ảnh sẽ không được rõ nét. + Vùng chọn (selection): Là vùng ảnh được giới hạn bằng đường biên và nét đứt được dùng để khoanh vùng xử lí riêng. Mọi thao tác xử lí hình ảnh chỉ có tác dụng bên trong vùng chọn. + Layer: Là lớp ảnh, trong 1 layer chứa các vùng có đi ểm ảnh hoặc không có điểm ảnh. Vùng không có điểm ảnh được gọi là vùng trong suốt (Transparent). + Màu tiền cảnh (Foreground Color), màu hậu cảnh (Background Color): Là 2 hộp màu cơ bản trong Photoshop, nó nằm trên thanh công cụ. Chúng ta có thể hiểu một cách chung chung: - Màu tiền cảnh là màu sẽ tô vào ảnh. - Màu hậu cảnh là màu nền giấy. 3. Thủ thuật nho nhỏ khi sử dụng Photoshop Photoshop cung cấp cho chúng ta tính năng Plug-in, nghĩa là bn có thể đưa thêm lệnh vào filter hoặc vào menu bằng cách cài đặt thêm phần mềm. Ví dụ: Cài đặt thêm phần mềm Adobe Photoshop Plugin – Filters Unlimited 2.0 Full. Từ đĩa CD bạn click chuột trái –––> setup –––> giao diện Welcome to the Filters xuất hiện.

pdf75 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 17/01/2013 | Lượt xem: 1566 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn học Photoshop CS3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tuanthuybook@gmail.com 5 TRAÀN THÒ THU THUÛY HÖÔÙNG DAÃN HOÏC ADOBE ® PHOTOSHOP® CS3 NHAØ XUAÁT BAÛN TOÅNG HÔÏP ÑOÀNG NAI tuanthuybook@gmail.com 6 CHÖÔNG I LAØM QUEN VÔÙI PHOTOSHOP BAØI 1. TOÅNG QUAN VEÀ ADOBE PHOTOSHOP CS3 1. Gôùi thieäu Adobe Photoshop CS3 Haún baïn seõ khoâng xa laï gì vôùi phaàn meàm Photoshop. Phieân baûn CS3 laø tieáp noái cuûa phieân baûn Photoshop CS2. Vôùi nhieàu coâng cuï ñöôïc xem laø khaù noåi baät, hoã trôï nhieàu nhaát trong vieäc xöû lyù aûnh soá sao cho hoaøn haûo vaø chaát löôïng toát nhaát. Neáu baïn laø ngöôøi thích khaùm phaù phieân baûn môùi thì Photoshop CS3 cuõng raát ñaùng ñeå cho baïn söû duïng. CS3 seõ cho baïn moät soá coâng cuï môùi, chaúng haïn: + Thoâng qua Filter –––> Convert for Smart Filters, baïn coù theå söû duïng caùc Smart Object treân caùc layer moät caùch thuaän tieän vaø nhanh choùng. Hôn nöõa, vieäc thieát laäp caùc smart filter seõ cho baïn moät hieäu öùng ñeïp treân hình aûnh ñöôïc xöû lyù. + Vôùi coâng cuï Quick Selection. Baïn seõ choïn nhanh moät vuøng aûnh ñeå xöû lyù. Caùc hình aûnh seõ ñöôïc Photoshop CS3 phaân tích töï ñoäng neân deã daøng cho baïn tinh chænh thoâng qua phím W. + Tính naêng “Auto–Align Layers" and "Auto–Blend Layers” hoã trôï cho baïn töï ñoäng thao taùc treân caùc layer moät caùch nhanh choùng. + Tính naêng Black and White conversion cho baïn chuyeån ñoåi qua laïi nhanh choùng vaø ñôn giaûn thoâng qua thieát laäp, phaân tích tröôùc khi thöïc hieän. 2. Nhöõng khaùi nieäm cô baûn trong Photoshop + Ñieåm aûnh (pixel – px): Laø nhöõng phaàn töû hình vuoâng caáu taïo neân file aûnh. Noùi caùch khaùc moät file aûnh laø taäp hôïp cuûa nhieàu ñieåm aûnh, soá löôïng vaø ñoä lôùn cuûa caùc ñieåm aûnh trong file aûnh phuï thuoäc vaøo ñoä phaân giaûi cuûa file ñoù. + Ñoä phaân giaûi (Resolution–pixel/inch,dpi): Laø soá löôïng ñieåm aûnh treân 1 ñôn vò daøi (thöôøng duøng inch). VD: ñoä phaân giaûi cuûa aûnh baèng 80 (nghóa laø 80 ñieåm aûnh treân 1 inch daøi) Coù theå noùi neáu ñoä phaân giaûi thaáp thì soá löôïng ñieåm aûnh ít, dieän tích cuûa px lôùn, hình aûnh seõ khoâng ñöôïc roõ neùt. tuanthuybook@gmail.com 7 + Vuøng choïn (selection): Laø vuøng aûnh ñöôïc giôùi haïn baèng ñöôøng bieân vaø neùt ñöùt ñöôïc duøng ñeå khoanh vuøng xöû lí rieâng. Moïi thao taùc xöû lí hình aûnh chæ coù taùc duïng beân trong vuøng choïn. + Layer: Laø lôùp aûnh, trong 1 layer chöùa caùc vuøng coù ñieåm aûnh hoaëc khoâng coù ñieåm aûnh. Vuøng khoâng coù ñieåm aûnh ñöôïc goïi laø vuøng trong suoát (Transparent). + Maøu tieàn caûnh (Foreground Color), maøu haäu caûnh (Background Color): Laø 2 hoäp maøu cô baûn trong Photoshop, noù naèm treân thanh coâng cuï. Chuùng ta coù theå hieåu moät caùch chung chung: - Maøu tieàn caûnh laø maøu seõ toâ vaøo aûnh. - Maøu haäu caûnh laø maøu neàn giaáy. 3. Thuû thuaät nho nhoû khi söû duïng Photoshop Photoshop cung caáp cho chuùng ta tính naêng Plug-in, nghóa laø bn coù theå ñöa theâm leänh vaøo filter hoaëc vaøo menu baèng caùch caøi ñaët theâm phaàn meàm. Ví duï: Caøi ñaët theâm phaàn meàm Adobe Photoshop Plugin – Filters Unlimited 2.0 Full. Töø ñóa CD baïn click chuoät traùi –––> setup –––> giao dieän Welcome to the Filters xuaát hieän. tuanthuybook@gmail.com 8 –––> Next –––> Trình caøi ñaët yeâu caàu xaùc nhaän baûn quyeàn –––> choïn I Accept the agreement –––> Next. Hoäp thoaïi yeâu caàu choïn ñöôøng daãn hoaëc ñeå nguyeân maëc ñònh. Ñöông nhieân chuùng ta phaûi choïn vì neáu ñeå nguyeân maëc ñònh thì hoûng heát. Muïc ñích cuûa chuùng ta laø caøi phaàn meàm naøy vaøo trong ruoät cuûa Adobe Photoshop. Vaäy chuùng ta phaûi laøm sao? Phaûi chuû ñoäng choïn ñöôøng daãn! C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS3\Plug-Ins\Filters –––> Next ñeå tieán haønh caøi ñaët –––> Finish ñeå keát thuùc. tuanthuybook@gmail.com 9 Baây giôø baïn khôûi ñoäng Adobe Photoshop roài click choïn Filter. Tröôùc khi caøi ñaët Sau khi caøi ñaët 4. Caøi ñaët, khôûi ñoäng Photoshop vaø môû moät file a) Caøi ñaët: – Caáu hình phaàn cöùng ñeà nghò: + CPU: Pentium 4 + Windows XP with Service Pack 2, 3 or Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise, ... + RAM: 512MB + Ñóa cöùng : 80GB + Card maøn hình: 256MB + CD–ROM (hoaëc DVD-ROM) – Install your software (caøi ñaët): + Tröôùc heát baïn haõy ñoùng taát caû caùc öùng duïng hieän thôøi ñang chaïy treân heä thoáng. Bao goàm nhöõng öùng duïng Adobe khaùc, nhöõng öùng duïng Microsoft Office, . . . + Cheøn ñóa caøi ñaët vaøo oå CD hay DVD vaø choïn bieåu töôïng Setup: Click chuoät tuanthuybook@gmail.com 10 + Ñi theo nhöõng chæ daãn treân maøn hình, chæ ngoài chôi xôi nöôùc moät laùt vaø sau ñoù Photoshop seõ saün saøng phuïc vuï baïn. b) Khôûi ñoäng Photoshop: – Start –––> All Programs –––> Adobe Photoshop (Hoaëc click vaøo bieåu töôïng treân Desktop) c) Môû moät file hình: + Choïn File –––> Open ( hoaëc Ctrl + O) + Moät hoäp thoaïi xuaát hieän vaø baïn tìm Hình 1 trong CD (thí duï), ngay laäp töùc Hình 1 hieän ra trong cöûa soå rieâng, vaø cöûa soå naøy ñöôïc goïi laø "cöûa soå hình aûnh". tuanthuybook@gmail.com 11 + Vieäc chuùng ta caàn laøm laø click vaøo file roài choïn Open. BAØI 2. PHÍM TAÉT TRONG PHOTOSHOP CS3 Photoshop CS3 laø phaàn meàm chuyeân thieát keá, chænh söûa aûnh vì vaäy khi laøm vieäc vôùi ñoái töôïng chuùng ta thöôøng söû duïng chuoät. Ñieàu naøy seõ laøm giaûm hieäu suaát laøm vieäc. Seõ laø hieäu quaû hôn neáu chuùng ta bieát keát hôïp baøn phím vôùi chuoät. Tuy nhieân phaàn meàm naøo cuõng vaäy, vieäc nhôù ñöôïc heä thoáng caùc phím taét ñeàu raát vaát vaû. Vaäy ngoaøi nhöõng phím taét maëc ñònh, baïn coù theå thieát ñaët laáy moät vaøi leänh thöôøng duøng ñeå deã nhôù, deã laøm vieäc. + Heä thoáng phím taét maëc ñònh cuûa moät soá coâng cuï: Result Windows Mac OS Move tool V V Rectangular Marquee Tool Elliptical Marquee Tool M M Lasso Tool Polygonal Lasso Tool Magnetic Lasso tool L L tuanthuybook@gmail.com 12 Result Windows Mac OS Magic Wand Tool Quick Selection Tool W W Crop Tool C C Slice Tool Slice Select Tool K K Spot Healing Brush Tool Healing Brush Tool Patch Tool Red Eye Tool J J Brush Tool Pencil Tool Color Replacement Tool B B Clone Stamp Tool Pattern Stamp Tool S S History Brush Tool Art History Brush Tool Y Y Eraser Tool Background Eraser Tool Magic Eraser Tool E E Gradient Tool Paint Bucket Tool G G Blur Tool Sharpen Tool Smudge Tool R R tuanthuybook@gmail.com 13 Result Windows Mac OS Dodge Tool Burn Tool Sponge Tool O O Pen Tool Freeform Pen Tool P P Horizontal Type Tool Vertical Type Tool Horizontal Type Mask Tool Vertical Type Mask Tool T T Path Selection Tool Direct Selection Tool A A Rectangle Tool Rounded Rectangle Tool Ellipse Tool Polygon Tool Line Tool Custom Shape Tool U U Notes Tool Audio Annotation Tool N N Eyedropper Tool Color Sampler Tool Measure Tool Count Tool I I Hand Tool H H tuanthuybook@gmail.com 14 Result Windows Mac OS Zoom Tool Z Z + Töï thieát ñaët phím taét: Click choïn Window –––> Workspace –––> Keyboard Shortcuts Hoäp thoaïi xuaát hieän: Taïi muïc Shortcuts For: baïn click choïn nhoùm phím taét, ôû ñaây toâi choïn tuanthuybook@gmail.com 15 nhoùm Tools (coâng cuï). Tieáp theo baïn di chuyeån chuoät xuoáng baûng tìm coâng cuï caàn thieát laäp roài di chuyeån chuoät sang coät Shortcut luùc naøy chuoät seõ bieán thaønh baøn tay vaø baïn chæ vieäc click chuoät nhaäp phím. BAØI 3. GIAO DIEÄN PHOTOSHOP CS3 A B C D tuanthuybook@gmail.com 16 A: Thanh menu B: Thanh tuyø bieán coâng cuï C: Hoäp coâng cuï D: Caùc palette Cuï theå: ° Caùc thanh ngang : + Thanh memu ngang naèm treân cuøng laø danh muïc caùc leänh. + Thanh Option (thanh tuyø choïn) naèm phía döôùi thanh menu trình baøy caùc tuyø choïn vaø thuoäc tính cuûa caùc coâng cuï . + Thanh Status (thanh traïng thaùi) naèm döôùi cuøng cuûa maøn hình Photoshop bieåu dieãn traïng thaùi cuûa file aûnh vaø chöùc naêng cuûa coâng cuï hieän haønh. ° Hoäp coâng cuï (tool box): Ñaây laø hoäp ñoà ngheà raát quan troïng, chia thaønh 4 nhoùm chính: + Nhoùm coâng cuï taïo vuøng choïn vaø di chuyeån. + Nhoùm coâng cuï toâ veõ. + Nhoùm coâng cuï taïo path, chænh söûa path & coâng cuï goõ text. + Ngoaøi caùc coâng cuï keå treân, Tool box coøn chöùa hai oâ maøu Foreground, Background. ° Caùc baûng (palettes): Ñaây laø nhoùm duøng ñeå quaûn lyù hình aûnh Goàm caùc baûng sau : – Nhoùm 1 : + Baûng Navigator quaûn lyù vieäc xem aûnh. + Baûng Info thoâng tin veà maøu saéc vaø toaï ñoä cuûa ñieåm maø con troû ñaët tôùi. + Baûng Histogam laø bieåu ñoà ño ñieåm aûnh. – Nhoùm 2 : + Baûng Color quaûn lyù veà maøu saéc. + Baûng Swatches quaûn lyù maøu cho saün. + Baûng Styles quaûn lyù maãu hieäu öùng cho saün. – Nhoùm 3 : + History quaûn lyù thao taùc ñaõ laøm ñoái vôùi file aûnh. + Actions quaûn lyù caùc thao taùc töï ñoäng. tuanthuybook@gmail.com 17 – Nhoùm 4 : + Layer quaûn lyù veà lôùp. + Channel quaûn lyù caùc keânh maøu. + Path quaûn lyù veà path ° Chuù yù Raát nhieàu tröôøng hôïp moâi tröôøng laøm vieäc cuûa Photoshop khoâng coù hoäp coâng cuï, caùc palette gioáng nhö tröôøng hôïp naøy: Thoaït ñaàu nhìn hôi troáng traûi nhöng duø sao ñaây cuõng laø meïo vaët khieán moâi tröôøng laøm vieäc goïn gaøng, thoâng thoaùng hôn, neáu caàn thì baïn coù theå goïi chuùng ra. Treân thanh menu click chuoät choïn Windows, danh saùch caùc tuyø choïn soå ra, öng muïc naøo baïn click chuoät choïn muïc ñoù. Click chuoät tuanthuybook@gmail.com 18 Tuy nhieân chaúng nheõ moãi khi muoán taét, goïi caùc palette ta laïi phaûi chaïy loøng voøng nhö theá thì hôi choùng maët. Ñôn giaûn hôn baïn chæ caàn nhaán phím “Tab” ñeå chuyeån qua chuyeån laïi. BAØI 4. GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ HOÄP COÂNG CUÏ (TOOLS BOX) tuanthuybook@gmail.com 19 Hoäp coâng cuï (Tools Box) laø moät palette daøi, heïp naèm beân traùi moâi tröôøng laøm vieäc goàm nhöõng bieåu töôïng cuûa caùc coâng cuï nhö: coâng cuï löïa choïn, veõ, toâ maøu, chænh söûa . . . Noùi chung Tools Box luoân ñoàng haønh cuøng baïn trong quaù trình hoïc cuõng nhö laøm vieäc. Neáu nhö vieäc söû duïng thuaàn thuïc, caùc coâng cuï seõ giuùp ích baïn raát nhieàu trong vieäc taêng cöôøng hieäu naêng laøm vieäc. 1. Marquee: Taïo caùc vuøng choïn hình chöõ nhaät, ellip, haøng ñôn vaø coät ñôn 2. Move: Di chuyeån vuøng choïn tuanthuybook@gmail.com 20 3. Lasso: Taïo caùc vuøng choïn baèng tay, ña giaùc coù meùp thaúng. Toâi cuõng thöôøng duøng caùi naøy ñeå caét aûnh khi môùi chaäp chöõng vaøo ngheà. 4. Magic Wand: Choïn vuøng coù maøu töông töï tuanthuybook@gmail.com 21 5. Crop: Xeùn hình aûnh 6. Slice: Taïo laùt caét. 7. Slice Select: Choïn caùc laùt vöøa caét. 8. Healing Brush: Chaám söûa loãi treân hình aûnh. 9. Patch tool: Gioáng nhö Healing Brush söûa chöõa nhöôïc ñieåm cuûa aûnh. tuanthuybook@gmail.com 22 10. Brush: Toâ caùc neùt coï. 11. Pencil: Toâ caùc neùt coù meùp cöùng. 12. Clone Stamp: Laøm nhaùi (baûn sao) thoâng qua vieäc ñoùng daáu. tuanthuybook@gmail.com 23 13. Pattern Stamp: Toâ caùc maãu hoa vaên. 14. History Brush: Toâ baûn sao cuûa traïng thaùi hoaëc snapshot ñöôïc choïn vaøo cöûa soå aûnh hieän haønh. 15. Art History Brush: Toâ vôùi neùt coï myõ thuaät. tuanthuybook@gmail.com 24 16. Eraser: Duøng ñeå xoaù vaø chuyeån noù thaønh maøu background. 17. Background Eraser: Duøng ñeå xoaù vaø chuyeån noù thaønh daïng trong suoát. 18. Magic Eraser: Xoaù caùc vuøng coù maøu gioáng nhau. tuanthuybook@gmail.com 25 19. Gradient: Toâ maøu theo kieåu hoaø troän. 20. Paint Bucket: Toâ maøu caùc vuøng töông töï nhau thaønh maøu Foreground (maëc ñònh noù laø ñen). 21. Blur: Laøm môø caùc aûnh. 22. Sharpen: Laøm roõ neùt cuûa meùp aûnh. tuanthuybook@gmail.com 26 23. Smudge: Laøm nhoeø. 24. Dodge: Laøm saùng caùc vuøng trong aûnh. 25. Burn: Laøm toái caùc vuøng trong aûnh. tuanthuybook@gmail.com 27 26. Sponge: Thay ñoåi ñoä baõo hoaø maøu trong aûnh. 27. Horizontal Type: Duøng ñeå vieát chöõ. 28. Pen: Veõ ñöôøng daãn. tuanthuybook@gmail.com 28 29. Path selection: Choïn ñoái töôïng (chaúng haïn nhö choïn ñoái töôïng do Pen taïo ra). 30. Rectangle; Custom Shape: Veõ hình. tuanthuybook@gmail.com 29 31. Notes Tool: Taïo chuù thích. 32. Eyedropper: Laáy maãu caùc maøu trong 1 aûnh. tuanthuybook@gmail.com 30 33. Color Sampler : Laáy maãu maøu. 34. Ruler: Ño khoaûng caùch, vò trí vaø goùc. 35. Hand: Di chuyeån aûnh trong cöûa soå cuûa noù . BAØI 5. SÖÛ DUÏNG MOÄT VAØI COÂNG CUÏ TRONG HOÄP TOOLS BOX 1) Coâng cuï zoom tool (phoùng to thu nhoû) Tìm nhöõng khuyeát ñieåm treân ñoái töôïng xöû lyù coù quan troïng vôùi baïn khoâng? Neáu quan troïng thì baïn luoân phaûi nhôø ñeán Zoom Tool. Töø hoäp coâng cuï baïn click chuoät vaøo bieåu töôïng kính luùp (hoaëc töø baøn phím; nhaán phím Z). Zoom Out Zoom In tuanthuybook@gmail.com 31 Quan saùt thanh traïng thaùi ôû phía döôùi cuûa moâi tröôøng laøm vieäc vaø chuù yù ñeán tæ leä phaàn traêm ñöôïc lieät keâ ôû goùc xa beân traùi. Con soá naøy bieåu thò möùc phoùng to hoaëc thu nhoû cuûa hình aûnh. A: Möùc Zoom B: Thanh traïng thaùi * Phoùng to caùc pixel aûnh: Sau khi choïn coâng cuï Zoom In –––> Di chuyeån con troû qua cöûa soå hình aûnh. Baây giôø con troû seõ bieán thaønh hình chieác kính luùp nhoû vaø moät daáu coäng ôû taâm. Taám hình seõ ñöôïc phoùng to tuyø theo soá laàn click chuoät. * Thu nhoû caùc pixel aûnh: tuanthuybook@gmail.com 32 Sau khi choïn Zoom Out –––> Di chuyeån con troû qua cöûa soå hình aûnh. Baây giôø con troû seõ bieán thaønh hình chieác kính luùp nhoû vaø daáu tröø (–) ôû taâm. Taám hình seõ ñöôïc thu nhoû tuyø theo soá laàn click chuoät. * Baïn coù theå nhaán ñoàng thôøi phím Alt + Zoom Tool ñeå chuyeån ñoåi qua laïi giöõa Zoom In vaø Zoom Out. * Chuù yù: Coù raát nhieàu caùch ñeå choïn coâng cuï zoom tool chaúng haïn: + View –––> Zoom In hoaëc View ––– > Zoom Out tuanthuybook@gmail.com 33 + Phoùng to = Ctrl + (+) ; thu nhoû = Ctrl + (–) + Goõ moät tæ leä phaàn traêm thaáp hôn hoaëc cao hôn tröïc tieáp vaøo thanh traïng thaùi. 2) Coâng cuï aån Raát nhieàu coâng cuï duøng ñeå chænh söûa aûnh nhöng söùc chöùa cuûa hoäp coâng cuï laïi coù haïn khoâng theå cuøng luùc cho hieån thò taát caû. Photoshop ñaõ raát thoâng minh khi chuû ñoäng saép xeáp moät vaøi coâng cuï thaønh moät nhoùm vaø chæ hieån thò moät coâng cuï ñaïi dieän. Vaäy moät soá coâng cuï coøn laïi Photoshop giaáu ñi ñaâu? Noù ñöôïc giaáu ngay sau coâng cuï ñaïi dieän. Moät tam giaùc nhoû ôû goùc phía döôùi seõ ñieåm maët chæ teân cho baïn thaáy, coøn neáu coâng cuï naøo khoâng coù tam giaùc nhoû phía döôùi coù nghóa noù laø ngöôøi trung thöïc khoâng che giaáu. Ví duï: Choïn vaø söû duïng Eliptical Marquee aån sau coâng cuï Rectangular Marquee: * Choïn: – Caùch 1: Click chuoät phaûi treân coâng cuï Rectangular Marquee Tool, moät danh saùch caùc coâng cuï aån hieän ra, choïn coâng cuï Eliptical Marquee – Caùch 2: Alt + Click chuoät traùi treân coâng cuï Rectangular Marquee Tool, laàn löôït caùc coâng cuï aån seõ hieän leân sau moãi laàn click. – Caùch 3: Töø baøn phím nhaán Shift + M ñeå chuyeån qua laïi giöõa hai coâng cuï Rectangular vaø Elliptical Marquee. * Söû duïng: – Di chuyeån qua cöûa soå hình aûnh, baây giôø con troû seõ bieán thaønh hình daáu coäng vaø baïn ñaët leân phaàn treân beân traùi nhuïy hoa. tuanthuybook@gmail.com 34 – Keùo con troû xuoáng phía beân phaûi ñeå taïo thaønh moät hình elip bao nhuïy hoa vaø sau ñoù nhaû chuoät. Moät ñöôøng kieán boø chæ ra vuøng naèm trong noù ñaõ ñöôïc choïn. Vuøng nhuïy hoa seõ trôû thaønh ñoái töôïng chænh söûa. – Di chuyeån con troû vaøo beân trong vuøng choïn, con troû seõ bieán thaønh muõi teân vôùi moät hình vuoâng nhoû ôû döôùi vaø baây giôø baïn coù theå di chuyeån ñöôøng kieán boø moät caùch deã daøng nghóa laø baïn coù theå ñieàu chænh vuøng löïa choïn sao cho vöøa yù nhaát. tuanthuybook@gmail.com 35 – Trong quaù trình thao taùc baïn muoán boû choïn thì sao? + Töø cöûa soå hình aûnh, nhaáp chuoät vaøo baát cöù vuøng naøo ngoaøi vuøng löïa choïn. + Choïn Select –––> Deselect. + Ctrl+ D. – Laøm thay ñoåi vuøng choïn: Chaúng haïn trong vuøng choïn giöõ nguyeân saùng toái, phaàn coøn laïi cuûa taám hình toâi seõ laøm xaäm hôn moät chuùt ñeå cho caùc baïn deã quan saùt nhöõng thay ñoåi taùc ñoäng leân böùc hình. + Choïn Select –––> Inverse. + Vuøng löïa choïn chöa coù gì thay ñoåi khi baïn duøng leänh Inverse, tuy nhieân ngoaøi ñöôøng kieán boø choïn tröôùc, xung quanh taám hình cuõng xuaát hieän ñöôøng kieán boø. Ñieàu ñoù coù nghóa caû böùc hình ñöôïc löïa choïn tröø vuøng nhuïy hoa. tuanthuybook@gmail.com 36 + Image –––> Adjustment –––> Curves (hoaëc Ctrl + M) Hoäp thoaïi xuaát hieän, baïn ñaùnh daáu vaøo hoäp kieåm Preview ñeå quan saùt ngay nhöõng söï thay ñoåi tröïc tieáp leân böùc aûnh. + Di chuyeån sôïi ñieàu khieån xuoáng phía döôùi nhöõng thoâng soá thay ñoåi seõ ñöôïc hieån thò trong hoäp Input vaø Output: + Click OK ñeå ñoùng hoäp Curves. tuanthuybook@gmail.com 37 3) Thieát laäp thuoäc tính cho coâng cuï: Nhìn chung moãi coâng cuï ñeàu coù moät tuyø bieán rieâng, thoâng qua ñoù chuùng ta coù theå thay ñoåi moät soá tính naêng. Trong baøi naøy toâi ñeà caäp ñeán thuoäc tính cuûa coâng cuï Type Tool. – Ñaàu tieân baïn môû file New –––> choïn coâng cuï Type Tool (T) – Thanh tuyø bieán cuûa coâng cuï Type seõ kích hoaït: + Choïn kieåu font: VNI - Centur • + Côõ chöõ: 100pt + Kieåu chöõ: bình thöôøng: Normal – Vieát chöõ: Photoshop tuanthuybook@gmail.com 38 BAØI 6. VAØI NEÙT VEÀ MAØU (COLOR) ° Caùc maøu goác: – Maøu cô baûn goàm ba maøu cuûa aùnh saùng: maøu ñoû (Red), maøu xanh luïc (Green) vaø maøu xanh (Blue). Thoâng qua vieäc keát hôïp ba maøu naøy, chuùng ta coù theå taïo ra taát caû nhöõng maøu trong phoå nhìn thaáy ñöôïc. Ñaây chính moät trong soá nguyeân taéc phoái maøu cuûa Photoshop. R = Red; G = Green; B = Blue – Maøu cô baûn goàm boán chaát maøu: + Maøu xanh laù maï (Cyan) + Maøu tím thaãm (Magenta) + Maøu vaøng (Yellow) + Maøu ñen (Black) tuanthuybook@gmail.com 39 Hoaø troän chuùng laïi –––> taïo ra nhöõng chaát maøu môùi. Chaúng haïn maøu da cam ñöôïc taïo ra thoâng qua söï hoaø troän (cuûa) maøu tím thaãm vaø maøu vaøng. C = Cyan M = Magenta Y = Yellow B = Black – Baùnh xe maøu: Sô ñoà baùnh xe lieät keâ taát caû caùc maøu tieâu chuaån. Baïn coù theå söû duïng moâ hình naøy döï ñoaùn söï thay ñoåi, cuõng nhö söï töông taùc laãn nhau giöõa caùc nhoùm maøu. tuanthuybook@gmail.com 40 BAØI 7. COLOR PALETTE Maøn hình laøm vieäc cuûa baïn ñaõ coù Color Paltte ? Neáu chöa, click vaøo Window –––> Color (hoaëc F6). Hoäp Palette xuaát hieän seõ naèm phía phaûi maøn hình laøm vieäc. + Choïn theû Swatches, maãu maøu xuaát hieän, di chuyeån con troû xuoáng baûng maøu, con troû seõ bieán daïng (hình döôùi). Baïn thoaû söùc löïa choïn tuy nhieân aên saün thì chaúng coù gì thuù vò maø ngöôïc laïi baïn seõ phaûi ñoái dieän vôùi moät thoâng soá sai leäch giöõa maøu hieån thò vaø maøu khi in. + Theû Color: tuanthuybook@gmail.com 41 Luïc loïi trong trí nhôù vaø loâi ra nhöõng thoâng soá cuï theå laàn löôït nhaäp vaøo caùc oâ R; G; B. Ñaây cuõng coù theå coi laø phöông aùn choïn maøu taïm ñöôïc. Söï taøm taïm ñoù theå hieän qua caùc thoâng soá. Thoâng soá chuaån thì maøu seõ chuaån vaø ñöông nhieân thoâng soá sai thì maøu trong töôûng töôïng cuûa baïn seõ tan bieán. Tuy nhieân khoâng nhôù ñöôïc thì ta keùo thanh tröôït R; G; B ñeå löïa choïn maøu öng yù. Coâng vieäc naøy ñoøi hoûi baïn phaûi coù kieán thöùc caên baûn veà caùch phoái maøu. + Theû Styles: Taïi ñaây lieät keâ caùc maãu hieäu öùng maøu, raát thích hôïp cho vieäc trang trí toâ son traùt phaán, hoa laù caønh. Nhieàu khi chuùng raát höõu duïng. BAØI 8. PHUÏC HOÀI THAO TAÙC Trong quaù trình thieát keá, yù töôûng trong baïn luoân luoân thay ñoåi luùc theá naøy khi theá kia, thaäm chí caû ngaøy khoâng laøm xong moät taùc phaåm. Cuõng coù khi laøm xong moät coâng ñoaïn, thaäm chí laøm saép xong, moät yù töôûng môùi laïi loeù leân vaø baïn seõ phaûi Undo thao taùc hay laø môû moät file New. Môû moät file môùi thì raát vaát vaû, meät moûi. Vaäy chæ coøn caùch Undo laø tieän hôn caû, chæ caàn moät click chuoät laø OK. Tuy nhieân khoâng gioáng nhö phaàn meàm Word hay Corel khi Undo chæ vieäc Ctrl + Z laø OK. Vôùi Photoshop phím taét khoâng coøn coâng hieäu nöõa, chuùng chæ cho pheùp baïn phuïc hoài moät thao taùc gaàn nhaát vôùi thôøi ñieåm Undo. Khoâng vaán ñeà gì, laøm caùch naøy khoâng ñöôïc chuùng ta laøm caùch khaùc, hôi voøng moät tí nhöng chaúng sao. Thöïc ra moïi thao taùc cuûa baïn Photoshop ñaõ teá nhò löu laïi thoâng qua moät baûng thoáng keâ. Baûng ñoù laø gì? Ñoù chính laø Palette. Baây giôø chuùng ta cuøng nhau tìm hieåu nheù! tuanthuybook@gmail.com 42 – Môû moät taøi lieäu môùi vôùi kích thöôùc 500 x 500 px neàn maøu traéng (white) – Type (T) –––> vieát chöõ "HOÏC", Font = VNI–Centur; 210pt; color = Black – Taïo hieäu öùng cho chöõ: + Ctrl + click chuoät leân layers. Baây giôø chöõ “HOÏC” seõ coù ñöôøng kieán boø bao boïc cho baïn bieát raèng noù ñaõ ñöôïc choïn maët göûi vaøng. + Nhaán phím D ñeå default color. + Filter –––> Render –––> Clouds. + Filter –––> Distort –––> Glass. Hoäp thoaïi xuaát hieän baïn choïn caùc thoâng soá roài click OK. tuanthuybook@gmail.com 43 + Click leân layer Thumbnail: Hoäp layer style xuaát hieän choïn caùc thoâng soá nhö hình beân : Keát quaû: tuanthuybook@gmail.com 44 Sau moät hoài thieát keá chöõ “Hoïc” nhöng keát quaû cuoái cuøng khoâng baét maét cho laém. Giaù nhö chuùng ta coù theå löïa choïn hieäu öùng khaùc. Coøn chaàn chôø gì nöõa chuùng ta cuøng nhau Undo quay laïi chöõ “HOÏC” sau khi taïo hieäu öùng Distort. – Tieán haønh Undo: + Window –––> History: Palette xuaát hieän beân tay phaûi lieät keâ taát caû caùc thao taùc cuûa baïn gioáng nhö moät cuoán nhaät kyù, soå ghi cheùp. Neáu muoán quay veà thao taùc naøo thì choïn thao taùc ñoù. ÔÛ ñaây chuùng ta click chuoät leân thao taùc Glass, chöõ “HOÏC” seõ ñöôïc Undo. tuanthuybook@gmail.com 45 * Chuù yù: Maëc ñònh soá laàn Undo trong Photoshop chæ coù 20 thao taùc. Neáu baïn ñang chænh söûa moät taám aûnh phöùc taïp, caàn nhieàu soá laàn Undo thì con soá 20 seõ laø khoâng ñuû. Ñeå taêng soá laàn Undo, baïn laøm nhö sau: + Töø Edit –––> Preferences –––> General: + Trong oâ History States, baïn coù theå thay ñoåi soá laàn Undo tuyø yù: tuanthuybook@gmail.com 46 Tuy nhieân, baïn cuõng caàn bieát raèng, neáu soá laàn Undo quaù lôùn, Photoshop seõ söû duïng theâm nhieàu boä nhôù taïm ñeå löu caùc thao taùc xöû lyù aûnh, vaø nhö vaäy toác ñoä cuûa chöông trình seõ chaäm ñi ít nhieàu. BAØI 9. CAÙCH TAÏO VAØ SÖÛ DUÏNG BRUSH Brushes laø coâng cuï khaù quan troïng khoâng theå thieáu trong vieäc veõ vaø thieát keá ñoà hoaï. Baïn coù theå taïo boâng hoa, caây coå thuï, . . . maø khoâng caàn phaûi toán nhieàu coâng söùc. Photoshop cuõng khaù linh ñoäng, cho pheùp chuùng ta ñöa moät brush töø ngoaøi vaøo chaúng haïn töø ñóa CD, veõ tröïc tieáp. Cuï theå trong baøi hoïc naøy toâi seõ ñöa moät soá brush töø ñóa CD vaøo Photoshop. – Ñöa moät soá brush vaøo Photoshop + Môû ñóa CD tìm ñeán thö muïc brush . . . . –––> Copy (Ctrl + C). + My Computer –––> OÅ ñóa C –––> Program Files: Nhaäp soá laàn undo tuanthuybook@gmail.com 47 –––> Adobe –––> Adobe Photoshop CS3 –––> Presets –––> Brushes –––> Paste (Ctrl + V): – Söû duïng Brush: + Choïn coâng cuï Brush treân thanh coâng cuï + Thanh tuyø choïn “Options”: Taïi ñaây baïn coù theå ñieàu chænh caùc thoâng soá sao cho phuø hôïp vôùi muïc ñích. tuanthuybook@gmail.com 48 + Window –––> Brushes (Click F5) –––> Môû Brushes Palette A: Xem tröôùc maãu brush B: Caùc thuoäc tính C: Khoaù moät thuoäc tính D: Löïa choïn neùt brush E: choïn caùc bursh khaùc nhau F: Hình daïng caùc neùt buùt – ÖÙng duïng: a) Veõ boâng hoa hoàng: + Môû moät taøi lieäu môùi vôùi kích thöôùc 600 x 600 px. neàn white (maøu traéng): tuanthuybook@gmail.com 49 + Choïn Brush Tool . + Môû Brushes palette –––> Click menu pop-up –––> Special effect brushes: + Choïn brush hoa hoàng vaø thieát ñaët caùc thuoäc tính cho brush: tuanthuybook@gmail.com 50 b) Söû duïng maãu brush coù trong bộ đñĩa CD veõ quaû döùa, quaû chuoái: + Môû moät taøi lieäu môùi vôùi kích thöôùc 500 x 500 px, neàn traéng (white) + Choïn coâng cuï Brush. + Thieát laäp thuoäc tính Brush: + Choïn maãu Brush: Click chuoät veõ tuanthuybook@gmail.com 51 + Choïn brush quả dứa, quaû chuoái, . . . –––> click leân maøn hình laøm vieäc, quaû döùa, quaû chuoái seõ hieän ra ngay tröôùc maét baïn, muoán bao nhieâu quaû thì click baáy nhieâu laàn. Keát quaû: BAØI 10. TAÏO VUØNG LÖÏA CHOÏN tuanthuybook@gmail.com 52 Thoâng thöôøng moät böùc aûnh chæ hö moät phaân vuøng nhaát ñònh, vaäy chæ caàn söûa phaân vuøng aûnh hö laø xong, sau ñoù keát hôïp duøng theâm moät vaøi hieäu öùng chænh ñoä saéc neùt baïn seõ coù ngay moät böùc aûnh ñeïp. Tuy vaäy muoán chænh vuøng aûnh hö baïn caàn phaûi choïn noù, choïn ñeå Photoshop hieåu vaø nghe lôøi baïn. Neáu baïn khoâng choïn (ñoát chaùy giai ñoaïn) thì Photoshop seõ raát cöùng ñaàu, cöùng coå, thaäm chí khoâng nghe lôøi baïn. Nhöng muoán laøm coâng vieäc naøy chuùng ta caàn nhôø moät vaøi coâng cuï. Vaäy coâng cuï ñoù laø gì? + Marquee: coâng cuï choïn hình hoïc + Lasso: coâng cuï daây thoøng loïng + Magic Wand: coâng cuï ñuõa thaàn + Pen Tool: coâng cuï ngoøi buùt A. Marquee tool B. Lasso tool C. Move tool D. Magic wand tool 1) Marquee tool: coâng cuï choïn hình hoïc. – Rectangular Marquee tool: vuøng choïn chöõ nhaät. – Elliptical Marquee tool: vuøng choïn laø hình elip. tuanthuybook@gmail.com 53 – Single row Marquee tool vaø Single column Marquee tool: khi baïn muoán taïo vuøng choïn coù chieàu daøi hoaëc chieàu roäng baèng 1px 2) Lasso: coâng cuï daây thoøng loïng. – Lasso tool: cho pheùp baïn taïo vuøng baát kyø. – Polygonsal Lasso tool: cho pheùp baïn taïo caùc ñoaïn thaúng xung quanh vuøng baïn muoán choïn. tuanthuybook@gmail.com 54 – Magnetic Lasso tool: coâng cuï cho pheùp baïn taïo vuøng choïn baát kyø ñònh daïng, tuy nhieân ñöôøng löïa choïn cuûa baïn seõ dính vaøo vieàn cuûa ñoái töôïng löïa choïn. 3) Coâng cuï Magic Wand tool: Coâng cuï naøy cho pheùp baïn choïn nhöõng vuøng cuûa moät taám hình döïa treân nhöõng ñieåm töông ñoàng veà maøu saéc. Noù raát höõu duïng ñeå choïn moät hình ñôn maø khoâng caàn phaûi toâ theo ñöôøng vieàn phöùc taïp. tuanthuybook@gmail.com 55 Nhaáp ñuùp BAØI 11. KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ LAYER 1. Layer Background: Khi baïn môû moät file New, Photoshop seõ maëc ñònh noù laø layer Background (lôùp neàn). Layer Background coù theå laø moät taám hình hoaëc laø maøu traéng gioáng nhö trang giaáy ñeå cho baïn thöïc hieän caùc thao taùc veõ hình . . . Moät file hình aûnh seõ chæ coù moät background. Vôùi loaïi layer naøy baïn khoâng theå thay ñoåi cheá ñoä hoaø troän vaø möùc Opacity cuûa noù. Vaäy trong tieán trình söûa aûnh böôùc ñaàu tieân coù leõ chuùng ta phaûi chuyeån layer Background veà layer thöôøng. Vaäy chuyeån nhö theá naøo? + Caùch 1: Click chuoät phaûi vaøo layer choïn Duplicate. + Caùch 2: Nhaáp ñuùp vaøo layer Background trong Layer Pallete. + Caùch 3: Layer –––> New –––> Layer via Copy (Ctrl + J). tuanthuybook@gmail.com 56 2) Layer thöôøng: Ñaây laø layer seõ cho pheùp baïn thay ñoåi cheá ñoä hoaø troän vaø möùc Opacity. Noùi toùm laïi ñaây laø layer baïn seõ tieán haønh hoa laù caønh. Tuy nhieân trong nhieàu tröôøng hôïp baïn laïi muoán chuyeån veà layer Background thì sao? + Caùch 1: Choïn layer trong Layer Palette roài choïn Layer –––> Flatten Image. + Caùch 2: Choïn Layer –––> New –––> Background From Layer. tuanthuybook@gmail.com 57 BAØI 12. CÔ BAÛN VEÀ COÂNG CUÏ PEN Coâng cuï Pen duøng ñeå veõ nhöõng ñöôøng thaúng hoaëc nhöõng ñöôøng cong goïi laø path. Baïn cuõng coù theå söû duïng Pen tool nhö laø moät coâng cuï choïn, ñaây coù theå coi nhö moät öu ñieåm vì noù luoân luoân taïo ra nhöõng ñöôøng meàm maïi giuùp baïn coù theå choïn ñöôïc nhöõng chi tieát thuoäc dieän khoù tính, nhöõng chi tieát tæ mæ maø nhöõng coâng cuï choïn khaùc khoâng theå laøm ñöôïc. Coù theå noùi Pen Tool laø coâng cuï raát höõu ích. 1) Thöïc haønh veõ moät ñöôøng thaúng: – Môû moät taøi lieäu môùi vôùi kích thöôùc 500 x 500 px, neàn traéng, Name "Thuc hanh": – Trong hoäp coâng cuï, choïn coâng cuï Pen Tool: – Thieát laäp tuyø bieán coâng cuï: A. Tuyø choïn ñöôøng veõ B. Menu nhöõng tuyø choïn hình hoïc tuanthuybook@gmail.com 58 C. Theâm vaøo tuyø choïn vuøng ñöôøng veõ – Ñaët con troû vaøo ñieåm A trong template vaø nhaáp chuoät. Sau ñoù nhaáp vaøo ñieåm B, ñöôøng thaúng AB seõ hieän ra ngay tröôùc maét baïn vaø AB goïi laø moät path. Neáu caûm thaáy ñöôøng thaúng mình vöøa veõ chöa thaät thaúng gioáng nhö keû chæ, baïn coù theå veõ baèng caùch keát hôïp phím Shift, khi ñoù ñöôøng AB seõ thaúng tuyeät ñoái. – Keát thuùc ñöôøng veõ baèng caùch nhaáp choïn coâng cuï khaùc. 2) Vaøi neùt veà ñieåm moû neo, ñöôøng ñònh höôùng, ñieåm ñònh höôùng: Path bao goàm moät hoaëc nhieàu ñöôøng thaúng vaø ñöôøng cong. Ñieåm moû neo ñaùnh daáu ñieåm keát thuùc cuûa moät path. ÔÛ vuøng path cong, moãi moät ñieåm moû neo seõ hieån thò moät hoaëc hai ñöôøng ñònh höôùng. Di chuyeån ñöôøng ñònh höôùng vaø ñieåm xaùc ñònh kích thöôùc thì hình daïng cuûa nhöõng vuøng path cong seõ thay ñoåi. Moät ñöôøng cong meàm maïi ñöôïc noái vôùi nhau bôûi raát nhieàu nhöõng ñieåm moû neo. Nhöõng ñöôøng cong saéc nhoïn ñöôïc noái vôùi nhau bôûi nhöõng ñieåm goùc. Khi baïn di chuyeån ñöôøng ñònh höôùng cuûa ñieåm goùc thì hai beân cuûa ñieåm ñoù töï ñoäng ñieàu chænh hình daïng. Löu yù: Moät path khoâng nhaát thieát phaûi laø moät loaït nhöõng phaàn nhoû noái tieáp vôùi nhau. Noù coù theå bao goàm nhieàu nhöõng thaønh phaàn path rieâng leû. Moãi hình daïng trong Shape Layer laø moät thaønh phaàn cuûa path, ñöôïc mieâu taû laø Clipping Path cuûa layer. tuanthuybook@gmail.com 59 3) Veõ moät ñöôøng gaáp khuùc: Vöøa treân chuùng ta ñaõ laøm quen vôùi vieäc veõ ñoaïn thaúng qua hai ñieåm. Giôø ñaây chuùng ta cuøng nhau thöïc haønh veõ path phöùc taïp hôn, nhieàu ñieåm moû neo hôn. – Choïn Pen Tool nhaáp vaøo ñieåm A ñeå baét ñaàu, sau ñoù giöõ phím Shift vaø nhaáp vaøo ñieåm B, C, D vaø E. Phím shift seõ giuùp baïn taïo ñöôøng xieân moät goùc 45 ñoä. Chuù yù: Neáu veõ sai gì ñoù baïn coù theå choïn Edit –––> Undo ñeå thöû laïi hoaëc baïn coù theå duøng History Palette. – Choïn coâng cuï Direct Selection Tool ñieàu chænh ñieåm C leân phía treân nhö hình sau: tuanthuybook@gmail.com 60 – Choïn coâng cuï Path Selection Tool di chuyeån Path leân phía treân 4) Veõ moät path cong: Path cong ñöôïc taïo thaønh bôûi nhöõng cuù nhaáp vaø keùo chuoät. Khi ñaët chuoät laàn ñaàu cuõng chính laø taïo ra söï baét ñaàu cho moät path cong. Taïi thôøi ñieåm ñaàu tieân naøy baïn cuõng seõ ñònh höôùng ngay ñöôøng cong cuûa mình. Ngay sau khi click chuoät tieáp theo vaø baïn tieáp tuïc keùo chuoät thì path cong seõ ñöôïc veõ ôû giöõa so vôùi ñieåm tröôùc ñoù. tuanthuybook@gmail.com 61 Taát nhieân khi baïn click chuoät vôùi coâng cuï Pen, Photoshop seõ veõ moät ñöôøng ñònh höôùng vaø noù seõ höõu ích cho vieäc chænh söûa path cuûa baïn sau naøy. Söû duïng Pen thaønh thaïo cuõng seõ ñem laïi cho baïn moät ñöôøng path nhö yù. Tuy nhieân ñeå thaønh thaïo ñöôïc coâng cuï naøy coù leõ khoâng coøn caùch naøo khaùc laø bôùt chuùt thôøi gian nhaâm nhi cafe vaø ñoù cuõng chính laø chìa khoaù vaøng ñeå chinh phuïc Photo. Cuï theå trong baøi naøy toâi seõ noùi veà caùch veõ path cong sau: – Môû moät taøi lieäu môùi vôùi kích thöôùc 600 x 600 px, neàn traéng, Name "Pathcong" – Choïn coâng cuï Pen Tool treân hoäp coâng cuï. – Ñaët troû taïi vò trí A ñoàng thôøi nhaán phím Shift (taïo ñöôøng thaúng) baét ñaàu keùo chuoät tôùi ñieåm B. Khi baïn thaû chuoät, moät ñieåm neo seõ xuaát hieän tuanthuybook@gmail.com 62 taïi ñieåm A vaø hai ñöôøng ñònh höôùng seõ môû roäng leân treân vaø xuoáng döôùi ñieåm neo. Tuy nhieân baïn chaúng neân quan taâm ñeán caùc ñieåm ñoù maø tieáp tuïc ñaët chuoät taïi ñieåm C roài keùo chuoät veà ñieåm E ta ñöôïc: Töông töï ñaët chuoät taïi ñieåm F tieáp tuïc roài keùo chuoät leân treân ta ñöôïc keát quaû. – Nhaáp ñuùp vaøo Work Path trong Path Palette ñeå môû hoäp thoaïi Save Path. Trong oâ name goõ Path1 vaø click OK. Vaäy laø noäi dung vöøa taïo cuûa baïn ñaõ an toaøn roài! 5) Veõ moät path cong ñoùng: – Thöïc haønh veõ ñöôøng elip + Choïn coâng cuï Pen Tool + Ñaët chuoät taïi ñieåm A roài roài keùo leân ñieåm B. Tieáp ñeán ñaët chuoät taïi ñieåm C roài keùo chuoät veà ñieåm D. Keát thuùc coâng ñoaïn thi coâng cuõng ñoàng B B E tuanthuybook@gmail.com 63 nghóa vôùi vieäc baïn ñaët chuoät taïi A, baây giôø moät hình troøn ñaõ ñöôïc taïo. – Chuù yù: Trong quaù trình söû duïng caùc coâng cuï treân hoäp coâng cuï chaúng haïn nhö coâng cuï Pen tool, con troû khoâng phaûi laø ngoøi buùt maø thay theá noù laø moät daáu chaám. Ñieàu naøy ñoâi khi khaù baát tieän cho nhieàu thao taùc. Vaäy khaéc phuïc vaán ñeà naøy nhö theá naøo? Töø baøn phím aán Caps Look giao dieän con troû seõ chuyeån qua, chuyeån laïi. 6) Toâ veõ moät Path: – Trong luùc ñang choïn vaø söû duïng Pen Tool töø maøn hình laøm vieäc, baïn click chuoät phaûi roài choïn caùc tính naêng sau: a) Stroke Path – Toâ maøu doïc theo Path: tuanthuybook@gmail.com 64 b) Fill – Toâ maøu vuøng beân trong cuûa moät path ñoùng: Contents: Choïn maøu. Blending: + Mode : Kieåu toâ maøu. + Opacity: möùc ñoä hoaø troän. – Thöïc haønh toâ veõ hình troøn vöøa taïo treân: + Choïn coâng cuï Direct Selection vaø nhaáp vaøo Path hình elip ñeå choïn. + Click chuoät phaûi tröïc tieáp vaøo Path ñeå môû hoäp thoaïi Stroke: tuanthuybook@gmail.com 65 + Trong oâ Stroke Path, choïn Brush –––> nhaáp OK. + Baây giôø path cuûa baïn ñaõ ñöôïc toâ, vieàn (choïn thuoäc tính Brush tröôùc khi thöïc hieän Stroke). 7) Di chuyeån vaø ñieàu chænh Path: – Di chuyeån path baèng coâng cuï Direction Selection: + Choïn coâng cuï: - Click choïn Direction Selection aån döôùi coâng cuï Path Selection Tool treân hoäp coâng cuï. - Nhaán phím A. - Keát hôïp nhaán vaø giöõ phím Ctrl trong khi ñang thao taùc veõ Pen: tuanthuybook@gmail.com 66 + Ví duï: – Ñieàu chænh path: Chuùng ta keùo ñieåm neo tôùi moät vò trí khaùc vôùi coâng cuï Direct Selection tool. 8) Chænh söûa moät path: – Sau khi söû duïng Pen taïo neùt veõ, baây giôø chuùng ta cuøng nhau söûa chöõa path sao cho hoaøn thieän hôn, ñeïp hôn. – Thöïc haønh chænh söûa path cong vöøa taïo ôû treân: + Click choïn coâng cuï Direct Selection (töø baøn phím nhaán A) hoaëc ñoâi khi coâng cuï Pen ñang choïn baïn coù theå ñoàng thôøi nhaán phím Ctrl ñeå tieán haønh chænh söûa path moät caùch tröïc tieáp. tuanthuybook@gmail.com 67 + Nhaáp vaøo ñieåm B vaø keùo chuoät veà phía tay phaûi, ñöôøng path cong AC seõ thay ñoåi heïp laïi moät chuùt. + Nhaáp vaøo ñieåm C vaø keùo chuoät leân phía treân, ñöôøng path cong AC seõ ñöôïc ñieàu chænh daøi hôn moät chuùt tuyø theo muïc ñích cuûa baïn. 9) Taïo vuøng löïa choïn baèng Pen Tool: + File –––> Open (Ctrl + O) –––> Hình 3 (coù trong boä ñóa CD). + Ctrl + J –––> Taïo Layer via Copy. + Ñaët teân layer môùi löïa choïn. + Choïn coâng cuï Pen Tool treân hoäp coâng cuï: tuanthuybook@gmail.com 68 + Söû duïng Pen veõ choïn coâ gaùi (baïn toâi): + Click chuoät phaûi –––> Make Selection –––> OK Baây giôø moät ñöôøng kieán boø seõ bao quanh coâ gaùi, cuõng ñoàng nghóa vôùi vieäc coâ gaùi ñaõ ñöôïc baïn choïn laøm taàm ngaém. Baïn coù theå caét, tieán haønh caùc hieäu öùng chænh söûa, . . . tuanthuybook@gmail.com 69 BAØI 13. CÔ BAÛN VEÀ COÂNG CUÏ PATCH TOOL – Coâng cuï naøy coù theå giuùp baïn nhanh choùng loaïi boû nhöõng veát traày xöôùc, . . . cuûa böùc aûnh chæ vôùi moät vaøi thao taùc ñôn giaûn. Baïn chæ vieäc choïn coâng cuï, roài tieán haønh khoanh vuøng aûnh muoán chænh söûa sau ñoù reâ chuoät tôùi vuøng aûnh ñích. Keát quaû vuøng aûnh ñích seõ thay theá vuøng aûnh caàn chænh söûa. Ñieàu ñaùng chuù yù ôû coâng cuï naøy laø söï töông taùc giöõa maøu cuûa vuøng aûnh ñöôïc chænh söûa vôùi maøu cuûa vuøng aûnh thay theá. Vì vaäy vieäc löïa choïn vuøng aûnh thay theá ñoøi hoûi baïn phaûi coù kyõ naêng chuyeân saâu, keát hôïp vôùi khaû naêng ñoà hoaï, tính thaåm myõ, . . . – Thöïc haønh loaïi boû veát xöôùc: + Click File –––> Open –––> HINH 5 (ñóa CD) Treân böùc aûnh coù nhieàu vieát xöôùc vaø coâng vieäc cuûa chuùng ta laø taåy xoaù veát xöôùc. tuanthuybook@gmail.com 70 + Choïn coâng cuï Patch Tool –––> khoanh troøn vuøng bò xöôùc ñoàng thôøi reâ chuoät sang vuøng aûnh khoâng hö. Nhö vaäy vuøng aûnh khoâng hö seõ thay theá lôùp xöôùc. + Keát quaû ta ñöôïc nhö sau: tuanthuybook@gmail.com 71 BAØI 14. CÔ BAÛN VEÀ COÂNG CUÏ CLONE STAMP * Coâng cuï naøy ñöôïc söû duïng nhieàu nhaát trong caùc coâng cuï söûa chöõa aûnh. Laáy moät ñieåm treân phaân vuøng aûnh, thay theá moät ñieåm thuoäc phaân vuøng aûnh bò hö thoâng qua vieäc ñoùng daáu (coâng cuï gioáng nhö con daáu). Ñeå laáy moät ñieåm treân phaân vuøng aûnh baïn nhaán phím Alt + click chuoät traùi roài sau ñoù ñaët chuoät leân vuøng aûnh bò hö, caàn thay theá. Leänh goõ taét cho coâng cuï naøy laø phím S. * Thöïc haønh: 1) Loaïi boû nhöõng vuøng aûnh hö: + Môû file (Hình 6) trong boä ñóa CD: + Layer via Copy (Ctrl + J) + Choïn coâng cuï Stamp Tool ( ) loaïi boû tuanthuybook@gmail.com 72 + Thieát laäp tuyø bieán cho coâng cuï: + Alt + click chuoät traùi ñeå löïa choïn vuøng aûnh. Moät voøng troøn coù taâm laø daáu coäng cho baïn bieát ñieåm aûnh ñaõ ñöôïc löïa choïn. + Click chuoät traùi leân vuøng aûnh bò hö coâng vieäc taåy xoaù seõ ñöôïc tieán haønh. Baïn coù theå ñoàng thôøi click + reâ chuoät ñeå chænh söûa. Söï kheùo leùo keát hôïp vôùi söï kieân nhaãn seõ giuùp baïn taïo ñöôïc böùc aûnh nhö yù. tuanthuybook@gmail.com 73 + Keát thuùc quaù trình xöû lyù ta ñöôïc böùc aûnh nhö sau: tuanthuybook@gmail.com 74 2) Loaïi boû chi tieát aûnh: – Môû file hình caàn chænh söûa – Layer via Copy (Ctrl + J). – Choïn coâng cuï Stamp Tool ( ). – Thieát laäp tuyø bieán cho coâng cuï. – Alt + click chuoät traùi löïa choïn vuøng aûnh. Loaïi boû Alt click chuoät tuanthuybook@gmail.com 75 – Click chuoät leân vuøng aûnh caàn xoaù: – Keát quaû: BAØI 15. CÔ BAÛN VEÀ COÂNG CUÏ BLUR, SHARPEN VAØ SMUDGE TOOL Click chuoät tuanthuybook@gmail.com 76 1) Blur tool: Laøm môø vuøng aûnh! Ñaây laø coâng cuï duøng chuû yeáu xoaù nhöõng veát traày xöôùc treân taám chaân dung vaø laøm dòu ñi nhöõng veát nhaên. – Thöïc haønh: a) Laøm môø vuøng aûnh bò moác: + Môû file hình 8: + Layer via Copy (Ctrl + J) + Click choïn coâng cuï Blur Tool + Treân thanh tuyø bieán reâ thanh tröôït ñeå strength 100%, ñoàng thôøi choïn Mode = Lighten + Master Diameter keùo thanh tröôït baèng 100px + Tieán haønh click chuoät traùi treân vuøng aûnh bò hö: luùc naøy chuoät seõ bieán thaønh hình troøn vaø thao taùc laøm môø vuøng aûnh seõ ñöôïc thöïc hieän sau moãi laàn click chuoät. tuanthuybook@gmail.com 77 Tröôùc Sau b) Laøm môø veát traày xöôùc: + Môû file hình 5: + Layer via Copy (Ctrl + J) + Choïn coâng cuï Blur Tool: + Treân thanh tuyø bieán reâ thanh tröôït ñeå strength 100%, ñoàng thôøi choïn Mode = Lighten: tuanthuybook@gmail.com 78 + Master Diameter, keùo thanh tröôït baèng 20px. + Tieán haønh click chuoät traùi treân vuøng traùn bò xöôùc: Tröôùc Sau 2) Sharpen tool: Laøm noåi baät chi tieát aûnh. – Phím goõ taét cho coâng cuï naøy laø R, baïn coù theå duøng Shift-R ñeå ñoåi qua ñoåi laïi giöõa ba coâng cuï naøy. Caùc coâng cuï naøy ñeàu coù moät tuyø bieán cheá ñoä vaø strength. Strength xaùc ñònh ñoä ñaäm nhaït cuûa hieäu öùng ñöôïc aùp duïng. Ñaëc bieät vôùi coâng cuï Sharpen Tool, baïn neân giöõ strength ôû möùc thaáp. Tuy nhieân trong baøi naøy toâi choïn strength = 100 ñeå laøm noåi baät thuoäc tính cuûa coâng cuï. – Thöïc haønh: + Môû file hình laøm noåi chi tieát tuanthuybook@gmail.com 79 + Click choïn coâng cuï Sharpen Tool: + Click chuoät leân vuøng yeân xe + Cuoái cuøng ta thu ñöôïc böùc aûnh sau: 3) Smudge tool: Coâng cuï naøy ñöôïc nhoùm vôùi nhoùm coâng cuï söûa aûnh, nhöng trong thaät teá noù thöôøng ñöôïc söû duïng nhieàu hôn trong veõ (Painting). Vôùi muïc ñích söûa aûnh noù coù taùc duïng nhanh choùng ñaùnh boùng nhöõng loãi nhoû, . . .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdocx_20111121_Phan1_huong_dan_hoc_photoshop_cs3.pdf
  • pdfdocx_20111121_Phan2_huong_dan_hoc_photoshop_cs3.pdf
Tài liệu liên quan