Hoạch định dự án (project planning)

Xác định các công việc khác nhau cần phải thực hiện để hoàn thành các mục tiêu 􀁺 Cần phân biệt các hoạt động phải thực hiện và các kết qủa phải đạt được tiếp theo các hoạt động đó. 􀁺 Cần làm rõ những công việc nào có liên quan với nhau để có thể tiến hành kiểm soát chúng trong suốt qúa trình thực hiện kế hoạch. 􀁺 Công cụ : Cấu trúc phân việc

pdf20 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 15/07/2013 | Lượt xem: 1214 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoạch định dự án (project planning), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Hoạch định dự án Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng Thu Hương 1 (Project Planning) 2 z Hieåu ñöôïc vai troø höõu ích cuaû vieäc hoaïch ñònh vaø khung hoaïch ñònh cô baûn z Phöông phaùp laäp keá hoaïch ñònh höôùng theo muïc tieâu (OOPP) z Kyõ thuaät khung logic MUÏC TIEÂUÏ Â Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Hoạch định dự án Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng Thu Hương 3 HOAÏCH ÑÒNH LAØ GÌ?Ï Ø Hoaïch ñònh laø quy trình thaûo luaän vaø ra quyeát ñònh muïc tieâu caàn ñaït ñöôïc trong töông lai theo moät phöông thöùc coù theå kieåm soaùt ñöôïc ôû möùc ñoä nhaát ñònh ¾Quyeát ñònh laøm gì? ¾Laøm nhö theá naøo? 4 KHI NAØO CAÀN HOAÏCH ÑÒNH?Ø À Ï ƒ Neáu vaán ñeà toàn taïi trong moät nhoùm lôùn ƒ Neáu baûn chaát cuaû vaán ñeà phöùc taïp vaø coù tính heä thoáng, ƒ Hoaëc neáu khoâng deã gì tìm kieám ñöôïc phöông tieän giaûi quyeát vaán ñeà ”Caàn moät keá hoaïch coù toå chöùc toát vaø phoái hôïp nhieàu ñôn vò tham gia ñeå khaéc phuïc nhöõng vaán ñeà ñoù ”ù. Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Hoạch định dự án Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng Thu Hương 5 MUÏC ÑÍCH HOAÏCH ÑÒNHÏ Ï - Phaân ñònh roõ chi tieát vaø theå cheá hoaù coâng vieäc cho caùc beân tham gia nhaèm xaùc ñònh: ƒ Tình traïng naøo laø tình traïng caàn thay ñoåi ƒ Thay ñoåi theo caùch naøo, vaøo thôøi gian naøo ƒ Tình traïng muoán ñaït ñöôïc trong töông lai laø gì - Laøm cho caùc beân tham gia cam keát ñoàng taâm thöïc hieän moät loaït haønh ñoäng nhaèm ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu nhaát ñònh. 6 KHUNG HOAÏCH Ï ÑÒNH CÔ BAÛNÛ Xaùc ñònh muïc tieâu Caáu truùc phaân vieäc (WBS) Moâ taû coâng vieäc Toå chöùc Hoaïch ñònh nguoàn löïc Laäp tieán ñoä Sô ñoà traùch nhieäm S.M.A.R.T Baûng keá hoaïch söû duïng nguoàn löïc Gantt, CPM/PERT Kieåm soaùt döï aùn Khung theo doõi keát quaõ Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Hoạch định dự án Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng Thu Hương 7 XAÙÙC ÑÒNH MUÏÏC TIEÂU  VAØØ PHAÏÏM VI DÖÏÏ AÙÙN ƒ Xuaát phaùt töø nhöõng nhu caàu hoaëc quyeàn lôïi maø ta caûm thaáy caàn phaûi ñaùp öùng – Ñaây laø böôùc chaån ñoaùn tình hình thöïc teá ƒ Muïc tieâu laø nhöõng mong ñôïi maø nhaø quaûn trò muoán ñaït ñöôïc trong töông lai cho toå chöùc mình sau khi thay ñoåi tình huoáng hieän taïi ƒ Muïc tieâu phaûi gaén chaët vôùi söù meänh cuûa toå chöùc meï. ƒ Caùc caáp ñoä muïc tieâu ƒ Ñöa ra caùc tieâu chuaån kieåm tra nhaèm laøm cho caùc hoaït ñoäng ñöôïc thöïc hieän theo ñuùng muïc tieâu ñaõ ñaët ra 8 CAÙC CAÁP ÑOÄ MUÏC TIEÂU CUAÛ DÖÏ AÙNÙ Á Ä Ï Â Û Ï Ù z Muïc Tieâu toång theå (Goal / Overall Objective / Long-term objective) Moät muïc tieâu thuoäc caáp ñoä cao.Trình baøy ñònh höôùng toång quaùt ñeå töø ñoù chæ ra nhöõng muïc ñích, nhöõng hoaït ñoäng vaø nhöõng nhieäm vuï z Muïc ñích döï aùn (Project objective / Purpose) Ñaây laø ñieàu chuùng ta muoán ñaït ñöôïc sau khi döï aùn thöïc hieän coù keát quaû.Trình baøy nhöõng chæ tieâu caàn ñaït hoaëc nhöõng tieâu chuaån ñeå ñaùnh giaù söï hoaøn thaønh, söï thaønh coâng vaø thaønh quaû cuûa döï aùn. z Keát quûa döï aùn (Project outputs / Results) Saûn phaåm tröïc tieáp vaø höõu hình cuûa caùc hoaït ñoäng döï aùn Chuù yù : Vieäc ñònh nghóa nhöõng tieâu chuaån ñeå ñaùnh giaù söï hoaøn thaønh vaø thaønh coâng cuûa döï aùn laø raát quan troïng Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Hoạch định dự án Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng Thu Hương 9 MO TA ÛÛ COÂNG VIE ÄÄC z Xaùc ñònh caùc coâng vieäc khaùc nhau caàn phaûi thöïc hieän ñeå hoaøn thaønh caùc muïc tieâu z Caàân phaân bieät caùc hoaït ñoäng phaûi thöïc hieän vaø caùc keát quûa phaûi ñaït ñöôïc tieáp theo caùc hoaït ñoäng ñoù. z Caàn laøm roõ nhöõng coâng vieäc naøo coù lieân quan vôùi nhau ñeå coù theå tieán haønh kieåm soaùt chuùng trong suoát quùa trình thöïc hieän keá hoaïch. z Coâng cuï : Caáu truùc phaân vieäc 10 CAÁU TRUÙC PHAÂN ÑOAÏN COÂNG VIEÄC Á Ù Â Ï Â Ä - WBS Nhieäm vuï 1.1.1.0 Muïc tieâu döï aùn (Project Objective) 1.0.0.0 Hoaït ñoäng 1.1.0.0 Hoaït ñoäng 1.3.0.0 Hoaït ñoäng 1.4.0.0 Hoaït ñoäng 1.5.0.0 Hoaït ñoäng 1.2.0.0 Nhieäm vuï 1.3.1.0 1.3.2.1 WP 1.3.2.2 WP 1.3.2.3 WP Nhieäm vuï 1.3.2.0 Nhieäm vuï 1.3.3.0 Nhieäm vuï 1.1.2.0 Caáp 1 (Hoaøn thaønh döï aùn) Caáp 2 Caáp 3 Caáp 4 (Goùi coâng vieäc) Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Hoạch định dự án Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng Thu Hương 11 Goùi coâng vieäc laø caáp thaáp nhaát cuûa WBS. Moät goùi coâng vieäc ñöôïc xaùc ñònh moät caùch roõ raøng seõ coù nhöõng ñaëc ñieåm sau : ƒ Ñònh nghiaõ ñöôïc coâng vieäc (Caùi gì – What) ƒ Chæ ra thôøi gian ñeå hoaøn thaønh goùi coâng vieäc (Bao laâu – How long) ƒ Chæ ra nhöõng nguoàn löïc caàn coù ñeå hoaøn thaønh goùi coâng vieäc (Bao nhieâu – How much) ƒ Chæ ra ngaân saùch/ Chi phí theo töøng thôøi ñoaïn ñeå hoaøn thaønh goùi coâng vieäc (Chi phí – Cost) ƒ Chæ ra traùch nhieäm cuaû töøng ngöôøi ñoái vôùi töøng coâng vieäc (Ai –Who) ƒ Chæ ra nhöõng ñieåm caàn giaùm saùt ñoái vôùi vieäc ño löôøng tieán trình döï aùn GOÙI COÂNG VIEÄC TRONG WBS Ù Â Ä (Work package in WBS) 12 SÔ ÑOÀ TRAÙCH NHIEÄMÀ Ù Ä NSC1.4.0 CRA1.3.0 CR1.2.2 SR1.2.1 ASR1.1.0 Chuyeân gia chaát löôïng Nhaø taøi trô’ Thaønh vieân 3 Thaønh vieân 2 Thaønh vieân 1 Giaùm ñoác döï aùn Caùc thaønh vieân chuû choát beân ngoaøi Caùc thaønh vieân trong ñoäi döï aùnWBS R = Responsible (Traùch nhieäm) S = Support (Hoå trôï) C= Consult (Tö vaán) N = Notification (thoâng baùo) A = Approval (Chaáp thuaän) Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Hoạch định dự án Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng Thu Hương 13 BAÛNG KEÁ HOAÏCH SÖÛ DUÏNG NGUOÀN LÖÏCÛ Á Ï Û Ï À Ï 1.4.0 TOÅNG COÄNG 1.3.0 1.3.1 1.3.2 1.2.0 1.1.0 1.0.0 …Vaät lieäu (Khoái löôïng) Thieát bò (Soá giôø maùy) Lao ñoäng (Soá giôø coâng) WBS 14 HOAÏCH ÑÒNH DÖÏ AÙN THEO MUÏC TIEÂU Ï Ï Ù Ï Â (Objective Oriented Project Planning) ƒ Laø phöông phaùp hoaïch ñònh döïa treân caùc nhu caàu, caùc vaán ñeà. ƒ Phoái hôïp coâng taùc hoaïch ñònh vaø vieäc thöïc hieän hoaïch ñònh theo moät xu höôùng taêng cöôøng khaû naêng giao tieáp ƒ Aùp duïng khi caàn phaùt trieån nhöõng yù töôûng saùng taïo vaø giaûi phaùp thöïc duïng ƒ Laøm vieäc theo ñoäi laø moät yeáu toá trung taâm nhaèm taïo ra söï cam keát trong vieäc thöïc hieän döï aùn Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Hoạch định dự án Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng Thu Hương 15 CAÙC BÖÔÙC TRONG TIEÁN TRÌNH Ù Ù Á HOAÏCH ÑÒNH THEO MUÏC TIEÂUÏ Ï Â Giai ñoaïn chuaån bò Giai ñoaïn phaân tích Giai ñoaïn hoaïch ñònh Xaùc ñònh nhu caàu ñích thöïc Phaân tích caùc beân coù lieân quan Phaân tích vaán ñeà Phaân tích muïc tieâu Phaân nhoùm muïc tieâu Xaùc ñònh phaïm vi döï aùn Xaùc ñònh phaïm vi coâng vieäc 16 XAÙC ÑÒNH NHU CAÀU ÑÍCH THÖÏC ƒ Nhaän ra caùc nhu caàu ƒ Ñònh danh caùc nhu caàu moät caùch coù heä thoáng Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Hoạch định dự án Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng Thu Hương 17 Nhaänä daïngï caùcù beânâ coùù lieânâ quan (Identify Stakeholder) Thaønh vieân coù lieân quan laø ngöôøi - Ñònh nghiaõ nhu caàu/söï mong muoán - Khôûi xöôùng hoaëc taøi trôï döï aùn - Ñaùnh giaù hoaëc söû duïng keát quaû döï aùn 18 PHAÂN TÍCH VAÁN ÑEÀ Á À ƒ Neâu vaán ñeà theo quan ñieåm cuaû nhöõng ñoái taùc ñaõ ñöôïc xaùc ñònh – Ñoäng naõo ñeå tìm ra vaán ñeà ƒ Kieåm tra xem ñaõ neâu ñuû vaán ñeà caàn thieát chöa ƒ Kieåm tra xem moïi beân coù hieåu ñuùng vaán ñeà khoâng ƒ Choïn moät vaán ñeà “coù khaû naêng” laøm ñieåm khôûi ñaàu ƒ Xaùc ñònh lyù do tröïc tieáp vaø hieäu quaû cuaû vaán ñeà khôûi ñaàu ƒ Tieáp tuïc xaùc ñònh moái quan heä nhaân quaû ƒ Kieåm tra xem caùc moái lieân heä ñoù ñaõ hoaøn thieän chöa ƒ Neâu theâm vaán ñeà neáu thaáy caàn ƒ Hình thaønh caây vaán ñeà (problem tree) Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Hoạch định dự án Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng Thu Hương 19 Nhöõngõ nguyeânâ taécé cô baûnû cho giai ñoaïnï ñoängä naõoõ ¾Noùi ñieàu maø baïn nghó ¾Thaät söï laéng nghe ngöôøi khaùc noùi ¾Quyeát ñònh nhöõng vaán ñeà ñaõ ñöôïc nhaän daïng ¾Taán coâng vaøo caùc vaán ñeà, khoâng taán coâng vaøo con ngöôøi Giai ñoaïn ñoäng naõo laø caàn thieát, noù giuùp cho ñoäi saøng loïc vaø quyeát ñònh caùc vaán ñeà 20 Giôùi haïn chuû ñeà thaûo luaän NGUYEÂN TAÉC XAÂY DÖÏNG CAÂY VAÁN ÑEÀÂ É Â Ï Â Á À di chuyeån Theâm vaøo Khoâng neân Neân YÙ kieán trình baøy vaán ñeà quaù toång quaùt phuï thuoäc quaù nhieàu vaøo thoâng tin töø taøi lieäu moâ taû vaán ñeà theo söï hieåu bieát cuaû chuùng ta Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Hoạch định dự án Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng Thu Hương 21 MO TAÛ VAÁN ÑEÀÂ Û Á À ƒ Moät vaán ñeà/card ƒ Khoâng thoåi phoàng vaán ñeà ƒ Roõ raøng ƒ Ñôn giaûn , deã hieåu ƒ Toân troïng quan ñieåm cuaû ngöôøi khaùc 22 PHAÂN TÍCH MUÏC TIEÂUÂ Ï Â ƒ Neâu laïi nhöõng vaàn ñeà trong moái quan heä nhaân quaû ñaõ ñöôïc xem xeùt ƒ So saùnh caùc vaán ñeà vaø muïc tieâu caàn ñaït ¾Muïc tieâu phaûi theå hieän tình traïng tích cöïc caàn ñaït ñöôïc ¾Muïc tieâu phaûi coù tính thöïc tieãn : xem xeùt moái lieân heä keát quaû - phöông tieän vaø thöïc hieän ñieàu chænh neáu thaáy caàn ¾Khoâng ñònh löôïng muïc tieâu ƒ Xaây döïng caây muïc tieâu (Objective tree) Löu yù : Khi xaây döïng caây muïc tieâu neân môøi caùc beân coù lieân quan tham gia Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Hoạch định dự án Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng Thu Hương 23 PHAÂN NHOÙM MUÏC TIEÂUÂ Ù Ï Â (Clustering) ƒ Nhaän daïng caùc nhoùm muïc tieâu khaùc nhau treân caây muïc tieâu höôùng ñeán muïc tieâu toång theå ƒ Phaân nhoùm caùc muïc tieâu döïa treân söï lieân quan cuaû caùc hoaït ñoäng töông lai, chaúng haïn nhö theo : ¾Yeâu caàu chuyeân moân ¾Ñoái taùc chòu traùch nhieäm,... ƒ Ñaët teân cho töøng nhoùm muïc tieâu ƒ Xaùc ñònh pham vi döï aùn 24 XAÙC ÑÒNH PHAÏM VI DÖÏ AÙN Ù Ï Ï Ù (Scoping) Ñöa ra nhöõng giôùi haïn maø ôû ñoù caùi gì seõ bao haøm trong döï aùn vaø caùi gì seõ khoâng bao haøm trong döï aùn ƒ Nhoùm muïc tieâu naøo khoâng thuoäc phaïm vi döï aùn ƒ Xaùc ñònh söï ñoùng goùp trong khaû naêng coù theå coù cuaû caùc ñoái taùc ñoái vôùi caùc nhoùm muïc tieâu ƒ Quyeát ñònh thöù töï öu tieân trong vieäc xöû lyù/thöïc hieän nhöõng nhoùm muïc tieâu Ma traän xaùc ñònh phaïm vi döï aùn (Scoping Matrix) Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Hoạch định dự án Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng Thu Hương 25 MA TRAÄN XAÙC ÑÒNH Ä Ù PHAÏM VI DÖÏ AÙNÏ Ï Ù xxxxxxSöï quan taâm cuûa laõnh ñaïo caáp cao xxxxxxxNguoàn löïc saün coù ...... xxxxxxTính khaån caáp Nhoùm muïc tieâu 3 Nhoùm muïc tieâu 2 Nhoùm muïc tieâu 1 Tieâu chí xaùc ñònh phaïm vi 26 XAÙC ÑÒNH PHAÏM VI COÂNG VIEÄCÙ Ï Â Ä ƒ Ñoäng naõo ñeå suy nghó veà caùc hoaït ñoäng khaùc nhau caàn phaûi thöïc hieän ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu ƒ Saép xeáp caùc hoaït ñoäng theo moät traät töï nhaát ñònh - söû duïng coâng cuï WBS ƒ Kieåm tra xem WBS chính xaùc, logic vaø hoaøn chænh chöa Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Hoạch định dự án Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng Thu Hương 27 XAÙC ÑÒNH LOGIC NOÄI TAÏI CUÛA Ù Ä Ï Û CHUOÅI KEÁT QUÛA PHAÙT TRIEÅNÅ Á Û Ù Å Ñaàu vaøo Hoaït ñoäng Ñaàu ra Muïc tieâu Muïc tieâu toång theå H O AÏ C H ÑÒ N H T H ÖÏ C H I EÄ N 28 XAÙC ÑÒNH CAÙC GIAÛ ÑÒNH VAØ Ù Ù Û Ø NHAÄN DAÏNG RUÛI ROÄ Ï Û ƒ Caùc giaû ñònh moâ taû caùc ñieàu kieän caàn thieát phaûi toàn taïi ñeå cho moái quan heä giöõa caùc caáp ñoä muïc tieâu xaûy ra nhö mong ñôïi. ƒ Giaû ñònh laø caùc yeáu toá ngoaïi lai khoâng naèm trong phaïm vi döï aùn nhöng laïi raát quan troïng ñoái vôùi vieäc thöïc hieän thaønh coâng caùc caáp ñoä muïc tieâu döï aùn. ƒ Caùc giaû ñònh traû lôøi caâu hoûi “Nhöõng yeáu toá ngoaïi lai naøo khoâng bò döï aùn taùc ñoäng vaøo nhöng laïi aûnh höôûng ñaùng keå ñeán vieäc thöïc hieän döï aùn ?” Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Hoạch định dự án Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng Thu Hương 29 THEÅ HIEÄN CAÙC GIAÛ ÑÒNH THEO Å Ä Ù Û CHUOÅI KEÁT QUÛA PHAÙT TRIEÅNÅ Á Û Ù Å Muïc tieâu toång theå Muïc ñích Keát quaû tröôùc maét Caùc hoaït ñoäng Tieàn ñeà Giaû thieát Giaû thieát Giaû thieát+ + + 30 Boû qua QUY TRÌNH ÑAÙNH GIAÙ CAÙC YEÁU TOÁ Ù Ù Ù Á Á NGOAÏI LAI ÑEÅ XAÙC ÑÒNH GIAÛ ÑÒNHÏ Å Ù Û Yeáu toá ngoaïi lai coù quan troïng khoâng? Coù Khoâng Coù Ai giaûi quyeát/thöïc hieän ñöôïc ? Coù thieát keá laïi ñöôïc khoâng ? Khoâng Coù Giaû ñònh Coù Coù xaûy ra ñöôïc khoâng ? Khoâng Boû qua Khoâng Ngöøng Thieát keá laïi Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Hoạch định dự án Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng Thu Hương 31 ÑAÙNH GIAÙ CHUOÅI KEÁT QUÛA Ù Ù Å Á Û PHAÙT TRIEÅNÙ Å ƒ Chuùng ta coù ñöa ra ñöôïc muïc tieâu döï aùn khoâng? ƒ Logic chuoåi keát quûa phaùt trieån phuø hôïp chöa? ƒ Muïc tieâu vaø caùc hoaït ñoäng hoaïch ñònh ñaõ ñöôïc moâ taû ñuùng chöa? ƒ Khoaûng caùch giöõa muïc tieâu toång theå vaø muïc ñích coù quaù lôùn khoâng ? ƒ Coù giaû ñònh cheát ? 32 CHÆ BAÙO ÑO LÖÔØNG KEÁT QUÛA THÖÏC HIEÄNÙ Ø Á Û Ï Ä ƒ Chæ baùo nhö laø moät coâng cuï quaûn lyù ƒ Chæ baùo laø “moät bieán soá ñöôïc duøng ñeå ñaùnh giaù möùc thay ñoåi cuaû moät hieän töôïng hay moät quy trình” ƒ Chæ baùo laø yeáu toá chöùa ñöïng taát caû nhöõng thoâng tin caàn cung caáp cho coâng taùc quaûn lyù döôùi daïng con soá Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Hoạch định dự án Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng Thu Hương 33 CHÆ BAÙO COÙ THEÅ Ù Ù Å KIEÅM CHÖÙNG KHAÙCH QUANÅ Ù Ù (Objectively Verifiable Indicator – OVI) ƒ OVI neân mieâu taû moät tình huoáng roõ raøng cuaû muïc tieâu muoán ñaït ñöôïc ôû cuoái moät giai ñoaïn nhaát ñònh. ƒ OVI ñöôïc ñònh nghiaõ toát bao goàm caùc ñieåm sau: – Variable : thaønh toá ñöôïc ño löôøng (Caùi gì?) – Quantity : Tình traïng thöïc teá vaø tình traïng muoán ñaït ñöôïc (bao nhieâu?) – Target group : Nhöõng ngöôøi bò taùc ñoäng (Ai?) – Place : Nôi thu thaäp thoâng tin (ÔÛ ñaâu?) – Period : Thôøi haïn coù lieân quan (Khi naøo?) ƒ OVI coøn goïi laø chæ baùo hoaïch ñònh 34 Chæ baùoù “thoângâ minh” (SMART Indicators) ƒ Specific : Cuï theå, roõ raøng ƒ Measurable : Coù theå ño löôøng ñöôïc ƒ Achievable : Coù theå ñaït ñöôïc/Thöïc teá ƒ Relevant : Coù lieân quan/phuø hôïp ƒ Time- bound : Coù thôøi haïn Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Hoạch định dự án Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng Thu Hương 35 CHÆ BAÙO Ù TRONG HOAÏT Ï ÑOÄNG Ä GIAÙM Ù SAÙTÙ Chæ baùo veà keát quaû hoaït ñoäng Chæ baùo veà phaûn öùng Chæ baùo tröïc tieáp vaø giaùn tieáp 36 LÖÏA CHOÏN CHÆ BAÙOÏ Ï Ù Chæ soá ño löôøng phaûi : 1. Coù giaù trò (Valid) 2. Nhaïy caûm (Sensitive) 3. Coù theå ño löôøng ñöôïc (Measurable) 4. Ñôn giaûn (Simple) Ñeå löïa choïn moät chæ soá giaùm saùt thích hôïp,baïn neân thieát keá moät baûng caâu hoûi daønh cho nhaø quaûn lyù maø noù nhaán maïnh moät caùch chính xaùc ñieàu baïn/hoï muoán bieát Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Hoạch định dự án Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng Thu Hương 37 Khung ño löôøngø keátá quaûû (Keáá hoaïchï thu thaäpä thoângâ tin lieânâ quan ñeáná chæ tieâuâ ño löôøngø ) Nguoàn löïc (Ñaàu vaøo) Hoaït ñoäng Keát quaû (Ñaàu ra) Muïc ñích Muïc tieâu toång theå Ai seõ nhaän baùo caùo Cöôøng ñoä vaø caùch thöùc baùo caùo Cöôøng ñoä thu thaäp Phöông phaùp thu thaäp döõ lieäu +do ai tieán haønh Nguoàn döõ lieäu Chæ soá ño löôøng Keát quaû 38 ÑAÙNH GIAÙ DÖÏ AÙNÙ Ù Ï Ù (Project Evaluation) z Tieán trình xaùc ñònh moät caùch coù heä thoáng vaø coù ñònh höôùng khaû naêng phuø hôïp, hieäu quaû, hieäu suaát vaø khaû naêng taùc ñoäng cuûa caùc hoaït ñoäng döï aùn trong söï hieåu bieát caùc muïc tieâu vaø muïc ñích cuûa döï aùn. z Ñaùnh giaù döï aùn laø moät chöùc naêng quan troïng ñoái vôùi caùc döï aùn phaùt trieån maø noù coù keát quaû hoaëc muïc tieâu khoâng höõu hình Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2004-2005 Bài giảng 25 Hoạch định dự án Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng Thu Hương 39 CAÙC CHÆ SOÁ ÑAÙNH GIAÙÙ Á Ù Ù ƒ Söï phuø hôïp/ söï lieân quan (Relevance) ƒ Hieäu quaû (Effectiveness) ƒ Hieäu suaát (Efficiency) ƒ Söï taùc ñoäng (Impact) ƒ Tính beàn vöõng (Sustainability) 40 CAÙC LOAÏI ÑAÙNH GIAÙ Ù Ï Ù Ù (Types of Evaluation) ƒ Keát thuùc döï aùn, ñaùnh giaù cuoái cuøng hoaëc ñaùnh giaù taùc ñoäng ƒ Ñaùnh giaù chính saùch hoaëc chöông trình ƒ Ñaùnh giaù khaû naêng xöû lyù söï coá trong quaù trình thöïc hieän döï aùn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHoạch định dự án( project planning).pdf
Tài liệu liên quan