Hiện tượng nứt nền nhà xưởng do tác động Ettringite

In foundation of Dong Nai factory contains mineral Pyrite. The process of pyrite oxide will create products sulfuric acid. Physicochemical effects between sulfuric acid and calcium hydroxide in the composition of cement concrete increase calcium sulfoaluminate called Ettringite. This process makes concrete material volume expansion, swelling, causing swelling capacity, making tensile strength of concrete fell from the cracked concrete that make up the cracks separating, forming networks slots cracked surface not rule on the factory floor. Simultaneously with the chemical effects between cement concrete causes swelling, physical effects of sulfate salt crystals forming on the surface of the holes and cracks formed increasing the capacity of the concrete expansion, increased tensile stress in concrete, making the surface more and more intense fracturing.

pdf6 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hiện tượng nứt nền nhà xưởng do tác động Ettringite, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No.K1- 2016 Trang 70 HiӋn Wѭӧng nӭt nӅQQKj[ѭӣng do tác dөng Ettringite x NguyӉn HuǤnh Thông x Bùi Trӑng Vinh Bӝ P{Q7jLQJX\rQ7UiLĈҩWYj0{L7Uѭӡng, Khoa Kӻ thuұWĈӏa chҩt và Dҫu Khí - 7UѭӡQJĈҥi hӑc Bách khoa, Ĉ+4*-HCM x Ĉһng Hӳu DiӋp Liên hiӋSĈӏa chҩt Công trình Xây dӵng và 0{LWUѭӡng (Manuscript Received on August 10th, 2015; Manuscript Revised on October 15th, 2015) 7Ï07Ҳ7 Trong thành ph̯Q ÿ̭t – ÿi W̩o nên nhà [˱ͧng t̩LĈ͛ng Nai có chͱa khoáng v̵t Pyrite. Quá trình oxyd hóa pyrite sͅ t̩o ra s̫n pẖm axit sunfuarit. Tác dͭng hóa lý giͷa axit sunfuarit và hydroxit canxi trong thành ph̯n cͯD [L PăQJ W̩o bê tông làm phát sinh sunfoaluminat canxium g͕i là ettringite. Quá trình này làm v̵t li͏u bê tông tăng th͋ tích, tr˱˯ng nͧ, gây ra l͹c tr˱˯ng nͧ, làm cho c˱ͥng ÿ͡ kháng kéo cͯa bê tông gi̫m xu͙ng, tͳ ÿy bê tông có th͋ b͓ nͱt tách t̩o nên các v͇t nͱt, hình thành m̩ng khe nͱt không qui t̷c trên b͉ m̿t n͉n nhà x˱ͧng. Cùng ÿ͛ng thͥi vͣi tác dͭng hóa h͕c giͷa xi măng t̩o bê tông gây ra hi͏n t˱ͫng bê tông tr˱˯ng nͧ, tác dͭng v̵t lý cͯa mu͙i sunfat t̩o nên các tinh th͋ mu͙i trên các b͉ m̿t cͯa l͝ r͟ng và các khe nͱt ÿ˱ͫc hình thành, chúng làm tăng thêm l͹c tr˱˯ng nͧ cͯa bê tông, tăng thêm ͱng sṷt kéo trong bê tông, làm cho b͉ m̿t nͱt vͩ'RÿyKL͏QW˱ͫng này là m͡t trong nhͷng nhân t͙ WK~Fÿ̱y quá trình nͱt b͉ m̿WQKj[˱ͧng. Tͳ khóa: 3\ULWHHWWULQJJLWHWU˱˯QJQͧ, mu͙i sunfat 1. GIӞI THIӊU Bài báo tұp trung nghiên cӭX Yj ÿiQK JLi nguyên nhân cӫa hiӋQWѭӧng nӭWQKj[ѭӣng cӫa Công ty cә phҫQ *ăQJ WD\ 9LӋt Nam tҥi xã 3Kѭӟc Bình, /RQJ7KjQKĈӗng Nai, cách Thành phӕ Hӗ Chí Minh khoҧng 60 Km vӅ phía Tây – Tây Nam (Hình 1). 2. KHҦO SÁT HIӊ175ѬӠNG Công tác thӵFÿӏa bao gӗm : Công tác quan sát toàn bӝ khu vӵc xây dӵng, kӇ cҧ ErQWURQJQKj[ѭӣng, xem xét tӍ mӍ các vӃt nӭt, hình thái các vӃt nӭWWUDRÿәi ý kiӃn vӟi các kӻ Vѭ Fy WUiFK QKLӋm xây dӵng nhà [ѭӣQJÿӇ tìm hiӇu thӡi gian bҳWÿҫu xҧy ra các vӃt nӭW TXDQ ViW FiF ÿһF ÿLӇm vӅ ÿӏa hình ÿӏa chҩt khu vӵF [XQJ TXDQK QKj [ѭӣng, tìm hiӇu ÿһF ÿLӇm thӫ\ YăQ [XQJ TXDQK FKөp ҧnh các mҥng khe nӭWÿӏa hình xung quanh. Công tác lҩy mүXÿҩt – ÿi PүXÿҩt và ÿi  Oҩy mүXQѭӟc (02 mүu : 01 ӣ giӃQJQѭӟc, 01 ӣ cҥQK[ѭӣng) (Hình 2) TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 19, SOÁ K1- 2016 Trang 71 Hình 2. MүXÿiYjYӏ trí giӃQJQѭӟc tҥi khu vӵc khҧo sát 3. CÔNG TÁC THÍ NGHIӊM Tҩt cҧ các mүX ÿҩt – ÿi Yj Qѭӟc lҩy tҥi hiӋQ WUѭӡQJ ÿӅX ÿѭӧc bҧo quҧn chһt chӁ theo ÿ~QJNӻ thuұW FKX\rQP{QYj ÿѭD WUӵc tiӃp vӅ phòng thí nghiӋP ÿӇ thӵc hiӋn thí nghiӋm kӏp thӡi. N͡i dung thí nghi͏m bao g͛m : a. Phân tích thҥch hӑFGѭӟi kính hiӇQYLÿӇ [iFÿӏnh thành phҫn khoáng vұWÿҩt – ÿiWҥo nên nӅQQKj[ѭӣng và khu vӵc xung quanh. E 3KkQ WtFK NKRiQJ Wѭӟng bҵng mҳt WKѭӡQJYjGѭӟi kính hiӇQ YL ÿӇ [iF ÿӏnh thành phҫn khoáng vұt quһQJ ÿһF ÿLӇm kiӃn trúc – cҩu tҥo cӫa khoáng vұt quһng. c. Phân tích trӑng sa bҵng phѭѫQJ SKiS ÿLӋn tӯ và tӯ cҧP ÿӇ [iF ÿӏQK KjP Oѭӧng các khoáng vұt tҥo quһng. d. Phân tích hóa hӑc bҵng lò nung carbolitte, máy UV1001 và máy JENWAYPP7 ÿӇ [iF ÿӏQK KjP Oѭӧng các chҩt hóa hӑc chӭa WURQJ ÿҩW ÿi QӅQ QKj [ѭӣng và khu vӵc xung quanh. e. Phân tích mүX QѭӟF ÿӇ [iF ÿӏnh thành phҫn hóa hӑc và khҧ QăQJWiFGөQJăQPòn cӫa Hình 1. Vӏ trí nghiên cӭu SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No.K1- 2016 Trang 72 Qѭӟc tҥi chӛ ÿӕi vӟi vұt liӋu xây dӵng nhà [ѭӣng. KӃt quҧ thí nghiӋP ÿҩt – ÿi Yj Qѭӟc cho biӃWQKѭVDX 4. NHҰN XÉT Vӄ Ĉ,ӄU KIӊ1ĈӎA CHҨT 0Ð, 75ѬӠNG CӪA KHU VӴC NHÀ ;ѬӢNG 7UrQ Fѫ Vӣ các kӃt quҧ cӫa công tác khҧo sát hiӋQ WUѭӡng và công tác thí nghiӋm có thӇ ÿѭDUDQKұQ[pWVDXÿk\ Khu vӵFQKj[ѭӣng nҵP WUrQÿӏa hình ÿӗi thҩSÿӏa hình ÿѭӧc cҩu tҥo bҵQJFiFÿiED]DQ– ÿi SRUSK\ULWH ED]DQ QJXӗn gӕc phun trào núi lӱa (Hình 3). KӃt quҧ phân tích thҥch hӑc cho thҩ\ ÿi ÿѭӧc cҩu tҥo bӣi 37-39% khoáng vұt plagioclase, 35-37% khoáng pyroxene và 25- 27% thành phҫn thӫy tinh và khoáng vұt quһng. Trên bӅ mһWÿӏa hình không xuҩt hiӋQQѭӟc mһWWX\QKLrQNKLÿjRVkX[Xӕng 2-3m thì xuҩt hiӋQ Qѭӟc ngҫm chҧy tӯ các khe nӭt cӫD ÿi trong mһt cҳWÿӏa chҩt chҧy ra. DiӋn tích nӅQQKj[ѭӣng rӝng 190x60 mét, nӅQQKj[ѭӣng gӗm 2 phҫn : Phҫn 1 nguyên là phҫn thҩp cӫD ÿӏa hình EDQÿҫXÿѭӧc san lҩp bҵng vұt liӋXÿҩWÿiOҩy tӯ phҫQFDRKѫQFӫDÿӏa hình ban ÿҫu, thӵc chҩt là sҧn phҭm phong hóa cӫD ÿi ED]DQ Wҥi chӛ, có diӋQWtFK[PpWErQWUrQÿѭӧc phӫ mӝt lӟp bê tông cӕt thép dày 15cm. Trên bӅ mһt bê tông này tӯ WKiQJÿӃQWKiQJQăPEҳWÿҫu xuҩt hiӋn các khe nӭt tҥo thành mҥng không quy tҳc, bӅ rӝng khe nӭt tӯ 1-2mm. Trong thӡi gian thi công nӅQQKj[ѭӣng tӯng có nhӳng trұQPѭD gây ngұp tràn mһt nӅQQKj[ѭӣng. Phҫn 2 cӫa nӅQ QKj [ѭӣQJ ÿѭӧc cҩu tҥo bҵQJÿiJӕFWѭѫLQJX\rQÿã ÿѭӧc bóc hӃt lӟSÿi bӏ SKRQJKyD ÿӇ san lҩp phҫQ   VDX ÿy ÿѭӧc phӫ trӵc tiӃp bҵng lӟp bê tông cӕt thép. BӅ mһt nӅQQKj[ѭӣng cӫa phҫn 2 này không xuҩt hiӋn khe nӭt. Các kӃt quҧ phân tích thҥch hӑc và khoáng WѭӟQJÿӅu cho thҩ\P{LWUѭӡQJÿӏa chҩt khu vӵc QKj[ѭӣng và bҧn thân nӅQQKj[ѭӣQJÿӅu là vұt liӋXÿiED]DQQJXӗn gӕc phun trào núi lӱa, vӟi thành phҫn khoáng vұt là plagioclase và pyroxene cùng vӟi vұt liӋu thӫy tinh và các khoáng vұt quһng là magnetite, phi quһng. &K~QJNK{QJJk\WiFÿӝQJÿӃQP{LWUѭӡng. Riêng kӃt quҧ phân tích trӑng sa cho thҩy ngoài các khoáng vұt quһng và phi quһng ra, trong thành phҫn vұt chҩt cӫDÿiWѭѫLQJX\rQYj WURQJ ÿi ÿã phong hóa có chӭa thành phҫn khoáng vұt pyrite. Hình 3. Vӏ WUtQKj[ѭӣng trong khu vӵc nghiên cӭu TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 19, SOÁ K1- 2016 Trang 73 KӃt quҧ phân tích mүX Qѭӟc lҩy tӯ QѫL [XQJTXDQKQKj[ѭӣQJÿӅu có chӭa anion SO42-, nghƭDOjWURQJQѭӟc ngҫm chҧy ra tӯ các khe nӭt cӫa nӅn chӭa axit sunfurit. 5. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GÂY RA HIӊ1 7ѬӦNG XUҨT HIӊN KHE NӬT NӄN NHÀ Khoáng vұt pyrite chӭD WURQJ ÿi QӅn nhà [ѭӣng là yӃu tӕ quan trӑng tҥo nên axit sunfuarit gây ra nhӳng phҧn ӭng hóa hӑc và vұt lý vӟi vұt liӋu bê tông cӫa lӟp phӫ mһt nӅQQKj[ѭӣng, tӯ ÿyJk\UDKLӋQWѭӧng nӭt nҿ nӅQQKj[ѭӣng. Các khoáng vұWPDUFDVVLWHS\URWLWHYjÿһc biӋW Oj S\ULWH WKѭӡng có mһt trong thành phҫn mӝt sӕ loҥLÿiNKiFQKDXFK~QJ ÿӅu là khoáng vұt phө ÿLNqP.KRiQJYұt pyrite là loҥLWKѭӡng gһSFK~QJWKѭӡng bӏ tác dөng bӣi quá trình oxit hóa, tӯ ÿyWҥRUDD[LWVXQIXDULWWURQJP{LWUѭӡng ÿҩWÿiYjQѭӟc. Quá trình oxit hóa pyrite thѭӡng diӉn ra qua nhiӅXJLDLÿRҥn: *LDLÿRҥn 1: FeS2 + 7O2 + H2O Æ 2FeSO4 + 2H2SO4 *LDL ÿRҥn 2: 4FeSO4 + O2 + 2H2SO4 Æ 2Fe2(SO4)3 + 2H2O *LDLÿRҥn 3: 7Fe2(SO4)3 + FeS2 + H2O Æ 15FeSO4 + 8H2SO4 Phҧn ӭQJJLDLÿRҥn 1 xҧy ra nhanh chóng, ÿӗng thӡL OjP FKR ÿӝ pH giҧm xuӕng nhӓ KѫQ 4,5 ; tҥR ÿLӅu kiӋn cho vi khuҭn Ferrobacillus Thiobaccilus hoҥW ÿӝQJ WăQJ QKDQK TXi WUình R[LWKyDÿӃn 106 lҫQ7URQJP{LWUѭӡng nóng ҭm và giàu oxygen thì vi khuҭn càng phát triӇn và tác dөng oxit hóa càng mãnh liӋW QJѭӧc lҥi WURQJP{LWUѭӡng bҧo hòa nѭӟc thì tác dөng oxit hóa khoáng pyrite sӁ xҧy ra chұm chҥp. 1KѭYұ\ GR S\ULWH Fy WURQJ ÿi Eӏ oxit hóa OjPFKRWURQJQѭӟc ngҫm chӭa mӝW Oѭӧng nhҩt ÿӏnh axit sunfuarit. Ĉӗng thӡi nӃX WURQJ ÿi Fy FKӭa canxit (CaCO3), chúng sӁ bӏ hòa tan tҥo ra mӝW Oѭӧng hydroxit canxit theo phҧn ӭng H2O + CaCo3 ÆCa(HCO3)2 .KL WURQJ Qѭӟc ngҫP ÿӗng thӡi có chӭa axit sunfuarit và bicacbonat canxi chúng sӁ tҥo ra anhydrite (CaSO4) theo phҧn ӭng H2SO4 + Ca(OH)2 ÆCa SO4. Khi nҵm gҫn mһW ÿҩt vӟi nhiӋW ÿӝ và áp suҩt thҩS FyQѭӟc ngҫm vұQ ÿӝng thì (CaSO4) sӁ chuyӇn thành khoáng thҥch cao (CaSO4.2H2O) ÿӗng thӡi thӇ WtFKWăQJOrQ tҥo ra áp suҩW WUѭѫQJQӣ WăQJ Wӯ ÿӃn 70Mpa. Ngoài ra quá trình hydrat hóa anhydrite ÿӇ chuyӇn thành thҥch cao là quá trình thuұn nghӏch. MӝWNKLFyÿLӅu kiӋn thuұn lӧLQKѭNKDQ QѭѫFYjQKLӋWÿӝ WăQJFDRWKì thҥch cao có thӇ bӏ thӫ\ SKkQ GHK\GUDWH  ÿӇ chuyӇn thành anhydrite kèm theo hiӋQWѭӧng giҧm thӇ tích, tӭc co ngót. 1Kѭ WURQJ SKҫn nhұn xét vӅ ÿLӅu kiӋQ ÿӏa chҩWP{LWUѭӡng khu vӵFQKj[ѭӣQJÿã nêu rõ, tӯ WKiQJ  ÿӃn tháng 06 QăP  QӅn nhà [ѭӣng xuҩt hiӋn nhiӅu khe nӭt vӟi bӅ mһt rӝng 1-2mm, hình thái không quy tҳc, tҥo thành mҥng Oѭӟi phân bӕ không quy luұt (hình ҧQK  ÿӅu khҳp mһWQKj[ѭӣng. MӝW ÿLӅu nhұn thҩy rõ là vӃt nӭt chӍ xuҩt hiӋn trên bӅ mһt bê tông phӫ trên nӅQ ÿҩt – ÿi phong hóa; trên mһt nӅQQKj[ѭӣQJFKѭDFyWҧi trӑng do thiӃt bӏ máy móc gây ra, không thҩy nӅQQKj[ѭӣng có hiӋQWѭӧQJQKѭO~QEXQJQӣ, dӏch chuyӇn ngang; các kӃt cҩu công trình nhѭ Wѭӡng, dҫm cӝt mái ÿӅu nguyên vҽn không có biӇu hiӋn bӏ biӃn dҥng. Sau khi mһt nӅn nhà [ѭӣQJ ÿѭӧc thi công hoàn tҩt không có hiӋn Wѭӧng chҩQÿӝng lӟQQKѭÿӝQJÿҩt hoһc nә phá ÿӝt ngӝt ӣ gҫn hoһc xa vӏ WUtQKj[ѭӣng. Tҩt cҧ nhӳQJÿLӅu kӇ trên cho phép loҥi trӯ các nguyên QKkQ Fѫ Kӑc gây ra các vӃt nӭt trên mһt nhà [ѭӣng. Vì thӃ, nguyên nhân gây ra các vӃt nӭt có sӵ tham gia cӫa sӵ biӃQÿәi tӵ nhiên xҧy ra WURQJ P{L WUѭӡQJ ÿҩt – ÿi Wҥo nên nӅn nhà [ѭӣng. SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No.K1- 2016 Trang 74 Theo các kӃt quҧ phân tích thí nghiӋPÿӏa chҩt cho thҩy, trong thành phҫQÿҩt -ÿiWҥo nên nӅQQKj[ѭӣng và khu vӵc xung quanh không có mһt các khoáng vұt chӭDY{LQKѭFDQ[LQKѭQJ lҥi có mһt khoáng vұt pyrite. Quá trình oxit hóa pyrite sӁ tҥo ra mӝW Oѭӧng axit sunfuarit trong Qѭӟc ngҫPĈk\Ojmӝt trong các yӃu tӕ chӫ yӃu WK~F ÿҭy tҥo nên các khe nӭt trên mһt nӅn nhà [ѭӣng. MӝW NKL WURQJ ÿҩt - ÿi Wҥo nӅQQKj [ѭӣng Yj WURQJ Qѭӟc ngҫm có chӭa axit sunfuarit thì chúng sӁ gây tác dөng lên vұt liӋu bê tông tҥo nên lӟp phӫ trên bӅ mһt cӫDÿҩt – ÿiWҥo nên nӅn QKj [ѭӣng. Tác dөng này thӇ hiӋn vӅ mһt hóa hӑc và vұt lý. VӅ mһt hóa hӑFWURQJ[LPăQJWҥo bê tông có chӭa hydroxit canxium, chúng sӁ tác dөng vӟL D[LW VXQIXDULW ÿӇ tҥo nên sunfat canxium tӭc thҥch cao. TiӃp theo sӁ xҧy ra phҧn ӭng hóa hӑc giӳa thҥch cao vӟi hydrat aluminat FDQ[LXP ÿӇ hình thành mӝt sҧn phҭP ÿD Gҥng sunfoaluminat canxium gӑi là attringite. Chính quá trình hóa hӑc tҥo ra sҧn phҭm cuӕi cùng là ettringite sӁ OjP FKR Er W{QJ WăQJ WKӇ tích WUѭѫQJ Qӣ). Do hiӋQ WѭӧQJ WUѭѫQJ Qӣ thӇ tích OjPFKRÿӝ kháng kéo cӫa bê tông giҧm xuӕng, tӯ ÿyErW{QJEӏ nӭt tách tҥo nên các vӃt nӭt. VӅ mһt vұt lý thҩy rõ các muӕi sunfat tҥo thành các tinh thӇ, chúng tӗn tҥi trên bӅ mһt các lӛ rӛng và bӅ mһt các khe nӭt trong bê tông do sӵ bӕFKѫL cӫDQѭӟc chӭa muӕi sunfat. Tóm lҥi tác dөng hóa - lý xҧy ra giӳa axit sunfuarit và các thành phҫn vұt liӋX[LPăQJWҥo Er W{QJ WUѭѫQJ Qӣ, ҧQK KѭӣQJ ÿӃQ FѭӡQJ ÿӝ kháng kéo cӫa bê tông, làm WK~F ÿҭy nguyên nhân nӭt nҿ, tҥo nên các khe nӭt. 6. KӂT LUҰN VÀ KIӂN NGHӎ Tӯ nhӳQJÿLӅXÿã ÿѭӧc trình bày trong các phҫn trên có thӇ rút ra kӃt luұn rҵng trong thành phҫQ ÿҩt – ÿi Wҥo nên nӅQ QKj [ѭӣng có chӭa khoáng vұt pyrite. Quá trình oxit hóa pyrite sӁ tҥo ra sҧn phҭm axit sunfuarit. Tác dөng hóa lý giӳa axit sunfuarit và hydroxit canxi trong thành phҫn cӫD [L PăQJ Wҥo bê tông làm phát sinh sunfoaluminat canxium gӑi là ettringite. Quá trình này làm vұt liӋX Er W{QJ WăQJ WKӇ tích, WUѭѫQJQӣ, gây ra lӵFWUѭѫQJQӣOjPFKRFѭӡng ÿӝ kháng kéo cӫa bê tông giҧm xuӕng. Cùng ÿӗng thӡi vӟi tác dөng hóa hӑc giӳD[LPăQJWҥo bê tông gây ra hiӋQWѭӧQJErW{QJWUѭѫQJQӣ, tác dөng vұt lý cӫa muӕi sunfat tҥo nên các tinh thӇ muӕi trên các bӅ mһt cӫa lә rӛng và các khe nӭt ÿѭӧc hình thành, chúng làm tăQJ WKêm lӵc WUѭѫQJQӣ cӫDEr W{QJWăQJ WKrPӭng suҩt kéo trong bê tông. Tӯ nhұQ ÿӏnh nguyên nhân gây ra hiӋn Wѭӧng nӭt bӅ mһW QKj [ѭӣng là có thӇ do quá trình oxit hóa pyrite, yӃu tӕ chӫ yӃu tҥo axit sunfuarit, chúng tác dөng vӟi hydroxit canxi WURQJ[LPăQJWҥo bê tông, tҥo nên thҥch cao và HWWULQJLWHOjPFKREr W{QJWUѭѫQJQӣ, phát sinh lӵFWUѭѫQJQӣ trong bê tông, phát sinh ӭng suҩt kéo trong bê tông làm cho vұt liӋu bê tông nӭt vӥ, hình thành các khe nӭt, thӇ hiӋn bҵng mҥng các khe nӭt trên bӅ mһWQKj[ѭӣQJĈyFKtQKOj mӝt trong nhӳng nguyên nhân quan trӑng thúc ÿҭy gây nên hiӋQ Wѭӧng nӭt bӅ mһt nӅn nhà [ѭӣng. ĈӇ khҳc phөc hiӋQ Wѭӧng này ta phҧi tìm cách hҥn chӃ quá trình oxit hóa pyrite, hҥn chӃ tác dөng giӳa axit sunfuarit vӟL[LPăQJOjPFKR bê tông bӏ WUѭѫQJQӣ, gây ra khe nӭWĈLӅXWUѭӟc tiên là hҥn chӃ P{L WUѭӡng nóng ҭm và giàu R[\JHQ ÿӇ hҥn chӃ sӵ VLQK WUѭӣng cӫa các vi khuҭn và hҥn chӃ tác dөQJR[LWKyDS\ULWHĈLӅu quan trӑng là hҥn chӃ tác dөng giӳa axit VXQIXDULWYj[LPăQJWҥo nên các muӕi sunfat là anhydrite và thҥch cao, hai loҥi muӕL WKѭӡng chuyӇn hóa qua lҥL NKL P{L WUѭӡQJ WKD\ ÿәi. Anhydrit chӍ әQÿӏnh troQJP{LWUѭӡng không có Qѭӟc, nhiӋWÿӝ và áp suҩWKѫLFDRNKLQҵm gҫn mһW ÿҩtvӟL QKLrW ÿӝ và áp suҩt thҩS Fy Qѭӟc ngҫm vұQÿӝng thì anhydrite (CaSO4) sӁ chuyӇn hóa thành thҥch cao (CaSO4.2H2O), kèm theo TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 19, SOÁ K1- 2016 Trang 75 gây ra ӭng suҩW WUѭѫQJ Qӣ (ӭng suҩt kéo) gây nӭt vӥ ErW{QJĈӇ thӵc hiӋQÿѭӧc mөc tiêu nêu WUrQWURQJWUѭӡng hӧp nӅQQKj[ѭӣng và lӟp bê tông phӫ WUrQÿã hoàn thành, có thӇ thӵc thi giҧi pháp tҥo lӟp phӫ bên trên mһt nӅn nhà máy hiӋn hӳu mӝt lӟp nhӵa asphan. Lӟp nhӵa asphan này vӯa phӫ kín mһt nӅQ QKj [ѭӣng, vӯa phӫ kín xung quanh nӅQQKj [ѭӣQJYjQJăQ FKһQQѭӟc vӅ PDPѭD WKҩP WKHR SKѭѫQJQJDQJ YjR ErQ trong nӅQQKj[ѭӣng. Fracturing on the Factory floor by ettringite x Nguyen Huynh Thong x Bui Trong Vinh Earth Resources & Environment, Faculty of Geology & Petroleum Engineering , Ho Chi Minh city University of Technology, VNU-HCMC x Dang Huu Diep Union for Geology Construction and Environment ABSTRACT In foundation of Dong Nai factory contains mineral Pyrite. The process of pyrite oxide will create products sulfuric acid. Physicochemical effects between sulfuric acid and calcium hydroxide in the composition of cement concrete increase calcium sulfoaluminate called Ettringite. This process makes concrete material volume expansion, swelling, causing swelling capacity, making tensile strength of concrete fell from the cracked concrete that make up the cracks separating, forming networks slots cracked surface not rule on the factory floor. Simultaneously with the chemical effects between cement concrete causes swelling, physical effects of sulfate salt crystals forming on the surface of the holes and cracks formed increasing the capacity of the concrete expansion, increased tensile stress in concrete, making the surface more and more intense fracturing. Key words: Pyrite, ettringgite, expansion, tensile strength, fracturing TÀI LIӊU THAM KHҦO [1]. Ĉһng Hӳu DiӋp (Mӝt sӕ vҩQ ÿӅ Ĉӏa kӻ thuұW OLHQTXDQÿӃn các thành tҥo sét – vôi ӣ ViӋt Nam _ TҥS FKt Ĉӏa kӻ thuұt sӕ 02/2005). [2]. Robert W. Day (Forensis Geotechnical and Foundation Engineering. McGraw – Hill1998).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf24571_82307_1_pb_0821_2037489.pdf
Tài liệu liên quan