Hệ thống thông tin kế toán - Chương 6: Lập Báo cáo tài chính trên bảng tính

Giải thích mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính và nguồn dữ liệu 2 Ứng dụng công cụ hàm để truy xuất dữ liệu và trình bày thông tin

pdf16 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hệ thống thông tin kế toán - Chương 6: Lập Báo cáo tài chính trên bảng tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Vũ Quốc Thông 10/16/2015 1 Chương 6 Lập báo cáo tài chính trên bảng tính Hệ Thống Thông Tin Kế Toán 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 1 Giải thích mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính và nguồn dữ liệu 2 Ứng dụng công cụ hàm để truy xuất dữ liệu và trình bày thông tin Mục tiêu 2 Vũ Quốc Thông 10/16/2015 2 Lập bảng cân đối kế toán 3 Biểu mẫu 4 Vũ Quốc Thông 10/16/2015 3 Cơ sở dữ liệu Bảng cân đối kế toán Sheet BDMTK Sheet SOKTMAY Truy xuất D/L 5 Biểu mẫu 6 Vũ Quốc Thông 10/16/2015 4 Mã TSNV 7 8 Ví dụ BDMTK BCĐKT Vũ Quốc Thông 10/16/2015 5 9 Tổng quát Phân tích BDMTK BCĐKT TK loại 1, 2 => Phần TS TK loại 3, 4 => Phần NV 10 Phân tích Tài khoản trên BDMTK Chỉ tiêu trên BCĐKT TK 1311* Người mua trả tiền trước ngắn hạn (300-310-312) TK 1312* Người mua trả tiền trước dài hạn (300-330-332) TK 138* hoặc TK 141* Phải trả ngắn hạn khác (300-310-319) • TK loại 1, 2 với giá trị âm trên BDMTK Ngoại lệ Vũ Quốc Thông 10/16/2015 6 11 Tài khoản trên BDMTK Chỉ tiêu trên BCĐKT TK 3311* Trả trước cho người bán ngắn hạn (100-130-132) TK 3312* Trả trước cho người bán dài hạn (200- 210-212) TK 333* Thuế và các khoản phải thu Nhà nước (100-150-153) TK 337* Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (100-130-134) TK 338* Phải thu ngắn hạn khác (100-130-136) Phân tích • TK loại 3, 4 với giá trị âm trên BDMTK Ngoại lệ Phân tích • TK 214* và TK 229* khi lên BCĐKT thể hiện giá trị âm Ngoại lệ 12 Vũ Quốc Thông 10/16/2015 7 Các cột điều chỉnh 13 BDMTK • Hướng dẫn 14 Vũ Quốc Thông 10/16/2015 8 Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 15 Biểu mẫu 16 Vũ Quốc Thông 10/16/2015 9 Cơ sở dữ liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Sheet BDMTK Sheet SOKTMAY Truy xuất D/L 17 Biểu mẫu 18 SOKTMAY Vũ Quốc Thông 10/16/2015 10 19 Ví dụ Điều kiện BC KQHDKD TKGHINO TKGHICO * 511* 20 Công cụ hàm ? Hàm DSUM = DSUM (database, field, criteria) Database: bảng dữ liệu bao gồm cả cột tiêu đề Field: địa chỉ của cột cần tính tổng Criteria: điều kiện cần tính tổng Vũ Quốc Thông 10/16/2015 11 • Hướng dẫn 21 22 Ví dụ (tt.) BC KQHDKD TKGHINO TKGHICO 511* 521* Điều kiện Vũ Quốc Thông 10/16/2015 12 23 Công cụ hàm ? Hàm DSUM = DSUM (database, field, criteria) Database: bảng dữ liệu bao gồm cả cột tiêu đề Field: địa chỉ của cột cần tính tổng Criteria: điều kiện cần tính tổng • Hướng dẫn (tt.) 24 Vũ Quốc Thông 10/16/2015 13 Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ 25 Biểu mẫu 26 Vũ Quốc Thông 10/16/2015 14 Cơ sở dữ liệu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Sheet BDMTK Sheet SOKTMAY Truy xuất D/L 27 Biểu mẫu 28 SOKTMAY Vũ Quốc Thông 10/16/2015 15 29 Lọc theo TK111*, TK112*SOKTMAY 30 Ví dụ Vũ Quốc Thông 10/16/2015 16 • Hướng dẫn 31 Tóm lại 32 1 Giải thích mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính và nguồn dữ liệu 2 Ứng dụng công cụ hàm để truy xuất dữ liệu và trình bày thông tin

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfch6_ht1cq_1516_6218.pdf
Tài liệu liên quan