Hệ thống nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long

-Đồng bằng Sông Cửu long (ĐBSCL) là vùng Tây Nam Bộ. Phía Đông giáp biển Đông. Phía Nam giáp Thái Bình Dương. Phía Tây giáp vịnh Thái Lan. Đây là vị trí thuận lợi trong việc phát triển kinh tế biển, khai thác và nuôi trồng thủy sản phục vụ cho nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. -ĐBSCL là 1 trong 7 vùng kinh tế của Việt Nam, thế mạnh của vùng là sản xuất nông nghiệp. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2007 đạt 48.754,7 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 1994), dẫn đầu cả nước, chiếm 33,2% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp quốc gia. Giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng năm 2007 đạt 52.730,7 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 1994), chiếm khoảng 9,23% tổng giá trị sản xuất công nghiệp cả nước, sau Vùng Đông Nam Bộ và Vùng Đồng Bằng Sông Hồng.

pdf30 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/07/2013 | Lượt xem: 1536 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hệ thống nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 1 H TH NG NÔNG NGHI PỆ Ố Ệ H TH NG NÔNG NGHI P Đ NG Ệ Ố Ệ Ở Ồ B NG SÔNG C U LONGẰ Ử Gi ng viên: Th.S TR NG QUANG HI Nả ƯƠ Ể Nhóm 2;t 2ổGi ng viên: Th.S TR NG QUANG HI Nả ƯƠ ỂNhóm 2;t 2ổ 10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 2 1. Nguy n Th Chínễ ị 2. Tr n Th Thanh H ngầ ị ươ 3. Tr n Th Sáng Huy nầ ị ề 4. H Th Minh Thuồ ị ỷ 5. Tr n Th L uầ ị ự 6. Nguy n Ng c Truy nễ ọ ệ 7. Lê Văn Ti nế 8. Nguy n Công Viênễ 10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 3 I. Đ T V N Đ .Ặ Ấ Ề II. H TH NG NÔNG NGHI P ĐBSCL.Ệ Ố Ệ Ở III. TH NGHI M H TH NG.Ử Ệ Ệ Ố 10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 4 _Đ ng b ng Sông C u long (ĐBSCL) là vùng Tây Nam B . ồ ằ ử ộ Phía Đông giáp bi n Đông. Phía Nam giáp Thái Bình ể D ng. Phía Tây giáp v nh Thái Lan. Đây là v trí thu n l i ươ ị ị ậ ợ trong vi c phát tri n kinh t bi n, khai thác và nuôi tr ng ệ ể ế ể ồ th y s n ph c v cho nhu c u s n xu t, tiêu dùng trong ủ ả ụ ụ ầ ả ấ n c và xu t kh u.ướ ấ ẩ _ĐBSCL là 1 trong 7 vùng kinh t c a Vi t Nam, th m nh ế ủ ệ ế ạ c a vùng là s n xu t nông nghi p. Giá tr s n xu t nông ủ ả ấ ệ ị ả ấ nghi p năm 2007 đ t 48.754ệ ạ ,7 t đ ng (theo giá so sánh ỷ ồ năm 1994), d n đ u c n c, chi m 33,2% t ng giá tr ẫ ầ ả ướ ế ổ ị s n xu t nông nghi p qu c gia. Giá tr s n xu t công ả ấ ệ ố ị ả ấ nghi p toàn vùng năm 2007 đ t 52.730,7 t đ ng (theo giá ệ ạ ỷ ồ so sánh năm 1994), chi m kho ng 9,23% t ng giá tr s n ế ả ổ ị ả xu t công nghi p c n c, sau Vùng Đông Nam B và ấ ệ ả ướ ộ Vùng Đ ng B ng Sông H ng.ồ ằ ồ _Vùng bao g m 13 đ n v hành chính tr c thu c trung ng. ồ ơ ị ự ộ ươ 10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 5 _ĐBSCL do phù sa sông C u Long b i đ p, còn g i là ử ồ ắ ọ mi n Tây Nam B , hay g i t t là mi n Tây. Di n tích ề ộ ọ ắ ề ệ kho ng 40.640,7 km2, chi m kho ng 12,3% di n tích c ả ế ả ệ ả n c. Dân s năm 2007 là 17.524.000 ng i, chi m ướ ố ườ ế kho ng 20,6% dân s c n c. ả ố ả ướ _ĐBSCL có b bi n dài trên 700 km v i kho ng 360.000 ờ ể ớ ả km2 khu v c đ c quy n kinh t . Phía Tây B c giáp ự ặ ề ế ắ Campuchia. Phía Đông B c ti p giáp Vùng Đông Nam ắ ế 10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 6 1.Đi u ki n đ a lí t nhiên c a ĐBSCL:ề ệ ị ự ủ _ĐBSCL là m t b ph n c a châu th sông Mê ộ ộ ậ ủ ổ Kông có di n tích 39 734km².ệ _ĐBSCL đ c hình thành t nh ng tr m tích phù sa ượ ừ ữ ầ và b i d n qua hàng trăm năm hình thành nên đ ng ồ ầ ồ b ng.ằ _N m li n k v i vùng Đông Nam B , phía B c giáp ằ ề ề ớ ộ ắ Campuchia, phía Tây Nam là v nh Thái Lan, phía ị Đông Nam là Bi n Đông.ể _ Đ c đi m n i b t c a ĐBSCL là mùa lũ. N c lũ ặ ể ổ ậ ủ ướ b t đ u t tháng 7 đ n tháng 10 thì rút n c d n.ắ ầ ừ ế ướ ầ 10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 7 _Đây là vùng có khí h u c n xích đ o vùng nên thu n l i ậ ậ ạ ậ ợ phát tri n ngành nông nghi p ( m a nhi u , n ng ể ệ ư ề ắ nóng ) đ c bi t là phát tri n tr ng lúa n c và cây ặ ệ ể ồ ướ l ng th c.ươ ự _M c n c trong ru ng đây r t cao nên có th k t h p ự ướ ộ ở ấ ể ế ợ tr ng lúa n c v i nuôi tr ng th y s n.ồ ướ ớ ồ ủ ả _ĐBSCL có nhi u kênh r ch ch n ch t và nhi u sông ề ạ ằ ị ề ngòi nên thu n l i phát tri n nuôi tr ng th y s n và ậ ợ ể ồ ủ ả giao thông đ ng th y.ườ ủ _D i nh ng nh h ng c a môi tr ng bi n và sông, ướ ữ ả ưở ủ ườ ể t lâu ĐBSCL đã hình thành và phát tri n các h ừ ở ể ệ sinh thái t nhiên r t đ c đáo ự ấ ộ 10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 8 2. Đi u ki n kinh t - xã h i.ề ệ ế ộ - Dân s ố g n 18 tri u ng i, trong đó 58% s ng i ầ ệ ườ ố ườ trong đ tu i lao đ ng,ộ ổ ộ - ĐBSCL có trên 10,3 tri u lao đ ng. Lao đ ng trong ệ ộ ộ lĩnh v c nông nghi p chi m 78,2%ự ệ ế - Dân t c ch y u: Kinh, Kh me, Hoa, Chăm…ộ ủ ế ơ - Trình đ dân trí còn th p.ộ ấ - Kinh t ch y u là nông nghi p.ế ủ ế ệ - Công nghi p và d ch v ch a phát tri n t ng x ng ệ ị ụ ư ể ươ ứ v i ti m năng.ớ ề 10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 9 _Cây lúa - cây tr ng ch l c, là s n ph m chuyên môn ồ ủ ự ả ẩ hoá cao nh t vùng.ấ _ĐBSCL là vùng s n xu t nông nghi p l n nh t n c, ả ấ ệ ớ ấ ướ chi m đ n 33,2% giá tr s n xu t nông nghi p c ế ế ị ả ấ ệ ả n c. Trong đó lúa: 51,1% di n tích, 52% s n l ng ướ ệ ả ượ và 90% l ng g o xu t kh u c a qu c gia.ượ ạ ấ ẩ ủ ố 10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 10 3.Th c tr ng s n xu t lúa ĐBSCL.ự ạ ả ấ ở _T m t n c b đói ph i nh p kh u l ng th c, hi n nay ừ ộ ướ ị ả ậ ẩ ươ ự ệ chúng ta đã tr thành n c xu t kh u g o th 2 th ở ướ ấ ẩ ạ ứ ế gi i. M i năm xu t kh u kho ng 4-5 tri u t n g o mà ớ ỗ ấ ẩ ả ệ ấ ạ ch y u là l ng g o c a ĐBSCL.ủ ế ượ ạ ủ _Năm 2007 s n l ng lúa c a ĐBSCL là kho ng 19 tri u ả ượ ủ ả ệ t n trên 1,9 tri u ha đ t. ấ ệ ấ _Năm 2008 c n c đ t 39,6 tri u t n lúa riêng ĐBSCL ả ướ ạ ệ ấ c đ t 20,5 tri u t n. Năng su t trung bình 6-8 t n/ha.ướ ạ ệ ấ ấ ấ 10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 11 . M t s gi ng ộ ố ố tr ng ch y uồ ủ ế VNĐ 95-20 Jasmine 85 OM 1490 IR 50404 VĐ 20 OMCS 2000 MTL 250 OM 3536 10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 12 _Trình đ thâm canh cao, 2-3 v /nămộ ụ . _Áp d ng các ti n b khoa h c k thu t: 3 gi m 3 tăng, ụ ế ộ ọ ỹ ậ ả IPM, s d ng thu c 4 đúng…đ c bi t áp d ng tiêu ử ụ ố ặ ệ ụ chu n GAP.ẩ _ Tình hình d ch b nh h t s c ph c t p, nh t là d ch r y ị ệ ế ứ ứ ạ ấ ị ầ nâu truy n b nh vàng lùn xo n láề ệ ắ . _ Khâu b o qu n sau thu ho ch còn y u kém, t l th t ả ả ạ ế ỉ ệ ấ thoát cao. => Công b c a Vi n Ngiên c u lúa ĐBSCL, c tính ố ủ ệ ứ ướ m i năm nông dân tr ng lúa ĐBSCL m t t 3.200- ỗ ồ ở ấ ừ 3.600 t đ ng vì th t thoát sau thu ho ch, chi m g n ỷ ồ ấ ạ ế ầ 12 % ( trong t ng s n l ng bình quân dao đ ng 17 - ổ ả ượ ộ 18 tri u t n)ệ ấ 10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 13 _C gi i hóa nông nghi p còn th p trong s n xu t cũng nh ơ ớ ệ ấ ả ấ ư trong thu ho ch. T l c gi i hoá trong:ạ ỷ ệ ơ ớ + Khâu làm đ t tr ng lúa m i đ t 69%ấ ồ ớ ạ + Ch đ ng t i tiêu đ c 60%ủ ộ ướ ượ + Thu ho ch lúa, khâu quan tr ng nh t ch đ t 8,2%.ạ ọ ấ ỉ ạ _Giá c v t t nông nghi p liên t c tăng, giá lúa không n đ nh, ả ậ ư ệ ụ ổ ị nhân công thi u… -> làm cho nông dân g p nhi u khó khăn ế ặ ề trong s n xu t.ả ấ _ Qu đ t nông nghi p liên t c b gi m do công nghi p hóa, đô ỷ ấ ệ ụ ị ả ệ th hóa.ị _S n xu t ch y u manh mún, nh l v i di n tích canh tác ả ấ ủ ế ỏ ẻ ớ ệ nh . ỏ _Nông dân khó ti p c n nhi u ngu n v n u đãi.ế ậ ề ồ ố ư 10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 14 4. Các mô hình s n xu t lúa.ả ấ _mô hình 1: 3 v lúa/năm.ụ _mô hình 2: 2 v lúa + 1 v màu.ụ ụ _mô hình 3: 1 v lúa + 2 v màu.ụ ụ _mô hình 4: lúa + cá. _mô hình 5: lúa + tôm càng xanh. _mô hình 6: lúa + cá + màu. 10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 15 Quy trình s n xu t lúa: ả ấ theo mô hình 2 v lúa+1 v màuụ ụ *Th i v : ờ ụ hè thu:tháng 3-7, đông xuân: tháng 11-3. *Chu n b đ t:ẩ ị ấ + Đ i v i v Đông xuân:ố ớ ụ _D n s ch c .ọ ạ ỏ _Tr c đánh bùn và san b ng m t ru ng b ng máy cày bánh l ng có ụ ằ ặ ộ ằ ồ trang kèm theo. + Đ i v i v Hè thu:ố ớ ụ _Cày đ t b ng máy v i đ sâu t 15-20 cm.ấ ằ ớ ộ ừ _Ph i i trong th i gian 1 tháng.ơ ả ờ _B a, tr c và san b ng m t ru ng b ng máy kéo bánh l ng có công ừ ụ ằ ặ ộ ằ ồ c trang ph ng m t ru ng kèm theo.ụ ẳ ặ ộ 10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 16 *Chu n b h t gi ng: ẩ ị ạ ố r a s ch h t gi ng, đ ráo n c r i ử ạ ạ ố ể ướ ồ đem di trong vòng 24-36 gi tùy gi ng đ đ m b o s nhú ủ ờ ố ể ả ả ự m m. X lýầ ử v iớ thu cố Cruiser plus tr c khi gieo.ướ *Bi n pháp gieo s :ệ ạ _Gieo hàng b ng công c gieo hàng kéo tay ho c liên h p v i ằ ụ ặ ợ ớ máy kéo. _L ng h t gi ng gieo: 100-120 kg/ha.ượ ạ ố _Kho ng cách gieo: hàng cách hàng 20 cm.ả *Chăm sóc: _Bón phân: giai đo n đ nhánh và làm đòng, s d ng b ng Ở ạ ể ử ụ ả so màu lá đ đi u ch nh l ng phân đ m c n bón.ể ề ỉ ượ ạ ầ 10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 17 Tùy theo mùa v mà l ng phân bón cũng khác nhau.ụ ượ _Qu n lý n c:ả ướ tùy vào t ng giai đo n sinh tr ng phát tri n ừ ạ ưở ể c a lú mà c n có s đi u ch nh l ng n c cho h p lý.ủ ầ ự ề ỉ ượ ướ ợ _Phòng tr c d i:ừ ỏ ạ s d ng m t s lo i thu c nh Sofit 300EC, ử ụ ộ ố ạ ố ư Meco 60EC, Vigor 33EC, Sirius 10WP.... _Phòng tr sâu h i:ừ ạ R y nâu: Actara 25WG, Bù l ch: Fastac ầ ạ 5ND, Sâu phao: Padan 95SP, Sâu cu n lá: DDVP 50ND, Sâu ố d c thân: Basudin 10H, B xít các lo i: Bassa 50ND .....ụ ọ ạ 10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 18 _Phòng tr b nh:ừ ệ B nh đ o ônệ ạ : Beam 20WP, Trizole 20WP....; B nh khô v n: Anvil, Tilt super...; B nh B c lá: ch n gi ng ệ ằ ệ ạ ọ ố kháng b nh.ệ _Phòng tr chu t:ừ ộ b ng cách dùng bã chu t hay các lo i b y ằ ộ ạ ẫ chu t,...ộ *Thu ho ch:ạ - Th i gian thu ho ch: Thu ho ch vào lúc sau tr ờ ạ ạ ỗ 28-32 ngày ho c khi th y 85-90% s h t trên bông đã chín ặ ấ ố ạ vàng. N u c t s m hay tr đ u làm tăng t l hao h t.ế ắ ớ ễ ề ỷ ệ ụ - Nên s d ng máy g t d i hàng đ c t lúa.ử ụ ặ ả ể ắ - Sau khi c t ti n hành su t ngay, không nên ph i m trên ru ng.ắ ế ố ơ ớ ộ - S d ng máy đ p lúa tr c d c (tu t lúa, máy nhai) đ su t lúa.ử ụ ậ ụ ọ ố ể ố 10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 19 *Ch bi n và b o qu n:ế ế ả ả - Trong v đông xuân, ph i thóc trên sân g ch, xi măng ụ ơ ạ ho c sân đ t. ặ ấ - Trong v hè thu, s d ng các lo i máy s yụ ử ụ ạ ấ đ s y thóc.ể ấ - Sau khi làm khô, rê s ch và s d ng bao đ đ ng. B o ạ ử ụ ể ự ả qu n lúa nh ng n i khô ráo và thoáng. ả ở ữ ơ 10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 20 5. Thu n l i và khó khăn.ậ ợ a.Thu n l i.ậ ợ - Đi u ki n khí h u, đ t đai phù h p cho vi c tr ng lúa.ề ệ ậ ấ ợ ệ ồ - Đ c nhà n c h tr v v n, k thu t, gi ng, công tác ượ ướ ổ ợ ề ố ỹ ậ ố th y l i và phòng ch ng d ch b nh…ủ ợ ố ị ệ - Trình đ canh tác và áp d ng khoa h c k thu t c a ộ ụ ọ ỹ ậ ủ nông dân ti n b cao.ế ộ b.Khó khăn. - D ch b nh liên t c di n bi n ph c t p nh d ch r y nâu, ị ệ ụ ễ ế ứ ạ ư ị ầ vàng lùn xo n lá…ắ 10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 21 - Do nh h ng c a bi n đ i khí h u -> b xâm m n, ả ưở ủ ế ổ ậ ị ặ h n hán, lũ không theo đ nh kỳ…ạ ị - Nhân l c trong lĩnh v c nông nghi p đang thi uự ự ệ ế - Đ t đai b c màu, đa d ng sinh h c gi m do thâm ấ ạ ạ ọ ả canh liên t c cũng nh vi c s d ng không đúng ụ ư ệ ử ụ thu c BVTV, phân bón.ố - Giá v t t nông nghi p liên t c tăng cao.ậ ư ệ ụ 10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 22 - Đ u ra s n ph m không n đ nhầ ả ẩ ổ ị - Đ t canh tác đang b thu h p: đô th hóa, công ấ ị ẹ ị nghi p hóa.ệ - C gi i hóa trong s n xu t còn h n ch t khâu ơ ớ ả ấ ạ ế ừ s n xu t đ n khâu thu ho ch và sau thu ho chả ấ ế ạ ạ - Công tác gi ng ch a đáp ng đ yêu c u s n xu tố ư ứ ủ ầ ả ấ 10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 23 Lãnh đ o các t nh, thành ĐBSCL cho bi t:ạ ỉ ế Các t nh s quay vòng g n 2 tri u ha đ t ỉ ẽ ầ ệ ấ lúa 2 v lúa/năm,đ a di n tích tr ng lúa ụ ư ệ ồ trong năm lên 3,8 tri u ha,trong đó có 1 ệ tri u ha s n xu t lúa ch t l ng cao, ệ ả ấ ấ ượ ph n đ u đ t s n l ng 21-22 tri u t n ấ ấ ạ ả ượ ệ ấ nh m góp ph n cung ng đ nguyên li u ằ ầ ứ ủ ệ đ ch bi n ph c v xu t kh u.ể ế ế ụ ụ ấ ẩ 10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 24 Trung tâm chuy n giao công ngh và khuy n nông ể ệ ế (Vi n Cây l ng th c và cây th c ph m) v a s n xu t ệ ươ ự ự ẩ ừ ả ấ th nghi m thành công gi ng lúa m i XT27 trên đ t ử ệ ố ớ ấ tr ng hai v lúa m t v màu t nh sóc trăng.ồ ụ ộ ụ ở ỉ  Mô hình đ c th c hi n trên 103 ha t i 10 xã, ượ ự ệ ạ ph ng thu c sáu huy n, thành ph , th xã. XT27 là ườ ộ ệ ố ị gi ng lúa m i đ c ch n t o có ti m năng, năng su t, ố ớ ượ ọ ạ ề ấ ch t l ng cao h n h n Khang Dân 18, nh ng v n gi ấ ượ ơ ẳ ư ẫ ữ đ c các đ c tính t t, nh ch ng ch u đ c sâu b nh ượ ặ ố ư ố ị ượ ệ h i, ng n ngày..., cho nên thích h p v i c c u mùa ạ ắ ợ ớ ơ ấ s m, xuân mu nớ ộ . 10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 25 Nông dân H u Giang đang thu ậ ho ch lúa v Đông Xuânạ ụ 10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 26 Ð n nay các t nh Ti n Giang, Kiên Giang ế ỉ ề b t đ u thu ho ch lúa đông xuân. ắ ầ ạ T i Ti n Giang nông dân đã thu ho ch ạ ề ạ đ c g n 30/80 nghìn ha lúa đông xuân, t p trung ượ ầ ậ các huy n Cái Bè, Cai L y, Tân Ph c và Châu ở ệ ậ ướ Thành, năng su t đ t 6,5- 7 t n/ha. Giá lúa trên ấ ạ ấ đ a bàn t nh đang tăng lên m c g n 6.000 ị ỉ ở ứ ầ đ ng/kg (đ i v i lúa th ng), lúa ch t l ng cao ồ ố ớ ườ ấ ượ giá g n 7.000 đ ng/kg.ầ ồ 10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 27 Riêng lúa tr ng theo tiêu chu n GlobalGap xã M ồ ẩ ở ỹ Thành Nam, huy n Cai L y (Ti n Giang) ti p t c thành ệ ậ ề ế ụ công, l i nhu n tăng 20% so v i mô hình s n xu t ợ ậ ớ ả ấ th ng. ườ T nh Kiên Giang cũng đã thu ho ch xong g n 50% ỉ ạ ầ di n tích lúa đông xuân, còn h n 200.000 ha đang thu ệ ơ ho ch, năng su t lúa v đ t trung bình 6 t n/ha. Hi n ạ ấ ụ ạ ấ ệ giá lúa bán t i ru ng trên đ a bàn t nh dao đ ng t ạ ộ ị ỉ ộ ừ 5.750 đ ng đ n 5.850 đ ng/kg, tăng trung bình 500 ồ ế ồ đ ng/kg so v i tu n tr c.ồ ớ ầ ướ 10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 28 Vì đi u ki n t nhiên c a vùng đ ng b ng sông ề ệ ự ủ ồ ằ c u long nên lúa v 3 th ng b p bênh nên ng i ử ụ ườ ấ ườ ta th ng luân canh 2 v lúa và 1 v màu.ườ ụ ụ Bi n pháp luân canh cây tr ng giúp cho đ t có ệ ồ ấ th i gian ngh ,h n ch sâu b nh cho cây tr ng,làm ờ ỉ ạ ế ệ ồ tăng l i ích kinh t ,h n ch c d i.ợ ế ạ ế ỏ ạ Các lo i cây tr ng th ng áp d ng cho mô hình ạ ồ ườ ụ này là:d a h u…ư ấ 10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 29 K t lu n:Khu v c ĐBSCL là n i s n xu t lúa l n nh t n c ế ậ ự ơ ả ấ ớ ấ ướ ta nên vi c đ c đ a vào s n xu t và đánh giá gi ng m i là ệ ượ ư ả ấ ố ớ th ng xuyên.ườ Chính vì th vi c khái quát đ a ra h th ng s n xu t lúa ế ệ ư ệ ố ả ấ bao g m các nhân t tác đ ng t ng th và các nhân t tác ồ ố ộ ổ ể ố đ ng nh l lên h th ng đó là r t c n thi t.ộ ỏ ẻ ệ ố ấ ầ ế Hi v ng càng v sau thì có càng nhi u h th ng đ a ra v i ọ ề ề ệ ố ư ớ nh ng bi n pháp đánh giá đúng đ ng đ ngành tr ng lúa ữ ệ ắ ể ồ ở ĐBSCL ngày càng đ t hi u qu cao h n.ạ ệ ả ơ 10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 30

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHệ thống nông nghiệp ở đồng bằng sông cửu long.pdf