Hệ thống hỗ trợ giải đáp 116 tự động

NỘI DUNG CHÍNH I.BÀI TOÁN ĐẶT RA. I.BÀI TOÁN ĐẶT RA(tt). II.THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO DỊCH VỤ 116 1.Thực trạng của dịch vụ 116 2.Giải pháp cho dịch vụ 116: 2.1.Mô tả chức năng phần cứng hệ thống tự động 2.2.Các khối chức năng 2.2.1.Bộ giao tiếp đường dây thuê bao -Bộ chuyển đổi số sang tương tự 2.2.2.Bộ xử lý trung tâm- Hệ thống giải đáp tự động 2.3.Các chức năng ứng dụng của phần mềm 2.4.Sơ đồ thuật toán xử lý một cuộc gọi đến hệ thống 2.4.1. Sơ đồ giải thuật: 2.4.2. Mô tả 3.Kết luận. IV.THIẾT KẾ HỆ THỐNG 1.1.Mạch giao tiếp thuê bao và Bộ xử lý: 1.1.1.Sơ đồ khối: 1.1.2.Chức năng các khối 1.1.2.3.-- Tín hiệu Busy Tone-Khối điều khiển - Mạch tạo tải giả: 1.2.Card I/O 8 kênh (DAC) qua khe cắm ISA 1.2.1.Sơ đồ khối chức năng: 1.2.2.Chức năng các khối: 1.2.2.1-Khối: ISA - Giải mã địa chỉ - Đệm BUS -Khoái PPI 82C55A: 1.2.2.2 - Bộ tạo xung - Bộ biến đổi DAC : 2.Xây dựng phần mềm ứng dụng 2.1.Xây dựng MODULE giao tiếp 2.1.1. Module giao tiếp cổng COM.

ppt63 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/05/2013 | Lượt xem: 1132 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hệ thống hỗ trợ giải đáp 116 tự động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI HỆ THỐNG HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP 116 TỰ ĐỘNG GVHD:Ths.Lương Mạnh Bá SVTH :Phan Tấn Cường NỘI DUNG CHÍNH I. Baøi toaùn ñaët ra. II.Thöïc traïng vaø giaûi phaùp cho dòch vuï 116 III.Thieát keá heä thoáng IV.Vaän haønh heä thoáng vaø ñaùnh giaù heä thoáng V. Keát luaän I.BÀI TOÁN ĐẶT RA. Taän duïng haï taàng cô sôû coù saün trong heä thoáng thoâng tin lieân laïc qua maïng ñieän thoaïi. Ñeåå phaùt trieån moät soá öùng duïng maø cho pheùp ngöôøi söû duïng coù theå khai thaùc thoâng tin chæ qua maùy ñieän thoaïi noái vôùi maùy tính. Caùc loaïi dòch vuï trao ñoåi qua maïng ñieän thoaïi thöôøng ñöôïc thöïc hieän giöõa ngöôøi vaø ngöôøi nhö 108, 116.141,151..V.V Back Hieän nay, nhu caàu söû duïng caùc dòch vuï ñoù ngaøy caøng cao ñaët ra cho chuùng ta moät vaán ñeà : laøm sao ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ñoù . Coù hai caùch giaûi quyeát: * Thöù nhaát : taêng cöôøng theâm ñieän thoaïi vaø ñieän thoaïi vieân nhaèm ñaûm baûo caùc cuoäc goïi cuûa khaùch haøng ñeán dòch vuï khoâng bò quaù taûi. * Thöù hai : chuyeån sang höôùng töï ñoäng caùc dòch vuï thoâng tin ñoù döïa treân maùy tính. I.BÀI TOÁN ĐẶT RA(tt). Caû hai caùch giaûi quyeát naøy ñeàu phaûi duøng laïi cô sôû haï taàng ñeå ñaûm baûo chi phí caûi taïo dòch vuï laø thaáp nhaát. Tuy nhieân, caùch thöù nhaát toán keùm chí phí hôn :bao goàm phí laép ñaët ñieän thoaïi, chi phí tuyeån ñieän thoaïi vieân, löông boång haøng thaùng cho ñieän thoaïi vieân. Trong khi caùch thöù hai chæ caàn moät maùy tính söû duïng cô sôû döõ lieäu thoâng tin coù saün, moät phaàn cöùng chuyeân duïng, vaø moät phaàn meàm quaûn lyù. Vaán ñeà lôùn ñaët ra ôû ñaây ñöôïc cuï theå hoùa vaøo dòch vuï 116 cuûa Böu Ñieän Tænh Khaùnh Hoaø. Dòch vuï 116 coù chöùc naêng giaûi ñaùp soá ñieän thoaïi töø teân vaø ñòa chæ thueâ bao vaø ngöôïc laïi, töø teân vaø ñòa chæ thueâ bao, cho ngöôøi goïi bieát ñöôïc soá ñieän thoaïi cuûa chuû thueâ bao ñoù. Dòch vuï naøy hieän nay ñang quaù taûi vì soá cuoäc goïi yeâu caàu giaûi ñaùp thoâng tin ngaøy caøng nhieàu Back II.THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO DỊCH VỤ 116 1.Thöïc traïng cuûa dòch vuï 116 2.Giaûi phaùp cho dòch vuï 116 3.Keát luaän Back 1.Thực trạng của dịch vụ 116 Back 2.Giải pháp cho dịch vụ 116: Heä thoáng Ñieän thoaïi veân laøm vieäc nhaân coâng (cu)õ Heä thoáng hoã trôï 116 Ïtraû lôøi töï ñoäng Back Ñeå caûi taïo dòch vuï, ta coù hai caùch giaûi quyeát ñaõ neâu trong phaàn ñaët vaán ñeà. Giaûi phaùp töï ñoäng hoùa dòch vuï 116 laø giaûi phaùp ñöôïc öu tieân leân haøng ñaàu vì tính khaû thi, vaø söï hieäu quaû cuûa noù veà maët kinh teá cuõng nhö veà maët kyõ thuaät. Vieäc töï ñoäng hoùa dòch vuï 116 thöïc chaát laø vieäc thöïc hieän quaù trình trao ñoåi giöõa ngöôøi vaø maùy. Ôû ñaây ngöôøi söû duïng chæ trao ñoåi thoâng qua maùy ñieän thoaïi. Do vieäc trao ñoåi tröïc tieáp qua gioïng noùi vôùi con ngöôøi laø raát khoù khaên, khoâng theå thöïc hieän ñöôïc ôû ñaây. Vì vaäy thoâng tin maø ngöôøi söû duïng cung caáp cho maùy chæ qua caùc phím treân maùy ñieän thoaïi. Do soá löôïng phím treân maùy ñieän thoaïi coù giôùi haïn, thoâng tin cung caáp cho maùy chæ goùi goïn ôû vieäc nhaäp vaøo soá ñieän thoaïi cuøng moät soá toå quy ñònh tröôùc cho moät soá chöùc naêng naøo ñoù. Back 2.1.Mô tả chức năng phần cứng hệ thống tự động CARD I/O 8 KEÂNH (DAC) THOÂNG QUA ISA Back 2.2.Các khối chức năng 2.2.1.Bộ giao tiếp đường dây thuê bao -Bộ chuyển đổi số sang tương tự 2.2.1.1.Bộ giao tiếp đường dây thuê bao: Có chức năng nhận biết các tín hiệu từ đường dây thuê bao:số chủ gọi DTMF tín hiệu chuông ,Busy tone;tạo trạng thái giả nhấc máy kết nối thông thoại với hệ thống tự động.Tất cả các tín hiệu của mỗi Line thoại đều dược chốt và đệm tại đầu ra , để bộ điều khiển trung tâm có thể chon và đọc từng Line một cách chính xác. 2.2.1.2.Bộ chuyển đổi số sang tương tự Chưong trình phần mềm sẽ mã hoá các file âm thanh thành chuỗi số 8 bít xuất ra trên BUS data của máy tính;mạch này có nhiệm vụ nhận chuỗi dữ liệu số 8 bít tách ra từng kênh và biến đổi chúng thành các kênh tương tự tương ứng. Back 2.2.2.Bộ xử lý trung tâm- Hệ thống giải đáp tự động 2.2.2.1.Bộ xử lý trung tâm Có chức năng điều khiển toàn bộ hệ thống :nhận các tín hiệu từ bộ đệm đường dây thuê bao, điều khiển kết nối chuyển mạch ,xử lý trao đổi tín hiệu với máy tính. Bộ xử lý được thiết dựa trên Vi điều khiển AT 89C51,là Vi điều khiển gồm: 4 PORT xuất nhập (mỗi PORT có 8 chân),2 ngắt ngoài,2 ngắt timer ,một ngắt dành cho port nối tiếp, có 4KB bộ nhớ chương trình (ROM),128 byte bộ nhớ dữ liệu(RAM) 2.2.2.2.Hệ thống giải đáp tự động Ñaây laø moät maùy tính chöùa caùc chöông trình vieát baèng ngoân ngöõ VB6.0 vaø quaûn lyù döõ lieäu baèng SQL Server vaø Acces ñoù laø caùc Module chöông trình: -Module Giao tieáp giöõa maùy tính vôùi Card I/O vôùi Line thoaïi -Truy tìm döõ lieäu -Toång hôïp vaø Phaùt aâm. Back 2.3.Các chức năng ứng dụng của phần mềm Hoaït ñoäng cuûa cuûa Ñieän thoaïi vieân (ÑTV) 1.Ñieän thoaïi vieân chôø caùc cuoäc goïi. Ø 2.Ñieän thoaïi vieân nhaác maùy ñieän thoaïi khi coù moät cuoäc goïi ñeán. Ø 3.Chaøo hoûi. Ø 4.Laéng nghe yeâu caàu cuûa ngöôøi goïi. Ø 5.Ñieän thoaïi vieân truy tìm döõ lieäu treân maïng thoâng qua maùy tính. Ø 6.Ñoïc keát quaû traû lôøi cho ngöôøi goïi. Quaù trình trao ñoåi laëp laïi töø böôùc 3 ñeán böôùc 6. Khi quaù trình trao ñoåi keát thuùc, Ñieän thoaïi vieân gaùc maùy vaø quay laïi böôùc ban ñaàu. ÖÙùng duïng cuûa phaàn meàm ñeå thay theá ñöôïc Ñieän thoaïi vieân, chöông trình xöû lyù phaûi thöïc hieän ñöôïc 3 nhoùm chöùc naêng chính sau: Giao tieáp qua maïng ñieän thoaïi. Truy tìm döõ lieäu. Toång hôïp vaø Phaùt aâm. “Ñieän thoaïi vieân aûo”. Hoaït ñoäng nhö ÑTV Back a. Giao Tieáp Qua Ñieän Thoaïi Coù nhieäm vuï quaûn lyù caùc cuoäc goïi, xöû lyù caùc söï kieän khaùc nhau xaûy ra ôû maïng ñieän thoaïi, gôûi/nhaän thoâng tin trao ñoåi giöõa ngöôøi goïi vaø chöông trình xöû lyù. b. Truy Tìm dữ liệu trên mạng : Toaøn boä thoâng tin veà caùc thueâ bao ñöôïc chöùa trong moät cô sôû döõ lieäu vaø ñöôïc ñaët treân moät maùy chuû (Database Server). Taát caû caùc thoâng tin maø chöông trình xöû lyù caàn ñeàu naèm treân Databae Server. Ñeå ñaùp öùng yeâu caàu cuûa ngöôøi goïi, Chöông trình xöû lyù döïa vaøo caùc thoâng tin maø ngöôøi goïi cung caáp, tìm kieám thoâng tin treân Database Server. c. Tổng hợp và phát âm: Vì ñaây laø moät quaù trình giao tieáp giöõa ngöôøi vaø maùy qua maïng ñieän thoaïi, con ngöôøi chæ coù theå tieáp nhaän thoâng tin baèng aâm thanh, cuï theà theo ôû ñaây laø tieáng Vieät. Do ñoù, moät khi ñaõ coù ñöôïc thoâng tin ôû daïng chöõ (text) trong quaù trình tìm kieám thoâng tin ôû treân, caàn phaûi chuyeån ñoåi sang daïng aâm thanh töông öùng ñeå cho ngöôøi goïi hieåu ñöôïc Back 2.4.Sơ đồ thuật toán xử lý một cuộc gọi đến hệ thống 2.4.1. Sơ đồ giải thuật: Truy vaán CSDL ñeå laáy thoâng tin thueâ bao theo SDT Back 2.4.2. Mô tả Sô ñoà bao goàm 3 khoái chính : “giao tieáp” , “tìm kieám noäi dung” vaø “tìm kieám döõ lieäu aâm” .Moãi khoái mang moät chöùc naêng rieâng, ñoäc laäp vôùi caùc khoái khaùc. Ba khoái naøy mang ba chöùc naêng nhö ñaõ phaân tích ôû treân, trong ñoù khoái “giao tieáp” goïi hai khoái coøn laïi ñeå thöïc hieän caùc yeâu caàu Back Thoâng baùo 1(TB1):” Ñaây laø hoäp thö giaûi ñaùp danh baï ñieän thoaïi coá ñònh cuûa Böu ñieän Khaùnh hoaø.Quí khaùch coù nhu caàu bieát thoâng tin thueâ bao veàø soá ñieän thoaïi .Vui loøng nhaäp soá ñieän thoaïi caàn bieát thoâng tin baèng caùch nhaán caùc phím töø soá 0 ñeán soá 9 treân maùy ñieän thoaïi ." Thoâng baùo 2(TB2): “Quí khaùch chöa nhaäp soá ñieän thoaïi hoaëc soá ñieän thoaïi quí khaùch nhaäp khoâng ñuùng,vui loøng nhaäp laïi” Thoâng baùo 3(TB3):”Thoâng tin soá maùy naøy chöa ñöôïc caäp nhaäp hoaëc ñaõ ñoåi sang soá khaùc . Quyù khaùch vui loøng goïi ñeán 108 ñeå ñöôïc giaûi thích theâm” Caùc thoâng baùo naøy phaùt laïi 3 laàn neáu khaùch haøng khoâng thöïc hieän theo yeâu caàu thì keát thuùc cuoäc goïi. 3.Kết luận. Töø quaù trình phaân tích Chöông trình xöû lyù ôû möùc toaøn cuïc nhö treân, ta nhaän thaáy ñeà taøi goàm hai phaàn chính maø ta caàn giaûi quyeát : Back b.Phần mềm: - Module Giao tieáp qua maïng ñieän thoaïi : + Xaây döïng Module giao tieáp coång COM giaùm saùt traïng keát noái cuûa maùy tính vôùi maïng ñieän thoaïi . + Xaây döïng Module vào ra(I/O) cho 8255 - Module Truy xuaát döõ lieäu qua maïng cuc boä: Tìm kieám thoâng tin thueâ bao cuûa soá ñieän thoaïi - Module Toång hôïp vaø phaùt aâm: Chuyeån ñoåi döõ lieäu töø daïng chöõ sang daïng aâm -Xaây döïng giao dieän chöông trình cho öùng duïng. a. Phaàn cöùng : - Thieát keá maïch giao tieáp thueâ bao ñeå giao tieáp vôùi maïng ñieän thoaïi qua coång COM - Thieát keá Card vaøo/ra 8 keânh giao tieáp vôùi maùy tính qua Slot ISA 8 bít ñeå xuaát Aâm thanh ñoàng thôøi cho 8 keânh . IV.THIẾT KẾ HỆ THỐNG 1.Thieát keá phaàn cöùng 1.1.Maïch giao tieáp thueâ bao vaø Boä vi xöû lyù: 1.2.Card I/O 8 keânh qua khe caém ISA Back 2.Xaây döïng phaàn meàm 2.1.Xaây döïng MODULE giao tieáp 2.2.MODULE truy xuaát döõ lieäu 2.3.Xaây döïng Module töø ñieån aâm 2.4.Xaây döïng giao dieän ngöôøi duøng 1.1.Mạch giao tiếp thuê bao và Bộ xử lý: 1.1.1.Sơ đồ khối: Line Maïch nhaän chuoâng Maïch thu DTMF Maïch nhaän Busy Tone Maïch taïo taûi giaû nhaác maùy Boä xöû lyù trung taâm Ñeán/Ñi töø CARD I/O Maùy Tính Back 1.1.2.Chức năng các khối 1.1.2.1.Khối gaio tiếp đường dây thuê bao- Khối nhận tín hiệu DTMF : 1.1.2.1.1.Maïch caûm bieán nhaän tín hieäu chuoâng töø toång ñaøi gôûi tôùi: Khi coù doøng chuoâng töø toång ñaøi gôûi ñeán, maïch coù nhieäm vuï nhaän bieát vaø xöû lyù tín hieäu chuoâng naøy, sau ñoù chuyeån tín hieäu naøy baùo cho boä vi xöû lyù bieát coù thueâ bao goïi tôùi chuaån bò tieáp nhaän cuoäc goïi. 1.1.2.1.2.Khoái tieáp nhaän cuoäc goïi cuûa khaùch haøng: Sau khi vi xöû lyù nhaän ñöôïc tín hieäu yeâu caàu tieáp thoâng thì laäp töùc gôûi tín hieäu tieáp nhaän cuoäc goïi ñeán khoái giao tieáp ñöôøng daây, cho pheùp tieáp thoâng vaø saün saøng tieáp nhaän yeâu caàu cuûa khaùch haøng. 1.1.2.1.3.Khối nhận tín hiệu DTMF Khi ñöôøng daây ñöôïc keát noái hoaøn taát thì baét ñaàu quaù trình nhaän tín hieäu DTMF töø thueâ bao gôûi ñeán khoái vi xöû lyù thoâng qua khoái tieáp nhaän DTMF. Sau ñoù tín hieäu naøy ñöôïc chuyeån tôùi maùy tính. Back 1.1.2.3.-- Tín hiệu Busy Tone-Khối điều khiển - Mạch tạo tải giả: 1.1.2.3.1 .Khoái nhaän tín hieäu busy tone: Khi thueâ bao gaùc maùy maïch nhaän ñöôïc tín hieäu baùo baän (busy tone) töø ñöôøng daây gôûi ñeán khoái vi xöû lyù thoâng qua maïch giao tieáp ñöôøng daây thueâ bao vaø khoái nhaän bieát tín hieäu baùo baän. Vi xöû lyù seõ ñieàu khieån vaø gôûi tín hieäu yeâu caàu giaûi toûa maïch tôùi maïch giao tieáp ñöôøng daây thueâ bao vaø saün saøng tieáp nhaän cuoäc goïi môùi 1.1.2.3.3.-Maïch taïo taûi giaû: Laø moät bieán aùp caùch ly .Khi maïch ñeám tôùi hoài chuoâng thöù 3 thì maïch seõ ñieàu khieån Relay cho pheùp Relay ñoùng chuyeån töø maïch nhaän bieát chuoâng ñöa sang 1.1.2.3.2.-Khoái ñieàu khieån: Coù nhieäm vuï ñieàu khieån, tieáp nhaän cuoäc goïi vaø chuyeån caùc yeâu caàu cuûa thueâ bao ñeán maùy tính. Khoái naøy cuõng chuyeån caùc yeâu caàu cuûa maùy tính ñeán thueâ bao. Söï chuyeån ñoåi döõ lieäu giöõa thueâ bao vaø maùy tính ñeàu thoâng qua söï ñieàu khieån cuûa khoái vi xöû lyù. Back 1.2.Card I/O 8 kênh (DAC) qua khe cắm ISA 1.2.1.Sơ đồ khối chức năng: I S A 8 2 5 5 Mạch được thiết kế dưới dạng Card cắm vào khe ISA của máy tính Back 1.2.2.Chức năng các khối: 1.2.2.1-Khối: ISA - Giải mã địa chỉ - Đệm BUS -Khoái PPI 82C55A: a. Khối ISA: - Cung caáp caùc ñöôøng tín hieäu ñieàu khieån nhö : -Tín hieäu (Input/Output/Write) , (Input/Output/Read), RESET , AEN(Address Enable),… -Cung caáp 20 ñöôøng ñòa chæ A0 ñeán A19 -Cung caáp 8 ñöôøng cuûa Bus döõ lieäu 2 chieàu D0 ñeán D7 -Cung caáp nguoàn(Vcc) ,ñaát (GND) cho Card hoaït ñoäng b.Khoái giaûi maõ ñòa chæ: Boä giaûi maõ ñòa chæ laøm nhieäm vuï: Ñeäm cho taùm ñöôøng döõ lieäu ñoàng thôøi ñoùng vai troø löïa choïn vaø ñieàu khieån boä ñeäm vaø choát döõ lieäu 8 bit cKhoái boä ñeäm BUS: Ñaây laø khoái BUS ñeäm döõ lieäu hai chieàu ,boä naøy noái caùc ñöôøng daãn döõ lieäu cuûa raõnh caém ISA vôùi caùc ñöôøng daãn cuûa CARD I/O maø ta caàn thieát keá caùch noái gheùp naøy laø raát quan troïng nhôø vaäy maø caùc möùc tín hieäu treân ñöôøng daãn döõ lieäu khoâng bò aûnh höôûng maïch. . Back 1.2.2.2 - Bộ tạo xung - Bộ biến đổi DAC : a.Bộ tạo xung Taïo ra xung 8 KHZ, 2048 KHZ,128 KHZ vaø Load/Shift cung caáp cho boä bieán ñoåi ADC vaø DAC : thöïc chaát cung caáp cho IC chuyeân duïng TP3057 IC74165,PPI 8255 vaø caùc IC khaùc …v.v b.Boä bieán ñoåi ø DAC: Maïch ñöôïc thieát keá goàm coù 3 IC chính TP3057, 74LS165         Vi maïch TP3057 : chuyeån ñoåi tín hieäu töø töông töï sang soá daïng noái tieáp vaø ngöôïc laïi. Vi maïch 74LS165: laø thanh ghi dòch vôùi ngoõ vaøo daïng 8 bit song song vaø ñöôïc dòch ra chuoãi soá 8 bit noái tieáp. Back d.Khoái 8255: Söû duïng IC 8255 coù chöùc naêng môû roäng Port,tuyø theo caùch söû duïng maø ta coù theå qui ñònh PA,PB,PC laø xuaát hay nhaäp,ôû ñaây ta söû duïng : - PA:PORT1A duøng ñeå xuaát döõ lieäu 8 bít (aâm thanh ñaõ ñöôïc maõ hoaù) ñöa ra caùc boä ñeäm moãi keânh. -PB: PORT1B Duøng ñeå nhaän xung 8KHZ töø boä taïo xung -PC: PORT1C duøng ñeå xuaát döõ lieäu choïn boä ñeäm cho 8 keânh töông öùng 2.Xây dựng phần mềm ứng dụng 2.1.Xaây döïng MODULE giao tieáp 2.1.1.Xaây Module giao tieáp coång COM 2.1.2.Xaây döïng Module vaøo/ ra cuûa 8255 2.2.MODULE truy xuaát döõ lieäu 2.3.Xaây döïng Module töø ñieån aâm 2.3.1.Xaây döïng töø ñieån aâm 2.3.2.Xaây döïng Module “Text To Voice” 2.4.Xaây döïng giao dieän ngöôøi duøng Tröôùc heát ta phaân tích byte döõ lieäu ñeå nhaän bieát soá keânh vaø döõ lieäu keânh theo caáu truùc sau: Caùc bít B5,B6,B7 duøng ñeå xaùc nhaän caùc keânh vaø ñöôïc xaùc laäp nhö sau: 2.1.Xây dựng MODULE giao tiếp 2.1.1. Module giao tiếp cổng COM. 2.1.1.1.Phaân tích byte döõ lieäu truyeàn qua coång COM: Back Phân tích dữ liệu truyền qua cổng COM(5 bít B4,B3,B2,B1,B0) Back Phân tích dữ liệu truyền qua cổng COM(5 bít B4,B3,B2,B1,B0) Back 2.1.1.2.Giải thuật tiếp nhận cuộc gọi tại cổng COM: N Goïi chöông trình con xöû lyù DTMF Back 2.1.2. Xây dựng Module vào/ra(I/O) cho 8255 2.12.1.Xaây döïng thö vieän lieân keát ñoäng(DLL) Nhằm truy xuaát vaøo / ra (I/O) cho PPI 8255 2.12.2.Xaây döïng Module vaøo/ ra cuûa 8255 2.12.2.1. Phaân tích döõ lieäu vaø tín hieäu taïi 8255: Döõ lieäu truyeàn vaøo maùy tính töø 8255 thoâng qua slot ISA laø döõ lieäu 8 bít neân vieäc truyeàn döõ lieäu naøy chuùng ta caàn phaûi ñoàng boä chuùng .Maëc khaùc chuùng ta duøng chung moät taøi nguyeân laø döõ lieäu Aâm thanh ñöôïc phaân tích töø chung moät cô sôû döõ lieäu laø CSDL döõ lieäu thoâng tin khaùch haøng cuûa ñaøi 116 cuûa Böu Ñieän Khaùnh Hoaø Do vaäy maø gaây neân tranh chaáp taøi nguyeân duøng chung(döõ lieäu chung). Ta phaûi ñi xaây döïng caùc Thuû tuïc vaø caøi ñaït cheá ñoä laøm vieäc cho caùc coång (A,B,C vaø ñieàu khieån) cho 8255 sau: - Thuû tuïc xaùc laäp tín hieäu ñoàng boä 8khz nhaèm ñaûm baûo vieäc truyeàn vaø xuaát döõ lieäu -    Thuû tuïc xöû lyù tranh chaáp taøi nguyeân ta duøng phöông phaùp laäp trình Thread - Caøi ñaët cheá ñoä laø vieäc cho 8255: Choïn ñòa chæ cô sôû laø 300H .Do vaäy ñòa chæ cho Coång ñieàu khieån laø Ñòa chæ cô sôû + 3 Cuï theå laø :300 H + 3H =303H . Back Phân tích dữ liệu và tín hiệu tại 8255(lập từ điều khiển): Ta thaønh laäp baûng sau:  PORT1D laø coång ñieàu khieån thì töø ñieàu khieån caàn naïp cho PORT1D laø 82H(130) (PORT1A,PORT1C:OUT;PORT1B:IN) Khai baùo ñòa chæ cho coång cho caùc PORT cuûa 8255 Public Const PORT1A = &H300 Public Const PORT1B = &H301 Public Const PORT1C = &H302 Public Const PORT1D = &H303 Back 2.1.2.2.Giải thuật Đồng bộ và truyền dữ liệu âm thanh ra ngoài *Thuû tuïc taïo xung ñoàng boä 8KHZ -Choïn PORT1B ñeå taïo xung ñoàng boä 8KHZ : In8255(PORT1B) -Duøng voøng laëp Do …. Loop Until ñeå taïo xung ñoàng boä cuï theå: Laøm coâng vieäc Xung8Khz = In8255(PORT1B) Cho ñeán khi naøo (&H80 And Xung8K) = &H80) Thì döøng * Giải thuật truyền dữ liệu âm thanh ra ngoài - Đồng bộ hoá dữ liệu các kênh : Ở đây là tín hiệu đồng bộ 8khz lấy tự bộ tạo xung được đưa vào từ cổng B (PORT1B) của 8255 để đồng bộ với các dữ liệu mà chương trình tạo ra. - Thực hiện quét các kênh dùng vòng lặp do … loop - Chọn cổng 8255 để xuất dữ liệu âm thanh đã tổng hợp cụ thể là PORT 1A - Chọn cổng của 8255 để chọn kênh tương ứng để xuất dữ liệu âm thanh cụ thể là :PORT1C Thủ tục này được gọi là Thread_Pro() Back 2.1.2.2.Thủ tục chia sẻ tài nguyên dùng chung Duøng haøm cuûa Windown laø CreateThread ñeå giao quyeàn kieåm soaùt cho heä ñieàu haønh quaûn lyù thôøi gian chia seû taøi nguyeân cô sôû döõ lieäu duøng chung : Public Sub StartThread() Thread_Exit = False Thread_Handle = CreateThread(0, _ 0, _ AddressOf Thread_Proc, _ 0, _ 0, _ Thread_Handle) End Sub Back 2.2.MODULE truy xuất dữ liệu 2.2.1.Sơ lược về CSDL tại đài 116 Bưu điện tỉnh Khánh Hoà  Xeùt maãu döõ lieäu cuûa CSDL ñang duøng: Cô sôû döõ lieäu ñang duøng trong ñaøi ñöôïc xaây döïng baèng Foxpro Moät maåu tin trong baûng chöùa 50 tröôøng, nhöng ta chæ quan taâm moät soá tröôøng sau: - sm : chöùa soá ñieän thoaïi môùi nhaát cuûa thueâ bao. - noi_d_may: Nhaø rieâng hay cô quan - ten_kh : teân chuû thueâ bao. - so_nha : soá nhaø - d_pho : ñöôøng phoá Trong öùng duïng cuûa ñeà taøi chuùng ta duøng ngoân ngöõ laäp trình Visual Basic 6.0 neân CSDL ñöôïc xaây döïng baèng Access . Vaäyvieäc truy xuaát CSDL treân ta duøng OLEDB/ADO neân coù theå truy xuaát ñöôïc CSDL SQL Server vaø Access Ta goïi baûng treân laø “Danh baï “ vaø ñöôïc caáu truùc nhö sau: 2.2.2. Xây dựng CSDL Access cho ứng dụng 2.3.Xây dựng Module từ điển âm : 2.3.1.Xây dựng bảng để lưu dữ liệu âm trong tập tin “TuDien.mdb” Ta moâ taû toå chöùc döõ lieäu aâm nhö sau:Ta goïi baûng treân laø VoiceWord vaø ñöôïc caáu truùc nhö sau:   2.3.2.Giải thuật thêm dữ liệu âm của từ - Giải thuật thêm dữ liệu âm của từ Khi nhaän ñöôïc töø caàn theâm vaøo, tröôùc heát phaûi kieåm tra söï toàn taïi cuûa töø ñoù trong boä töø ñieån döõ lieäu aâm. Neáu chöa coù töø ñoù, thöïc hieän caùc böôùc sau: Xaùc ñònh tröôøng IndexWord, tröôøng FileName naøo caàn ñöôïc caäp nhaät nhôø chöõ caùi ñaàu tieân cuûa teân töø trong tröôøng Word cuûa baûng VoiceWord trong taäp tin CSDL “Tudien.MDB” Töø tröôøng FileName chuyeån döõ lieäu aâm thanh ñoù vaøo tröôøng SoundWord. 2.3.2 .Giải thuật tổng hợp âm: -Giải thuật tổng hợp âm: Khi nhaän ñöôïc töø caàn tìm döõ lieäu aâm, ta taùch chöõ caùi ñaàu tieân cuûa töø ñeå xaùc ñònh tröôøng IndexWord, Nhôø tröôøng Index naøy quaù trình tìm kieám laàn löôït ñeå tìm ra töø baèng caùch keát hôïp vôùi tröôøng WORD roài so truøng töø caàn tìm vôùi töø ñaõ coù saün trong tröôøng Word sau ñoù tham chieáu ñeán tröôøng Soundword ñeå laáy döõ lieäu aâm thanh ñöôïc choïn. Cuoái cuøng aâm thanh seõ löu vaøo moät file taïm (giaû söû döõ lieäu aâm cuûa caùc töø caàn thieát ñaõ coù trong caùc tröôøng Filename trong baûng VoiceWord ) vaø ñöôïc goïi thuû tuïc String_to_Wave() toùm taét nhö sau: Giải thuật tổng hợp âm Keát thuùc Baét ñaàu -Töø ñöôïc caét töø chuoãi döõ lieäu daïng Text maø ta truy töø baûng DANHBA -Tìm töø naøy nhôø tröôøng IndexWord trong baûng VoiceWord -Nhôø tröôøng IndexWord ta tham chieáu töø caàn tìm vôùi töø trong tröôøng Word baèng caùch tìm vaø so saùnh chung vôùi nhau. Khi ñaõ tìm ñöôïc töø ø trong tröôøng Word thì tham chieáu ñeán tröôøng SoundWord ñeå laáy döõ lieäu aâm thanh vaø ghi vaøo 1 file taïm Ñaõ heát chuoãi chöa N Y Toång hôïp aâm thanh thaønh caâu Theo giaûi thuaät Text-to-Voice Coù thoâng tin khoâng ? Phaùt TB3 Theo giaûi thuaät Text-to-Voice Phaùt thoâng tin cho khaùch haøng Theo giaûi thuaät Text-to-Voice N Y 2.3.3.Giải thuật Text To Voice: 2.4.Xây dựng giao diện chương trình V.VẬN HÀNH HỆ THỐNG và ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG 1.Vaän haønh chöông trình: Đơn giản dễ sử dụng đáp ứng được yêu cầu đề ra. 2.Ñaùnh Giaù Heä Thoáng: Veà phaàn cöùng: Vì thiết kế trên khe ISA nên các máy tính không có khe này không sử dụng được Veà phaàn meàm: -Veà quaù trình giao tieáp:Thôøi löôïng maø thread bò block coù theå xaûy ra nhöng raát ít vì ta söû duïng phương thức ñoàng bo ädữ liệu -Veà chaát löôïng aâm thanh:Chưa đạt được độ trung thực cao -Ñoä hieäu quaû cuûa truy xuaát döõ lieäu: Máy tính chỉ sử dụng cho ứng dụng này vì truy xuất đĩa cứng là uư tiên cao nhất VI.KẾT LUẬN Söï keát hôïp cuûa 3 Module ñaõ taïo neân chöông trìng öùng duïng veà cô baûn ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu hoã trôï giaûi ñaùp 116 töï ñoäng Ñaøi 116 Böu ñieän Tænh Khaùnh Hoaø. T uy nhieân ñaây laø chæ laø moät chöông trình thöû nghieäm vôùi thieát bò coøn haïn cheá veà chaát löôïng cuõng nhö caùc tính naêng neân chöa theå thöïc hieän ñöôïc toaøn boä yù ñoà thieát keá ban ñaàu. Höôùng phaùt trieån ñeà taøi: Veà phaàn cöùng : Thieát keá Card vaøo ra theo chuaån PCI duøng Ram ñeå ghi töø oå cöùng truyeàn qua vaø ñoïc döõ lieäu aâm thanh ra ngoaøi vaø taêng soá keânh nhieàu hôn. Veà phaàn meàm : Xaây döïng laïi CSDL taïo bôûi Oracle ñeå ñaùp öùng ñöôïc veà caäp nhaäp cô sô döõ lieäu töø maïng deã daøng hôn.Vaø môû theâm caùc loaïi dòch vuï töông töï nhö nhaéc nôï cuôùc töï ñoäng …. III.CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.Giao tieáp qua maïng ñieän thoaïi 2.Giao tieáp maùy tính vôùi thieát bò ngoaïi vi 3.Vi maïch PPI 8255 –Vi ñieàu khieån 89C51 4.Cấu truùc File Wave 5.Thread Nguyên lý hoạt động của thuê bao 1. Yeâu caàu cuûa maïch voøng thueâ bao:   Khi thueâ bao nhaác maùy :I=20 mA 2 . Caùc chæ tieâu toái thieåu cho moät maùy ñieän thoaïi : * Toång trôû DC khi gaùc maùy > 20K . * Toång trôû Ac khi gaùc maùy : 4 - 10 K . * Toång trôû DC khi nhaác maùy < 1K . * Gôûi soá veà toång ñaøi daïng Pulsse hay tone . 3 . Nhaän ñònh phöông thöùc laøm vieäc: - Thueâ bao goïi nhaác maùy: - Caáp aâm hieäu môøi quay soá cho thueâ bao: - Tín hieäu baùo baän Busy tone: - Toång ñaøi seõ giaûi toaû - Khi 2 thueâ bao ñang ñaøm thoaïi maø coù 1 thueâ bao gaùc 2.Giao tiếp máy tính với thiết bị ngoại vi a.Giao tiếp nối tiếp qua cổng COM RS232 b.Khe cắm mở rộng ISA chuẩn 8 bit - Coù 62 ñöôøng tín hieäu .Caùc ñöôøng tín hieäu naøy ñöôïc chia ra thaønh caùc ñöôøng daãn tín hieäu, ñöôøng daãn ñòa chæ vaø ñöôøng daãn ñieàu khieån. Treân ñoù coù 8 ñöôøng daãn döõ lieäu, neân ngöôøi ta cuõng goïi laø raõnh caém 8 bit. -Trong ñeà taøi thieát keá naøy chæ söû duïng caùc chaân Address(A0  A19), caùc chaân Data(D0  D7), chaân ñieàu khieån (IOR, IOW, RESET, AEN) vaø chaân GND. - A0  A19 :20 chaân ñòa chæ söû duïng cho boä nhôù vaø I/O, caùc tuyeán naøy ñöôïc ñieàu khieån bôûi boä vi xöû lyù hay taùc duïng cuûa DMA. Chuùng ñöôïc taùc ñoäng ôû möùc thaáp. - D0  D7 :8 chaân cuûa Bus döõ lieäu 2 chieàu. Khi CPU ôû chu kyø vieát ra bus (Xuaát) thì CPU phaûi cung caáp Data cho Bus tröôùc khi xung IOW hay MEMW leân cao ñeå tuaàn töï ñöa Data ra Port hay Memory xuaát. - ALE (Address latch enable) : Tín hieäu ALE cho bieát baét ñaàu chu kyø hoaït ñoäng. - AEN (Address enable) : Tín hieäu naøy ñöôïc phaùt töø boä ñieàu khieån DMA ñeå baùo quaù trình DMA ñang hoaït ñoäng. Noù thöôøng ñöôïc duøng ñeå voâ hieäu hoùa giaûi maõ Logic cho I/O port (Khoùa Port I/O) trong suoát chu kyø DMA. - RESET DRV: Duøng ñeå Reset heä thoáng. Tín hieäu naøy ñoàng boä vôùi caïnh xuoáng cuûa OSC. c.Phân bố địa trong máy tính: 3.Vi mạch PPI 8255 –Vi điều khiển 89C51 3.1.Vi mạch PPI 8255 PPI 82C55A laø IC ngoaïi vi ñöôïc cheá taïo theo coâng ngheä LSI duøng ñeå giao tieáp song song giöõa caùc heä thoáng vi maïch hay giöõa Microprocessor vaø thieát bò ñieàu khieån (beân trong hay beân ngoaøi), coù 40 chaân, daïng DIL. Tên các chân PPI 82C55A RESET: Reset input, chaân vaøo, xaùc laäp laïi traïng thaùi ban ñaàu. CS: Chip Select, chaân vaøo, choïn traïng thaùi hoaït ñoäng. RD: Read input, chaân vaøo, xaùc laäp traïng thaùi ñoïc. WR: Write input, chaân vaøo, xaùc laäp traïng thaùi ghi. A0, A1 : Port Address, chaân vaøo, xaùc laäp ñòa chæ. D0D7 : Döõ lieäu Bus (Bi – Direction), ba (03) traïng thaùi. PA7 – PA0 : Port A, ba traïng thaùi, coång giao tieáp A. B7 – PB0 : Port B, ba traïng thaùi, coång giao tieáp B. PC7 – PC0: Port C, ba traïng thaùi, coång giao tieáp C. Vcc : Chaân cung caáp nguoàn +5 v DC GND : Chaân noái ñaát mass Cấu trúc từ điều khiển 3.2.Vi điều khiển 89C51 ÔÛ ñaây giôùi thieäu IC 8951 laø moät hoï IC vi ñieàu khieån do haõng Intel cuûa Myõ saûn xuaát.Coù 40 chaân Caùc ñaëc ñieåm cuûa 8951 ñöôïc toùm taét nhö sau: ·    4 KB EPROM beân trong. ·    128 Byte RAM noäi. ·     4 Port xuaát /nhaäp I/O 8 bit. ·     Giao tieáp noái tieáp. ·     64 KB vuøng nhôù maõ ngoaøi ·    4 KB EPROM beân trong. ·    128 Byte RAM noäi. ·     4 Port xuaát /nhaäp I/O 8 bit. ·     Giao tieáp noái tieáp. ·     64 KB vuøng nhôù maõ ngoaøi *     Caùc thanh ghi vaø caùc port xuaát nhaäp ñaõ ñöôïc ñònh vò (xaùc ñònh) trong boä nhôù vaø coù theå truy xuaát tröïc tieáp gioáng nhö caùc ñòa chæ boä nhôù khaùc. ·       Ngaên xeáp beân trong Ram noäi nhoû hôn so vôùi Ram ngoaïi nhö trong caùc boä Microcontroller khaùc. RAM beân trong 8951 ñöôïc phaân chia nhö sau: ·                 Caùc bank thanh ghi coù ñòa chæ töø 00H ñeán 1FH. ·                 RAM ñòa chæ hoùa töøng bit coù ñòa chæ töø 20H ñeán 2FH. ·                 RAM ña duïng töø 30H ñeán 7FH. Caùc thanh ghi chöùc naêng ñaëc bieät töø 80H ñeán FFH. 4..Cấu trúc File Wave 5.Thread a.Thread laø gì ?: Thread laø söï thöïc thi tuaàn töï cuûa caùc ñoaïn maõ trong ngöõ caûnh cuûa quaù trình (process). Moät quaù trình bao goàm nhieàu Thread, moãi Thread gaén lieàn vôùi moät coâng vieäc cuï theå, ñieàu quan troïng nhaát laø caùc Thread luoân ñöôïc lieân keát vôùi moät quùa trình cuï theå. b. Haøm CreateThread Public Declare Function CreateThread Lib "kernel32" Alias "CreateThread“ (lpThreadAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES, ByVal dwStackSize As Long,lpStartAddress As Long, lpParameter As Any,ByVal dwCreationFlags As Long, lpThreadId As Long) As Long SÔ ÑOÀ CHI TIEÁT MAÏCH NHAÄN DTMF SÔ ÑOÀ CHI TIEÁT MAÏCH NHAÄN BUSY TONE SÔ ÑOÀ CHI TIEÁT MAÏCH XÖÛ LYÙ CHÍNH 1)     Khoái: SLOT ISA - Giaûi maõ ñòa chæ – Ñeäm BUS - PPI 8255 : SÔ ÑOÀ CHI TIEÁT MAÏCH TAÏO XUNG CLOCK Boä Bieán ñoåi DAC Maïch taïo taûi giaû Sơ đồ chi tiết mạch giao tiếp thuê bao Sơ đồ chi tiết của card I/O qua khe ISA

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptHệ thống hỗ trợ giải đáp 116 tự động.ppt
Tài liệu liên quan