Hệ điều hành mạng windows NT và 2000 - Chủ đề 5: Cài đặt và quản trị dịch vụ DHCP và WINS trên Windows Server 2000

Chọn máy phục vụ cần làm việc trong console WINS • Nhấp menu Action, chọn All Tasks->Stop. • Chọn Retore Database cũng từ menu Action. • Trong Browse For Folder, chọn thư mục con wins_back, vốn chứa bản sao lưu mới nhất, rồi nhấp OK. • Nếu phục hồi thành công, cơ sở dữ liệu WINS sẽ được trả về trạng thái tại thời điểm sao lưu. Chọn ActionAllTasksStart. • Trường hợp phục hồi thất bại, có lẽ bạn phải xoá mọi tập tin WINS và lại tạo dựng từ đầu.

pdf40 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 106 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hệ điều hành mạng windows NT và 2000 - Chủ đề 5: Cài đặt và quản trị dịch vụ DHCP và WINS trên Windows Server 2000, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 1 HỆ ĐIỀU HÀNH MẠNG WINDOWS NT VÀ 2000 Chủ đề 5 Cài đặt và quản trị dịch vụ DHCP và WINS trên Windows Server 2000 QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 2 Objectives • Mục đích của phần này nhằm giới thiệu và hướng dẫn bạn cài đặt và sử dụng dịch vụ DHCP (Dynamic Host Configuataion Protocol) nhằm cung cấp địa chỉ IP động cho các máy tham gia vào mạng. Tiếp theo là những hướng dẫn chi tiết về dịch vụ WINS (Microsoft Windows Internet Nameing Sevice) phục vụ việc phân giải tên máy tính thành địa chỉ IP nhằm cho phép các máy tính trên mạng thấy nhau và trao đổi thông tin. QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 3 Cài đặt và quản trị dịch vụ DHCP và WINS trên Windows Server 2000 • Dịch vụ cấp phát địa chỉ IP động • Dịch vụ WINS QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 4 Dịch vụ cấp phát địa chỉ IP động • Giới thiệu dịch vụ DHCP (Dynamic Host Configutation Protocol) • Các bước cài đặt DHCP • Cấu hình dịch vụ DHCP • Cấu hình IP động cho máy Client • Cách kiểm tra địa chỉ IP được cấp phát cho máy tính QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 5 Giới thiệu dịch vụ DHCP (Dynamic Host Configutation Protocol) • Ngày nay hầu hết các mạng TCP/IP đều sử dụng DHCP để tự động cấp các địa chỉ IP và các tham số cho hệ khách. • Khi đã cài đặt DHCP, bạn sẽ dựa vào máy phục vụ DHCP để cung cấp thông tin cơ bản cần thiết cho hoạt động nối mạng TCP/IP: địa chỉ IP, mặt nạ mạng con, bộ định tuyến mặt định, máy phục vụ DNS chính và phụ, máy phục vụ WINS chính và phụ, tên vùng DNS. QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 6 Các bước cài đặt DHCP Vào StartSettingsControl Panel bạn nhấn chuột vào Add/Remove Programs QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 7 Các bước cài đặt DHCP (tt) Trong hộp thoại Add/Remove Programs bạn nhấn chuột vào Add/Remove Windows Components QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 8 Các bước cài đặt DHCP (tt) Trong hộp thoại ta di chuyển con trỏ tới Networking Services và sau dó bạn nhấn chuột vào nút Details QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 9 Các bước cài đặt DHCP (tt) Bạn nhấn chuột vào ô Dynamis Host Configutation Protocol (DHCP) rồi Ok cuối cùng là bạn chọn Next 2 lần. QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 10 Các bước cài đặt DHCP (tt) Bây giờ bạn đã cài đặt xong dịch vụ DHCP QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 11 Cấu hình dịch vụ DHCP (tt) Vào StartSettings ProgramsAdministrative ToolsDHCP. Hộp thoại xuất hiện bạn nhấn chuột vào Action chọn New Scope. QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 12 Cấu hình dịch vụ DHCP (tt) Hộp thoại New Scope Wizard xuất hiện, bạn nhấn Next. QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 13 Cấu hình dịch vụ DHCP (tt) Nhập địa chỉ số IP, Start Address, End Address và Subnet Mask cho khoảng IP tương ứng. Nhấn Next để tiếp quá trình cấu hình. dịch vụ này QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 14 Cấu hình dịch vụ DHCP (tt) Nhấn Next để tiếp tục QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 15 Cấu hình dịch vụ DHCP (tt) Hộp thoại xuất hiện bạn nhập chỉ ra thời gian mà địa chỉ IP động sử dụng Nếu bạn muốn không giới hạn thì chọn tất cả là 0. Chọn rồi nhấn Next. QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 16 Cấu hình dịch vụ DHCP (tt) Nhấn Next để tiếp tục cấu hình QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 17 Cấu hình dịch vụ DHCP (tt) Hộp thoại xuất hiện bạn nhập chỉ vào IP Address của Router (Default Gateway) rồi nhấn Add, Next. QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 18 Cấu hình dịch vụ DHCP (tt) Hộp thoại xuất hiện bạn nhập tên Domain và Server của DNS vào hai mục Parent Domain và Server name, địa chỉ IP của máy DNS vào IP Address, nhấn Add, Next QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 19 Cấu hình dịch vụ DHCP (tt) Hộp thoại xuất hiện để bạn nhập tên server của WINS vào Server name, địa chỉ IP vào IP Address, nhấn Add, Next. QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 20 Cấu hình dịch vụ DHCP (tt) Trong hộp thoại New Scope Wizard muốn khởi động DHCP ngay hãy chọn Yes, nhấn Next và Finish QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 21 Cấu hình dịch vụ DHCP (tt) Kiểm tra dịch vụ DHCP trên Server QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 22 Cấu hình IP động cho máy Client • Đăng nhập vào một máy cài Win2kPro • Trong cửa sổ Control Panel, chọn Network and Dial- Up Connection. QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 23 Cấu hình IP động cho máy Client (tt) Nhấp phải chuột vào mục Local Area Connection, chọn Properties. Trong hộp thoại Internet Protocol (TCP/IP) Properties, chọn Obtain an IP Address automatically. QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 24 Cách kiểm tra địa chỉ IP được cấp phát cho máy tính • Vào Start-> Run, nhập cmd rồi Enter, cửa sổ DOS xuất hiện. QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 25 Cách kiểm tra địa chỉ IP được cấp phát cho máy tính (tt) Gõ ipconfig /all | more. QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 26 Cách kiểm tra địa chỉ IP được cấp phát cho máy tính (tt) Ping 1 địa chỉ Ip khác QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 27 Dịch vụ WINS • Giới thiệu dịch vụ WINS • Cài đặt WINS • Thiết lập WINS trên máy khách • Bổ sung máy chủ WINS • Cấu hình máy phục vụ WINS • Sao lưu cơ sở dữ liệu WINS • Phục hồi cơ sở dữ liệu WINS QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 28 Giới thiệu dịch vụ WINS • Microsoft Windows Internet Nameing Sevice (WINS) là dịch vụ phân giải tên, có chức năng phân giải tên máy tính thành địa chỉ IP cho phép các máy tính trên mạng tìm thấy nhau và truyền tải thông tin • Khi cài đặt giao thức mạng TCP/IP trên máy phục vụ hay máy khách, NetBIOS over TCP/IP (NBT) cũng đồng thời được cài đặt NBT là dịch vụ thuộc tầng Session, cho phép chương trình ứng dụng NetBIOS dựa vào WINS hay tập tin LMHOSTS cục bộ để phân giải tên máy tính thành địa chỉ IP QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 29 Cài đặt WINS • Nhấp Stars->Setting->Control Panel • Nhấp đúp biểu tượng Add/Remove Programs. • Nhấp Add/Remove Windows Components,nhấp next. QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 30 Cài đặt WINS Trong phần Components Networking Services chọn WINS. QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 31 Cấu hình WINS trên máy khách • Trên desktop, nhấp chuột phải vào My Network Place chọn Properties, nhấp phải vào Local Connection chọn Properties. QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 32 Cấu hình WINS trên máy khách (tt) Nhấp đôi vài Internet Protocol(TCI/IP), Nhấp vào Advance, chọn WINS. QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 33 Cấu hình WINS trên máy khách (tt) Chọn tiếp Add, nhập vào IP của WINS server, nhấp Add.. QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 34 Bổ sung máy chủ WINS Gõ địa chỉ IP hay tên máy tính của máy phục vụ WINS được quản lý Nhấp OK.Khung bên trái xuất hiện thêm mục nhập dành cho máy phục vụ WINS này QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 35 Bổ sung máy chủ WINS (tt) Thông tin tóm tắt cho WINS QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 36 Cấu hình máy phục vụ WINS Trong console WINS, nhấp nút phải chuột vào máy phục vụ cần làm việc,chọn roperties QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 37 Sao lưu cơ sở dữ liệu WINS • Trong cửa sổ WINS, chọn máy phục vụ. Nhấp chuột phải và chọn thư mục Backup database • Chọn ổ đĩa lưu dữ liệu QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 38 Phục hồi cơ sở dữ liệu WINS • Chọn máy phục vụ cần làm việc trong console WINS • Nhấp menu Action, chọn All Tasks->Stop. • Chọn Retore Database cũng từ menu Action. • Trong Browse For Folder, chọn thư mục con wins_back, vốn chứa bản sao lưu mới nhất, rồi nhấp OK. • Nếu phục hồi thành công, cơ sở dữ liệu WINS sẽ được trả về trạng thái tại thời điểm sao lưu. Chọn ActionAllTasksStart. • Trường hợp phục hồi thất bại, có lẽ bạn phải xoá mọi tập tin WINS và lại tạo dựng từ đầu. QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 39 Question & Answer QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 40

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfa4_module5_7341.pdf
Tài liệu liên quan