Hand tool docker view

1.HAND TOOL : 1. Nhấp Tam Giác nhỏ góc Phải Biểu tượng Zoom để mở Menu Flyout > Chọn Hand ( Hình bàn tay ) hay Phím H . 2. Đặt con trỏ vào cửa sổ vẽ > Rê thay đổi phần đang thể hiện. 3. Nhấp Đúp Hand trong Tools Box > Tâm của trang Vẽ sẽ di chuyển về Tâm cửa sổ vẽ hiện hành ( Không thay đổi cấp độ thu phóng ) . 4. Có thể thay đổi vị trí thể hiện Cửa sổ bằng càch sủ dụng Thanh Cuộn , hay dùng Phím Tắt : Sang Trái : Alt+ Mủi Tên Trái 2.VIEW NAVIGATOR : Cho phép bạn quan sát rộng hơn , thấy trước được nơi sẽ di chuyển đến . 1. Đặt con trỏ nơi giao nhau của 2 thanh cuộn > Con trỏ biến thành dấu + > Click giữ nút chuột để mở cửa sổ View Navigator > Ra Ảnh thu nhỏ toản thể ĐT > Khung xem trước nầy đúng với khung cửa sổ vẽ hiện hành.(H1).

pdf4 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 18/01/2013 | Lượt xem: 1525 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hand tool docker view, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Utbinh sân nào cũng đá , hát hay không bằng hay hát BÀI 3 NGÀY 11.2.2007 SAỌN THEO KS NGUYỄN VIỆT DŨNG COREL 11  ĐÓNG 1 BẢN VẼ : FILE > CLOSE.  ĐÓNG TẤT CẢ BẢN VẼ ĐANG MỞ : WINDOW > CLOSE ALL.  THOÁT CRD : FILE > EXIT hay ALT+F4. 1.HAND TOOL : 1. Nhấp Tam Giác nhỏ góc Phải Biểu tượng Zoom để mở Menu Flyout > Chọn Hand ( Hình bàn tay ) hay Phím H . 2. Đặt con trỏ vào cửa sổ vẽ > Rê thay đổi phần đang thể hiện. 3. Nhấp Đúp Hand trong Tools Box > Tâm của trang Vẽ sẽ di chuyển về Tâm cửa sổ vẽ hiện hành ( Không thay đổi cấp độ thu phóng ) . 4. Có thể thay đổi vị trí thể hiện Cửa sổ bằng càch sủ dụng Thanh Cuộn , hay dùng Phím Tắt : Sang Trái : Alt+ Mủi Tên Trái … 2.VIEW NAVIGATOR : Cho phép bạn quan sát rộng hơn , thấy trước được nơi sẽ di chuyển đến . 1. Đặt con trỏ nơi giao nhau của 2 thanh cuộn > Con trỏ biến thành dấu + > Click giữ nút chuột để mở  cửa sổ View Navigator > Ra Ảnh thu nhỏ toản thể ĐT > Khung xem trước nầy đúng với khung cửa sổ vẽ  hiện hành.(H1). 2. Có thể Rê trong khung nầy ( View navigator ) để chọn vùng muốn xem trong cửa sổ vẽ . 3. Nếu toàn bộ ĐT đã nằm trong cửa sổ vẽ thì khung xem trước không có hiệu lực . 4. Phím N để mở navigator . 3.DOCKER VIEW NAVIGATOR : 1. Cho phép bạn lưu lại các View ( bao gồm : Độ thu phóng– Vị Trí - Số Trang ) và sau nầy có thể tái hiện các View đã lưu. 2. Các thông tin về chế độ xem trên màn hình ( View Mode như Simple WireFrame – WireFrame , Draft…) Không được lưu kèm các View . Page 1 of 4§ 10/25/2011mk:@MSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Desktop\CDrawX3%20-tec... 3. Cho xuất hiện Docker View Navigator : Window > Docker > View Navigator hay Tools > View Manager Hay Ctrl+F2. 4.LƯU VIEW : 1. Mở 1 ảnh > Sử dụng Zoom và Hand phóng to TRÁI BẮP . 2. Phím N để mở View Manager > Nút ADD CURRENT để lưu View nầy .(H2). 3. Mở Docker View Manager : View mới lưu gồm có :  Biểu Tượng Trang Page .  Biểu Tượng Cấp Độ Thu Phóng .  Tên View .  Số Trang .  Cấp Độ Thu Phóng . 5.ĐỔI TÊN VIEW : 1.   Nhấp Đúp lên tên , gỏ nhập tên mới : traibap. 2.   Thực hiện tương tự cho các tên còn lại : cam – bapcam…(H3). Page 2 of 4§ 10/25/2011mk:@MSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Desktop\CDrawX3%20-tec... 6.CHỌN VIEW : 1. Để tái hiện 1 View : Nhấp vào số Trang hoặc cấp độ thu phóng để tái hiện 1 view đã lưu.(H4). 2. Hay chọn trong Hộp Zoom Levels hay trên Thanh Thuộc Tính ( Nếu Công Cụ Zoom hay Hand đang được chọn ) . (H5). 7.XÓA VIEW : 1. Chọn View cần xóa > Nhấp Nút Delete Current View . 2. Muốn trở lại bình thường : Zoom To Page. 8.CỬA SỔ MENU DOCKER : 1. Nhấp Nút Menu ( tam Giác đen bên Phải ) đễ mở cửa sổ Docker :  Swithch To View : Tái Hiện View gần nhất .  New : tạo View mới .  Delete : Xóa View đang chọn . Page 3 of 4§ 10/25/2011mk:@MSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Desktop\CDrawX3%20-tec...  Tùy Chọn Zoom Tool  Chọn 1 View > New > Sẽ tạo 1 View mới với tên View hiện hành .(H6).  Các Nút lệnh của Docker gần giống Thanh Thuộc Tính của View Tool. Page 4 of 4§ 10/25/2011mk:@MSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Desktop\CDrawX3%20-tec...

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcorel_p2_3532.pdf
Tài liệu liên quan