Giới thiệu hệ thống quản lí gis

Thông tin trong các hệ thống thông tin địa lý rất đa dạng và phong phú, chúng đ­ợc thu thập từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, các thông tin này cần đ­ợc quản lý một cách khoa học, thuận tiện cho việc khai thác sử dụng. Vì vậy, công việc thiết kế cơ sở dữ liệu (CSDL) trong hệ thống thông tin địa lý đóng vai trò rất quan trọng; nó không những giúp cho những ng­ời sử dụng đỡ lãng phí về thời gian và tiền của mà còn đạt đ­ợc hiệu quả cao, trong khi khai thác sử dụng các thông tin của hệ thống. Sự ra đời của hệ thống thông tin địa lý Geographical Information System (GIS) là một b­ớc tiến hết sức to lớn trên con đ­ờng đ­a các ý t­ởng và kết quả nghiên cứu địa lý, cách tiếp cận hệ thống theo quan điểm của địa lý học hiện đại vào cuộc sống. Ngày nay,GIS đã đ­ợc ứng dụng ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, đã làm cho các hệ thống GIS tăng c­ờng khả năng tập hợp các nguồn thông tin để xử lý, l­u trữ và cung cấp các thông tin chuyên ngành khác nhau đáp ứng đ­ợc yêu cầu của ng­ời sử dụng. Chính nhờ sự tổ chức sắp xếp và quản lý các dữ liệu trong hệ thống thông tin địa lý một cách khoa học, chặt chẽ nên có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả cho nhiều mục đích khác nhau.

ppt56 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 1342 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giới thiệu hệ thống quản lí gis, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ch­¬ng I Giíi thiÖu HÖ thèng th«ng tin ®Þa lý (GIS) C¸c vÊn ®Ò chÝnh sÏ tr×nh bµy GIS lµ g×? S¬ l­îc lÞch sö cña GIS GIS, B¶n ®å and B¶n ®å sè C¸c bé phËn cÊu thµnh cña GIS C¸c øng dông cña GIS C¸c vÝ dô vÒ chøc n¨ng ph©n tÝch kh«ng gian cña GIS Th«ng tin trong c¸c hÖ thèng th«ng tin ®Þa lý rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, chóng ®­îc thu thËp tõ nhiÒu nguån d÷ liÖu kh¸c nhau, c¸c th«ng tin nµy cÇn ®­îc qu¶n lý mét c¸ch khoa häc, thuËn tiÖn cho viÖc khai th¸c sö dông. V× vËy, c«ng viÖc thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu (CSDL) trong hÖ thèng th«ng tin ®Þa lý ®ãng vai trß rÊt quan träng; nã kh«ng nh÷ng gióp cho nh÷ng ng­êi sö dông ®ì l·ng phÝ vÒ thêi gian vµ tiÒn cña mµ cßn ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao, trong khi khai th¸c sö dông c¸c th«ng tin cña hÖ thèng. Sù ra ®êi cña hÖ thèng th«ng tin ®Þa lý Geographical Information System (GIS) lµ mét b­íc tiÕn hÕt søc to lín trªn con ®­êng ®­a c¸c ý t­ëng vµ kÕt qu¶ nghiªn cøu ®Þa lý, c¸ch tiÕp cËn hÖ thèng theo quan ®iÓm cña ®Þa lý häc hiÖn ®¹i vµo cuéc sèng. Ngµy nay,GIS ®· ®­îc øng dông ë rÊt nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin, ®· lµm cho c¸c hÖ thèng GIS t¨ng c­êng kh¶ n¨ng tËp hîp c¸c nguån th«ng tin ®Ó xö lý, l­u tr÷ vµ cung cÊp c¸c th«ng tin chuyªn ngµnh kh¸c nhau ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña ng­êi sö dông. ChÝnh nhê sù tæ chøc s¾p xÕp vµ qu¶n lý c¸c d÷ liÖu trong hÖ thèng th«ng tin ®Þa lý mét c¸ch khoa häc, chÆt chÏ nªn cã thÓ sö dông chóng mét c¸ch hiÖu qu¶ cho nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau. Giíi thiÖu vÒ GIS GIS lµ g×? HÖ thèng th«ng tin ®Þa lý (GIS) lµ mét tËp hîp c¸c c«ng cô cho viÖc thu thËp, l­u tr÷, thÓ hiÖn vµ chuyÓn ®æi c¸c d÷ liÖu mang tÝnh chÊt kh«ng gian tõ thÕ giíi thùc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n øng dông phôc vô cho c¸c môc ®Ých cô thÓ. GIS lµ g×? Lµ ph­¬ng ph¸p ®Ó h×nh dung, m« pháng, ph©n tÝch vµ thÓ hiÖn d÷ liÖu kh«ng gian. D÷ liÖu GIS cã sù liªn kÕt chÆt chÏ gi÷a d÷ liÖu thuéc tÝnh vµ b¶n ®å. GIS lµ g×? Nh÷ng g× kh«ng ph¶I lµ giS? GPS: HÖ thèng ®Þnh vÞ toµn cÇu B¶n ®å tÜnh: B¶n ®å giÊy hoÆc b¶n ®å sè C¸c phÇn mÒm CAD (Computer-Aided Design) LÞch sö cña GIS GIS TIMELINE – www.casa.ucl.ac.uk/timeline/ XuÊt ph¸t tõ b¶n ®å giÊy ThÕ kû 18, ngµnh b¶n ®å häc ph¸t triÓn Nh÷ng n¨m 60’ viÖc thµnh lËp b¶n ®å cã sù trî gióp cña m¸y tÝnh. Sù ph¸t triÓn kÐo theo cña mét lo¹t c¸c ngµnh nh­ ®Þa chÊt, ruéng ®Êt, m«i tr­êng, giao th«ng.. Víi nhu cÇu ph©n tÝch kh«ng gian cña c¸c ngµnh trªn GIS ra ®êi. GIS ®­îc dïng cho mét sè c¸c øng dông ®¬n gi¶n ë Mü vµ Canada LÞch sö cña GIS 1977 – GIS ph¸t triÓn 1980’s – Th­¬ng m¹i ho¸ GIS .PhÇn cøng ®­îc ph¸t triÓn m¹nh 1980’s .NÒn c«ng nghiÖp phÇn mÒm t¨ng nhanh ArcInfo – 1981; MapInfo – 1986 2000 – Sù bïng næ GIS .C«ng nghiÖp phÇn mÒm ®¹t 7 tû USD .T¨ng 10% mçi n¨m .h¬n 1 triÖu ng­êi sö dông cè ®Þnh .kho¶ng 5 triÖu ng­êi sö dông kh«ng cè ®Þnh GIS, B¶n ®å vµ b¶n ®å sè B¶n ®å vµ b¶n ®å sè kh«ng ph¶i GlS Chóng ®Òu lµ ph­¬ng ph¸p cho viÖc thÓ hiÖn c¸c th«ng tin kh«ng gian. GIS cho phÐp thu thËp, t×m kiÕm, l­u tr÷, ph©n tÝch, qu¶n lý vµ cho s¶n phÈm ®èi víi d÷ liÖu B¶n ®å - Lµ mét m«n khoa häc vµ nghÖ thuËt §Çu 1960’s: C¸c nhµ b¶n ®å b¨n kho¨n liÖu m¸y tÝnh cã ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu hay kh«ng .M¸y tÝnh lµm gi¶m gi¸ thµnh vµ thêi gian .Thay thÕ viÖc lµm b¶n ®å thñ c«ng vµ cã ®é chÝnh x¸c cao. Cuèi 1870’s: M¸y tÝnh ho¸ viÖc lµm b¶n ®å Ngµy nay: Internet Mapping (www.mapquest.com) GIS, B¶n ®å vµ b¶n ®å sè Sù bïng næ cña b¶n ®å GIS Sù kh¸c nhau gi÷a b¶n ®å GIS vµ b¶n ®å giÊy (b¶n ®å tÜnh) hay b¶n ®å ®iÖn tö lµ g×? Sù kh¸c nhau lín nhÊt gi÷a chóng lµ b¶n ®å GIS lµ mét b¶n ®å ®éng. Trong khi b¹n cã thÓ xem b¶n ®å tÜnh vµ biÕt ®­îc c¸c ®èi t­îng ë ®©u vµ thËm chÝ ®o ®­îc kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lµ bao nhiªu, nh­ng b¹n kh«ng thÓ biÕt ®­îc g× nhiÒu h¬n thÕ. Víi b¶n ®å GIS, b¹n sÏ lµm chñ nã. B¹n cã thÓ phãng to thu nhá ®Ó nh×n c¸c khu vùc kh¸c nhau mét c¸ch tæng qu¸t hoÆc chi tiÕt h¬n, b¹n cã thÓ quyÕt ®Þnh ®èi t­îng nµo b¹n muèn quan t©m h¬n hoÆc xem nã ®­îc biÓu t­îng hãa nh­ thÕ nµo vµ ®iÒu quan träng nhÊt lµ b¹n cã thÓ tiÕp cËn víi c¬ së d÷ liÖu vÒ c¸c ®èi t­îng thÓ hiÖn trªn b¶n ®å. NhiÒu líp d÷ liÖu ®­îc thÓ hiÖn cïng lóc Phãng to mét vïng b¶n ®å mµ b¹n cÇn quan t©m h¬n. Tªn cña c¸c ®èi t­îng trªn b¶n ®å sÏ ®­î thÓ hiÖn nÕu b¹n chØ chuét vµo ®ã B¶n ®å GIS ®­îc tæ chøc nh­ thÕ nµo? Trong GIS, c¸c ®èi t­îng ®Þalý ®­îc thÓ hiÖn ë 3 d¹ng - §iÓm - §­êng - Vïng Sù liªn kÕt d÷ liÖu thuéc tÝnh vµ d÷ liÖu kh«ng gian C¸c bé phËn cÊu thµnh cña GIS PhÇn cøng – c¸c thiÕt bÞ mµ ng­êi sö dông cã thÓ thao t¸c víi c¸c chøc n¨ng cña GIS (M¸y tÝnh, c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi, PDA’s, mobile phones, etc.) C¸c bé phËn cÊu thµnh GIS PhÇn mÒm – C¸c ch­¬ng tr×nh mµ ch¹y trªn m¸y cña ng­êi sö dông; ®­îc thiÕt kÕ cho viÖc ®iÒu khiÓn vµ ph©n tÝch c¸c d÷ liÖu kh«ng gian; ArcView, ArcGIS (ESRI), MapInfo Professional (MAPINO), ERDAS Imagine,...) C¬ së d÷ liÖu – VÞ trÝ ®Þa lý, thuéc tÝnh cña ®èi t­îng, mèi quan hÖ kh«ng gian cña c¸c th«ng tin, vµ thêi gian. C¸c bé phËn cÊu thµnh GIS C¬ së d÷ liÖu Trong vÝ dô nµy, c¸c ®­êng phè ®­îc thÓ hiÖn trong c¬ së d÷ liÖu GIS. D¹ng h×nh häc cña chóng lµ c¸c ®­êng. Mçi ®­êng cã thÓ ®­îc m« t¶ bëi tªn , hoÆc m·,.. gäi lµ c¸c tbuéc tÝnh cña ®èi t­îng. Quan hÖ kh«ng gian (topology) gi÷a hai ®­êng cã thÓ lµ c¾t nhau hoÆc song song. H×nh häc Thuéc tÝnh Topology Ph­¬ng ph¸p –Kü thuËt vµ c¸c thao t¸c ®­îc sö dông ®Ó nhËp, qu¶n lý, ph©n tÝch vµ thÓ hiÖn c¸c d÷ liÖu kh«ng gian vµ b¶o ®¶m chÊt l­¬ng cña nã (sè ho¸,x©y dùng CSDL, ph©n tÝch kh«ng gian, x©y dùng b¶n ®å, metadata) Con ng­êi – Nh÷ng ng­êi sö dông, thiÕt kÕ, x©y dùng, duy tr× vµ b¶o d­ìng ch­¬ng tr×nh cña GIS, cung cÊp d÷ liÖu, gi¶i thÝch vµ b¸o c¸o kÕt qu¶. C¸c bé phËn cÊu thµnh GIS Mét sè øng dông cña GIS DÞch vô khÈn cÊp: Cøu ho¶ vµ c¶nh s¸t Qu¶n lý nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ m«i tr­êng: Gi¸m s¸t vµ m« h×nh ho¸ Th­¬ng m¹i: T×m vÞ trÝ, hÖ thèng ph©n phèi C«ng nghiÖp: Giao th«ng, liªn l¹c, má, ®­êng èng vµ ch¨m sãc søc khoÎ. Gi¸o dôc: Nghiªn cøu, C«ng cô d¹y häc, qu¶n lý. BÊt cø n¬i nµo cÇn ®Õn sù ph©n tÝch kh«ng gian C©u hái: TuyÕn ®­êng nµo nhanh nhÊt tõ bÖnh viÖn ®Õn mét vÞ trÝ nµo ®ã? Gi¶i quyÕt m¹ng l­íi Mét sè øng dông cña GIS DÞch vô khÈn cÊp: Cøu ho¶ vµ c¶nh s¸t Qu¶n lý nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ m«i tr­êng: Gi¸m s¸t vµ m« h×nh ho¸ Th­¬ng m¹i: T×m vÞ trÝ, hÖ thèng ph©n phèi C«ng nghiÖp: Giao th«ng, liªn l¹c, má, ®­êng èng vµ ch¨m sãc søc khoÎ. Gi¸o dôc: Nghiªn cøu, C«ng cô d¹y häc, qu¶n lý. BÊt cø n¬i nµo cÇn ®Õn sù ph©n tÝch kh«ng gian C©u hái: - Cã bao nhiªu ha rõng bÞ mÊt trong c¸c vô ch¸y rõng võa qua? - C¸c vô ch¸y rõng ®ã x¶y ra ë ®©u? Qu¶n lý hÖ sinh th¸i C©u hái: Vïng nµo sÏ bÞ nguy hiÓm bëi chÊt ®éc vµ cÇn ph¶i s¬ t¸n? Gi¸m s¸t m«i tr­êng bÞ nhiÔm khÝ ®éc Sö dông GIS: Quy ho¹ch ®« thÞ X©y dùng b¶n ®å ®Þa chÝnh Ên ®Þnh møc thuÕ §iÒu tra d©n sè X©y dùng b¶n ®å quèc phßng T×m c¸ch gi¶m nhÑ c¸c th¶m ho¹ Qu¶n lý nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ m«i tr­êng Mét sè øng dông cña GIS DÞch vô khÈn cÊp: Cøu ho¶ vµ c¶nh s¸t Qu¶n lý nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ m«i tr­êng: Gi¸m s¸t vµ m« h×nh ho¸ Th­¬ng m¹i: T×m vÞ trÝ, hÖ thèng ph©n phèi C«ng nghiÖp: Giao th«ng, liªn l¹c, má, ®­êng èng vµ ch¨m sãc søc khoÎ. Gi¸o dôc: Nghiªn cøu, C«ng cô d¹y häc, qu¶n lý. BÊt cø n¬i nµo cÇn ®Õn sù ph©n tÝch kh«ng gian C©u hái: Cã thÓ t×m thÊy mét thÞ tr­êng míi ë ®©u ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña mét khu vùc? Cã bao nhiªu lµng trong vßng 3km cña mét vÞ trÝ cho tr­íc? X¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ kho¶ng c¸ch Mét sè øng dông cña GIS DÞch vô khÈn cÊp: Cøu ho¶ vµ c¶nh s¸t Qu¶n lý nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ m«i tr­êng: Gi¸m s¸t vµ m« h×nh ho¸ Th­¬ng m¹i: T×m vÞ trÝ, hÖ thèng ph©n phèi C«ng nghiÖp: Giao th«ng, liªn l¹c, má, ®­êng èng vµ ch¨m sãc søc khoÎ. Gi¸o dôc: Nghiªn cøu, C«ng cô d¹y häc, qu¶n lý. Bêt cø n¬i nµo cÇn ®Õn sù ph©n tÝch kh«ng gian C©u hái: ë ®©u cã sù tËp trung nhiÒu nhÊt cña nh÷ng ng­êi cao tuæi dù vµo tuæi vµ d©n sè hiÖn t¹i? ë ®©u cã sù tËp trung nhiÒu nhÊt cña ng­êi trÎ tuæi? ë ®©u cã ng­êiµu nhÊt vµ ng­êi nghÌo nhÊt sèng? M« h×nh ho¸ cho xu thÕ trong t­¬ng lai Mét sè øng dông cña GIS DÞch vô khÈn cÊp: Cøu ho¶ vµ c¶nh s¸t M«i tr­êng: Gi¸m s¸t vµ m« h×nh ho¸ Th­¬ng m¹i: T×m vÞ trÝ, hÖ thèng ph©n phèi C«ng nghiÖp: Giao th«ng, liªn l¹c, má, ®­êng èng vµ ch¨m sãc søc khoÎ. ChÝnh phñ: Qu©n ®éi, ®Þa ph­¬ng Gi¸o dôc: Nghiªn cøu, C«ng cô d¹y häc, qu¶n lý. BÊt cø n¬i nµo cÇn ®Õn sù ph©n tÝch kh«ng gian GIS trong ®µo t¹o: Nghiªn cøu – ®Ò xuÊt vµ nghiªn cøu sö dông d÷ liÖu kh«ng gian vµ kü thuËt ph©n tÝch kh«ng gian. Internet GIS ®­îc sö dông cho viÖc t×m kiÕm d÷ liÖu phôc vô nghiªn cøu. §µo t¹o .GIS software training – .GIS Certification Programs www.worldcampus.psu.edu (Penn State University) www.unigis.org (International Postgraduate Courses) Sö dông GIS ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò dùa vµo nh÷ng quyÕt ®Þnh s¸ng suèt. Nh÷ng quyÕt ®Þnh s¸ng suèt nhê vµo nh÷ng nguån th«ng tin chÝnh x¸c. Trong thÕ giíi thùc conng­êi t¹o ra nh÷ng quyÕt ®Þnh chø kh«ng ph¶i lµ m¸y tÝnh. M¸y tÝnh chØ gióp con ng­êi b»ng c¸ch cung cÊp nh÷ng th«ng tin h÷u Ých vµ chÝnh x¸c. HÖ thèng th«ng tin ®Þa lý lµ mét c«ng cô m¸y tÝnh c¬ b¶n gióp chóng ta thÓ hiÖn c¸c th«ng tin vµ cã thÓ biÕt ®­îc mèi quan hÖ cña chóng. Kh¶ n¨ng hái ®¸p nh÷ng c©u hái phøc t¹p vÒ d÷ liÖu vµ ph©nt Ých nhiÒu ®èi t­îng cïng mét lóc vµ cho ra kÕt qu¶ ngay trªn mét b¶n ®å lµm cho GIS cã mét thÕ m¹nh trong viÖc t¹o lËp th«ng tin. Thu thËp d÷ liÖu L­u tr÷ d÷ liÖu T×m kiÕm d÷ liÖu Ph©n tÝch d÷ liÖu ThÓ hiÖn d÷ liÖu S¶n phÈm d÷ liÖu GIS cã thÓ lµm ®­îc g×? Thu thËp d÷ liÖu D÷ liÖu ®­îc thu thËp tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau Täa ®é B¶n ®å giÊy D÷ liÖu sè L­u tr÷ d÷ liÖu D÷ liÖu ®­îc l­u tr÷ ë nhiÒu d¹ng kh¸c nhau T×m kiÕm d÷ liÖu Nh÷ng quèc gia cã d©n sè lín h¬n 20 triÖu d©n sÏ ®­îc t×m kiÕm vµ thÓ hiÖn lªn mµn h×nh b»ng c¸c khoanh mµu hång trªn h×nh d­íi ®©y. Ph©n tÝch d÷ liÖu T¹o vïng ®Öm Cã bao nhiªu ha ®Êt trong vïng ®Öm 1500m tõ ®­êng. Chång xÕp b¶n ®å Ph©n tÝch d÷ liÖu Sö dông GIS cã thÓ thÓ hiÖn d÷ liÖu ë nhiÒu c¸ch kh¸c nhau ®Ó phï hîp víi môc ®Ých cña b¹n. ThÓ hiÖn d÷ liÖu Sö dông GIS cã thÓ ®­a s¶n phÈm ra ë nhiÒu d¹ng kh¸c nhau S¶n phÈmd÷ liÖu B¶n ®å giÊy ¶nh V¨n b¶n Internet ViÔn th¸m (RS), HÖ thèng ®Þnh vÞ toµn cÇu (GPS) vµ GIS - T­ liÖu viÔn th¸m bao gåm ¶nh hµng kh«ng (¶nh chôp tõ m¸y bay) vµ ¶nh vÖ tinh (¶nh chôp tõ vÖ tinh) - §Æc ®iÓm cña nh÷ng tÊm ¶nh viÔn th¸m lµ lu«n ph¶n ¸nh trung thùc bÒ mÆt tr¸i ®Êt t¹i thêi ®iÓm chôp ¶nh, v× vËy t­ liÖu ¶nh viÔn th¸m ®­îc sö dông ®Ó thµnh lËp c¸c lo¹i b¶n ®å, th¨m dß nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn… - C«ng nghÖ viÔn th¸m ®Æc biÖt hiÖu qu¶ ®èi víi nh÷ng ®èi t­îng mµ kh¶ n¨ng tiÕp cËn nghiªn cøu trùc tiÕp ngoµi thùc ®Þa khã kh¨n nh­ khu vùc nói cao trïng ®iÖp. - §Æc ®iÓm quan träng cña c¸c tÊm ¶nh vÖ tinh lµ cã chu kú lÆp l¹i nhanh chãng. (Landsat cã chu kú chôp lÆp l¹i lµ 18 ngµy). §Æc ®iÓm nµy cho phÐp theo dâi qu¸ tr×nh diÔn biÕn tù nhiªn ph©n tÝch nhanh chãng tr¹ng th¸i c©y trång n«ng nghiÖp, thay ®æi sö dông ®Êt, c¸c qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña sù xãi mßn ®Êt.... ViÔn th¸m (RS), HÖ thèng ®Þnh vÞ toµn cÇu (GPS) vµ GIS - HiÖn nay, ë n­íc ta t­ liÖu viÔn th¸m ®­îc sö dông nhiÒu trong hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc qu¶n lý nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn. - GPS lµ hÖ thèng bao gåm 24 vÖ tinh bay xung quanh tr¸i ®Êt, bay trong 6 quü ®¹o trßn ë ®é cao 20200 km. - T¹i bÊt kú mét vÞ trÝ nµo trong kh«ng gian, còng cã thÓ nh×n thÊy Ýt nhÊt 4 vÖ tinh, nhê ®ã cã thÓ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c täa ®é ®èi t­îng th«ng qua m¸y thu GPS. ViÔn th¸m (RS), HÖ thèng ®Þnh vÞ toµn cÇu (GPS) vµ GIS - GPS ®­îc sö dông nhiÒu trong lÜnh vùc tr¾c ®Þa, lËp b¶n ®å, ®iÒu tra nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn. - T­ liÖu viÔn th¸m, hÖ thèng ®Þnh vÞ toµn cÇu vµ GIS t¹o thµnh mét c«ng nghÖ 3S, lu«n kÕt hîp cïng nhau ®Ó gi¶i quyÕt c¸c bµI to¸n vÒ qu¶n lý nguån tµI nguyªn thiªn nhiªn vµ m«I tr­êng. ViÔn th¸m (RS), HÖ thèng ®Þnh vÞ toµn cÇu (GPS) vµ GIS ¶nh aster khu vùc hµ néi ®é ph©n gi¶i 15m SPOT5 2.5m Natural Color of Capital Hanoi, Vietnam GPS 12 XL, 12 ®é chÝnh x¸c 15 m GPS V, ®é chÝnh x¸c 10-15 m GPS ProMark X, ®é chÝnh x¸c 3-5m GPS Garmin 17 N, ®é chÝnh x¸c 2-3m Lîi Ých cña viÖc sö dông GIS Toµn cÇu hãa d÷ liÖu H¹n chÕ cña viÖc sö dông GIS D÷ liÖu: §ßi hái kü thuËt cao khi chuyÓn tõ ph­¬ng ph¸p truyÒn thèng ®Ó ®¸p øng ®é chÝnh x¸c cho d÷ liÖu GIS. KiÕn thøc vÒ kü thuËt m¸y tÝnh c¬ b¶n Chi phÝ tµi chÝnh ban ®Çu lín C¸c thiÕt bÞ vµ phÇn mÒm GIS ®¾t tiÒn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBai 1_Gioi thieu GIS.ppt
  • pptBai 2_cau truc du lieu.ppt
  • pptBai 3_DEM.ppt
  • pptBai 4_ Xu ly so lieu trong GIS.ppt
  • rarDe cuong mon hoc.rar