Giới thiệu cộng cụ puppet warp mới của photoshop CS5

Khi Adobe bắt đầu giới thiệu các tính năng mới của bản CS5 cho Photoshop. Công cụ Puppet Warp đã gây ấn tượng với những người làm đồ họa. Chúng tôi xin sưu tập một bài hướng dẫn sử dụng công cụ Puppet Warp. Bài tập này hướng dẫn bạn làm text effect bằng việc sử dụng hình ảnh một sợi dây thừng. Tất nhiên là bạn chỉ thực hiện nó với bản CS5. Bước 1 Mở Photoshop và tạo new document. Tôi tạo file 1440×810, sau đó bạn import hình sợi dây thừng vào. Download

pdf3 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/01/2013 | Lượt xem: 1695 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giới thiệu cộng cụ puppet warp mới của photoshop CS5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 241 PHAÀN 5: HOÃ TRÔÏ THIEÁT KEÁ KHUOÂN MAÃU (MOLD DESIGN). Chöông 18 : KHUOÂN VAØ CAÙC THUAÄT NGÖÕ. Khaùi Nieäm Veà Phoâi Ñuùc, Boä Maãu Vaø Khuoân Ñuùc. Nhöõng maùy moùc thöôøng gaëp trong ngaønh kinh teá quoác daân nhö : oâtoâ, maùy keùo, maùy coâng cuï vv…ñeàu coù nhieàu boä phaän, moãi boä phaän laïi coù nhieàu chi tieát. Nhöõng chi tieát naøy goïi laø chi tieát maùy. Muoán cheá taïo chi tieát maùy, phaûi coù moät vaät theå coù hình daïng vaø kích thöôùc gaàn gioáng vôùi chi tieát maùy goïi laø phoâi. Phaàn lôùn caùc phoâi ñöôïc cheá taïo baèng caùch ñuùc, reøn, caùn, daäp vaø haøn… Trong caùc phöông phaùp taïo phoâi keå treân thì ñuùc laø caùch taïo phoâi ñöôïc duøng nhieàu nhaát. Vaø ñöôïc duøng ñeå taïo ra caùc phoâi coù hình daïng phöùc taïp vaø caùc phoâi coù kích thöôùc cöïc lôùn. Phoâi cheá taïo baèng caùch ñuùc goïi laø vaät ñuùc. Ñieåm khaùc nhau cô baûn giöõa vaät ñuùc vaø chi tíeât maùy laø : treân baûn veõ chi tieát maùy coù ghi caùc kí hieäu gia coâng cô vaø nhöõng yeâu caàu veà coâng ngheä nhö ñoä boùng, ñoä ñoàng taâm vv… Coøn treân baûn veõ vaät ñuùc coù theâm lôùp kim loaïi ñeå gia coâng caét goït goïi laø löôïng dö gia coâng. Muoán cheá taïo phoâi ñuùc, phaûi taïo hình moät loã roãng hoaëc coù khi phaûi taïo theâm moät khoái ñaëc coù hình daïng vaø ñöôøng neùt töông töï nhö phoâi ñuùc. Khoái taïo hình roãng goïi laø khuoân duøng taïo hình ñöôøng neùt bao ngoaøi cuûa vaät ñuùc. Khoái ñaëc goïi laø ruoät hoaëc thao duøng taïo hình loã roãng trong phoâi ñuùc. Moät chieác khuoân ñuùc thöôøng do hai nöûa gheùp laïi. Sau khi ñaõ laép raùp khuoân xong, laáy kim loaïi loûng ñoå vaøo trong khuoân khi ñoâng ñaëc seõ taïo thaønh vaät ñuùc vaø ñöôïc laáy ra khoûi khuoân. Toaøn boä qui trình cheá taïo phoâi ñuùc goàm nhieàu khaâu khaùc nhau. Chuùng ta coù theå tìm hieåu qui ñuùc oáng noái ba ngaõ baèng gang xaùm trong khuoân caùt. Vaø ñaàu tieân caùc caùn boä kó thuaät phaûi nghieân cöùu kó nhöõng ñaëc ñieåm cuûa noù. Chi tieát caàn taïo Maãu goã. Hình 18.1 Maãu goã: Duøng ñeå taïo hình daùng beân ngoaøi cuûa chi tieát. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 242 Hoäp ruoät Ruoät. Hình 18.2 Hoäp ruoät: Duøng ñeå taïo ruoät hay loõi. Ruoät: Duøng ñeå taïo hình loã roãng beân trong cho chi tieát. Ñaûm baûo ñoä chính xaùc vaø chaát löôïng cuûa vaät ñuùc. Nöûa khuoân treân. Hình 18.3 Laép raùp nöûa khuoân treân vaø döôùi. Hình 18.4. Maët phaân khuoân : Laø beà maët tieáp xuùc cuûa hai nöûa khuoân (maët phaân khuoân coù theå laø maët phaúng, maët baäc, maët cong baát kì). Xieân hôi: Taïo khaû naêng thoâng khí cho khuoân giuùp cho vaät ñuùc khoâng bò roã khí. Heä thoáng roùt: Laø ñöôøng daãn kim loaïi vaøo khuoân ñuùc (heä thoáng roùt hoaøn chænh bao goàm: coác roùt, oáng roùt, raõnh loïc xæ vaø raõnh daãn ). Maët phaân khuoân Xieân hôi Heä thoáng roùt Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 243 Laáy maãu ra khoûi khuoân. Hình 18.5. Khuoân ñaõ laép chôø roùt. Hình 18.6. Vaät ñuùc cuøng heä thoáng roùt hôi. Hình 18.7. Ruoät Maãu goã. Ñöôøng hôi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfpages_from_solidword_2003_20_6622.pdf
Tài liệu liên quan