Giáo trình Quản trị tri thức - Chương 7: Xây dựng và phát triển chiến lược quản trị tri thức trong doanh nghiệp

7.2 Khái niệm và các quan điểm phát triển chiến lược quản trị tri thức 7.2.1 Khái niệm chiến lược quản trị tri thức 7.2.2 Các quan điểm phát triển chiến lược quản trị tri thức 7.2.3 Lựa chọn hướng phát triển chiến lược quản trị tri thức trong bối cảnh kinh doanh mạng 7.3 Các bước phát triển chiến lược quản trị tri thức trong DN 7.3.1 Xác định xứ mạng và tầm nhìn của tổ chức về quản trị tri thức 7.3.2 Xác định những nguồn lực và năng lực cốt lõi của DN gắn với tri thức 7.3.3 Xác định cách thức quản lý và phát triển tri thức trong DN 7.3.4 Triển khai, đánh giá và các quyết định chiến lược

pdf7 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Quản trị tri thức - Chương 7: Xây dựng và phát triển chiến lược quản trị tri thức trong doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chƣơng 7 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHIẾN LƢỢC QUẢN TRỊ TRI THỨC TRONG DOANH NGHIỆP DHTM_ MU Nội dung 7.1 Những thách thức cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế mới và vấn đề chiến lược quản trị tri thức trong doanh nghiệp 7.2 Khái niệm và các quan điểm phát triển chiến lược quản trị tri thức 7.3 Các bước phát triển chiến lược quản trị tri thức trong doanh nghiệp 27/09/2017 Ngoc.baigiangvatailieu 102 DHTM_TMU 7.1 Những thách thức cạnh tranh và chiến lƣợc quản trị tri thức trong DN 7.1.1 Xu thế kinh doanh hiện đại và những thách thức đối với các DN 7.1.2 Sự cần thiết phải xây dựng và phát triển chiến lược quản trị tri thức trong xu thế kinh doanh hiện đại 27/09/2017 Ngoc.baigiangvatailieu 103 DHTM_TMU 7.1.1 Xu thế kinh doanh hiện đại và những thách thức đối với các tổ chức kinh doanh • Cho tới nay, kinh doanh theo mạng hay thương mại điện từ đã ngày càng có giá trị và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay. • Kinh doanh theo mạng trở thành một xu hướng của thế kỷ 21. • Câu hỏi đặt ra là :Bạn sẽ làm gì khi biết trước tương lai của mình? 27/09/2017 Ngoc.baigiangvatailieu 104 DHTM_TMU 7.1.2 Sự cần thiết phải xây dựng và phát triển chiến lƣợc quản trị tri thức trong doanh nghiệp • Xuất phát từ nhu cầu nhân sự • Xuất phát từ nhu cầu kinh tế • Xuất phát từ sự phát triển khoa học, công nghệ • Xuất phát từ việc tái cấu trúc doanh nghiệp • 27/09/2017 Ngoc.baigiangvatailieu 105 DHTM_TMU 7.2 Khái niệm và các quan điểm phát triển chiến lƣợc quản trị tri thức 7.2.1 Khái niệm chiến lược quản trị tri thức 7.2.2 Các quan điểm phát triển chiến lược quản trị tri thức 7.2.3 Lựa chọn hướng phát triển chiến lược quản trị tri thức trong bối cảnh kinh doanh mạng 27/09/2017 Ngoc.baigiangvatailieu 106 DHTM_TMU 7.3 Các bƣớc phát triển chiến lƣợc quản trị tri thức trong DN 7.3.1 Xác định xứ mạng và tầm nhìn của tổ chức về quản trị tri thức 7.3.2 Xác định những nguồn lực và năng lực cốt lõi của DN gắn với tri thức 7.3.3 Xác định cách thức quản lý và phát triển tri thức trong DN 7.3.4 Triển khai, đánh giá và các quyết định chiến lược 27/09/2017 Ngoc.baigiangvatailieu 107 DHTM_TMU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbm_qt_tri_thuc_7_0668_0255_1099_9346_2037759.pdf