Giáo trình Quản trị tri thức - Chương 5: Đánh giá kết quả hoạt động hệ thống quản trị tri thức

5.4 Các bƣớc đánh giá hiệu quả KM Xác định mục tiêu của KM Phân tích thực trạng thực hành KM Phát triển kế hoạch và tiêu chí đánh giá Đánh giá sự tiến bộ/ kết quả Rà soát và điều chỉnh phương pháp Xác định tính phù hợp của mục tiêu và kết quả dự kiến của KMS, các năng lực cốt lõi Đánh giá phải tin cậy, phù hợp, khả thi Xác định những loại dữ liệu nào sẽ được thu thập và cách thức, tần xuất thu thập dữ liệu Xem xét các cổ đông và mục tiêu của họ đồng thời xác định các thành công Công cụ đánh giá KM của IAFA Chính sách/ chiến lược Đào tạo và cải tiến hiệu quả hoạt động của con người Phương pháp, thủ tục và quá trình tài liệu hóa đối với cải tiến liên tục KM Các giải pháp kỹ thuật (IT) Các phương pháp thu thập và sử dụng tri thức hiện Văn hóa KM hoặc văn hóa của người lao động ủng hộ KM

pdf17 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Quản trị tri thức - Chương 5: Đánh giá kết quả hoạt động hệ thống quản trị tri thức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 5: Đánh giá kết quả hoạt động hệ thống quản trị tri thức DHTM_TMU Nội dung 5.1 Mục đích, yêu cầu và cơ sở đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống quản trị tri thức 5.2 Các cách tiếp cận đánh giá hệ thống KM 5.3 Các khía cạnh và tiêu chuẩn đánh giá 5.4 Các bước đánh giá DHTM_TMU • 5.1.1 Mục đích, yêu cầu • 5.1.2 Các cơ sở đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống quản trị tri thức 27/09/2017 Ngoc.baigiangvatailieu 72 5.1 Mục đích, yêu cầu và cơ sở đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống quản trị tri thức DHTM_TMU 5.1.1 Mục đích, yêu cầu • Mục đích: – Phát triển hệ thống quản trị tri thức có chất lượng. – Chất lượng hoạt động của hệ thống phải đánh giá và đo lường – Việc đánh giá và đo lường kết quả hoạt động của hệ thống quản trị tri thức nhằm chứng minh sự phù hợp của hệ thống 27/09/2017 Ngoc.baigiangvatailieu 73 DHTM_TMU 5.1.1 Mục đích, yêu cầu • Yêu cầu: • Quan điểm, nhận thức của lãnh đạo tổ chức. • Xác định rõ mục đích và định kỳ đánh giá • Xây dựng hệ thống tiêu chí phù hợp • Lựa chọn phương pháp phù hợp • Cần tiêu chuẩn hóa năng lực đội ngũ đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống, • Ttránh chồng chéo, trùng lắp và lãng phí. 27/09/2017 Ngoc.baigiangvatailieu 74 DHTM_TMU 5.1.2 Các cơ sở đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống quản trị tri thức • Những nền tảng cơ bản • Kiểm tra tri thức 27/09/2017 Ngoc.baigiangvatailieu 75 DHTM_TMU 5.2 Các cách tiếp cận đánh giá hệ thống KM • 5.2.1 Đánh giá dựa trên tính logic • 5.2.2 Đánh giá dựa trên sự chấp nhận của người sử dụng 27/09/2017 Ngoc.baigiangvatailieu 76 DHTM_TMU 5.2.1 Các cách tiếp cận đánh giá theo logic • Có 2 cách tiếp cận đánh giá theo logic, đó là: – Kiểm tra hệ thống tri thức dựa trên thông tin – Kiểm tra hệ thống tri thức dựa trên tính năng 27/09/2017 Ngoc.baigiangvatailieu 77 DHTM_TMU 5.2.1 Cách tiếp cận đánh giá theo logic 27/09/2017 Ngoc.baigiangvatailieu 78 Sự tin tưởng Trùng lắp Chồng chéo T h ẩ m t ra Thẩm tra khuôn mẫu của cơ sở tri thức Thẩm tra chức năng của cơ sở tri thức Sự bảo mật Kiểm tra về cấu trúc  Lỗi về nguyên tắc bắc cầu  Sự dư thừa Các nguyên tắc không thể SD Nguyên tắc thừa Kiểm tra nội dung Sự hoàn thiện Sự nhất quán Sự đúng đắn DHTM_TMU 5.2.2 Đánh giá dựa trên sự chấp nhận của ngƣời sử dụng • Kiểm tra sự chấp nhận của người sử dụng tiếp theo kiểm tra tính logic. • Trọng tâm của nó là kiểm tra tính nhất quán của hệ thống xem có thỏa mãn người sử dụng hay không • Cách tiếp cận này gồm một số bước: 27/09/2017 Ngoc.baigiangvatailieu 79 DHTM_TMU 5.3 Các khía cạnh và tiêu chuẩn đánh giá • 5.3.1 Các khía cạnh đánh giá • 5.3.2 Các tiêu chuẩn đánh giá 27/09/2017 Ngoc.baigiangvatailieu 80 DHTM_TMU 5.3.1 Các khía cạnh đánh giá • Các yếu tố của KMS • Các khía cạnh đánh giá hệ thống KMS 27/09/2017 Ngoc.baigiangvatailieu 81 DHTM_TMU Các yếu tố của KMS Các yếu tố của KMS Chính sách KM Chiến lược KM Chính sách KM i l Phương pháp KM Kỹ thuật KM DHTM_TMU Các khía cạnh đánh giá hệ thống KM • Chiến lược và chính sách KM • Nguồn lực triển khai và phát triển KMS • Phương pháp công nghệ triển khai KMS • Cơ sở hạ tầng kỹ thuật triển khai KMS • Phương pháp triển khai • Môi trường văn hóa • .. DHTM_TMU 5.3.2 Các tiêu chuẩn đánh giá 1. Chính sách và chiến lược đối với KM 2. Hoạch định và quá trình quản trị HR đối với KMS 3. Đào tạo và cải tiến hiệu quả HR trong KMS 4. Phương pháp, thủ tục và quá trình tài liệu hóa đối với cải tiến liên tục KMS 5. Các giải pháp kỹ thuật (IT) hỗ trợ KMS 6. Các phương pháp để thu thập và sử dụng tri thức hiện 7. Văn hóa KM/ Văn hóa khuyến khích 27/09/2017 Ngoc.baigiangvatailieu 84 DHTM_TMU 5.4 Các bƣớc đánh giá hiệu quả KM Xác định mục tiêu của KM Phân tích thực trạng thực hành KM Phát triển kế hoạch và tiêu chí đánh giá Đánh giá sự tiến bộ/ kết quả Rà soát và điều chỉnh phương pháp Xác định tính phù hợp của mục tiêu và kết quả dự kiến của KMS, các năng lực cốt lõi Đánh giá phải tin cậy, phù hợp, khả thi Xác định những loại dữ liệu nào sẽ được thu thập và cách thức, tần xuất thu thập dữ liệu Xem xét các cổ đông và mục tiêu của họ đồng thời xác định các thành công DHTM_TMU Công cụ đánh giá KM của IAFA Chính sách/ chiến lược Đào tạo và cải tiến hiệu quả hoạt động của con người Phương pháp, thủ tục và quá trình tài liệu hóa đối với cải tiến liên tục KM Các giải pháp kỹ thuật (IT) Các phương pháp thu thập và sử dụng tri thức hiện Văn hóa KM hoặc văn hóa của người lao động ủng hộ KM DHTM_TMU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbm_qt_tri_thuc_5_2438_2606_443_0822_2037757.pdf
Tài liệu liên quan