Giáo trình Quản trị tri thức - Chương 3: Công cụ và kỹ thuật quản trị tri thức

Các công cụ và kỹ thuật cơ bản 1. Kích hoạt não * 2. Learning’s ideas capture* 3.Hỗ trợ đồng nghiệp (chức năng) * 4.Xem xét việc học tập* 5.Xem xét sau hành động* 6.Định vị chuyên gia 7.Thực hành truyền thông * 8.Kể về những câu chuyện* 9.Không gian làm việc ảo (virtual)* 10. Không gian làm việc địa lý 11. Thư viện 12.Cơ sở tri thức 13.Đánh giá tri thức 14.Blogs* 15.Dịch vụ mạng xã hội * 16.Tổ chức hội nghị truyền hình 17.Tìm kiếm nâng cao* 18.Các kiểu tích tụ tri thức 19. Nguyên tắc phân loại 20. Bar tri thức DHTM_TMU3.2.2 Một số công cụ và kỹ thuật thƣờng đƣợc sử dụng 1. Kích hoạt não 2. Kỹ thuật nắm bắt các ý tƣởn và kiến thức trong học tập 3. Hỗ trợ đồng nghiệp 4. Rà soát việc học tập 5. Đánh giá sau hoạt động 6. Kể chuyện 7. Blogs 8. Dịch vụ mạng xã hội 9. Không gian làm việc ảo 10. Công cụ tìm kiems nâng cao 11. Sơ đồ tri thức

pdf10 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Quản trị tri thức - Chương 3: Công cụ và kỹ thuật quản trị tri thức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƢƠNG 3 CÔNG CỤ VÀ KỸ THUẬT QUẢN TRỊ TRI THỨC DHTM_TMU NỘI DUNG CHƢƠNG 3 Mục tiêu của chương 3.1 Vai trò và sự cần thiết ứng dụng các công cụ và kỹ thuật trong quản trị tri thức 3.2 Các công cụ và kỹ thuật trong quản trị tri thức DHTM_TMU 3.1 Vai trò và sự cần thiết ứng dụng các công cụ và kỹ thuật trong QTTT 3.1.1 Vai trò, tầm quan trọng 3.1.2 Sự cần thiết ứng dụng công cụ và kỹ thuật quản trị tri thức DHTM_TMU 3.1.1 Vai trò, tầm quan trọng  Đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống QTTT  Tăng cường hiệu quả các hoạt động QTTT trong DN  Hỗ trợ nhân viên tri thức  Tăng hiệu quả hệ thống quản trị tri thức DHTM_TMU 3.1.2 Sự cần thiết ứng dụng công cụ quản trị tri thức  Xu hướng toàn cầu hóa và sự bùng nổ thông tin  Là một phần của hệ thống QTTT  Là phương tiện hỗ trợ đắc lực cho việc quản lý của các CEO trong DN DHTM_TMU 3.2 Các công cụ và kỹ thuật trong quản trị tri thức 3.2.1 Các công cụ và kỹ thuật cơ bản trong quản trị tri thức 3.2.2 Một số công cụ và kỹ thuật thường được sử dụng trong tổ chức để tăng cường quản trị tri thức DHTM_TMU 3.2.1 Các công cụ và kỹ thuật cơ bản trong quản trị tri thức Mô hình khung QTTT của APO Các công cụ và kỹ thuật cơ bản DHTM_TMU KẾT QUẢ M ô h ìn h k h u n g Q T T T củ a A P O Sứ mạng Tầm nhìn Con người Quá trình Lãnh đạo Công nghệ NGƯỜI THÚC ĐẨY Lưu trữ Năng lực xã hội Năng lực nhóm N ă n g lự c c á n h â n CÁC KẾT QUẢ Các công cụ để xác định Công cụ để sáng tạo Công cụ để chia sẻ Công cụ lưu trữ Công cụ để ứng dụng DHTM_TMU Các công cụ và kỹ thuật cơ bản 1. Kích hoạt não * 2. Learning’s ideas capture* 3.Hỗ trợ đồng nghiệp (chức năng) * 4.Xem xét việc học tập* 5.Xem xét sau hành động* 6.Định vị chuyên gia 7.Thực hành truyền thông * 8.Kể về những câu chuyện* 9.Không gian làm việc ảo (virtual)* 10. Không gian làm việc địa lý 11. Thư viện 12.Cơ sở tri thức 13.Đánh giá tri thức 14.Blogs* 15.Dịch vụ mạng xã hội * 16.Tổ chức hội nghị truyền hình 17.Tìm kiếm nâng cao* 18.Các kiểu tích tụ tri thức 19. Nguyên tắc phân loại 20. Bar tri thức DHTM_TMU 3.2.2 Một số công cụ và kỹ thuật thƣờng đƣợc sử dụng 1. Kích hoạt não 2. Kỹ thuật nắm bắt các ý tƣởn và kiến thức trong học tập 3. Hỗ trợ đồng nghiệp 4. Rà soát việc học tập 5. Đánh giá sau hoạt động 6. Kể chuyện 7. Blogs 8. Dịch vụ mạng xã hội 9. Không gian làm việc ảo 10. Công cụ tìm kiems nâng cao 11. Sơ đồ tri thức DHTM_TMU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbm_qt_tri_thuc_3_4106_4214_8025_9268_2037755.pdf