Giáo trình Quản trị chất lượng - Chuơng 1: Những vấn đề cơ bản về chất lượng và quản trị chất lượng - Đỗ Thị Ngọc

1.2.3 c năng n t ng - ng n n Deming A P C D P (Plan) - Lập kế hoạch D (Do) - Thực hiện C (Check) - Kiểm tra A (Act) - Tác động điều chỉnh 1.2.4 Đặc trưng QTCL • Coi chất lượng là số một; • Định hướng vào người tiêu dùng; • Đảm bảo thông tin và áp dụng các công cụ; • Con người là yếu tố cơ bản của hệ thống • Quản lý theo chức năng chéo và hội đồng chức năng

pdf17 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Quản trị chất lượng - Chuơng 1: Những vấn đề cơ bản về chất lượng và quản trị chất lượng - Đỗ Thị Ngọc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
N T NG 9/27/2017 1 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang Chương nh n t u c n: 36, 9 ng viên: PGS.TS c DHTM_TMU Bài mở đầu ş.1 , đối tượng, nội dung, phương p nghiên cứu của học phần ş.2 Đôi nét khái quát về chất lượng ş.3 Lịch sử phát triển và những triết lý cơ bản của Quản trị chất lượng 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 2 DHTM_TMU Kết cấu nội dung học phần Bài mở đầu Chương 1: Những vấn đề cơ bản về chất lượng và quản trị chất lượng Chương 2: Quản trị chất lượng trong tổ chức Chương 3: Quản trị chất lượng dịch vụ Đọc 1 phần Chương 4: Các kỹ thuật và công cụ quản trị chất lượng Đọc 1 phần Chương 5: Mô hình quản trị chất lượng Đọc 1 phần Chương 6: Triển khai hệ thống quản trị chất lượng trong tổ chức Chương 7: Kiểm tra, đánh giá chất lượng Chương 8: Quản lý nhà nước về chất lượng 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 3 DHTM_TMU 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 4 CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƢỢNG VÀ QUẢN TRỊ CHẤT LUỢNG 1.1 Chất lƣợng sản phẩm 1.1.1 Sản phẩm 1.1.1 Một số quan điểm về chất lượng 1.1.3 Các đặc điểm của chất lượng 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng 1.1.5 Chi phí chất lượng 1.1.6 Chất lượng, năng suất và tính cạnh tranh 1.2 Quản trị chất lƣợng 1.2.1 Một số khái niệm và thuật ngữ trong QTCL 1.2.2 Chức năng của QTCL 1.2.3 Các đặc trưng quản trị chất lượng DHTM_TMU 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 5 1.1 Chất lƣợng sản phẩm 1.1.1 Sản phẩm 1.1.1 Một số quan điểm về chất lượng 1.1.3 Các đặc điểm của chất lượng 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng 1.1.5 Chi phí chất lượng 1.1.6 Chất lượng, năng suất và tính cạnh tranh DHTM_TMU 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 6 1.1.1 Sản phẩm  Khái niệm sản phẩm, sản phẩm mới  Phân loại sản phẩm  Thuộc tính và tính hữu dụng của sản phẩm DHTM_TMU 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 7 1.1.2 Khái niệm về chất lƣợng  Một số quan điểm về chất lượng  Quan điểm chất lượng dựa trên sản phẩm  Quan điểm chất lượng dựa vào sản xuất  Quan điểm chất lượng hướng tới tiêu dùng  Khái niệm và thuật ngữ về chất lượng  Một số khái niệm  Nêu khái niệm chất lượng chính thống DHTM_TMU 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 8 1.1.3 Đặc điểm của chất lƣợng  Chất lượng chỉ thể hiện và đánh giá đầy đủ thông qua tiêu dùng  Chất lượng có tính tương đối  Chất lượng là yếu tố khách quan của mọi nền sản xuất, kinh doanh DHTM_TMU 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 9 u nh ng t ng Nhu u n kinh t n KHKT u c cơ n u văn a, n ng m u 4M 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng DHTM_TMU 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 10 Nhóm 4M tố ảnh hưởng tới chất lượng 4M Con người ThiÕt bÞ Nguyªn liÖu Phương pháp Giáo dục DHTM_T U 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 11 1.1.5. Chi phí chất lượng • Ý nghĩa của việc đo lường tính toán chi phí chất lượng • Khái niệm chi phí chất lượng • Các loại chi phí chất lượng • Chất lượng kinh tế của sản phẩm DHTM_TMU 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 12 1.1.6 Chất lượng, năng suất, khả năng cạnh tranh • Hãy tìm mối quan hệ giữa chất lượng, năng suất và tính cạnh tranh trong kinh doanh DHTM_TMU 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 13 1.2. n t ng 1.2.1 Khái niệm quản trị chất lƣợng 1.2.2 Mục tiêu Quản trị chất lƣợng 1.2.3 Các chức năng quản trị chất lƣợng 1.2.4 Các đặc điểm của quản trị chất lƣợng DHTM_TMU 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 14 1.2.1 Khái niệm quản trị chất lƣợng • Một số khái niệm • Các thuật ngữ liên quan DHTM_TMU 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 15 1.2.2 Mục tiêu Quản trị chất lƣợng • Khái quát mục tiêu • Trình bày nguyên tắc 3P DHTM_TMU 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 16 1.2.3 c năng n t ng - ng n n Deming P A D C P (Plan) - Lập kế hoạch D (Do) - Thực hiện C (Check) - Kiểm tra A (Act) - Tác động điều chỉnh DHTM_TMU 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 17 1.2.4 Đặc trưng QTCL • Coi chất lượng là số một; • Định hướng vào người tiêu dùng; • Đảm bảo thông tin và áp dụng các công cụ; • Con người là yếu tố cơ bản của hệ thống • Quản lý theo chức năng chéo và hội đồng chức năng • BÀI TẬP NHÓM DHTM_TMU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbm_qtcl_1_5535_4547_5133_7263_2037760.pdf