Giáo trình Nghiên cứu marketing - Chương 1: Giới thiệu khái quát về NC MKT - Đại học Thương mại

Xác định phí tổn và lợi ích nghiên cứu • Chi phí thiết kế và phê chuẩn dữ án: • Chi phí thu thập dữ liệu • Chi phí xử lý phân tích dữ liệu: • Chi phí tổng hợp và viết bao cáo • Chi phí hội họp trình bày và nghiệm thu kết quả • Chi phí văn phòng phẩm cho quá trình • Chi phí quản lý dự án DHTM_TMUBáo cáo kết quả & ứng dụng kết quả nghiên cứu • Kĩ thuật báo cáo: văn bản và miệng • Ứng dụng các kết quả nghiên cứu: – quyết định chiến lược marketing – quyết định vận hành và điều chỉnh các quyết định marketing

pdf19 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Nghiên cứu marketing - Chương 1: Giới thiệu khái quát về NC MKT - Đại học Thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nghiên cứu marketing Bộ môn: Nguyên lý marketing Đại học thương mại DHTM_TMU Tài liệu tham khảo [1]. TS Trần Xuân Kiệm & Th.S Nguyễn văn Thi (2007); Nghiên cứu tiếp thị; NXB lao động xã hội. [2] PGS.TS. Nguyễn Viết Lâm (2004);Giáo trình Nghiên cứu marketing; NXB Thống kê. [3] Mark W. Speece, Ph.D. Đoàn Anh Tuấn, MBA. Lục Thị Thu Hường, MBA(1998). NXB Thống kê [4] Joseph F.Hair,JR. ; Robert P. Bush; David J. Ortinau; (2003); Marketing Research- within a changing information environment; Mc Graw-Hill.. [5] Th.s. Nguyễn Anh Sơn (2010), Giáo trình nguyên cứu marketing; Đại học Đà Nẵng DH M_TMU i dung học phần Chương 1. Giới thiệu khái quát về NC MKT Chương 2:Xác định vấn đề nghiên cứu marketing Chương 3. Thu thập thông tin thứ cấp Chương 4: Phương pháp quan sát và thử nghiệm Chương 5: Phương pháp phỏng vấn Chương 6. Chọn mẫu nghiên cứu Chương7. Bảng câu hỏi Chương 8. Xử lý và diễn giải dữ liệu Chương 9. Báo cáo kết quả NC DHTM_TMU Chương1. Giới thiệu khái quát về NC MKT 1.1 Bản chất của nghiên cứu MKT 1.2 Các loại hình marketing 1.3 Các bước tiến hành NCM DHTM_TMU 1.1 Bản chất của nghiên cứu MKT 1.1.1. Lịch sử phát triển NCMKT 1.1.2.Khái niệm và vai trò của NCMKT DHTM_TMU 1.1.1.Lịch sử phát triển NCMKT • Các giai đoạn phát triển của NCM • NCM trong doanh nghiệp: • NCM và Hệ thống thông tin marketing DHTM_TMU NCM & hệ thống thông tin marketing Hệ thống thông tin MKT (MIS): là hệ thống tương tác giữa con người, thiết bị và qui trình được thiết kế để thu thập, phân loại, phân tích, lượng giá và truyền tải thông tin đến người ra quyết định MKT nhằm kế hoạch hóa, thực thi và kiểm soát hoạt động kinh doanh DHTM_TMU Cấu trúc của mô hình M I S M.I.S u i nghiên u marketing nh o marketing phân ch marketing M«i trêngmarketing - C¸c t. trêng mtiªu - C¸c kªnh marketing - C¸c ®èi thñ ctranh - C¸c c«ng luËn - C¸c lùc t¸c ®éngcña m«i trêng vÜ m« C¸c qu¶n trÞ marketing - C¸c ph©n tÝch - KÕ ho¹ch hãa - TriÓn khai t¸c nghiÖp - KiÓm tra C¸c dßng giao tiÕp vµ quyÕt ®Þnh marketing ng thông tin marketing Dßng th«ng tin marketing .I. u i i ti nh o marketing phân ch marketing Môi ng marketing c n marketing Phân ch p ch c thi m tra m t c ng giao p t định marketing ng thông tin marketing ô DHTM_TMU . . i m vai a NCM Nghiên cứu MKT Quá trình thu thập ghi chép và phân tích có hệ thống các dữ liệu để cung cấp thông tin hữu ích cho việc ra quyết định marketing DH M_TMU Khái niệm và vai nghiên cứu marketing Vai trò DN tìm kiếm các cơ hội MKT và cơ hội KD DN tránh được những rủi ro trong KD Hoạch định các chiến lược và kế hoạch nghiên cứu Tìm kiếm các giải pháp quản trị MKT DHTM_TMU 1.2.1. Các loại hình nghiên cứu marketing • Nghiên cứu thăm dò • Nghiên cứu mô tả • Nghiên cứu nhân quả DHTM_TMU Đặc trưng của nghiên u thăm • Nghiên cứu tiến hành một cách linh hoạt • Tìm kiếm nguồn thông tin thứ cấp • Thu thập thông tin từ nhân vật am hiểu vấn đề (experience survey) • Khảo sát trường hợp điển hình • ng trong ng p n ng n DHTM_TMU Đặc trưng của nghiên u mô • Liên quan tới mô tả tương quan giữa các biến • Nghiên cứu mô tả phải xây dựng trước các câu hỏi . ( có thể nhờ nghiên cứu thăm dò trước) • Nghiên cứu mô tả cần có kế hoạch chặt chẽ DHTM_TMU 1.2.2. Các loại hình tổ chức nghiên cứu marketing • Công ty tự tổ chức nghiên • Công ty phải đi thuê các công ty nghiên cứu chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ này • Kết hợp trong tổ chức nghiên cứu DHTM_TMU 1.3 Các bước tiến hành NCM Xác định vấn đề và mục tiêu NCMKT Thiết kế n nghiên cứu c c n n nghiên u Báo cáo kết quả nghiên cứu DHTM_TMU Thiết kế dự án nghiên cứu • Thiết kế thu thập và xử lý thông tin Xác định phí tổn và lợi ích nghiên cứu Soạn thảo và chuẩn đề xuất dự án N.C Phê chuẩn dự án nghiên cứu DHTM_TMU t thu p T.T t thu p u n u Phương p p n nghiên u Công nghiên u n n u Phương p giao p c nghiên u i n nghiên u Xư ly thông tin a n n m trong thông tin:SPSS, EXEL, công a n t phân ch u: Phân ch nh nh, phân ch nh ng c i p hai. Yêu u i i i phân ch n n c cơ n vê ng kê, kinh tê ng, ky t ng kê đa n c DHTM_TMU Xác định phí tổn và lợi ích nghiên cứu • Chi phí thiết kế và phê chuẩn dữ án: • Chi phí thu thập dữ liệu • Chi phí xử lý phân tích dữ liệu: • Chi phí tổng hợp và viết bao cáo • Chi phí hội họp trình bày và nghiệm thu kết quả • Chi phí văn phòng phẩm cho quá trình • Chi phí quản lý dự án DHTM_TMU Báo cáo kết quả & ứng dụng kết quả nghiên cứu • Kĩ thuật báo cáo: văn bản và miệng • Ứng dụng các kết quả nghiên cứu: – quyết định chiến lược marketing – quyết định vận hành và điều chỉnh các quyết định marketing DHTM_TMU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbgdt_nghien_cuu_mkt_1_3347_5764_0328_2027137.pdf
Tài liệu liên quan