Giáo trình Kỹ thuật sấy nông dản

Giáo trình “Kỹ thuật sấy nông sản” đề cập tới nguyên lý làm việc, lý thuyết tính toán các quá trình kỹ thuật sấy, làm cơ sở cho việc thiết kế các thiết bị sấy. Mặt khác sấy là một quá trình công nghệ được sử dụng rộng rãi trong các ngành của sản xuất nông nghiệp. Sấy là công đoạn quan trọng của công nghệ sau thu hoạch trước khi thực hiện bảo quản sản phẩm. Đối tượng sử dụng là sinh viên năm cuối của ngành cơ khí bảo quản chế biến của trường đại học Nông Nghiệp. Đồng thời cũng có thể sử dụng cho sinh viên cơ khí nông nghiệp, công thôn, .v.v. và các kỹ sư làm việc liên quan tới lĩnh vực này. Sinh viên trong quá trình học cần nắm vững quá trình sấy là một quá trình công nghệ, không đơn thuần là tách nước ra khỏi vật liệu. Yêu cầu sau khi sấy vật liệu phải đạt chất lượng cao, chi phí năng lượng sấy thấp. Giáo trình được trình bày trong 6 chương. - Chương 1 Cơ sở lý thuyết quá trình sấy. - Chương 2: Thiết bị sấy đối lưu. - Chương 3: Thiết bị sấy tiếp xúc. - Chương 4: Thiết bị sấy bức xạ. - Chương 5: Thiết bị sấy thăng hoa. - Chương 6: Các thiết bị phụ trợ hệ thống sấy. Trong từng chương đã đề cập tới một số vấn đề mới cập nhật trong thời gian gần đây, hệ thống hoá các kiến thức cơ bản giúp sinh viên nắm bắt dễ dàng. Sau mỗi chương có câu hỏi ôn tập và một số bài tập ứng dụng.

pdf145 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/07/2013 | Lượt xem: 1388 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Kỹ thuật sấy nông dản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
H 1 (P a) Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 108 6.4.1. Bé phËn t¸ch bôi kiÓu buång. §©y lµ thiÕt bÞ khö bôi ®¬n gi¶n th−êng khö ®−îc bôi cã kÝch th−íc lín vµ lo¹i nhá cña s¶n phÈm sau sÊy. Bôi cã kÝch th−íc ph©n tö dp.tö < 100µm th× kh¶ n¨ng t¸ch sÏ kÐm. Trong thêi gian hiÖn nay, bé phËn t¸ch bôi kiÓu buång chØ dïng lµm s¹ch s¬ bé, ®Æc biÖt khi mËt ®é bôi ban ®Çu cao. Nguyªn t¾c lµm viÖc cña thiÕt bÞ nh− sau: Trªn ®−êng ®i cña dßng khÝ n»m ngang cã bôi, cho va ch¹m liªn tiÕp vµo c¸c v¸ch ng¨n (chuyÓn ®éng zÝch z¾c). Tèc ®é gi¶m ®ét ngét vµ bi va ®Ëp nªn d−íi t¸c dông cña lùc träng tr−êng c¸c h¹t bôi sÏ l¾ng xuèng. H×nh 6.8. KÕt cÊu buång khö bôi. Trong tr−êng hîp nµy, ®iÒu kiÖn ®Ó bôi l¾ng xuèng lµ tèc ®é dßng khÝ ph¶i tho¶ m7n. 1 L v v H < ⋅ Trong ®ã: L, H - chiÒu dµi vµ chiÒu cao buång khö bôi. v1 - tèc ®é l¬ löng cña h¹t bôi (tèc ®é Vitanhia) N¨ng suÊt buång khö bôi: 3600V B H v= ⋅ ⋅ ⋅ (m3/h) Trong ®ã: B, H - chiÒu réng vµ chiÒu cao buång khö bôi (m). 6.4.2. Bé phËn t¸ch bôi kiÓu qu¸n tÝnh. Nguyªn t¾c lµm viÖc cña bé phË t¸ch bôi kiÓu qu¸n tÝnh lµ dùa trªn c¬ së thay ®æi ®ét ngét chuyÓn ®éng cña dßng khÝ. KhÝ ®ã ph©n tö bôi d−íi t¸c dông cña lùc qu¸n tÝnh, bÞ v¨ng ra khái dßng khÝ. Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 109 H×nh 6.9. Bé phËn t¸ch bôi kiÓu qu¸n tÝnh. a - Buång ch¾n; b - Buång dßng khÝ quay nhÑ; c - Buång c«n d6n; d - Buång c«n s©u. 6.4.3. Bé phËn t¸ch bôi kiÓu khe chíp. Bé phËn t¸ch bôi kiÓu khe chíp cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n vµ lµm viÖc hiÖu qu¶. Trªn kªnh dÉn tiÕt diÖn ch÷ nhËt, bè trÝ c¸c c¸nh chíp nghiªng mét gãc 300. Nhê c¸c c¸nh chíp mµ h−íng chuyÓn ®éng cña dßng khÝ thay ®æi, khÝ tho¸t qua khe c¸nh chíp, bôi ®−îc t¸ch ra. Tèc ®é dßng khÝ ®i vµo dao ®éng trong kho¶ng 12 ÷ 15 m/s. Phô thuéc vµo nhiÖt ®é, ng−êi ta sö dông c¸c c¸nh chíp b»ng thÐp hoÆc b»ng ngang HiÖu qu¶ bé phËn t¸ch bôi kiÓu khe chíp phô thuéc kÝch th−íc phÇn tö bôi sÏ bÞ lo¹i bá. §èi víi phÇn tö bôi cã kÝch th−íc kho¶ng 40µm, hiÖu qu¶ t¸ch 80%, cßn kÝch th−íc phÇn tö kho¶ng 10µm, hiÖu qu¶ ®¹t 60%. Trong thùc tÕ c¸c gi¸ trÞ trªn thÊp h¬n. Nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ lµm mßn c¸c tÊm chíp vµ t¹o n−íc khi khÝ l¹nh tíi nhiÖt ®é ®iÓm s−¬ng. 6.4.4. Bé phËn t¸ch bôi kiÓu xycl«n. Xicl«n lµ thiÕt bÞ t¸ch bôi do sù ph©n ly qu¸n tÝnh. Kh«ng khÝ dÉn bôi vµo xycl«n tiÕp tuyÕn víi th©n cña nã, thùc hiÖn chuyÓn ®éng xo¸y xuèng phÝa d−íi trong kh«ng gian gi÷a vá vµ èng rçng ë gi÷a. Nguyªn t¾c lµm viÖc cña xycl«n nh− sau: ë phÇn h×nh trô cña xycl«n dßng khÝ - bôi ®i vµo víi tèc ®é tiÕp tuyÕn lín, xo¸y dÇn xuèng phÝa d−íi sau mét vµi vßng theo chu vi h×nh trô; sau ®ã t¹o thµnh hµng lo¹t vßng xo¸y cã ®−êng kÝnh nhá vµ tho¸t ra khái xycl«n qua èng rçng. PhÇn tö bôi bÞ t¸ch ra d−íi t¸c dông cña lùc ly t©m trong qu¸ tr×nh dßng khÝ quay, tr−ît theo thµnh trong h×nh trô xuèng phÇn d−íi xycl«n vµ r¬i vµo hép chøa bôi ë d−íi. So víi c¸c kiÓu t¸ch bôi kh¸c, xycl«n cã mét sè −u ®iÓm sau: - Kh«ng cã bé phËn chuyÓn ®éng, lµm viÖc ®−îc ë m«i tr−êng cã nhiÖt ®é tíi 5000C, bôi thu gom ë d¹ng kh« nªn cã thÓ sö dông l¹i dÔ dµng. - Cã thÓ thu gom ®−îc bôi cã tÝnh mµi mßn, lµm viÖc ®−îc khi ¸p suÊt cao , trÞ sè søc c¶n thuû lùc æn ®Þnh. - ChÕ t¹o ®¬n gi¶n, khi nång ®é bôi t¨ng vÉn kh«ng lµm gi¶m hiÖu qu¶ lµm s¹ch. Nh−îc ®iÓm: tæn thÊt ¸p suÊt trong thiÕt bÞ t−¬ng ®èi cao, hiÖu qu¶ läc bôi sÏ gi¶m khi kÝch th−íc c¸c phÇn tö nhá h¬n 5µm. H×nh 6.10. Bé phËn t¸ch bôi kiÓu khe chíp. 1-C¸nh chíp; 2-Khung Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 110 H×nh 6.11. M« t¶ cÊu t¹o xycl«n SN-11 cã hiÖu suÊt lµm s¹ch cao vµ ®−îc ¸p dông réng r6i trong s¶n xuÊt. HiÖu qu¶ lµm s¹ch kh«ng khÝ trong xycl«n phô thuéc vµo ®é ph©n t¸n cña phÇn tö bôi, khèi l−îng c¸c lo¹i h¹t bôi thµnh phÇn, vËn tèc chuyÓn ®éng cña kh«ng khÝ lèi vµo, kÕt cÊu, kÝch th−íc cña xycl«n. Nh÷ng xycl«n lµm viÖc víi kh«ng khÝ cã chøa bôi Èm, cÇn l¾p ®Æt trong phßng cã to¶ nhiÖt lín, nÕu kh«ng rÊt dÔ bÞ b¸m dÝnh bôi ë bªn trong vµ cöa ra cña xycl«n. Xycl«n h×nh trô cã n¨ng suÊt cao h¬n xycl«n h×nh c«n. §−êng kÝnh xycl«n h×nh trô kh«ng nªn v−ît qu¸ 2000mm, h×nh c«n lµ 3000mm. Trong xycl«n, phÇn tö bôi cã kÝch th−íc > 6µm sÏ ®−îc t¸ch ra. Møc ®é lµm s¹ch kh«ng khÝ khi kÝch th−íc phÇn tö bôi 6 ÷ 10µm cã thÓ ®¹t η = 92 ÷ 95%. Søc c¶n cña xycl«n gi¶m sù xo¸y lèc cña dßng khÝ ë èng ra. Khi cÇn thiÕt ph¶i lµm s¹ch mét l−îng lín kh«ng khÝ cã bôi, ®Ó thay thÕ viÖc ph¶i dïng mét xycl«n cã kÝch th−íc lín, ta dïng mét sè xycl«n cã kÝch th−íc nhá h¬n. Sè l−îng xycl«n ®−îc ghÐp vµo mét nhãm th−êng cã sè l−îng ch½n 2, 4, 6, ... Trong mét nhãm l¾p chung thïng thu gom bôi vµ chung èng gãp kh«ng khÝ ®7 ®−îc lµm s¹ch (h×nh 6.12 tr×nh bµy nhãm 4 xycl«n) hoÆc côm nhiÒu xycl«n nh− trong (h×nh 6.13). KhÝ s¹ch Bôi KhÝ bôi Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 111 H×nh 6.12. Nhãm 4 xycl«n. 1 - èng vµo; 2 - buång khÝ ®6 t¸ch bôi; 3 - KhuÕch t¸n; 4 - phÇn h×nh trô; 5 - thïng chøa; 6 - cöa x¶. Côm xycl«n gåm vá 1 víi n¾p 2, thïng chøa bôi 4, phÇn tö xycl«n 5 víi ®−êng dÉn khÝ däc trôc, èng 6 ®Ó dÉn khÝ vµ lµm kÝn v¸ch 7. KhÝ s¹ch tho¸t ra qua lç 3. §−êng kÝnh xycl«n phÇn tö 250mm, ®−êng kÝnh èng tho¸t phÇn tö 150mm, chiÒu dµi phÇn trô 375mm, phÇn c«n 500mm. Kh«ng khÝ cã bôi theo èng ng¾n 6 ®i vµo kho¶ng kh«ng a gi÷a v¸ch b vµ c, vµo phÇn tö xycl«n vµ theo èng 5 vµo kho¶ng kh«ng d vµ tho¸t khái xycl«n. Xycl«n SIOT bao gåm vá 1, n¾p cña vá 2 trªn cã èng nèi vµo 3, n¾p nhá 4 cã èng nèi ra 5 vµ èng x¶ bôi 6 ë phÇn d−íi xycl«n. Kh¸c biÖt cña xycl«n nµy lµ kh«ng cã phÇn h×nh trô vµ èng nèi vµo h×nh tam gi¸c. Xycl«n SIOT dïng lµm s¹ch kh«ng khÝ khái bôi kh«ng ph¶i d¹ng sîi vµ kh«ng dÝnh kÕt, n¨ng suÊt 1500 ÷ 10.000m3/h. Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 112 H×nh 6.13. Côm xycl«n. 1 - Vá; 2 - N¾p; 3 - Lç khÝ s¹ch; 4 - Thïng chøa; 5 - PhÇn tö xycl«n; 6 - èng ng¾n; 7 - V¸ch Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 113 H×nh 6.14. Xycl«n SIOT H×nh 6.15. Xycl«n c«n xo¾n SDK. §Ó tÝnh to¸n xycl«n, cã thÓ cã nhiÒu ph−¬ng ph¸p, tuy nhiªn ®Ó tÝnh to¸n ta cÇn mét sè sè liÖu sau: L−u l−îng kh«ng khÝ cÇn ®−îc lµm s¹ch bôi L (m3/s), nång ®é bôi trong kh«ng khÝ cb (g/m 3), khèi l−îng riªng cña bôi ρb (Kg/m3), tiªu chuÈn lµm s¹ch. Nh÷ng tham sè cña kh«ng khÝ trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc, tÝnh to¸n theo h×nh trô sau: 1 - Sau khi chän xycl«n, x¸c ®Þnh vËn tèc chuyÓn ®éng tèi −u cña dßng trong thiÕt bÞ: - §èi víi xycl«n SDK vu = (1,7 ÷ 2)m/s. - §èi víi xycl«n SIOT vu = 1m/s. - §èi víi xycl«n SN vu = (3,5 ÷ 4,5)m/s 2 - TÝnh diÖn tÝch tiÕt diÖn cÇn cña xycl«n. u LF V = 3 - X¸c ®Þnh ®−êng kÝnh xycl«n. 0,785 FD n = ⋅ (m). §−êng kÝnh xycl«n cÇn ®−îc lµm trßn sè. 4 - TÝnh vËn tèc thùc tÕ trong xycl«n. 0 20,785 LV n D = ⋅ ⋅ VËn tèc thùc tÕ v0 kh«ng nªn qu¸ 15% so víi vËn tèc tèi −u ®7 chän. 5 - TÝnh søc c¶n khÝ ®éng cña xycl«n Pa (Kg/cm 2) Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 114 2 2 0 2 2 v v x v v vP ρ ρξ ξ⋅ ⋅∆ = ⋅ = ⋅ Trong ®ã: ξ0, ξV - hÖ sè søc c¶n côc bé cña xycl«n t−¬ng øng víi ¸p suÊt ®éng P®0 trong tiÕt diÖn ngang cña vá xycl«n vµ víi ¸p suÊt ®éng P®v trong cöa vµo cña xycl«n. v0, vv - tèc ®é kh«ng khÝ trong vá vµ cöa vµo cña xycl«n, cã thÓ lÊy vv = 12 ÷ 18m/s. ρ - khèi l−îng riªng kh«ng khÝ trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc (Kg/m3). HÖ sè søc c¶n côc bé cña mét sè lo¹i xycl«n cho trong (b¶ng 6.4) L−îng kh«ng khÝ ®i qua xycl«n (m3/h) phô thuéc vµo tèc ®é kh«ng khÝ ë cöa vµo vµ kÝch th−íc cöa vµo: 23600 3600 xv v v v PL F v F ρ ξ ∆ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ B¶ng 6.5. HÖ sè c¶n cña xycl«n. HÖ sè c¶n côc bé cña xycl«n Kh«ng xo¾n èc ë èng ra Cã xo¾n èc ë èng ra ξv ξ0 ξv ξ0 SN-11 6,1 250 5,2 210 SN-15 7,8 160 6,7 140 SN-24 10,9 80 12,5 90 SDK 20,0 600 31,3 920 SIOT 6,0  4,2  NÕu kªnh dÉn cã tiÕt diÖn ch÷ nhËt víi kÝch th−íc ( )1,5 2b a = ÷ th× b¸n kÝnh xycl«n R vµ b¸n kÝnh èng trung t©m R1 lÊy theo quan hÖ: 1R R a− = ChiÒu dµi èng trung t©m h1 (m) 2 1 4ah D a = − ChiÒu cao phÇn h×nh trô cña xycl«n h2 (m) 2 1 2h h a= + ChiÒu cao phÇn h×nh c«n cña xycl«n h3 (m) 3 2 D dh tgβ−= Trong ®ã tgβ - hÖ sè ma s¸t. Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 115 H×nh 6.16. KÝch th−íc c¬ b¶n cña xycl«n. B¶ng 6.6. KÝch th−íc vµ xycl«n V m3/h D a b d h1 h2 h3 D1 D - a 90 ÷450 0,2 0,050 0,10 0,04 0,07 0,100 O,16 0,10 0,150 240 ÷ 1050 0,3 0,075 0,15 0,06 0,10 0,140 0,24 0,15 0,225 370 ÷ 1800 0,4 0,100 0,20 0,08 0,13 0,185 0,32 0,20 0,300 675 ÷ 3380 0,5 0,125 0,25 0,10 0,17 0,230 0,40 0,25 0,875 810 ÷ 4050 0,6 0,150 0,30 0,12 0,20 0,275 0,48 0,30 0,450 1440 ÷ 7200 0,8 0,200 0,40 0,16 0,23 0,366 0,64 0,40 0,600 2250 ÷ 11250 1,0 0,250 0,50 0,20 0,33 0,458 0,80 0,50 0,750 3240 ÷16200 1,2 0,300 0,60 0,24 0,40 0,550 0,96 0,60 0,900 4400 ÷ 22000 1,4 0,350 0,70 0,28 0,46 0,641 1,12 0,70 1,050 5750 ÷28700 1,6 0,400 0,80 0,32 0,54 0,733 1,23 0,80 1,200 7290 ÷ 36450 1,8 0,450 0,90 0,36 0,60 0,825 1,44 0,90 1,350 9000 ÷ 45000 2,0 0,500 1,00 0,40 0,67 0,916 1,60 1,00 1,500 14100 ÷ 70500 2,5 0,625 1,25 0,50 0,88 1,145 2,00 1,20 1,875 6.5. Bé phËn t¸ch bôi kiÓu èng tói v¶i Bé phËn lµm s¹ch kh«ng khÝ kiÓu nµy ®¹t ®Õn ®é s¹ch 99% hoÆc cao h¬n. Khi dßng khÝ xuyªn qua v¶i, c¸c h¹t bôi bÞ Ðp vµo c¸c lç nhá cña vËt liÖu läc hay tÝch tô thµnh tõng líp trªn bÒ mÆt cña nã. §Ó lµm s¹ch vËt liÖu läc ta dïng v¶i b«ng, len d¹, v¶i sîi tæng hîp nh− capron, nitron, v¶i thuû tinh... Nh÷ng thiÕt bÞ thu gom bôi èng v¶i chÕ t¹o ë d¹ng ®¬n vµ kÐp. thiÕt bÞ d¹ng ®¬n gåm 4, 6, 8, 10 ®¬n nguyªn. ThiÕt bÞ d¹ng kÐp gåm cã sè ®¬n nguyªn gÊp ®«i. Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 116 H×nh 6.17. Bé phËn t¸ch bôi kiÓu èng tói v¶i a) ThiÕt bÞ läc bôi èng v¶i b) ph−¬ng ph¸p cung cÊp kh«ng khÝ bôi vµo èng th¶i. ThiÕt bÞ läc bôi èng v¶i gåm vá, thïng chøa bôi2, hép ph©n phèi kh«ng khÝ 3, èng v¶i läc 4, n¾p trªn cã c¬ cÊu rung l¾c èng v¶i vµ van ®iÒu chØnh - tiÕt l−u 5, èng gãp kh«ng khÝ s¹ch 6, qu¹t thæi èng v¶i 7, vÝt t¶i bôi s¹ch 8, van x¶ 9. Kh«ng khÝ theo èng dÉn vµo hép ph©n phèi kh«ng khÝ, ®i vµo phÇn d−íi cña thiÕt bÞ. Sau ®ã dßng khÝ bôi quay 1800 ®i vµo c¸c èng v¶i. Khi ®i qua èng v¶i, b¸m bôi vµo mÆt trong cña èng v¶i, kh«ng khÝ s¹ch tho¸t vµo kh«ng gian gi÷a c¸c èng v¶i vµ vµo èng gãp kh«ng khÝ s¹ch. H×nh d−íi (H×nh 6.16 b) cho thÊy 3 ph−¬ng ph¸p ®−a kh«ng khÝ bÈn vµo bé läc èng v¶i: Trªn xuèng, d−íi lªn vµ hçn hîp. Ph−¬ng ph¸p hµn nguyªn, bé läc èng v¶i lµ yÕu tè quan träng. Cêu t¹o cña vËt liÖu, quyÕt ®Þnh søc c¶n chuyÓn lùc cña thiÕt bÞ, t¶i träng kh«ng khÝ cÇn läc, diÖn tÝch cÇn thiÕt cña bé läc vµ chi phÝ n¨ng l−îng. Hoµn nguyªn ph©n tè läc lµ ph¸ huû vµ t¸ch líp bôi b¸m ra khái vËt liÖu läc, nh»m gi¶m søc c¶n khÝ ®äng cña thiÕt bÞ. H×nh 6.17 tr×nh bµy c¸c ph−¬ng ph¸p hoµn nguyªn bé läc èng v¶i. b/ a/ Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 117 H×nh 6.18. C¸c ph−¬ng ph¸p hoµn nguyªn bé läc èng v¶i a - Thæi ng−îc b - Thæi tia c - Thæi xung d - Dao ®éng ©m e - C¬ khÝ f - Xo¾n èng v¶i g - Dao ®éng èng v¶i h - Rung 1 - H−íng ®i dßng khÝ 2 - Vßng chuyÓn ®éng 3 - Thæi giã 4 - Ph×nh bãng khÝ 5 - Phun 6 - ¸p lùc xung 7 - c¬ cÊu quay 8 - C¬ cÊu rung. Chu tr×nh lµm viÖc 10 phót (thêi gian läc 9 phót, rung l¾c mét ®¬n nguyªn 1 phót). Tèc ®é läc trung b×nh 1 ÷ 1,5 m/ph (m3/m2phót), søc c¶n thuû lùc kho¶ng 750 - 1500 Pa. DiÖn tÝch chung cña vËt liÖu läc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc 1 2 1 lv h c L LS S S S V + = + = + (6.11) Trong ®ã: Slv, Sh - DiÖn tÝch v¶i läc trong mét ®¬n nguyªn lµm viÖc vµ ®¬n nguyªn tuÇn hoµn (m2) L1, L2 - L−u l−îng kh«ng khÝ bôi hót vµo buång xö lý vµ ®i vµo bé phËn hoµn nguyªn (m3/ph). V1 - VËn tèc läc (t¶i träng kh«ng khÝ tíi v¶i läc m 3/m2phót) VËn tèc läc cùc ®¹i phô thuéc ®Æc tÝnh v¶i läc. §èi víi v¶i sîi thuû tinh v©n tèc läc cho phÐp kh«ng qu¸ 0,5 m/ph, v¶i tæng hîp lµ 1,5 m/ph. Søc c¶n thuû lùc giíi h¹n cña bé läc th−êng kh«ng qu¸ 2,5 N/m2. 6.6 Bé phËn t¸ch bôi cã dßng xo¾y gÆp nhau: Nguyªn t¾c lµm viÖc cña thiÕt bÞ nh− sau: Kh«ng khÝ bÈn vµo bé phËn 1 qua èng 3 chuyÓn ®éng tõ d−íi lªn trªn däc trôc thiÕt bÞ. PhÇn tö bôi chuyÓn ®éng cïng dßng khÝ ®−îc t¸ch ra theo ®−êng xo¾n. Dïng khi chuyÓn ®éng ng−îc chiÒu tõ trªn xuèng qua èng läc 5 d−íi ¸p suÊt 0,3 MPa, quay theo h−íng tiÕp tuyÕn, Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 118 nh−ng bôi chuyÓn ®éng theo h−íng däc trôc; khi ®ã c¸c phÇn tö bôi di chuyÓn tõ dßng thø nhÊt vµo dßng thø hai; Dßng thø hai chuyÓn ®éng vµo thïng ch−a, bÞ thay ®æi h−íng, phÇn tö chuyÓn vÒ phÝa d−íi vµnh 2, t¹i ®ã ®Æt thïng chøa 4. Ph©n biÖt hai d¹ng chÝnh bé phËn t¸ch bôi cã dßng xo¸y gÆp nhau: Tõ ph©n phèi vµo däng thø hai (b) vµ tõ tËp chung vµo dßng thø hai (c). H×nh 6.19. S¬ ®å bé phËn t¸ch bôi cã dßng xo¸y gÆp nhau a - S¬ ®å nguyªn lý b - Ph©n phèi vµo dßng c - tËp chung vµo dßng chi tiÕt trong b×nh (a vµ b). 1 - §−êng ra 2 - HÖ thèng läc tiÕp tuyÕn vµo dßng thø hai 3 - Vµo dßng thø hai 4 - Buång 5 - Bé phËn tho¸t ra ngoµi 6 - Vµo dßng thø nhÊt 7 - Thïng chøa bôi 8 - Bé xo¸y dßng thø nhÊt 9 - Bé xo¸y dßng thø hai Bé phËn t¸ch bôi kiÓu dßng xo¸y gÆp nhau ®−îc chÕ t¹o nhiÒu ë ph¸p, Mü, NhËt....N¨ng suÊt bé phËn t¸ch bôi BZΠ lµ 330 ÷ 30000 m3/h ®Ó lµm s¹ch khÝ. sè liÖu d−íi cho ®èi víi thiÕt bÞ BZΠ - 200 n¨ng suÊt 300 m3/h. §−êng kÝnh thiÕt bÞ (mm) 200 Chi phÝ khÝ dßng thø hai (m3/h) 220 ChiÒu cao thÓ tÝch ph©n ly (mm) 643 Gãc nghiªng èng loe (®é) 30 §−êng kÝnh èng vµo (mm) 100 §−êng kÝnh èng ra (mm) 90 Sè èng loe dßng thø hai 2×4 Søc c¶n thuû lùc (KPa) 3,7 §−êng kÝnh èng loe (mm) 11 ¸p suÊt dßng thø hai (KPa) 5,5 Gi¸ trÞ b»ng sè cña hiÖu qu¶ nhËn ®−îc cña m¸y t¸ch bôi BZΠ-200 ®èi víi vËt liÖu (th¹ch anh H600) hµm l−îng 35% ph©n tö < 5µm, theo c¸c phÇn nh− sau: d (µ) 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,5 10,0 η (%) 98,6 99,1 99,3 99,5 99,7 99,8 100 100 100 HÖ sè ph©n ly ®¹t 99,9%, cßn kh¶ n¨ng ph©n lo¹i ®¹t 0,5µm. Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 119 H×nh 6.20. S¬ ®å bè trÝ thiÕt bÞ ph©n ly bôi trong hÖ thèng lµm s¹ch khÝ. I - KhÝ s¹ch; II - KhÝ bÈn; III - Bôi; IV - KhÝ s¹ch. B¶ng 6.7. KÕt qu¶ nghiªn cøu m« h×nh tõ ph©n phèi vµo dßng thø hai. v1 m 3/s v2 m 3/s d0 µm d50 µm η % 0,024 KKB 0,014 KKS 3,3 2,5 60 ÷ 65 0,024 KKB 0,014 KKB 2,3 2,8 61 ÷ 66 0,014 KKB 0,024 KKB 0,7 0,8 80 ÷ 83 0 0,024 KKB 0,7 0,9 80 ÷ 85 0,014 KKS 0,024 KKB 0,7 1,3 77 ÷ 82 B¶ng 6.8. KÕt qu¶ nghiªn cøu m« h×nh tõ tËp trung vµo dßng thø hai. v1 m 3/s v2 m 3/s v2/v1 d0 µm d50 µm η % 0,0167 KKB 0,0167 KKS 1 1,0 1,8 96,7 0,0111 KKB 0,0222 KKS 2 0,8 1,2 98,4 0,0083 KKB 0,0249 KKS 3 0,8 1,0 98,45 0,0167 KKB 0,0167 KKB 1 0,8 1,2 97,45 0,0111 KKS 0,0222 KKB 2 0,75 1,0 98,45 0,0083 KKS 0,0249 KKB 3 0,75 1,0 98,5 0,0167 KKB 0,0167 KKB 1 1,5 1,8 95,65 0,0111 KKB 0,0222 KKB 2 1,3 1,6 96,4 0,0083 KKB 0,0249 KKB 3 1,3 1,5 96,5 Chó ý: KKS vµ KKB lµ kh«ng khÝ s¹ch vµ kh«ng khÝ bÈn. v1 vµ v2 - chi phÝ kh«ng khÝ ë r7nh thø nhÊt vµ thø hai. d0 - kÝch th−íc giíi h¹n cña phÇn tö nhËn ®−îc. d50 - kÝch th−íc phÇn tö nhËn ®−îc ®¹t 50%. Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 120 VÒ mÆt lý thuyÕt, ng−êi ta x¸c ®Þnh tæn thÊt ¸p suÊt trªn r7nh thø nhÊt vµ thø hai (∆P1, ∆P2). Sau ®ã t×m tæn thÊt t−¬ng ®−¬ng trong m¸y t¸ch bôi ∆P vµ tr×nh bµy c¸c tæn thÊt trªn qua c¸c hÖ sè ξ1, ξ2 vµ ξ. 2 2 vP ξ ρ∆ = ⋅ ⋅ 2 1 1 1 2 vP ξ ρ∆ = ⋅ ⋅ 2 2 2 2 2 vP ξ ρ∆ = ⋅ ⋅ Trong ®ã: v - lµ tèc ®é trung b×nh cña khÝ theo tiÕt diÖn. v1, v2 - tèc ®é trung b×nh trong r7nh. §èi víi hÖ sè c¶n cña thiÕt bÞ ta cã sù phô thuéc: 2 2 1 1 2 2 1 22 2 3 3 3 3 v L v L v L v L ξ ξ ξ= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ (6.12) Trong ®ã: L1, L2 - chi phÝ khÝ trong r7nh thø nhÊt vµ thø hai. L3 - chi phÝ khÝ s¹ch. Ng−êi ta x¸c ®Þnh tæn thÊt ¸p suÊt hiÖu qu¶ theo chi phÝ khÝ s¹ch. 1 21 2 3 3 L LP P P L L ∆ = ∆ ⋅ + ∆ ⋅ (6.13) NÕu kh«ng khÝ bÈn chØ vµo r7nh thø nhÊt L3 = L1 th×: 1 2P P K P∆ = ∆ + ⋅ ∆ (6.14) ë ®©y 2 1 LK L = béi sè cña chi phÝ Khi cung cÊp khÝ bÈn chØ vµo r7nh thø hai L3 = L2 ( )1 21P P K PK∆ = ⋅ ∆ + ⋅∆ (6.15) Khi cung cÊp khÝ bÈn vµo c¶ hai r7nh L3 = L1 + L2 ( )1 211P P K PK∆ = ∆ + ⋅ ∆+ (6.16) Râ rµng, n¨ng l−îng t−¬ng ®èi tèi −u lµ chÕ ®é lµm viÖc cña thiÕt bÞ víi cung cÊp khÝ bÈn c¶ hai r7nh. Theo (6.12) ta cã: ( ) 2 2 23 3 1 22 2 1 2 1f fm mf fξ ξ ξ= ⋅ ⋅ − + ⋅ ⋅ (6.17) ë ®©y: ( )2 3 1Lm K K L = = + - hÖ sè chi phÝ. Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 121 f1, f2, f3 diÖn tÝch tiÕt diÖn vµo (®èi víi dßng thø 1 vµ thø 2) vµ èng ra. Ph©n tÝch ph−¬ng tr×nh cho thÊy hÖ sè m ®−îc x¸c ®Þnh khi hÖ sè c¶n cña thiÕt bÞ cã gi¸ trÞ tèi thiÓu: 1 1 2 2 1 1 m f f ξ ξ = + (6.18) §ã lµ vÞ trÝ quan träng khi x¸c ®Þnh chÕ ®é lµm viÖc tèi −u cña thiÕt bÞ. Ng−êi ta ®7 x©y dùng ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n hiÖu qu¶ riªng phÇn vµ hiÖu qu¶ chung cña sù ph©n ly khi cung cÊp khÝ bÈn theo mçi r7nh vµ cho c¶ hai r7nh. Thµnh phÇn tèc ®é däc trôc cña phÇn tö ë dßng thø nhÊt nhËn ®−îc: ( ) ( ) 1 ' 31 1 2 3 1 3 1 1 2 1 1 2 18 n ft ft opt r g dn n LL Lr z v n R f f f H ρ µ   ⋅ ⋅+ +     = ⋅ + × + − −          (6.19) Trong ®ã: n - chØ sè møc ®é phô thuéc sè Re; r, z - to¹ ®é h−íng kÝnh vµ h−íng trôc cña phÇn tö; R3 - b¸n kÝnh ngoµi cña dßng thø nhÊt; µr - ®é nhít ®éng lùc cña khÝ; ρft - mËt ®é phÇn tö; dft - ®−êng kÝnh phÇn tö. Thµnh phÇn tiÕp tuyÕn tèc ®é phÇn tö ë dßng thø nhÊt. ( ) 1 ' 1 2 1 3 1 n ft z r v r H Rϕ ω ω ω    = + − ⋅ − ⋅      (6.20) ë ®©y: ω1, ω2 - tèc ®é gãc quay cña dßng thø nhÊt vµ thø hai. Tèc ®é h−íng kÝnh cña phÇn tö ë dßng thø nhÊt x¸c ®Þnh theo: 2 ' 2 2 322 rft r Ly v R Hy pi ⋅ = − ⋅ ⋅+x (6.21) Trong ®ã: ( ) 1 1 2 1 96,85 ; 1 5,4 n ft r z r x y d d H R ρ ω ω ω pi ρ     = = + − − × ⋅ ⋅      ft ft ë ®©y: R - b¸n kÝnh thiÕt bÞ. §èi víi phÇn tö ®i vµo bé phËn tõ dßng thø hai, tèc ®é däc trôc ®−îc x¸c ®Þnh: ( ) ( ) ( ) 1 2 '' 2 2 2 2 3 3 1 2 1 21 2 18 n ft ft r gn n L zy v n R R R R H ρ µpi ⋅ ⋅+ +   = ⋅ − ⋅ +  − −  oft d (6.22) Tèc ®é h−íng kÝnh cña phÇn tö ë dßng thø hai: ( ) ( ) 2 2'' 3 322 rft R r Ly v R R Ry pi − ⋅ = − −+x (6.23) Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 122 ThÝ dô: TÝnh to¸n bé phËn t¸ch bôi cã dßng xo¸y gÆp nhau. Sè liÖu ®W cho N¨ng suÊt khÝ bÈn L3 (m 3/h) 5915 N¨ng suÊt bôi G (Kg/h) 2200 NhiÖt ®é kh«ng khÝ t 0C 70 MËt ®é bôi ρft (Kg/m3) 1400 Thµnh phÇn bôi khuÕch t¸n C¸c phÇn (µm) Hµm l−îng % (khèi l−îng) 0 ÷ 20 34 20 ÷ 40 11,2 40 ÷ 80 18,74 80 ÷ 160 29,4 160 vµ cao h¬n 6,66 Th«ng sè kÝch th−íc vµ chÕ ®é chÝnh: Trªn c¬ së lý thuyÕt vµ thùc nghiÖm, nghiªn cøu thiÕt bÞ BZΠ víi kÝch th−íc cÊu tróc sau: §−êng kÝnh bé phËn D (mm) 600 ChiÒu cao phÇn lµm viÖc H (mm) 1800 ChØ sè chi phÝ dßng thø hai vµ dßng thø nhÊt: 2 1 LK L = 2 §−êng kÝnh vµo cña dßng thø nhÊt D1 (mm) 300 §−êng kÝnh æ trôc bé phËn xo¸y Dx (mm) 100 Gãc nghiªng c¸nh α (®é) 50 Sè c¸nh 6 KÝch th−íc èng vµo dßng thø hai a×b 200×300 Gãc nghiªng èng vµo β (®é) 15 §−êng kÝnh èng ra D3 (mm) 400 Chi phÝ kh«ng khÝ qua dßng thø 1: 31 5915 1972 1 1 2 LL K = = = + + m3/h Chi phÝ kh«ng khÝ qua dßng thø 2: 2 3 1 3943V V V= − = m3/h. Tèc ®é däc trôc dßng thø nhÊt n¬i vµo: ( ) ( )101 2 2 2 21 4 4 1972 8,7 / 3600 3600 3,14 0,3 0,1x L m s D D ω pi ⋅ = = = − ⋅ ⋅ − Tèc ®é tiÕp tuyÕn cña dßng thø nhÊt n¬i vµo: ( ) 2 2 1 1 01 2 22 2 1 0,38,7 50 17 / 0,3 0,1 x D tg tg m s D Dϕ ω ω α= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = − − Tèc ®é tiÕp tuyÕn cña dßng thø hai n¬i vµo: 22 3943 18,3 / 3600 3600 0, 2 0,3 L m s a bϕ ω = = = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ Tèc ®é kh«ng khÝ ë èng ra: Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 123 33 2 3 4 4 5915 13,1 / 3600 3600 3,14 0,42 V m s D ω pi ⋅ = = = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + TÝnh to¸n hiÖu qu¶ ph©n ly. TÝnh to¸n hiÖu qu¶ cña thiÕt bÞ cã thÓ sö dông ph−¬ng tr×nh (6.19; 6.23). Cho ®−êng kÝnh dft vµ to¹ ®é vµo thiÕt bÞ cña nã r0, z0. NÕu phÇn tö ®i vµo víi dßng thø nhÊt th× z = 0; víi dßng thø hai z = H. X¸c ®Þnh tèc ®é cña nã ë thêi ®iÓm τ = 0. To¹ ®é míi cña phÇn tö: 0 rftr r v τ= + ⋅∆ ; 0 0 ftz z v τ= + ⋅ ∆ . Tõ ®ã ta cã: 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 4 100. 4 100 x D r D D D r D D η η − = ⋅ − − = ⋅ − Khi cung cÊp khÝ bÈn theo c¶ hai r7nh, hiÖu qu¶ tõng phÇn x¸c ®Þnh theo. 1 1 2 21,2 3 L L L η ηη ⋅ + ⋅= KÕt qu¶ tÝnh to¸n cho ë h×nh d−íi, cho ηchung = 993,54%. Tæn thÊt thuû lùc cña thiÕt bÞ: 2 21,1 13,110 944 2 2 sP Paρ ωξ ⋅ ⋅∆ = ⋅ = ⋅ = c©u hái «n tËp ch−¬ng vi 1. C¬ së tÝnh to¸n thiÕt bÞ gia nhiÖt. 2. TÝnh to¸n buång ®èt, qu¹t giã. 3. Tr×nh bµy nguyªn t¾c lµm viÖc cña bé phËn t¸ch bôi - lý thuyÕt tÝnh to¸n. Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 124 Tµi liÖu tham kh¶o 1 - TrÇn V¨n Phó - TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ hÖ thèng sÊy NXB GD - 2000 2 - Hoµng V¨n Ch−íc - Kü thuËt sÊy NXB KHKT - 1999 3 - NguyÔn Duy §éng - Th«ng giã vµ kü thuËt xö lý khÝ th¶i. NXB GD - 1999 4 - Б.C CaжИh - OchobЫ TexhИkИ CyшkИ. Mockba 1984 5 - Arum S.Mujumdar - Handbook of Industrial Drying Mazcel Dekker, inc 1995. Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 125 Phô lôc B¶ng chuyÓn ®æi tõ W ra WK 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 W% WK ,% 4 4,2 4,3 4,4 4,5 5,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,2 5 5,27 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,2 6,3 6 6,38 6,5 6,6 6,7 6,8 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7 7,53 7,6 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,5 8,6 8 8,70 8,8 8,9 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,8 9 9,88 10,0 10,1 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,9 11,0 10 11,1 11,2 11,4 11,5 11,6 11,7 11,9 12,0 12,1 12,2 11 12,35 12,5 12,6 12,7 12,9 13,0 13,1 13,3 13,4 13,5 12 13,65 13,8 13,9 14,0 14,2 14,3 14,4 14,5 14,7 14,8 13 14,95 15,1 15,2 15,3 15,5 15,6 15,7 15,9 16,0 16,1 14 16,3 16,4 16,6 16,7 16,8 17,0 17,1 17,2 17,4 17,5 15 17,65 17,8 17,9 18,1 18,2 18,3 18,5 18,6 18,8 18,9 16 19,05 19,2 19,3 19,5 19,6 19,8 19,9 20,0 20,2 20,3 17 20,5 20,6 20,8 20,9 21,1 21,2 21,4 21,5 21,7 21,8 18 21,95 22,1 22,2 22,4 22,5 22,7 22,9 23,0 23,2 23,3 19 23,50 23,6 23,8 23,9 24,1 24,2 24,4 24,5 24,7 24,8 20 25,0 25,2 25,3 25,5 25,6 25,8 25,9 26,1 26,3 26,4 21 26,6 26,7 26,9 27,1 27,2 27,4 27,6 27,7 27,9 28,0 22 28,2 28,4 28,5 28,7 28,9 29,0 29,2 29,4 29,5 29,7 23 29,9 30,0 30,2 30,4 30,5 30,7 30,9 31,1 31,2 31,4 24 31,6 31,8 31,9 32,1 32,3 32,5 32,6 32,8 33,0 33,2 25 33,3 33,5 33,7 33,9 34,1 34,2 34,4 34,6 34,8 35,0 26 35,1 35,3 35,5 35,7 35,9 36,1 36,2 26,4 36,6 36,8 27 37,0 37,2 37,4 37,6 37,7 37,9 38,1 38,3 38,5 38,7 28 38,9 39,1 39,3 39,5 39,7 39,9 40,1 40,3 40,4 40,6 29 40,8 41,0 41,2 41,4 41,6 41,8 42,0 42,2 42,5 42,7 30 42,8 43,1 43,3 43,5 43,7 43,9 44,1 44,5 44,7 31 44,95 45,1 45,4 45,6 45,8 46,0 46,2 46,4 46,6 46,8 32 47,1 47,3 47,5 47,7 47,9 48,2 48,4 48,6 48,8 49,0 33 49,3 49,5 49,7 49,9 50,2 50,4 50,6 50,8 51,1 51,3 34 51,5 51,8 52,0 52,2 52,4 52,7 52,9 53,1 53,4 53,6 35 53,8 54,1 54,3 54,6 54,8 55,0 55,3 55,5 55,8 56,0 36 56,3 56,5 56,7 57,0 57,2 57,5 57,7 58,0 58,2 58,5 37 58,8 59,0 59,2 59,5 59,7 60,0 60,3 60,5 60,8 61,0 38 61,3 61,6 61,8 62,1 62,3 62,6 62,9 63,1 63,4 63,7 39 63,8 64,2 64,5 64,7 65,0 65,3 65,6 65,8 66,1 66,4 40 66,6 66,9 67,2 67,5 67,8 68,1 68,4 68,6 68,9 69,2 41 69,5 69,8 70,1 70,4 70,7 70,9 71,2 71,5 71,8 72,1 42 72,4 72,7 73,0 73,3 73,6 73,9 74,2 74,5 74,8 75,1 43 75,4 75,8 76,1 76,4 76,7 77,0 77,3 77,6 77,9 78,3 Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 126 44 78,6 78,9 79,2 79,5 79,9 80,2 80,5 80,8 81,2 81,5 45 81,8 82,2 82,5 82,8 83,2 83,5 83,8 84,2 84,5 84,8 46 85,2 85,5 85,9 86,2 86,6 86,9 87,3 87,6 88,0 88,3 47 88,7 89,0 89,4 89,8 90,1 90,5 90,8 91,2 91,6 92,0 48 92,3 92,7 93,1 93,4 93,8 94,2 94,6 94,9 95,3 95,7 49 96,1 96,5 96,9 97,2 97,6 98,0 98,4 98,8 99,2 99,6 50 100,0 100,4 100,8 101,2 101,6 102,0 102,4 102,8 103,3 103,7 51 104,1 104,5 104,9 105,3 105,8 106,2 106,6 107,0 107,5 107,9 52 108,3 108,8 109,2 109,6 110,1 110,5 111,0 111,4 111,9 112,3 53 112,5 113,2 113,7 114,1 114,6 115,1 115,5 116,0 116,5 116,9 54 117,5 117,9 118,3 118,8 119,3 119,8 120,3 120,8 121,2 121,7 55 122,2 122,7 123,2 123,7 124,2 124,7 125,2 125,7 126,2 126,8 56 127,2 127,8 128,3 128,8 129,4 129,9 130,4 131,0 131,5 132,0 57 132,5 133,1 133,6 134,2 134,8 135,3 135,9 136,4 137,0 137,5 58 138,0 138,7 139,2 139,8 140,4 141,0 141,6 142,1 142,7 143,3 59 143,5 144,5 145,1 145,7 146,3 146,9 147,5 148,1 148,8 149,4 60 150,0 150,6 151,3 151,9 152,5 153,2 153,8 154,5 155,1 155,8 61 156,4 157,1 157,7 158,4 159,1 159,7 160,4 161,1 161,8 162,5 62 163,2 163,9 164,6 165,3 166,0 166,7 167,4 168,1 168,8 169,5 63 170,3 171,0 171,7 172,5 173,2 174,0 174,7 175,5 176,2 177,0 64 177,8 178,6 179,3 180,1 180,9 181,7 182,5 183,3 184,1 184,9 65 185,7 186,5 187,4 188,2 189,0 189,9 190,7 191,6 192,4 193,3 66 194,1 195,0 195,9 196,7 197,6 198,5 199,4 200,3 201,2 202,1 67 203,0 204,0 204,9 205,8 206,8 207,7 208,6 209,6 210,6 211,5 68 212,5 213,5 214,5 215,5 216,5 217,5 218,5 219,5 220,5 221,5 69 222,6 223,6 224,7 225,7 226,8 227,9 229,0 230,0 231,1 232,2 70 233,3 234,5 235,6 236,7 237,8 239,0 240,1 241,3 242,5 243,6 71 257,1 258,4 259,7 261,0 262,3 263,6 265,0 266,3 267,7 269,0 72 257,1 258,4 259,7 261,0 262,3 263,6 265,0 266,3 267,7 269,0 73 270,4 271,8 273,1 274,5 275,9 277,4 278,8 289,2 281,7 283,1 74 284,6 286,1 287,6 289,1 290,6 292,2 293,7 295,3 296,8 298,4 75 300,0 301,6 303,2 304,9 306,5 308,2 309,8 311,5 313,2 314,9 76 316,7 318,4 320,2 321,9 323,7 325,5 327,4 329,2 331,0 332,9 77 334,8 336,7 338,6 340,5 342,5 344,5 346,4 348,4 350,5 352,5 78 354,6 356,6 358,7 360,8 363,0 365,1 367,3 369,5 371,7 373,9 79 376,2 378,5 380,8 383,1 385,4 387,8 390,2 392,6 395,1 397,5 80 400,0 402,5 405,1 407,6 410,2 412,8 415,5 418,1 420,8 423,6 Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 127 B¶ng ®Æc tÝnh nhiÖt ®éng häc chuyÓn khèi h¹t ngò cèc. θ, 0C u , Kg/Kg θm , 0M 2.10mC Kg/Kg m u θ θ ∂   ∂  M¹ch ®en 0 9,6 16,5 0,59 20 8,7 16,5 0,52 30 8,4 17,0 0,50 0 ÷ 30 5,0   0,10 0 14,8 36,0 0,26 0,15 20 14,6 37,5 0,28 30 14,2 38,5 0,26 0 ÷ 30 10,0   0 22,5 64,5 0,28 20 21,2 64,5 0,24 30 20,4 64,5 0,24 0 ÷ 30 15,0   0,10 25 7,6 12,5 0,60 25 14,4 35,5 0,30 25 23,7 57,5 0,42 25 36,3 100 0,30 Lóa m× 0 8,8 15,5 0,56 20 7,8 15,5 0,50 30 7,4 15,5 0,47 0 ÷ 30 5,0   0,05 0 11,2 24,0 0,28 20 10,7 24,0 0,35 30 10,6 24,5 0,33 0 ÷ 30 10,0   0,12 0 21,2 65,0 0,24 20 20,0 65,0 0,22 30 19,4 64,5 0,21 0 ÷ 30 15,0   0,06 M× cøng 25 7,4 13,0 0,55 25 13 33,5 0,28 25 36,4 100 0,36 Lóa tiÓu m¹ch 0 8,2 15,5 0,53 20 7,5 15,5 0,48 30 7,1 15,5 0,53 0 ÷ 30 5,0   0,07 0 11,0 23,5 0,34 20 10,3 23,5 0,34 Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 128 30 10,0 23,5 0,34 0 ÷ 30 10,0   0,1 0 16,6 47,5 0,23 20 15,2 47,5 0,22 30 14,7 47,5 0,20 0 19,2 64,5 0,15 20 17,6 64,5 0,13 30 17,1 64,5 0,14 0 ÷ 30 17,0   0,45 Lóa 25 7,0 12,5 0,54 25 10,2 20,0 0,40 25 18,2 46,5 0,30 25 30,5 100,0 0,22 Ng« 0 9,4 15,5 0,60 20 8,7 16,5 0,53 25 9,6 16,0 0,60 0 ÷ 30 5,0   0,07 0 11,0 23,5 0,34 20 10,3 23,5 0,34 30 10,0 23,5 0,34 0 ÷ 30 10,0   0,1 0 16,6 47,5 0,23 20 15,2 47,5 0,22 30 14,7 47,5 0,20 0 19,2 64,5 0,15 20 17,6 64,5 0,13 30 17,1 64,5 0,14 0 ÷ 30 17,0   0,45 Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 129 C¸c tiªu chuÈn ®ång d¹ng chÝnh trong kü thuËt sÊy Tªn gäi Ký hiÖu C«ng thøc ý nghÜa vËt lý Furier Fo 2 a l τ⋅ Thêi gian kh«ng thø nguyªn R©yn«n Re lω γ ⋅ tÝnh chÊt chuyÓn ®éng Gratg«p Gr 3 2 g l tβ γ ⋅ ⋅ ∆ §Æc tr−ng cho lùc tù n©ng Pr¨ng truyÒn nhiÖt Pr a γ Qu¸n tÝnh cña tr−êng lùc ma s¸t vµ nhiÖt ®é Pr¨ng truyÒn chÊt Prm m a γ C−êng ®é gi÷a truyÒn nhiÖt vµ dÉn nhiÖt trong líp biªn Nucxen truyÒn nhiÖt Nu a l λ ⋅ C−êng ®é gi÷a truyÒn chÊt vµ dÉn chÊt trong líp biªn Nucxen truyÒn chÊt Num ma l λ ⋅ C−êng ®é gi÷a truyÒn nhiÖt vµ dÉn nhiÖt trªn bÒ mÆt Bi« truyÒn nhiÖt Bi a l λ ⋅ C−êng ®é gi÷a truyÒn nhiÖt vµ dÉn nhiÖt trªn bÒ mÆt Bi« truyÒn chÊt Bim ma l λ ⋅ C−êng ®é gi÷a truyÒn chÊt vµ dÉn chÊt trªn bÒ mÆt Kirpichev truyÒn nhiÖt Ki c q l tλ ⋅ ⋅∆ C−êng ®é gi÷a dßng nhiÖt trªn biªn vµ dÉn nhiÖt bªn trong Kirpichev truyÒn chÊt Kim m o o q l a u ρ ⋅ ⋅ ⋅ C−êng ®é gi÷a dßng chÊt trªn biªn vµ dÉn chÊt bªn trong Luikov Lu m a a Qu¸n tÝnh gi÷a tr−êng nhiÖt ®é vµ tr−êng n«ng ®é Rabinder Rb du c dt n ⋅ Quan hÖ gi÷a nhiÖt l−îng ®èt nãng vµ nhiÖt l−îng cÇn bèc h¬i pamerans Po 2 vq l tλ ⋅ ⋅∆ Quan hÖ gi÷a nguån nhiÖt vµ dÉn nhiÖt trong vËt Phª®«r«v Fe ( )3 3 2 4 d v K K K gγ γ γ γ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ThÓ hiÖn lùc n©ng gi÷a kh«ng khÝ vµ vËt liÖu sÊy Acsimet Ar ( )3 2 d v K K K gγ γ γ γ ⋅ − ⋅ ⋅ ThÓ hiÖn lùc n©ng gi÷a kh«ng khÝ vµ vËt liÖu sÊy Ly Ly 3 i K K V g ω γ γ γ ⋅ ⋅ ⋅ ThÓ hiÖn lùc n©ng gi÷a kh«ng khÝ vµ vËt liÖu sÊy Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 130 Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 131 Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 132 Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 133 Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 135 Trë lùc côc bé cña dßng ch¶y. §iÒu kiÖn dßng ch¶y H×nh d¸ng ξ Chó thÝch C¹nh s¾c 0,3 1. Cöa vµo C¹nh trßn R = 0,1d 0,1 Tèc ®é lín 2. §ét thu α = 450 0,05  3. Cöa vµo L = (1,5 ÷ 2)d 0,85  4. Cong (èng trßn, vu«ng vµ ch÷ nhËt) R/d = 1; ξ1 = 0,25 R/d = 2; ξ1 = 0,15 b/h = 0,5; 1; 1,5; 2 η = 1,5; 1; 0,67; 0,46 a = 450; 900;1200;1800 H = 0,03; 1; 1,15; 1,4 ξ = ξ1.µ.η - TiÕt diÖn ch÷ nhËt th× b = d - TiÕt diÖn h×nh trßn η = 1 5. èng trßn, vu«ng gËp α = 900; 1200; 1350; 1500 ξ2 = 1,1; 0,55; 0,25; 0,20 ξ = µ.ξ2. η TiÕt diÖn ch÷ nhËt η lÊy nh− trong 4, khi h = d. Vãi èng trßn η = 1 6. èng trßn vµ vu«ng l−în R/d = 1,5 α = 300; 450; 600; 900 ξ3 = 0,24; 0,33; 0,4; 0,53 ξ = µ.ξ3. η  7. èng gËp a = 0,1b a= 2b 0,8 0,5  Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 136 r/b = 0,28; a = 1,41 a = 900; 1200; 1350 ξ = 0,25; 0,13; 0,08 r/b = 0,1 a = 900; 1200; 1350 ξ = 0,4; 0,2; 0,13; 8. èng gËp cã c¸nh h−íng ξ  9. èng trßn vµ vu«ng th−íc thî l/d = 0,5; 1; 2; > 5 ξ4 = 1,6; 1,9; 2,1; 2,2 ξ = ξ4. η η lÊy nh− trong 4 10. èng trßn vµ vu«ng h×nh ch÷ U l/d = 1; 2; 0,3; 8 ξ5 = 1,6; 1,9; 2,1; 2,1 ξ = ξ5. η  Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 137 §iÒu khiÓn dßng ch¶y H×nh d¸ng ξ Chó thÝch 11. §ét thu 0,2;0, 4;0,6;0,8 0, 28;0, 2;0,13;0,04 f Fξ = =   12. §ét më  1 f F ξ  = −     13. èng khuyÕch t¸n h×nh trßn α0 F⋅f 10 15 20 30 1,25 0,01 0,03 0,05 0,06 1,5 0,02 0,05 0,11 0,13 2 0,04 0,1 0,21 0,27 2,5 0,06 0,15 0,32 0,5 1 f F ξ  = −     14. èng khuyÕch t¸n h×nh vu«ng α0 F⋅f 10 15 20 30 1,25 0,02 0,03 0,05 0,07 1,5 0,03 0,06 0,1 0,13 2 0,06 0,13 0,2 0,26 2,5 0,09 0,19 0,3 0,39 α ≤ 450 1 f F ξ  = −     15. èng khuyÕch t¸n ng−îc α ≤ 450 0,1  16. Ra khái èng  1,0  Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 138 §iÒu kiÖn dßng ch¶y H×nh d¸ng ξ Chó thÝch 17. Ch¹c ba B¬m vµo 0 0,5;0,75;1;1,5 0,7;0,9;1;1,15;2,6 Vξ == Hót vµo ξ Gi¸ trÞ ξ phô thuéc V0 18. Ch¹c ba èng vu«ng vµ trßn B¬m vµo 0 0 : 0,6;0,8;1, 2;1,6 0;0;0;0 1,8;0,7;0,1;0,35 B B V Vξξ = = = Hót vµo 0 0 : 0,6;0,8;1, 2;1,6 0,5;0,35;0,1 1,8;0,7;0,1;0,35 B B V Vξξ = = =  ξvµo = ξB + ξ0 phô thuéc vµo V0 vµ VB ξ ξ' II quay vu«ng gãc a:β = 1 c = 1a 4,25 1,1 II quay vu«ng gãc a:β = 1 c = 1,42a 2,9 1,1 19. Quay 1800 III Quay trßn r = a a:b = 1 4,51 0,783 quay gãc ch÷ nhËt a:b = 0,5 1,44 0,644 quay gãc trßn a:b = 0,5 1,84 0,463 20. èng khuyÕch t¸n quyay 900 Quay gãc trßn a:b = 0,5 1,42 0,369 21. §ét më víi gãc 450 a:b = 0,5 0,911 0,982 Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 139 Th«ng sè vËt lý cña mét sè vËt liÖu λ C tt VËt liÖu Kcalo/mh0K W/m0K kcal/kg0K kJ/kg0K 1 ®Êt sÐt 0,15 - 0,8 0,17 - 0,93 0,20 0,84 2 Thuû tinh 0,80 0,930 0,20 0,84 3 TÊm c¸ch nhiÖt 0,37 0,41 0,26 1,09 4 xØ 0,10 0,12 0,20 0,84 5 Bª t«ng xØ 0,19 0,22   6 Gç såi 0,18 - 0,31 0,21 - 0,36 0,33 1,38 7 Gç th«ng 0,30 0,35 0,33 1,38 8 G¹ch ®á 1,14 - 1,33 1,33 - 1,45 0,22 0,92 9 D¹ 0,33 0,38 0,25 - 0,34 1,045-1,42 10 G¹ch chÞu löa   0,21 - 0,24 0,87 - 1,00 11 Bª t«ng xèp 0,63 - 0,81 0,73 - 0,94 0,18 0,75 12 S¾t 60 71,58 0,12 0,50 13 §ång 320 372,16 0,09 0,38 14 GiÊy 0,11 0,13 0,32 1,34 15 Cart«ng 0,16 0,19   16 Mïn c−a 0,045-0,055 0,052-0,069   17 Xi m¨ng 0,78 0,91 0,20 0,84 18 N−íc 0,5 0,60 1 4,816 19 C¸t 0,97 1,13 0,17 - 0,22 0,71 - 0,92 20 Than bïn 0,07 0,081   Th«ng sè vËt lý cña mét sè thùc phÈm Khèi l−îng riªng (kg/m3) NhiÖt dung riªng C HÖ sè dÉn nhiÖt λ TT VËt liÖu γ⋅v Khèi h¹t γKH Khèi l−îng 1000 h¹t (g) Kcal/kg0K kJ/kg0K Kcalo/mh0K W/m0K 1 Lóa m× 1200-1500 730-859 22-42 0,35 - 0,37 1,55-1,46 0,08 0,10 2 G¹o 1100-1200 470-530 24-34   0,086 0,09 3 Ng« 1000-1300 600-850 205-345     4 Kª 800-1200  6 - 6,5     5 ®Ëu 1000-1490  155     6 ®Ëu xanh 1000-1400  265     7 Muèi ¨n 1000-1400   0,21 - 0,22 0,87-0,92   8 ®−êng c¸t    0,25 - 0,28 1,04-1,07 0,103 0,120 9 Khoai t©y 1044-1068 650-750    0,37-0,46 0,43-0,54 10 Cµ rèt 973 - 1040 550- 650  0,860 - 0,94 3,64 - 3,936 0,43-0,78 0,5-0,93 11 Cï c¶i 1080-1120 833  0,895-0,919 3,76-3,85 0,41-0,48 0,48-0,61 Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 140 Th«ng sèvËt lý cña kh«ng khÝ kh« t0c Cp kJ/kg0K γ⋅10-2 w/m0K q⋅10- 6m2/s µ⋅106 Ns/m2 γ⋅10-6 m2/s Pr ρkg/m3 10 1,005 2,51 20,00 17,60 14,16 0,705 1,207 20 1,005 2,59 21,40 18,10 15,06 0,703 1,166 30 1,005 2,67 22,90 18,60 16,00 0,701 1,134 40 1,005 2,67 24,30 19,10 16,69 0,699 1,092 50 1,005 2,83 25,70 19,60 17,95 0,698 1,058 60 1,005 2,90 27,20 20,10 18,97 0,696 1,026 70 1,005 2,96 28,60 20,60 20,02 0,694 0,996 80 1,005 3,05 30,20 21,10 21,09 0,692 0,968 90 1,005 3,13 31,90 21,50 22,10 0,690 0,941 100 1,009 3,21 33,60 21,90 23,13 0,688 0,916 120 1,009 3,34 36,80 22,80 25,45 0,686 0,896 140 1,013 3,49 40,30 23,70 27,80 0,684 0,827 160 1,017 3,64 43,90 24,50 30,09 0,682 0,789 180 1,022 3,78 47,50 25,30 32,49 0,681 0,754 200 1,026 3,99 51,40 26,00 34,85 0,689 0,722 ®é Èm b¶o qu¶n cña h¹t n«ng s¶n VËt liÖu ωmin ωTB ωmax Lóa m×, g¹o 14 15,5 17 Ng« 14 17 20 Kª 13,50 15 17 ®Ëu xanh 16 18 20 §Ëu 14 17 19 H¹t gièng h−íng d−¬ng 15 17 20 H¹t ®ay 11 12 14 Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 141 NhiÖt ®é cho phÐp khi sÊy h¹t n«ng s¶n ®é Èm ω (%) Thêi gian sÊy τ (phót) 5 10 15 20 25 30 35 5 71,5 87,5 67, 4 66, 4 63,6 66,4 60,4 61,1 57,6 56,7 55,2 53,2 52,8 50,6 10 68,5 85,8 64,4 72,6 60,6 64,7 57,4 59,4 54,6 55 52, 2 51,5 49,8 48,9 15 66,7 84,8 62,6 71,6 58,5 58,4 55,6 54 52,8 54 50, 4 50,5 48 47,9 30 63,6 83,3 59,6 70,1 55,8 62,2 52,6 56,9 49,8 52,5 47,4 49 45 46, 4 45 62 82,3 57,9 69,1 54,1 61, 2 50,9 55,9 48,1 51,5 45,7 48 43,3 45,4 60 60,7 81,6 56,6 68, 4 52,8 60,5 49,6 55, 2 46,8 50,8 44, 4 47,3 42 44,7 90 59 80,7 54,9 67,5 51,1 59,6 47,9 54,3 45,1 49,9 42,7 46, 4 40,3 43,8 180 55,5 78,8 51,4 65,6 47,6 57,7 44, 4 52,4 41,6 48 39, 2 44,5 36,8 41,9 Ghi chó: tö sè tÝnh theo c«ng thøc (7.7); cßn mÉu sè tÝnh theo c«ng (7.7) ThÓ tÝch kh«ng khÝ Èm 1kg kh«ng khÝ kh« ë p = 745mmHg ϕ (%) TT 100 90 70 50 30 10 0 20 0,867 0,865 0,861 0,857 0,835 0,849 0,847 30 0,915 0,911 0,903 0,895 0,887 0,88 0,876 40 0,977 0,970 0,954 0,940 0,925 0,912 0,905 50 1,07 1,05 1,02 0,996 0,970 0,945 0,934 60 1,44 1,170 1,12 1,07 1,02 0,982 0,963 70 1,20 1,38 1,27 1,17 1,09 1,02 0,992 80 1,95 1,79 1,53 1,34 1,19 1,07 1,02 90 3,57 2,88 2,08 1,63 1,33 1,13 1,05 99,4 ∞ 10,9 3,63 2,17 1,54 1,20 1,08 100 ∞ 10,9 3,63 2,17 1,55 1,20 1,07 120 ∞ 11,5 3,82 2,28 1,63 1,26 1,14 140 ∞ 12 4,01 2,40 1,71 1,33 1,19 160 ∞ 12,6 4,19 2,51 1,79 1,39 1,25 180 ∞ 13,2 4,38 2,63 1,87 1,46 1,31 200 ∞ 13,7 4,57 2,74 1,96 1,52 1,37 220 ∞ 14,3 4,76 2,86 2,04 1,58 1,42 240 ∞ 14,9 4,95 2,97 2,12 1,65 1,48 260 ∞ 15,4 5,14 3,09 2,20 1,71 1,54 280 ∞ 16 5,34 3,20 2,28 1,78 1,60 Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 142 kÝch th−íc vµ ®−êng kÝnh t−¬ng cña mét h¹t ngò cèc kÝch th−íc mm TT VËt liÖu Dµy δ Réng b Dµi l Khèi l−îng 1000 h¹t (g) dt® (mm) ϕ⋅d 1 Lóa m× 1,5 - 3,8 1,6 - 4 4,2 - 8,6 22 - 42 2,72 1,45 2 G¹o 1,2 - 2,8 2,5 - 4,3 5 - 12 24 - 31 2,76 1,68 3 Ng« 3 - 8 5 - 11 5,2 - 14 205 - 345 7,50 1,03 4 Kª 1 - 2,2 1,2 - 3 1,8 - 3,2 6 - 65 1,38 1,35 5 DËu 3,5 - 8 3,7 - 8 4 - 8,8 155 6,2 1,00 ®é Èm c©n b»ng cña s¶n phÈm(%) phô thuéc vµo nhiÖt ®é vµ ®é Èm cña kh«ng khÝ §é Èm t−¬ng ®èi cña kh«ng khÝ(%) S¶n phÈm NhiÖt ®é 20 30 40 50 60 70 80 90 100 20 7,5 9,1 10,4 11,4 12,5 13,7 15,2 17,6 0 Lóa 30 - 8 9,1 10,1 11,1 12,6 14 16,6 22,0 20 8 9,6 10,9 12 13 14,6 16 18,7 - G¹o 30 - 8,3 9,8 10,7 11,8 13,10 14,7 17,3 22,5 20 8,2 9,4 10,7 11,9 13,2 14,9 16,9 19 - 30 - 8,3 9,5 10,6 11,6 13,8 15,9 17,9 22,0 Ng« 50 5,5 6,7 8,0 9,2 10,4 12 13,6 16,1 - §Ëu t−¬ng 20 5,4 6,5 7,1 8 9,5 11,6 15,3 20,9 - Tinh bét 20 3,9 5,1 6,9 8,5 10,1 12,6 15,8 19,0 - L¸ thuèc l¸ 20 10,8 13,9 16,35 19,8 23 27,10 33,4 - - ChÌ bóp xanh 20 6,9 8 8,5 8,7 9 15 21 28 - M× sîi 20 7,1 8,7 10,6 12,2 13,7 16,6 18,8 22,4 - Thµnh phÇn ho¸ häc Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 143 Môc lôc Lêi nãi ®Çu.................................................................................................................................1 Ch−¬ng 1. C¬ së lý thuyÕt cña qu¸ tr×nh sÊy 1.1. VËt liÖu Èm.......................................................................................................................4 1.1.1. §é Èm t−¬ng ®èi.......................................................................................................4 1.1.2. §éi Èm tuyÖt ®èi.......................................................................................................4 1.1.1. Èm trong vËt liÖu.....................................................................................................5 1.1.2. Ph©n lo¹i d¹ng liªn kÕt Èm trong vËt liÖu. ................................................................9 1.1.3. C¸c ®Æc tr−ng nhiÖt ®éng cña vËt liÖu Èm...............................................................11 1.1.4. C¸c th«ng sè nhiÖt - vËt lý cña vËt liÖu Èm.............................................................14 1.2. T¸c nh©n sÊy ..................................................................................................................16 1.2.1. Th«ng sè c¬ b¶n cña kh«ng khÝ Èm........................................................................17 1.2.2. L−îng chøa Èm. ......................................................................................................19 1.2.3. MËt ®é kh«ng khÝ Èm (hçn hîp kh«ng khÝ kh« vµ h¬i n−íc) .................................20 1.2.4. NhiÖt dung riªng trung b×nh cña kh«ng khÝ Èm......................................................21 1.2.5. NhiÖt ®é cña nhiÖt kÕ −ít........................................................................................22 1.2.6. X¸c ®Þnh ®é Èm t−¬ng ®èi cña kh«ng khÝ...............................................................23 1.2.7. §å thÞ I - d cña kh«ng khÝ Èm.................................................................................24 1.2.8. Khãi lß....................................................................................................................30 1.3. TruyÒn nhiÖt vµ truyÒn Èm trong qu¸ tr×nh sÊy ..............................................................33 1.3.1. TruyÒn Èm tõ bÒ mÆt vËt liÖu vµo m«i tr−êng.........................................................33 1.3.2. TruyÒn nhiÖt vµ truyÒn khèi bªn trong vËt liÖu Èm.................................................36 1.3.3. Ph−¬ng tr×nh vi ph©n truyÒn nhiÖt. .........................................................................38 1.3.4. Ph−¬ng tr×nh vi ph©n truyÒn Èm. ............................................................................40 1.4. §éng häc qu¸ tr×nh sÊy ................................................................................... 41 1.4.1. §−êng cong sÊy. .....................................................................................................41 1.4.2. §−êng cong tèc ®é sÊy. ..........................................................................................41 1.4.3. §−êng cong nhiÖt ®é sÊy........................................................................................42 1.4.4. Ph©n tÝch qu¸ tr×nh sÊy. ..........................................................................................44 1.5. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thêi gian sÊy...............................................................................47 1.5.1. Ph−¬ng ph¸p T.K Phil«nhenko:..............................................................................47 1.5.2. Ph−¬ng ph¸p A.B L−kèp. .......................................................................................47 1.5.3. Ph©n lo¹i vµ thø tù tÝnh to¸n thiÕt bÞ sÊy: ...............................................................49 Ch−¬ng 2. ThiÕt bÞ sÊy ®èi l−u 2.1 Kh¸i niÖm........................................................................................................................52 2.2. Lý thuyÕt tÝnh to¸n .........................................................................................................56 2.2.1. TÝnh l−îng Èm bèc h¬i. ..........................................................................................57 2.2.2. C©n b»ng Èm vµ chi phÝ kh«ng khÝ trong bu«ng sÊy. .............................................58 2.2.3. TÝnh nhiÖt buång sÊy. .............................................................................................59 Ch−¬ng 3. ThiÕt bÞ sÊy tiÕp xóc 3.1 Kh¸i niÖm........................................................................................................................77 3.2 Nguyªn t¾c lµm viÖc vµ cÊu t¹o.......................................................................................77 Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 144 3.3 Lý thuyÕt tÝnh to¸n .......................................................................................... 79 3.3.1.Trao ®æi nhiÖt khèi khi sÊy tiÕp xóc(dÉn nhiÖt) víi bÒ mÆt nãng........................... 79 Ch−¬ng 4. ThiÕt bÞ sÊy bøc x¹ 4.1.Kh¸i niÖm........................................................................................................................84 4.2.Nguyªn t¾c cÊu t¹o..........................................................................................................84 4.2.1 ThiÕt bÞ gia nhiÖt b»ng ®iÖn.....................................................................................84 4.2.2. ThiÕt bÞ sÊy bøc x¹ gia nhiÖt b»ng h¬i ®èt..............................................................86 4.3. Lý thuyÕt tÝnh to¸n .........................................................................................................86 4.3.1 §Æc tÝnh tèi −u cña vËt liÖu khi sÊy b»ng bøc x¹ hång ngo¹i . ................................86 4.3.2. C¸c tÝnh to¸n c¬ b¶n. ..............................................................................................87 Ch−¬ng5. ThiÕt bÞ sÊy th¨ng hoa 5.1. Kh¸i niÖm.......................................................................................................................91 5.2. Nguyªn lý cÊu t¹o ..........................................................................................................92 5.3. Lý thuyÕt tÝnh to¸n .........................................................................................................94 5.3.1. TÝnh to¸n nhiÖt b×nh th¨ng hoa...............................................................................95 5.3.2. NhiÖt to¶ ra trong b×nh ng−ng - ®ãng b¨ng. ...........................................................96 5.3.3. NhiÖt cÇn thiÕt lµm tan b¨ng...................................................................................97 5.3.4. HÖ sè trao ®æi nhiÖt ®èi l−u gi÷a h¬i NH3 tíi bÒ mÆt èng ......................................97 5.3.5. Thêi gian x¶ b¨ng τX vµ thêi gian lïa khÝ trong b×nh th¨ng hoa τ®.........................98 Ch−¬ng 6. C¸c thiÕt bÞ phô trî hÖ thèng sÊy 6.1. ThiÕt bÞ gia nhiÖt ............................................................................................................99 6.1.1. Bé gia nhiÖt kh«ng khÝ b»ng khãi lß. ...................................................................101 6.1.2 Bé gia nhiÖt kh«ng khÝ b»ng h¬i n−íc nãng..........................................................101 6.2. Buång ®èt trong thiÕt bÞ sÊy .........................................................................................101 6.2.1. Buång ®èt dïng nhiªn liÖu r¾n. ............................................................................102 6.2.2. Buång ®èt dïng nhiªn liÖu láng, khÝ. ...................................................................104 6.3. Qu¹t giã........................................................................................................................105 6.4. HÖ thèng lµm s¹ch bôi..................................................................................................107 6.4.1. Bé phËn t¸ch bôi kiÓu buång. ...............................................................................108 6.4.2. Bé phËn t¸ch bôi kiÓu qu¸n tÝnh. ..........................................................................108 6.4.3. Bé phËn t¸ch bôi kiÓu khe chíp............................................................................109 6.4.4. Bé phËn t¸ch bôi kiÓu xycl«n. ..............................................................................109 6.5. Bé phËn c¸ch bôi kiÓu èng tói v¶i ................................................................................115 Tµi liÖu tham kh¶o..................................................................................................................122 Phô lôc.....................................................................................................................................123 Môc lôc....................................................................................................................................142 Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật sấynông sản -------- ----------------------------------------- 145

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiáo trình Kỹ thuật sấy nông dản ( GSTS Phạm Xuân Vượng ).pdf
Tài liệu liên quan