• Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 7: Lý thuyết Este - Lipit - Chất giặt rửaLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 7: Lý thuyết Este - Lipit - Chất giặt rửa

  - Đun dầu thực vật hoặc mỡ động vật với xút hoặc KOH ở nhiệt độ và áp xuất cao - Oxi hóa parafin của dầu mỏ nhờ oxi không khí, có xúc tác, rồi trung hòa axit sinh ra bằng NaOH:

  pdf6 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1943 | Lượt tải: 1

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 7: Este - Lipit - Chất giặt rửaLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 7: Este - Lipit - Chất giặt rửa

  Câu 101: Este có CTPT C4H6O2 có gốc rượu là metyl(CH3-) thì axit tạo este đó là: A.HCOOH B.C2H5COOH C.CH3COOH D.CH2=CH-COOH Câu 102: Cho 20g X pứ với 0,3 mol NaOH. Sau pứ thu được 22,8g rắn. CTPT của X là A.CH3-COO – CH = CH-CH3 B.CH2=CH-COO-CH2-CH3 C.CH3-CH=CH-COO-CH3 D.C2H5-COO-CH=CH2 Câu 103: Cho 0,12 mol este đơn pứ hết với NaOH => 11,52 g...

  pdf7 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1639 | Lượt tải: 0

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 6: Anđehit - Xeton - Axit CacboxylicLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 6: Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic

  Câu 178: Cho 3,15 gam hỗn hợp g m axit axetic, axit acrylic, axit propionic vừa đủ đ làm m t màu hoàn toàn ung ịch chứa 3,2 gam rom. Đ trung h an toàn 3,15 gam hỗn hợp cần 90 ml NaOH 0,5M. Thành phần phần tr m hối lượng của axit axetic trong hỗn hợp là A. 35,24%. B. 45,71%. C. 19,05%. D. 23,49%. Câu 179: H a tan 26,8 gam hỗn hợp hai axit cac...

  pdf12 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1395 | Lượt tải: 1

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 6: Lý thuyết Anđehit - Xeton - Axit CacboxylicLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 6: Lý thuyết Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic

  (Bản scan) 1, Dùng phương pháp bảo toàn nguyên tố để giải Nguyên tắc: Tổng số mol nguyên tử của một nguyên tố bất kì trước và sau phản ứng luôn bằng nhau 2. Dùng phương pháp tăng giảm khối lượng Nguyên tắc: Dựa vào sự tăng giảm khối lượng khi chuyển từ 1 mol chất X thành 1 (hay nhiều) mol chất Y

  pdf6 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1332 | Lượt tải: 1

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 4: Lý thuyết Hiđrocacbon thơm - Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiênLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 4: Lý thuyết Hiđrocacbon thơm - Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên

  (Bản scan) Khí mỏ dầu (còn gọi là khí đồng hành) có trong các mỏ dầu Khí thiên nhiên: là khí chứa trong các mỏ khí riêng biệt Thành phần chính: metan, etan, propan, butan, pentan....

  pdf11 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1262 | Lượt tải: 2

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 4: Hiđrocacbon thơm - Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiênLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 4: Hiđrocacbon thơm - Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên

  Câu 78: Đốt cháy hết 9,18 gam 2 đồng đẳng kế tiếp thuộc dãy của benzen A, B thu được H2O và 30,36 gam CO2. Công thức phân tử của A và B lần lượt là: A. C6H6 ; C7H8. B. C8H10 ; C9H12. C. C7H8 ; C9H12. D. C9H12 ; C10H14. Câu 79: Đốt 0,13 gam mỗi chất A và B đều cùng thu được 0,01 mol CO2 và 0,09 gam H 2O. Tỉ khối hơi của A so với B là 3; tỉ k...

  pdf5 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 2098 | Lượt tải: 2

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 3: Lý thuyết Hiđrocacbon không noLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 3: Lý thuyết Hiđrocacbon không no

  (Bản scan) Thường gặp 2 trường hợp sau: Trường hợp (1): Cho hỗn hợp khí X (gồm anken A và ankan B) lội qua dung dịch Brom (dư) hoặc dung dịch KMnO4 (dư): Ta có: Độ giảm thể tích hỗn hợp khí: Độ tăng khối lượng dung dịch...

  pdf11 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1197 | Lượt tải: 3

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 3: Hiđrocacbon không noLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 3: Hiđrocacbon không no

  Câu 87: Một hỗn hợp X gồm 1 ankin và H2 có V = 8,96 lít (đkc) và m X = 4,6 gam. Cho hỗn hợp X đi qua Ni nung nóng, phản ứng hoàn toàn cho ra hỗn hợp khí Y, có tỉ khối X Y d = 2. Số mol H 2 phản ứng; khối lượng; CTPT của ankin là A. 0,16 mol; 3,6 gam; C 2H2. B. 0,2 mol; 4 gam; C 3H4. - 25 -C. 0,2 mol; 4 gam; C 2H2. D. 0,3 mol; 2 gam...

  pdf25 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1893 | Lượt tải: 2

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 2: Hiđrocacbon noLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 2: Hiđrocacbon no

  Câu 69: Đốt cháy một số mol như nhau cua 3 hiđrocacbon K, L, M ta thu được lượng CO 2 như nhau và tỉ lệ số mol nước và CO 2 đối với số mol của K, L, M tương ứng là 0,5 : 1 : 1,5. Xác định CT K, L, M (viết theo thứ tự tương ứng): A. C2H4 , C2H6 , C3H4. B. C3H8 , C3H4 , C2H4. C. C3H4 , C3H6 , C3H8.D. C2H2 , C2H4 , C2H6 Ta thấy đốt cùng 1 số mol...

  pdf13 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 2203 | Lượt tải: 2

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 16 lý thuyết và phương pháp giải bài tập điện phânLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 16 lý thuyết và phương pháp giải bài tập điện phân

  Ví dụ 10: Mắc nối tiếp hai bình điện phân: bình (1) chứa dung dịch MCl 2 và bình (2) chứa dung dịch AgNO3 . Sau 3 phút 13 giây thì ở catot bình (1) thu được 1,6 gam kim loại còn ở catot bình (2) thu được 5,4 gam kim loại. Cả hai bình đều không thấy khí ở catot thoát ra. Kim loại M là: A. Zn B. Cu C. Ni D. Pb Hướng dẫn: - Do hai bình mắc ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1211 | Lượt tải: 1