Giải tích một biến - Chuỗi lũy thừa

Chúng ta xem xét trƣờng hợp này trƣớc, không nhất thiết bởi vì khả năng thực tế của nó, mà bởi vì nó trình bày cho chúng ta những ý tƣởng cơ bản của phân tích hồi quy một cách đơn giản nhất có thể đƣợc và một số trong những ý tƣởng này có thể đƣợc minh họa bằng các biểu đồ hai chiều. Hơn nữa, nhƣ chúng ta sẽ thấy, đứng về nhiều phƣơng diện trƣờng hợp phân tích hồi quy bội tổng quát là sự mở rộng hợp lý của trƣờng hợp hồi quy hai biến.

pdf10 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1277 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giải tích một biến - Chuỗi lũy thừa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiai-tich-mot-bien-chuoi-luy-thua.pdf
Tài liệu liên quan